FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Décembre 2017

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 29 janvier piwolo 25 février 2018 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

“Manawa se efeŋ”

Ɛzɩma ɖa-taa pɩzɩɣ pɩtɛ se sɩɖaa kaɣ fem cee wayɩ?

“Mɛwɛnɩ Ɛsɔ lidaʋ”

Ɛbɛ yɔɔ sɩɖaa femtu kɛnɩ Krɩstʋ mba tisuu tigiɖe wɩlɩtʋ?

Ŋtɔzʋʋ?

Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ nzɩ sɩlɩwa nɛ pitileɖita yɔ, ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ na? Maɣzɩ nɛ ŋna se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcosi tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ.

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ piya alɩwaatʋ taa lɛ, kajalaɣ piya liɖe taa ɖeke Mesiya pɩzaɣ se ɛlɩɩna yaa we?

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Pɩwɛɛ se Krɩstʋ ñɩma mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ pamaɣzɩ se DIU (dispositif intra-utérin) labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Masɩ yaa we?

Lʋlɩyaa Ɩsɩnɩ mi-piya nɛ sɩwɛɛnɩ lɔŋ weyi iyeki se sihiɣ “ñʋʋ yabʋ” yɔ

Sɔɔndʋ kpaɣ lʋlɩyaa Krɩstʋ mba sakɩyɛ alɩwaatʋ pa-pɩɣa nakɛyɛ caɣ ka-tɩ haʋ se pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm yɔ. Ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ pa-pɩɣa nɛ kapɩɩ fezuu taa nɛ kehiɣ ñʋʋ yabʋ?

Piya evelisi—“ɩla mɩ-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ”

Lɩm mɩyɩsʋʋ tɩkɛ aleɣya tɔm ɛlɛ pɩtɩpɔzɩ se nɩŋgbaŋaɣ ŋga kɛ-kpɛzʋʋ ɛkpa sɔɔndʋ piya evelisi.

WEZUU CAƔƲ TƆM

Meyebi wondu sakɩyɛ nɛ ma-wayɩ nɛ mantɩŋ Kɩbaɣlʋ wayɩ

Felix Fajardo kaawɛnɩ pɩnɩ 16 lɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza se ɛpɩsɩɣ Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyʋ. Ɛkɛʋ Kɩbaɣlʋ wayɩ tɩŋɩyʋ yɔ, pɩcɛzɩ pɩnzɩ 70 ɛlɛ etikpiɖi pʋyɔɔ wiɖiyi kaaʋ.

2017 Feŋuu Tilimiye tɔm ñʋŋ ɖɩñɩnɩyɛ

Pɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋñɩnɩ tɔm ñʋŋ weyi ɩlɩ Feŋuu Tilimiye taa pɩnaɣ 2017 taa yɔ kɛlɛʋ.