Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Feŋuu Tilimiye 2016 tɛ tɔm ɖɩñɩnɩyɛ

Feŋuu Tilimiye 2016 tɛ tɔm ɖɩñɩnɩyɛ

Pɩwɩlɩɣ fenaɣ ŋga ka-taa palɩzɩ tɔm ñʋʋ ŋgʋ yɔ

BIBL

 • Kɩwabɩ kala sakɩyɛ, No. 4

 • Lefèvre d’Étaples (Bibl ɖɛzɩyʋ), No. 6

BIBL LƐƔZƖƔ ƐYAA WEZUU CAƔƲ

 • Laŋhɛzɩyɛ nɛ taa leleŋ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ koŋ (A. Broggio), Mars

 • Maakɛ pana nɛ puuyaɣ tʋ (A. De la Fuente), No. 5

 • Mɔntɔlɩ tam sakɩyɛ (J. Mutke), No. 4

KRƖSTƲ MBA WEZUU CAƔƲ NƐ PƐ-WƐTƲ KƖBANDƲ

 • Ðiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa nɛ taa leleŋ, Fév.

 • Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlʋ laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔɔ komina ñʋndɩnaa ɛzɩdaa yɔ, Sept.

 • Ɩtaanɩɣzɩ, Mars

  Mbʋ pɩkpaɖɩ sika yɔ (Lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ), Août

 • Ñɔ-tɔm susuu wɛ ɛzɩ ɖoluu yɔ? Avr.

 • Ŋlakɩnɩ ña-maɣzɩm tʋmɩyɛ camɩyɛ na? Avr.

 • Ŋwɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ na? Oct.

 • Pɩkɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ se ɖɩwɛɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ, Déc.

 • Tɩwɛ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ ñɩɣlɩm pɛɛ (toovenim wɛʋ), Juin

  Toovenim wɛʋ wɛnɩ wazaɣ, Janv.

YEHOWA

 • ‘Taase sɔɔndʋ, mankaɣ-ŋ sɩnʋʋ’ Juil.

 • Yehowa ‘cɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ’ Juin

YEHOWA ASEƔÐE TƖNAA

 • Ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ sɩm lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩmakɩ tatasɩ yɔ (Preeziili), Fév.

 • “Krandɩ Pretaañɩ ɛjaɖɛ taa tɔm susuyaa: Ife!”(1937), Nov.

 • “Mɛwɛɛ nɛ mehikiɣ wazasɩ Yehowa sɛtʋ taa” (Caama, Caama you I), Août

 • Paha pa-tɩ faaa Kana ɛjaɖɛ taa, Juil.

 • “Tʋmɩyɛ paɣlaa” (sɔɔlɩm haɖɛ), Nov.

 • Ye ɖiyeba se Yehowa eɖiyi-ɖʋ yɔ, pɩwazɩɣ-ɖʋ (Nabɛyɛ tɔm), Sept.

YESU KRƖSTƲ

 • Ɛbɛ yɔɔ Yesu tɔɔ kʋñɔŋ nɛ ɛsɩ? Mars

 • Yesu wɛtʋ kaawɛ ndɩ nɛ ɛ-alɩwaatʋ taa ñɩma pɩlɩɩnɩ canasɩ yɔɔ, No. 4

WEZUU CAƔƲ TƆM

 • Ɛzɩma haʋ yeba nɛ mehiɣ taa leleŋ yɔ (R. Parkin), Août

 • Manpɩsɩ man-tɩ pɩtɩŋa ɛyaa kpeekpe yɔɔ (D. Hopkinson), Déc.

 • Mañaɣ pana se mamaɣzɩnɩ kɩɖaŋ kɩbaŋ (T. McLain), Oct.

 • Mɛnfɛyɩnɩ nesi, ɛlɛ manpɩzaa mantɩlɩ toovenim nɛ mɔnɖɔkɩ-pʋ kpam (B. Merten), No. 6

 • Paakɛ sɩsɩtaanaa nɛ pɔkɔɔ papɩsɩ koobiya (F. nɛ A. Fernández), Avr.

 • Yehowa yeba nɛ piɖeni-m ɛ-sɛtʋ taa (C. Robison), Fév.

TƆM LƐƐTƲ

 • Alɩwaatʋ ndʋ ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ yɔ, Mai

 • Anɩ payaɣ se Eleeu? Mars

 • Bibl alɩwaatʋ taa, ɛzɩma palakaɣ takayɩsɩ kikpiyisi nɛ ɛzɩma tɩyɛ palakaɣnɩ-sɩ tʋmɩyɛ? Mars

 • Daviid nɛ Gooliyaatɩ—Pɔ-tɔm kɛ toovenim na? No. 5

 • Ðɩkpɛlɩkɩ lɔŋ ɛsɔdaa sumasɩ cɔlɔ, No. 6

 • Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa? No. 5

 • Ɛyaa maɣmaɣ lɩzɩnɩ Ɛsɔ sɛtʋ na? No. 4

 • Ɛyʋ nɔɔyʋ pɩzaɣ se ewolo nɛ eɖuu kalɩɣa lɛlʋ hayɩm taa? Oct.

 • Ɛzɩ Ɛsɔ welisiɣ adɩma tɩŋa na? No. 6

 • Kpaɣ tisuu mbʋ ŋwɛna yɔ nɛ ŋmaɣzɩnɩ ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ, No. 4

 • Layaa sɔsaa mba pɔ-tɔm pɔyɔɔdɩ Grɛɛkɩ Masɩ taa yɔ, Mars

 • Le ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ? No. 5

 • Natʋ ndʋ tɩyɔɔdʋʋ fezuu taa ñɩma yɔɔ tɔm yɔ, No. 6

 • Pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa? No. 4

 • Pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛ wɛtʋ natʋyʋ taa pʋcɔ nɛ ɖɩtɩmnɩ Yehowa? No. 6

 • Puuyaɣ lakasɩ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ wiɖiyi? No. 4

 • Tɔm piye nɖɩ ɖɩhɛzɩɣ laŋɩyɛ siŋŋ yɔ (“mɛn-pɛlɛ”), Nov.

 • Waɖɛ nɖɩ Roma kewiyaɣ kaaha Yuda ñʋndɩnaa? Oct.

 • Wɛtʋ ndʋ taa Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa haɣaɣ nʋmɔʋ nesi cɛbʋ? No. 4

 • ‘Yehowa tɩnɩ you’ (Daviid), No. 5

TƆM NDƲ ÐA-TAKAYƖSƖ KALƖYAA PƆZƲƲ YƆ

 • Ɛbɛ yɔɔ nesi saŋʋʋ tɔm kaacɛyɩ Yesu koyindinaa ɛzɩdaa? (Mark. 7:5), Août

 • “Ɛsɔtɔm” ndʋ ‘tɩwɛ wezuu nɛ tɩwɛɛ ɖoŋ’ yɔ, ɛbɛ tɩkɛnaa? (Ebree 4:12, ABT ), Sept.

 • Ɛyʋ weyi ɛ-tɩnaɣ taa nɛ takayaɣ mayʋ kɩmamaʋ nɛ ɛyaa loɖo mba pe-nesi tɛɛ nɛ wondu ndʋ pakʋʋnɩ ɛyaa yɔ (Ez. 9:2), Juin

 • “Mayaɣ” ŋga nɛ “kʋjɔʋ” ŋgʋ Ɛsɔ tɔm se ɛhaɣ patam numwaa? (2 Kɔr. 1:21, 22), Avr.

 • Pɛkpɛndɩ kpoŋgbolonaa yaa ɖaŋ naalɛ nɛ pɩpɩsɩ ɖaʋ kʋɖʋmʋʋ (Ez. 37), Juil.

ÑƲŊ WEYI ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ

 • Bibl ɖiɣni lɛɣzʋʋ ñe-wezuu na? Mai

 • Bibl wɛ ñɩm siŋŋ ñɛ-ɛzɩdaa? Nov.

 • “Ða nɛ mɩ ɖɩkaɣ wobu,” Janv.

 • Ða-taa ɛla leleŋ se Yehowa kɛ ɖa-Mayʋ, Juin

 • Ðisusi Ɛsɔ lootiye laŋhɛzɩyɛ tɔm, Juil.

 • Ðiyele nɛ ‘Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ’ kiseɣti-ɖʋ, Janv.

 • Ðiyele nɛ fezuu taa tɔɔnaɣ wazɩ-ɖʋ camɩyɛ, Mai

 • Ðɩmaɣzɩnɩ Yehowa sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa, Fév.

 • Ðɩmaɣzɩnɩ Yehowa taabalaa, Fév.

 • Ðɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛ “koobiye sɔɔlɩm taa” tam, Janv.

 • Ðɩtaaɖʋ ɖɔ-nɔɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɔm taa, Avr.

 • Ðɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ lootiye nɖɩ Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ ɖɩ-yɔɔ, Juil.

 • Ðo-wondu suu ɖʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ na? Sept.

 • Ðʋzɩ ña-nɩɣzɛ kpeekpe Yehowa nesi tɛɛ, Déc.

 • Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ koboyaɣ ɖe-nesi ɖɔkʋʋ taa? Août

 • Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana? Mai

 • Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩfalɩsɩ lalaa? Août

 • Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋwobini ɛzɩdaa fezuu taa? Août

 • Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiwoki kediɣzisi? Avr.

 • Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛza? Juil.

 • Ɛsɔ samaɣ lɩ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ yomiye taa, Nov.

 • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcɛyɩsɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ? Mars

 • Fezuu tɩnɩɣ ɖe-fezuu yɔɔ nɛ kɩyɔɔdʋʋ aseɣɖe tɔm, Janv.

 • “Iwolo ɩpɩsɩ ajɛɛ kpeekpe tɔm mʋyaa,” Mai

 • Ɩcɛyɩsɩ mi-tisuu lidaʋ ŋgʋ ɩwɛna yɔ kɩ-yɔɔ, Oct.

 • “Ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ tam, paa kɩyakʋ ŋgʋ”, Nov.

 • “Ɩtaasɔɔ ɛgɔndʋ mʋʋ yɔɔ,” Oct.

 • Ɩwɛɛnɩ tisuu Yehowa lidaʋ tɔm yɔɔ, Oct.

 • Lʋlɩyaa, ɩsɩnɩ mi-piya nɛ sɩwɛɛnɩ tisuu siŋŋ, Sept.

 • Mba pamaɣzɩɣ fezuu taa wondu yɔɔ yɔ, pehikiɣ wezuu nɛ laŋhɛzɩyɛ, Déc.

 • Nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ: Le tɩlɩnaa nɛ ɛbɛ yɔɔ paɖʋ-tʋ? Août

 • “Ñe-nesi itaatii yɔɔɔ,” Sept.

 • Ñɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ na, taañɩnɩ ñɩm, Juil.

 • Ñɔɔnɩ Yehowa kpam, Fév.

 • Ŋyeki se Cʋʋ Mayʋ Sɔsɔ ɛñɔɔzɩ-ŋ? Juin

 • Piya evelisi: Ɛzɩma ɩpɩzɩɣ ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm? Mars

 • Piya evelisi, ɩkpazɩ mi-tisuu ɖoŋ, Sept.

 • Piya evelisi: Ɩtalaa se pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm na? Mars

 • Taayele nɛ lalaa ɛjandʋ yɔɔ lɛ, ŋyele Yehowa sɛʋ, Juin

 • Wɛɛ lʋbʋ yɔɔ nɛ ŋhiɣ Yehowa wazasɩ, Sept.

 • Ye ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ kɔyɔ, ɖihikiɣ taa leleŋ, Janv.

 • Ye ɖɩwɛ siɣsiɣ yɔ, ɖɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ Yehowa, Avr.

 • Yehowa “ɖɛ-Ɛsɔ kɛ kʋyʋm koŋ,” Juin

 • Yehowa ɖiyiɣ ɛ-sɛyaa wezuu nʋmɔʋ taa, Mars

 • Yehowa labɩ-ɖʋ lootiye nɛ ɛlɩzɩ-ɖʋ kɩwɛɛkɩm yomiye taa, Déc.

 • Yehowa lɩzɩ ɛ-samaɣ cɩkpɛndʋʋ tɛɛ, Nov.

 • Yehowa tɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɛñɔɔzʋʋ ɛ-ɛgbɛyɛ, Nov.

 • Yehowa wazɩɣ mba pañɩnɩɣ-ɩ siŋŋ yɔ, Déc.

 • Yehowa ya-ɩ se ɛ-taabalʋ, Fév.

 • Yele nɛ tɩ ɖɔkʋʋ sɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ, Avr.

 • Ye ŋwobi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa paayɔɔdʋʋ ña-kʋnʋŋ yɔ, taayele nɛ ŋhɛɛ fezuu taa, Oct.

 • Ye tɔm ɛkɔm ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩcɔnɩ ti-ɖeɖe nɛ sɔɔlɩm, Mai