Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Feŋuu Tilimiye 2016 tɛ tɔm ɖɩñɩnɩyɛ

Feŋuu Tilimiye 2016 tɛ tɔm ɖɩñɩnɩyɛ

Pɩwɩlɩɣ fenaɣ ŋga ka-taa palɩzɩ tɔm ñʋʋ ŋgʋ yɔ

BIBL

 • Kɩwabɩ kala sakɩyɛ, No. 4

 • Lefèvre d’Étaples (Bibl ɖɛzɩyʋ), No. 6

BIBL LƐƔZƖƔ ƐYAA WEZUU CAƔƲ

 • Laŋhɛzɩyɛ nɛ taa leleŋ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ koŋ (A. Broggio), Mars

 • Maakɛ pana nɛ puuyaɣ tʋ (A. De la Fuente), No. 5

 • Mɔntɔlɩ tam sakɩyɛ (J. Mutke), No. 4

KRƖSTƲ MBA WEZUU CAƔƲ NƐ PƐ-WƐTƲ KƖBANDƲ

 • Ðiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa nɛ taa leleŋ, Fév.

 • Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlʋ laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔɔ komina ñʋndɩnaa ɛzɩdaa yɔ, Sept.

 • Ɩtaanɩɣzɩ, Mars

  Mbʋ pɩkpaɖɩ sika yɔ (Lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ), Août

 • Ñɔ-tɔm susuu wɛ ɛzɩ ɖoluu yɔ? Avr.

 • Ŋlakɩnɩ ña-maɣzɩm tʋmɩyɛ camɩyɛ na? Avr.

 • Ŋwɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ na? Oct.

 • Pɩkɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ se ɖɩwɛɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ, Déc.

 • Tɩwɛ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ ñɩɣlɩm pɛɛ (toovenim wɛʋ), Juin

  Toovenim wɛʋ wɛnɩ wazaɣ, Janv.

YEHOWA

 • ‘Taase sɔɔndʋ, mankaɣ-ŋ sɩnʋʋ’ Juil.

 • Yehowa ‘cɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ’ Juin

YEHOWA ASEƔÐE TƖNAA

 • Ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ sɩm lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩmakɩ tatasɩ yɔ (Preeziili), Fév.

 • “Krandɩ Pretaañɩ ɛjaɖɛ taa tɔm susuyaa: Ife!”(1937), Nov.

 • “Mɛwɛɛ nɛ mehikiɣ wazasɩ Yehowa sɛtʋ taa” (Caama, Caama you I), Août

 • Paha pa-tɩ faaa Kana ɛjaɖɛ taa, Juil.

 • “Tʋmɩyɛ paɣlaa” (sɔɔlɩm haɖɛ), Nov.

 • Ye ɖiyeba se Yehowa eɖiyi-ɖʋ yɔ, pɩwazɩɣ-ɖʋ (Nabɛyɛ tɔm), Sept.

YESU KRƖSTƲ

 • Ɛbɛ yɔɔ Yesu tɔɔ kʋñɔŋ nɛ ɛsɩ? Mars

 • Yesu wɛtʋ kaawɛ ndɩ nɛ ɛ-alɩwaatʋ taa ñɩma pɩlɩɩnɩ canasɩ yɔɔ, No. 4

WEZUU CAƔƲ TƆM

 • Ɛzɩma haʋ yeba nɛ mehiɣ taa leleŋ yɔ (R. Parkin), Août

 • Manpɩsɩ man-tɩ pɩtɩŋa ɛyaa kpeekpe yɔɔ (D. Hopkinson), Déc.

 • Mañaɣ pana se mamaɣzɩnɩ kɩɖaŋ kɩbaŋ (T. McLain), Oct.

 • Mɛnfɛyɩnɩ nesi, ɛlɛ manpɩzaa mantɩlɩ toovenim nɛ mɔnɖɔkɩ-pʋ kpam (B. Merten), No. 6

 • Paakɛ sɩsɩtaanaa nɛ pɔkɔɔ papɩsɩ koobiya (F. nɛ A. Fernández), Avr.

 • Yehowa yeba nɛ piɖeni-m ɛ-sɛtʋ taa (C. Robison), Fév.

TƆM LƐƐTƲ

 • Alɩwaatʋ ndʋ ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ yɔ, Mai

 • Anɩ payaɣ se Eleeu? Mars

 • Bibl alɩwaatʋ taa, ɛzɩma palakaɣ takayɩsɩ kikpiyisi nɛ ɛzɩma tɩyɛ palakaɣnɩ-sɩ tʋmɩyɛ? Mars

 • Daviid nɛ Gooliyaatɩ—Pɔ-tɔm kɛ toovenim na? No. 5

 • Ðɩkpɛlɩkɩ lɔŋ ɛsɔdaa sumasɩ cɔlɔ, No. 6

 • Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa? No. 5

 • Ɛyaa maɣmaɣ lɩzɩnɩ Ɛsɔ sɛtʋ na? No. 4

 • Ɛyʋ nɔɔyʋ pɩzaɣ se ewolo nɛ eɖuu kalɩɣa lɛlʋ hayɩm taa? Oct.

 • Ɛzɩ Ɛsɔ welisiɣ adɩma tɩŋa na? No. 6

 • Kpaɣ tisuu mbʋ ŋwɛna yɔ nɛ ŋmaɣzɩnɩ ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ, No. 4

 • Layaa sɔsaa mba pɔ-tɔm pɔyɔɔdɩ Grɛɛkɩ Masɩ taa yɔ, Mars

 • Le ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ? No. 5

 • Natʋ ndʋ tɩyɔɔdʋʋ fezuu taa ñɩma yɔɔ tɔm yɔ, No. 6

 • Pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa? No. 4

 • Pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛ wɛtʋ natʋyʋ taa pʋcɔ nɛ ɖɩtɩmnɩ Yehowa? No. 6

 • Puuyaɣ lakasɩ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ wiɖiyi? No. 4

 • Tɔm piye nɖɩ ɖɩhɛzɩɣ laŋɩyɛ siŋŋ yɔ (“mɛn-pɛlɛ”), Nov.

 • Waɖɛ nɖɩ Roma kewiyaɣ kaaha Yuda ñʋndɩnaa? Oct.

 • Wɛtʋ ndʋ taa Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa haɣaɣ nʋmɔʋ nesi cɛbʋ? No. 4

 • ‘Yehowa tɩnɩ you’ (Daviid), No. 5

TƆM NDƲ ÐA-TAKAYƖSƖ KALƖYAA PƆZƲƲ YƆ

 • Ɛbɛ yɔɔ nesi saŋʋʋ tɔm kaacɛyɩ Yesu koyindinaa ɛzɩdaa? (Mark. 7:5), Août

 • “Ɛsɔtɔm” ndʋ ‘tɩwɛ wezuu nɛ tɩwɛɛ ɖoŋ’ yɔ, ɛbɛ tɩkɛnaa? (Ebree 4:12, ABT ), Sept.

 • Ɛyʋ weyi ɛ-tɩnaɣ taa nɛ takayaɣ mayʋ kɩmamaʋ nɛ ɛyaa loɖo mba pe-nesi tɛɛ nɛ wondu ndʋ pakʋʋnɩ ɛyaa yɔ (Ez. 9:2), Juin

 • “Mayaɣ” ŋga nɛ “kʋjɔʋ” ŋgʋ Ɛsɔ tɔm se ɛhaɣ patam numwaa? (2 Kɔr. 1:21, 22), Avr.

 • Pɛkpɛndɩ kpoŋgbolonaa yaa ɖaŋ naalɛ nɛ pɩpɩsɩ ɖaʋ kʋɖʋmʋʋ (Ez. 37), Juil.

ÑƲŊ WEYI ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ

 • Bibl ɖiɣni lɛɣzʋʋ ñe-wezuu na? Mai

 • Bibl wɛ ñɩm siŋŋ ñɛ-ɛzɩdaa? Nov.

 • “Ða nɛ mɩ ɖɩkaɣ wobu,” Janv.

 • Ða-taa ɛla leleŋ se Yehowa kɛ ɖa-Mayʋ, Juin

 • Ðisusi Ɛsɔ lootiye laŋhɛzɩyɛ tɔm, Juil.

 • Ðiyele nɛ ‘Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ’ kiseɣti-ɖʋ, Janv.

 • Ðiyele nɛ fezuu taa tɔɔnaɣ wazɩ-ɖʋ camɩyɛ, Mai

 • Ðɩmaɣzɩnɩ Yehowa sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa, Fév.

 • Ðɩmaɣzɩnɩ Yehowa taabalaa, Fév.

 • Ðɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛ “koobiye sɔɔlɩm taa” tam, Janv.

 • Ðɩtaaɖʋ ɖɔ-nɔɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɔm taa, Avr.

 • Ðɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ lootiye nɖɩ Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ ɖɩ-yɔɔ, Juil.

 • Ðo-wondu suu ɖʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ na? Sept.

 • Ðʋzɩ ña-nɩɣzɛ kpeekpe Yehowa nesi tɛɛ, Déc.

 • Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ koboyaɣ ɖe-nesi ɖɔkʋʋ taa? Août

 • Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana? Mai

 • Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩfalɩsɩ lalaa? Août

 • Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋwobini ɛzɩdaa fezuu taa? Août

 • Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiwoki kediɣzisi? Avr.

 • Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛza? Juil.

 • Ɛsɔ samaɣ lɩ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ yomiye taa, Nov.

 • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcɛyɩsɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ? Mars

 • Fezuu tɩnɩɣ ɖe-fezuu yɔɔ nɛ kɩyɔɔdʋʋ aseɣɖe tɔm, Janv.

 • “Iwolo ɩpɩsɩ ajɛɛ kpeekpe tɔm mʋyaa,” Mai

 • Ɩcɛyɩsɩ mi-tisuu lidaʋ ŋgʋ ɩwɛna yɔ kɩ-yɔɔ, Oct.

 • “Ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ tam, paa kɩyakʋ ŋgʋ”, Nov.

 • “Ɩtaasɔɔ ɛgɔndʋ mʋʋ yɔɔ,” Oct.

 • Ɩwɛɛnɩ tisuu Yehowa lidaʋ tɔm yɔɔ, Oct.

 • Lʋlɩyaa, ɩsɩnɩ mi-piya nɛ sɩwɛɛnɩ tisuu siŋŋ, Sept.

 • Mba pamaɣzɩɣ fezuu taa wondu yɔɔ yɔ, pehikiɣ wezuu nɛ laŋhɛzɩyɛ, Déc.

 • Nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ: Le tɩlɩnaa nɛ ɛbɛ yɔɔ paɖʋ-tʋ? Août

 • “Ñe-nesi itaatii yɔɔɔ,” Sept.

 • Ñɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ na, taañɩnɩ ñɩm, Juil.

 • Ñɔɔnɩ Yehowa kpam, Fév.

 • Ŋyeki se Cʋʋ Mayʋ Sɔsɔ ɛñɔɔzɩ-ŋ? Juin

 • Piya evelisi: Ɛzɩma ɩpɩzɩɣ ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm? Mars

 • Piya evelisi, ɩkpazɩ mi-tisuu ɖoŋ, Sept.

 • Piya evelisi: Ɩtalaa se pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm na? Mars

 • Taayele nɛ lalaa ɛjandʋ yɔɔ lɛ, ŋyele Yehowa sɛʋ, Juin

 • Wɛɛ lʋbʋ yɔɔ nɛ ŋhiɣ Yehowa wazasɩ, Sept.

 • Ye ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ kɔyɔ, ɖihikiɣ taa leleŋ, Janv.

 • Ye ɖɩwɛ siɣsiɣ yɔ, ɖɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ Yehowa, Avr.

 • Yehowa “ɖɛ-Ɛsɔ kɛ kʋyʋm koŋ,” Juin

 • Yehowa ɖiyiɣ ɛ-sɛyaa wezuu nʋmɔʋ taa, Mars

 • Yehowa labɩ-ɖʋ lootiye nɛ ɛlɩzɩ-ɖʋ kɩwɛɛkɩm yomiye taa, Déc.

 • Yehowa lɩzɩ ɛ-samaɣ cɩkpɛndʋʋ tɛɛ, Nov.

 • Yehowa tɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɛñɔɔzʋʋ ɛ-ɛgbɛyɛ, Nov.

 • Yehowa wazɩɣ mba pañɩnɩɣ-ɩ siŋŋ yɔ, Déc.

 • Yehowa ya-ɩ se ɛ-taabalʋ, Fév.

 • Yele nɛ tɩ ɖɔkʋʋ sɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ, Avr.

 • Ye ŋwobi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa paayɔɔdʋʋ ña-kʋnʋŋ yɔ, taayele nɛ ŋhɛɛ fezuu taa, Oct.

 • Ye tɔm ɛkɔm ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩcɔnɩ ti-ɖeɖe nɛ sɔɔlɩm, Mai