Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa labɩ-ɖʋ lootiye nɛ ɛlɩzɩ-ɖʋ kɩwɛɛkɩm yomiye taa

Yehowa labɩ-ɖʋ lootiye nɛ ɛlɩzɩ-ɖʋ kɩwɛɛkɩm yomiye taa

“Mbʋ lɛ, kɩwɛɛkɩm ɛɛkaɣ-mɩ tasʋʋ ñazʋʋ . . . kʋjɔʋ taa ɩwɛɛ.” —ROMA 6:14.

HENDU: 46, 13

1, 2. Ɛzɩma tɩyɛ Roma 5:12 sɩɣnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa?

KPAƔ se ŋñɩnɩɣ se ŋma masɩ nzɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa sɩm camɩyɛ nɛ palakɩnɩ-sɩ tʋmɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋkaɣ maʋ ɖɔɖɔ Roma 5:12. Pʋtɔma yɔ, ŋtɛm labɩnʋʋ mayaɣ ŋga tʋmɩyɛ tam sakɩyɛ. Kɔtɔŋ se: “Ɛyʋ kʋyʋm yɔɔ lɛ, kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm palɩ ɛjaɖɛ yɔɔ. Nɛ sɩm wadɩ ɛyaa kpeekpe yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pe-kpeekpe palabɩ kɩwɛɛkɩm.”

2 Palabɩnɩ mayaɣ ŋga tʋmɩyɛ tam sakɩyɛ Tɔm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ Toovenim Taa? takayaɣ taa. Alɩwaatʋ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣnɩ ñe-piya yaa ɛyaa lalaa yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋkalɩɣ-wɛ Roma 5:12 nɛ ŋwɩlɩɣ-wɛ mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ yɔ, mbʋ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ kɛnaa yɔ nɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa sɩɖaa wɛɛ yɔ. Tɔm ndʋ, tɩwɛ takayaɣ ŋga ka-ñʋŋ 3, 5 nɛ 6 taa. Ɛlɛ Bibl mayaɣ ŋga, kapɩzɩɣ kasɩnɩ-ŋ ɖɔɖɔ nɛ ŋcɛyɩsɩ ña nɛ Yehowa mɩ-taabalɩyɛ nɛ ŋtɛ ña-taa se e-ɖeke ŋsɛɣ. Kasɩɣnɩ-ŋ ɖɔɖɔ nɛ ŋwɛɛnɩ lidaʋ wazasɩ nzɩ Yehowa kɔŋnɩ-ɖʋ cee wayɩ yɔ sɩ-yɔɔ.

3. Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-yɔɔ?

3 Pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ se ɖa-tɩŋa payɩ ɖɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa. Pɩyʋsʋʋnɩ-ɖʋ paa evemiye nɖɩ. Ɛlɛ Yehowa nawa se mʋzʋʋ  yem ɖɩkɛnaa nɛ pʋyɔɔ lɛ, ekpeɣu-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm faaa. (Keɣa 102:13, 14) Adɩma wena Yesu kpɛlɩkɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yɔ a-taa, eheyi-wɛ se patɩmnɩ Ɛsɔ se: “Kpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm.” (Luka 11:2-4) Pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩpɔzɩ se ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ kɩwɛɛkɩm mbʋ Yehowa kpaɣ nɛ ekpeɣ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛlɛ ye ɖɩmaɣzɩɣ ɛzɩma Yehowa kpeɣu-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔ pɩ-yɔɔ kɔyɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ɖʋ.

YEHOWA LABƖ-ÐƲ LOOTIYE NƐ EKPEƔ-ÐƲ FAAA

4, 5. (a) Ɛbɛ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩnɩɩ Roma 5:12 taa? (b) Lootiye nɖɩ pɔyɔɔdɩ ɖɩ-tɔm Roma 3:24 taa yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

4 Ðɩkpɛlɩkɩɣ tɔm sakɩyɛ ñʋŋ weyi ɩcɔ Roma 5:12 nɛ ɩta yɔ ɩ-taa, kɔzɩ kɔzɩ ñʋʋ 6 taa. Tɔm ndʋ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ ɛzɩma Yehowa kpeɣu-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔ. In Ñʋʋ 3 taa, ɖɩkalɩɣ se: “Pe-kpeekpe pɛwɛɛkaa . . . nɛ [Ɛsɔ lootiye] pɩsɩɣnɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa, ñʋʋ yabɩtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlabɩ Yesu Krɩstʋ taa yɔ, ɖɩ-yɔɔ.” (Roma 3:23, 24) Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzɩ-ɖɩ se lootiye yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Tɔm piye nɖɩ, ɖɩwɩlɩɣ kʋjɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ palabɩ ɛyʋ nɔɔyʋ faaa, ɛlɛ pʋdʋ ɛnʋ ɛtɩmʋna se palabɩ-ɩ kʋjɔʋ ŋgʋ yɔ. Nɛ weyi ɛlabɩ kʋjɔʋ ŋgʋ yɔ, ɛɛɖaŋɩɣ se pɛhɛyɩ-ɩ pi-lone taa.

5 Bibl taa tazɩyʋ weyi payaɣ se John Parkhurst yɔ, ɛyɔɔdaa se alɩwaatʋ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ Yehowa nɛ Yesu po-lootiye tɔm yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ kɩwɩlɩɣ mbʋ palaba se poholi ɛyaa kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm pe-nesi tɛɛ yɔ. Ye mbʋ, pɩmʋnɩ mbʋ se pɛɖɛzɩ Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ se lootiye. Ɛlɛ ɛzɩma Ɛsɔ labɩ-ɖʋ lootiye? Nɛ ɛzɩma ɖiyeki se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ cee wayɩ yɔɔ? Iyele nɛ ɖɩtazɩ tɔm ndʋ tɩ-taa.

6. Mba Ɛsɔ lootiye pɩzɩɣ nɛ ɖɩwazɩ?

6 Aɖam kɛnɩ “ɛyʋ kʋyʋm” weyi ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ ‘kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm palɩɩ ɛjaɖɛ yɔɔ’ yɔ. Pʋyɔɔ Pɔɔlɩ yɔɔdaa se ‘ɛyʋ kʋyʋm kɩwɛɛkɩm yɔɔ lɛ, sɩm tɔɔ kewiyaɣ.’ Ɛlɛ ɛsɔzaa se Ɛsɔ tɩŋnɩ “ɛyʋ kʋyʋm” yɔɔ nɛ ɛlabɩ-ɖʋ “kʋjɔʋ sakɩyɛ” yaa lootiye, nɛ ɛyʋ ɛnʋ lɛ “Yesu Krɩstʋ.” (Roma 5:12, 15, 17) Nɛ lootiye nɖɩ, ɖɩwazɩɣ ɛyaa kpeekpe. Bibl tɔŋ se: “Ɛyʋ kʋyʋm [Yesu] ñamtʋ yɔɔ lɛ, sakɩyɛ kaɣ pɩsʋʋ siɣsiɣ tɩnaa.” Toovenim taa lɛ, Ɛsɔ lootiye pɩzɩɣ ɖiyele nɛ ɖihiɣ “tamtam wezuu ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ taa.”—Roma 5:19, 21.

7. Ɛbɛ yɔɔ Yesu kɩlaʋ kɛ Ɛsɔ lootiye?

7 Pɩtaakɛnɩ Yehowa kɩjɛyʋʋ se etiyi ɛ-Pɩyalʋ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛlaa ɛ-tɩ ɛyaa yɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa nɛ ɖɩtɩtalɩ pilim, nɛ ɖɩtaamʋna se Ɛsɔ nɛ Yesu pɛhɛyɩ kɩhɛyʋʋ se pɩsa nɛ pekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm. Ye mbʋ, toovenim taa lɛ lootiye Ɛsɔ labɩ-ɖʋ nɛ ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm nɛ ɛha-ɖʋ wezuu maatɛŋ lidaʋ. Pʋyɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋnɩ ɖe-wezuu caɣʋ yɔɔ paa evemiye nɖɩ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ siŋŋ lootiye nɖɩ ɖɩ-yɔɔ.

ÐƖWƐƐNƖ ƐSƖMƖYƐ LOOTIYE NÐƖ YEHOWA LABƖ-ÐƲ YƆ ÐƖ-YƆƆ

8. Lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena nabɛyɛ wɛnɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ palakɩ yɔ pɩ-yɔɔ?

8 Ðɩkɛ Aɖam sayɩnaa nɛ ɖɩtɩtalɩ pilim, pʋyɔɔ pɩyʋsʋʋnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlakɩ kɩwɛɛkɩm. Ɛlɛ pɩɩwɛɣ ɖeu se ɖileɣyini Ɛsɔ lootiye nɛ ɖɩmaɣzɩ se: ‘Paa malakɩ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yaa mbʋ pɩkɛ kɩwɛɛkɩm Yehowa ɛzɩdaa yɔ, pɩtɩcɛyɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-m. Yehowa kaɣ-m kpeɣu.’ Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se apostoloowaa alɩwaatʋ taa, Krɩstʋ mba nabɛyɛ tɔlɩ kpaca ŋgʋ kɩ-taa. (Kalɩ Yuudi 4.) Ɛlɛ ɖa lɛ, pɩtɩmʋna se ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza ana,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye ɖiyeba nɛ añɔ ɖa-laŋɩyɛ taa kɔyɔ, apɩzɩɣ atuzi-ɖʋ nɛ ɖɩla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ.

9, 10. Ɛzɩma tɩyɛ Pɔɔlɩ nɛ patam numwaa lalaa palɩ kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm pe-nesi tɛɛ?

9 Apostoloo Pɔɔlɩ wɩlaa se pɩtɩpɔzɩ se ɖɩmaɣzɩ se: ‘Ɛsɔ nɩɣ tɔm taa. Nɛ paa malakɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, ɛɛcɔŋnɩ pi-ɖeɖe.’ Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Pɔɔlɩ yɔɔdaa se Krɩstʋ mba ‘lɩ kɩwɛɛkɩm taa.’ Traduction du monde nouveau taa lɛ, pɛɖɛzɩ tɔm ndʋ se ‘pasɩbɩ kɩwɛɛkɩm labʋ hɔɔlʋʋ taa.’ (Kalɩ Roma 6:1, 2.) Ɛbɛ yɔɔ apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaa se Krɩstʋ mba ‘sɩbɩ kɩwɛɛkɩm labʋ hɔɔlʋʋ taa,’ ŋgʋ pɛkpɛndɩ pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ?

10 Yehowa tɩŋnɩ Yesu kɩlaʋ yɔɔ nɛ ekpeɣ Pɔɔlɩ nɛ ɛ-alɩwaatʋ taa Krɩstʋ mba lalaa nɛ ɛtaa-wɛ num fezuu kiɖeɖeu taa nɛ papɩsɩ e-piya fezuu taa. Piyeba nɛ pɛwɛɛnɩ lidaʋ se pakaɣ kpaʋ ɛsɔdaa. Nɛ ye pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ yɔ, pa nɛ Yesu Krɩstʋ pɔtɔkɩ kewiyitu ɛsɔdaa. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ nɛ pɛsɛɣ Ɛsɔ yɔ, Pɔɔlɩ yɔɔdaa se ‘pasɩbɩ kɩwɛɛkɩm labʋ hɔɔlʋʋ taa.’ Pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Pɔɔlɩ kpaɣ Yesu kɩɖaʋ nɛ ɛwɩlɩ se pe-wezuu caɣʋ lɛɣzaa. Ɛyɔɔdaa se Yesu sɩm wayɩ lɛ, efema nɛ ɛpɩsɩ fezuu, nɛ sɩm tɩtasɩ wɛnʋʋ ɖoŋ ɛ-yɔɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ Krɩstʋ ñɩma patam numwaa sɩbɩ kɩwɛɛkɩm labʋ hɔɔlʋʋ taa, pʋ-lɛ tɔbʋʋ se pe-wezuu caɣʋ lɛɣzaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ paatasɩɣ yebu se kɩwɛɛkɩm ɛwɛɛnɩ ɖoŋ pɔ-yɔɔ. Pʋyɔɔ pañakɩ pana se pe-wezuu caɣʋ eɖe Ɛsɔ ɛzɩdaa. Mbʋ yebina nɛ apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdɩ se ‘pasɩbɩ kɩwɛɛkɩm yɔɔ, nɛ pɛwɛɛnɩ pɛ-ɛza Ɛsɔ yɔɔ, Yesu Krɩstʋ taa.’—Roma 6:9, 11.

11. Ɛbɛ yɔɔ Bibl tɔŋ se Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ sɔnɔ yɔ, pasɩbɩ kɩwɛɛkɩm labʋ hɔɔlʋʋ taa?

11 Nɛ ɖa yɔ? Toovenim taa lɛ, pʋcɔ nɛ ɖɩpɩsɩɣ Krɩstʋ ñɩma lɛ, ɖɩlakaɣ kɩwɛɛkɩm ɖoŋ ɖoŋ, nɛ pʋtɔma yɔ ɖitaaɖiɣzina se ɖɛ-wɛtʋ ndʋ tɩtaakɛdɩnɩ Ɛsɔ. Ðɩɩkɛ “azuluma yomaa” yaa “kɩwɛɛkɩm yomaa.” (Roma 6:19, 20) Ɛlɛ ɖɩkɔm nɛ ɖɩtɩlɩ Bibl taa toovenim lɛ, ɖɩla lɛɣzɩtʋ sakɩyɛ ɖe-wezuu caɣʋ taa, ɖɩha ɖa-tɩ Ɛsɔ nɛ pamɩyɩsɩ-ɖʋ lɩm. Kpaɣnɩ mbʋ lɛ, ɖɩñaŋ Ɛsɔ wɩlɩtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ nɛ ‘ɖa-laŋɩyɛ pilim.’ ‘Ðɩlɩ kɩwɛɛkɩm taa nɛ ɖɩpɩsɩ siɣsiɣ tɔm yomaa.’ (Roma 6:17, 18) Ye mbʋ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔ se ɖɩsɩbɩ kɩwɛɛkɩm labʋ hɔɔlʋʋ taa.

12. Ɛbɛ ɖa-taa paa weyi pɩzɩɣ ɛlɩzɩ se ɛlakɩ?

12 Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, maɣzɩ apostoloo Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Kɩwɛɛkɩm ɛtaatasɩ ñazʋʋ mi-tomnaɣ kɩsɩbaɣ, nɛ iyeki mɩ-tɩ nɛ ɩlakɩ pɩ-sɔɔlɩm.” (Roma 6:12) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ se ɖɩlakɩ ɖo-tomnaɣ sɔɔlɩm nɛ ɖiyele ‘kɩwɛɛkɩm nɛ pɩñazɩ ɖo-tomnaɣ.’ Ðɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɖikizi se kɩwɛɛkɩm ɛtaañazɩ ɖo-tomnaɣ. Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Nabʋyʋ taa, meyeki nɛ mon-tomnaɣ sɔɔlɩm yaa lɩmaɣza kɩdɛkɛda tuzuu-m se mala mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ? Yaa mɔlɔʋ lɩmaɣza kɩdɛkɛda ana kpaagbaa se pɩsa nɛ mala mbʋ pɩwɛ ɖeu Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ?’ Ye ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ siŋŋ Yehowa lootiye yɔɔ yɔ, ɖɩkaɣ ñaɣʋ pana nɛ ɖɩla mbʋ pɩkɛdɩnɩ-ɩ yɔ.

ÐƖPƖZƖƔ ÐƖLƲBƖNƖ KƖWƐƐKƖM NƐ ÐƖWABƖ-PƲ

13. Bibl taa kɩɖaŋ weyi wɩlɩɣ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiyele ɖa-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ?

13 Ɛsɔ sɛyaa yebi “lakasɩ” kɩbɩnzɩ nzɩ palakaɣ pʋcɔ nɛ patɩlɩ Ɛsɔ, pɔsɔɔlɩ-ɩ nɛ papaɣzɩ-ɩ sɛʋ yɔ. Lakasɩ nzɩ, sɩ-taa nasɩyɩ ‘kpaɣ-wɛ fɛyɛ sɔnɔ,’ nɛ ɛzɩma palakaɣ-sɩ yɔ, paamʋnɩ sɩm. (Roma 6:21) Ɛlɛ pɛlɛɣzaa. Lakasɩ nzɩ Kɔrɛntɩ mba sakɩyɛ lakaɣ.  Pa-taa nabɛyɛ kaakɛ sɩɩnaa layaa, acɛyɛ laɖaa, abalaa yaa halaa mba pasʋwaɣnɩ ɖama yɔ, mɩlaa, sʋlʋm kpaŋɩyaa, nɛ palakaɣ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ lɛɛsɩ. Ɛlɛ ‘pɔsɔ lɩm nɛ papɩsɩ kiɖeɖema.’ (1 Kɔr. 6:9-11) Wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ Roma koobiya nabɛyɛ kaawɛɛ. Pɔɔlɩ ma-wɛ takayaɣ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩtaapɩsɩ mi-pilinzi nɔɔkuye tɔŋ weyi ɩwazɩɣ kɩwɛɛkɩm yɔ. Ɛlɛ ɩcɛlɩ mɩ-tɩ Ɛsɔ ɛzɩ ɛzadɩnaa mba palɩnɩ sɩm taa yɔ, ɩpɩsɩ mi-pilinzi siɣsiɣ lakasɩ tɔŋ weyi ɩwazɩɣ Ɛsɔ yɔ.” (Roma 6:13) Pɔɔlɩ kaawɛnɩ lidaʋ se koobiya mba, papɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛ kele kele fezuu taa nɛ Yehowa lootiye wazɩ-wɛ tam.

14, 15. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩtɛm ɖa-taa se ɖɩñaŋ Yehowa nɛ ‘ɖa-laŋɩyɛ pilim’?

14 Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛ sɔnɔ. Pʋtɔma yɔ, nabɛyɛ lakaɣ lakasɩ nzɩ Kɔrɛntɩ mba lakaɣ yɔ pʋcɔ nɛ papɩsɩɣ koobiya. Ɛlɛ pɔkɔm nɛ patɩlɩ Yehowa lɛ, pɛlɛɣzɩ pa-lakasɩ. Peyebi kɩwɛɛkɩm labʋ nɛ ‘pɔsɔ lɩm’ nɛ pɛwɛɛ kele kele. Paa lakasɩ nzɩ ŋŋlaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ, hɩɖɛ nɖɩ ŋwɛnɩ Ɛsɔ ɛzɩdaa lɛɛlɛɛyɔ? Ɛzɩma Yehowa labɩ-ɖʋ lootiye lɛɛlɛɛyɔ nɛ ekpeɣu-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔ, ŋɖʋ ña-taa se ŋkaɣ lʋbɩnʋʋ lɩmaɣza kɩdɛkɛda na? Ŋkaɣ ña-tɩ cɛlʋʋ Yehowa nɛ ŋla ɛ-sɔɔlɩm ñe-wezuu kpeekpe?

15 Pɩsa nɛ ɖɩla mbʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖikizi kɩwɛɛkɩm sɔsɔm mbʋ Kɔrɛntɩ mba kaalaba yɔ. Ye ɖɩñɩnɩɣ se Yehowa ɛlabɩ-ɖʋ lootiye nɛ ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩcɛyɩ ɖa-tɩ nɛ kɩwɛɛkɩm ‘ɛtaañazɩ-ɖʋ.’ Ɛlɛ ɖɩkaɣ Yehowa ‘ñam nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim’ nɛ ɖɩla ɖo-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ɖikizi kɩwɛɛkɩm mbʋ lalaa maɣzɩɣ se pɩtɩkɛ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm yɔ?—Roma 6:14, 17.

16. Ɛbɛ wɩlɩɣ se pʋcɔ nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa lɛ, pɩtɩkɛ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm ɖeke pɩwɛɛ se ɖikizi?

16 Ðɩmaɣzɩ apostoloo Pɔɔlɩ kɩɖaʋ yɔɔ. Ðɩɩpɩtɩɣ se ɛtaala kɩwɛɛkɩm sɔsɔm mbʋ pɔyɔɔdɩ pɩ-tɔm 1 Kɔrɛntɩ 6:9-11 taa yɔ. Paa mbʋ yɔ, ɛyɔɔdaa se ɛwɛɛ nɛ ɛlʋkɩnɩ kɩwɛɛkɩm. Ɛmawa se: “Mɛnkɛ tomnaɣ nandʋ, pɛpɛdɩ-m nɛ kɩwɛɛkɩm ɖoŋ. Tɩtɩm taa malakɩ mbʋ yɔ, maanɩɣ pʋ-tɔbʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ maalakɩ mbʋ mɔnsɔɔlaa yɔ, ɛlɛ malakɩ mbʋ mantɩsɔɔlɩ yɔ.” (Roma 7:14, 15) Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se Pɔɔlɩ kaawɛɛ nɛ ɛlʋkɩnɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nasɩyɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-ɛzɩdaa lɛ, sɩkɛ kɩwɛɛkɩm. (Kalɩ Roma 7:21-23.) Ða ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ kɩɖaʋ nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩña Yehowa nɛ ‘ɖa-laŋɩyɛ pilim.’

17. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛ toovenim?

17 Iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ toovenim wɛʋ tɔm. Pɩcɛyaa se Krɩstʋ mba ɩwɛɛ toovenim. (Kalɩ Aduwa 14:5; Efɛɛzɩ 4:25.) Bibl wɩlɩɣ se Sataŋ kɛnɩ “cɛtɩm caa.” Kɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se Anaanɩyaasɩ nɛ ɛ-halʋ pasɩba, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛcɛtaa. Ðɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩmaɣzɩnɩ-wɛ, pʋyɔɔ ɖɩɩcɛtɩɣ. (Yoh. 8:44; Tʋma 5:1-11) Ɛlɛ ye pɔtɔm se ɖɩwɛɛ toovenim yɔ, pɩtɩkɛ cɛtɩm ɖeke pɩwɛɛ se ɖikizi. Ye ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ lootiye nɖɩ Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ ɖɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩkaɣ wɛʋ toovenim pɩtɩŋa pɩ-taa.

18, 19. Ɛbɛ yɔɔ paa ɖɩɩcɛtɩɣ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se ɖɩwɛ toovenim?

18 Pɩtɩkɛ cɛtɩm yɔɔdʋʋ ɖeke wɩlɩɣna se ɖɩfɛyɩ toovenim. Yehowa heyi Izrayɛɛlɩ piya se: “Ɩkɛ kiɖeɖema, mbʋ yɔ ma, [Yehowa] mɩ-Ɛsɔ, mɛnkɛ kiɖeɖeu.” Pʋwayɩ lɛ, eheyi-sɩ ɛzɩma sɩkɛ kiɖeɖema yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Mɩ-taa nɔɔyʋ ɛtaamɩlɩ, ɛtaamɛɛsɩ [yaa etaapeɣzi], etaamuli ɛ-tɛtʋ taa tʋ.” (Lev. 19:2, 11) Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se paa ɛyʋ ɛɛcɛtɩɣ yɔ, ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ nʋmɔŋ nɩɩyɩ yɔɔ nɛ epeɣzi lalaa.

Ŋtɛm ña-taa se ŋkiziɣ cɛtɩm nɛ lalaa peɣzuu na? (Cɔnɩ tayʋʋ 19)

 

19 Iyele nɛ ɖɩna kɩɖaʋ nakʋyʋ. Nɔɔyʋ  heyi ɛ-tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ yaa ɛ-tʋmɩyɛ taa taabalaa se ɛnʋ ɛɛkɔŋ tʋmɩyɛ tɛʋ kifemuu, yaa ekpeŋ lɔŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛɛ se ewolo nɛ ɛna ‘ɖɔkɔtɔ’ nɔɔyʋ. Toovenim taa lɛ, kɔyɛ ewoki yabʋ yem ɖɔkɔtɔ cɔlɔ yaa faɣɖɛ taa nɛ pɩɩkpakɩɣ alɩwaatʋ. Ɛlɛ, mbʋ pʋyɔɔ ɛtɔŋ se ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɔɔ tʋmɩyɛ yɔ lɛ se ɛñɩnɩɣ ɖɔɖɔ se ewolo ɖoli yaa ɛkpaɣ ɛ-hɔʋ taa mba nɛ powolo pamʋ helim. Pɩkɛ toovenim se ewoba nɛ ɛna ‘ɖɔkɔtɔ,’ ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se pʋdʋ ɛnʋ ɛwɛ toovenim na? Aayɩ, ɛlɛ epeɣzi ɛ-tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ kipeɣzu. Pʋtɔma yɔ, ŋtɛm naʋ nabɛyɛ peɣzi lalaa mbʋ. Pɩtɩtɩlɩ yɔ, palabɩ mbʋ se pataahɔ pa-nɩŋgbaŋʋʋ yaa pehiɣ kɛzɛɣa nakɛyɛ. Paa patɩyɔɔdɩ cɛtɩm tɔm kpayɩ yɔ, pɔɖɔm Bibl paɣtʋ ndʋ tɩtɔŋ se “ɖɩtaamɛsɩ” yaa ɖitaapeɣzi nɔɔyʋ yɔ, tɩ-yɔɔ? Ðɩmaɣzɩ ɖɔɖɔ tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ Roma 6:19 taa yɔ tɩ-yɔɔ: “Ɩkpaɣ [mi-pilinzi] nɛ ɩlabɩnɩ lakasɩ kiɖeɖesi nɛ ɩpɩsɩ kiɖeɖema.”

20, 21. Ɛbɛ pɩwɛɛ se Ɛsɔ lootiye eseɣti-ɖʋ nɛ ɖɩla?

20 Pɩkɛ toovenim se pɩwɛɛ se ɖikizi acɛyɛ, sʋlʋm kpaŋʋʋ, yaa kɩwɛɛkɩm sɔsɔm lɛɛbʋ ɛzɩ Kɔrɛntɩ mba kaalabʋ yɔ. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖikizi ɖɔɖɔ mbʋ payɩ pɩɩkɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ. Ye ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ lootiye nɖɩ Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ ɖɩ-yɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ yeke ɖikiziɣ, ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖikizi ɖɔɖɔ aleɣya wena aaɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ yɔ. Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩkpaɣ ɖe-pilinzi nɛ ɖɩlabɩnɩ lakasɩ kiɖeɖesi yɔ, ɖiikiziɣ sʋlʋm kpaŋʋʋ ɖeke, ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖikizi sʋlʋm ñɔʋ kadadayaɣ paa pɩɩkʋʋ-ɖʋ yɔ. Pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩlʋbɩnɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ lɛ, pʋtɔma yɔ pɩkaɣ pɔzʋʋ se ɖɩñaɣ pana siŋŋ, ɛlɛ ye ɖɩñaɣ pana yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa.

21 Pɩwɛɛ se ɖɩɖʋ ɖa-tɩ kaɖʋwa se ɖikiziɣ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm nɛ kɩwɛɛkɩm mbʋ ɛyaa maɣzɩɣ se pɩtɩkɛ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm yɔ pɩ-labʋ. Ðɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ caɣ caɣ. Ɛlɛ ɛzɩ Pɔɔlɩ yɔ, pɩwɛɛ se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩlʋbɩnɩ-pʋ. Pɔɔlɩ seɣti e-koobiya se: “Kɩwɛɛkɩm ɛtaatasɩ ñazʋʋ mi-tomnaɣ kɩsɩbaɣ, nɛ iyeki mɩ-tɩ nɛ ɩlakɩ pɩ-sɔɔlɩm.” (Roma 6:12; 7:18-20) Ye ɖɩlʋkɩnɩ kɩwɛɛkɩm tɩŋa yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ lootiye nɖɩ Ɛsɔ tɩŋnɩ Krɩstʋ yɔɔ nɛ ɛlabɩ-ɖʋ yɔ ɖɩ-yɔɔ.

22. Mba pɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yehowa lootiye yɔɔ yɔ, wazasɩ nzɩ pakaɣ hiɣu?

22 Yehowa labɩ-ɖʋ lootiye nɛ ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm. Ye mbʋ, ɖɩwɩlɩ-ɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩlʋbɩnɩ lakasɩ nzɩ lalaa maɣzɩɣ se sɩtɩkɛ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm yɔ. Pɔɔlɩ yɔɔdɩ wazasɩ nzɩ sɩɖaŋ-ɖʋ yɔ sɩ-tɔm nɛ ɛtɔ se: “Sɔnɔ ɩlɩ kɩwɛɛkɩm yomiye taa nɛ ɩsʋʋ Ɛsɔ yomiye taa yɔ, ɩlakɩ se ɩpɩsɩ kiɖeɖema, nɛ pɩ-kɛzɛɣa lɛ tamtam wezuu.”—Roma 6:22.