Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Mba pamaɣzɩɣ fezuu taa wondu yɔɔ yɔ, pehikiɣ wezuu nɛ laŋhɛzɩyɛ

Mba pamaɣzɩɣ fezuu taa wondu yɔɔ yɔ, pehikiɣ wezuu nɛ laŋhɛzɩyɛ

“Mba pɛwɛ fezuu yɔɔ yɔ, pɔsɔɔlɩ mbʋ pɩkɛ fezuu pʋyʋ yɔ.” —ROMA 8:5.

HENDU: 22, 52

1, 2. Ɛbɛ yɔɔ tɔm ndʋ tɩwɛ Roma ñʋʋ 8 taa yɔ, titukuuni patam numwaa?

PƖTƲƲ fɛyɩ se Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ alɩwaatʋ taa, ŋkalɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Roma 8:15-17 taa yɔ. Bibl hɔɔlʋʋ ŋgʋ, kɩsɩɣnɩ patam numwaa se pana mbʋ pɩwɩlɩɣ se Yehowa ta-wɛ num yɔ. Kɩlɩzɩ pɩ-taa se fezuu kiɖeɖeu wɩlɩɣnɩ-wɛ se papɩsɩ patam numwaa. Paya-wɛ Roma 8:1 taa se “mba pɛwɛ Krɩstʋ taa yɔ.” Ɛlɛ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se Roma ñʋʋ 8 yɔɔdʋʋ patam numwaa tɔm ɖeke na? Yaa kɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ mba pɛwɛnɩ lidaʋ se pacakɩ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ pɔ-tɔm?

2 Tɔm ndʋ tɩwɛ Roma ñʋʋ 8 taa yɔ, patam numwaa titukuuni kajalaɣ ɖeɖe. Pamʋ “fezuu” nɛ ‘paɖaŋ Ɛsɔ piya mʋyʋsʋʋ wiye. Puwiye lɛ, payakɩ po-tomnaɣ ñʋʋ.’ (Roma 8:23) Pɩwɩlɩɣ se pɛwɛnɩ lidaʋ se pakaɣ kpaʋ ɛsɔdaa nɛ papɩsɩ Ɛsɔ piya. Pɛwɛnɩ waɖɛ nɖɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paha pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm nɛ papɩsɩ Krɩstʋ mba, nɛ Ɛsɔ tɩŋnɩ Yesu kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ nɛ ekpeɣ-wɛ pa-kɩwɛɛkɩm. Nɛ ɛkpaɣ-wɛ se pɛkɛ siɣsiɣ tɩnaa, nɛ pʋyɔɔ lɛ papɩzɩɣ nɛ pɛkɛ e-piya.—Roma 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩtɔŋ se tɔm ndʋ tɩwɛ Roma ñʋʋ 8 taa yɔ, tɩwazɩɣ ɖɔɖɔ mba pɛwɛnɩ lidaʋ se pacakɩ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ?

3 Ɛlɛ Roma ñʋʋ 8 taa tɔm tukuuni ɖɔɖɔ mba pɛwɛnɩ lidaʋ  se pacakɩ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ papɩsɩ siɣsiɣ tɩnaa Ɛsɔ ɛzɩdaa. Tɔm ndʋ Pɔɔlɩ ma Roma takayaɣ ŋga ka-kajalaɣ ñʋŋ taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim. Ñʋʋ 4 taa, ɛyɔɔdɩ Abraham tɔm. Abraham kaacaɣ wezuu pʋcɔ nɛ Yehowa cɛlɩɣ Izrayɛɛlɩ piya Paɣtʋ. Nɛ ɛɛcaɣ wezuu ɖɔɖɔ pʋcɔ nɛ Yesu sɩkɩ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ. Paa mbʋ yɔ, Yehowa na tisuu sɔsɔm mbʋ Abraham kaawɛna yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ Yehowa kpaɣ-ɩ se ɛkɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ. (Kalɩ Roma 4:20-22.) Sɔnɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Yehowa kpakɩɣ mba pɛwɛnɩ tisuu nɛ lidaʋ se pacakɩ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ se pɛkɛ siɣsiɣ tɩnaa. Pʋyɔɔ lɛ, lɔŋ weyi patasɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa Roma ñʋʋ 8 taa yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩwazɩ ɖɔɖɔ mba pɛwɛnɩ lidaʋ se pacakɩ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ.

4. Roma 8:21 sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ tɔm ndʋ?

4 Roma 8:21 taa, ɖɩnaɣ mbʋ pɩwɩlɩɣ kaɣlaa se ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ kaɣ kɔm yɔ. Pɔyɔɔdɩ peeɖe se: “Wondu kpeekpe kaɣ lɩʋ kɩdɛkɛdɩm yomiye taa nɛ tɩwɛɛ tɩ-tɩ yɔɔ ɛzɩ Ɛsɔ piya yɔ, nɛ tɩ nɛ sɩ pakaa ɖoŋ.” Tɔm pɔzʋʋ kɔyɔ se: Ðɩkaɣ wɛʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa nɛ ɖihiɣ wazasɩ nzɩ Yehowa kaɣ-ɖʋ kɔnʋʋ yɔ? Ŋwɛnɩ lidaʋ se ŋkaɣ sʋʋ ɖɩ-taa? Roma ñʋʋ 8 tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ weyi ɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩsʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa yɔ.

MBA PAMAƔZƖƔ “TOMNAƔ” YƆƆ YƆ

5. Tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ Pɔɔlɩ yɔɔdɩ Roma 8:4-13 taa?

5 Kalɩ Roma 8:4-13. Roma ñʋʋ 8 yɔɔdʋʋ ɛyaa mba pamaɣzɩɣ “tomnaɣ yɔɔ” nɛ ɛyaa mba pamaɣzɩɣ “fezuu yɔɔ” yɔ pɔ-tɔm. Nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ tʋkaɣ ŋga kɛwɛ mba pɛwɛ toovenim taa nɛ mba pɛfɛyɩ toovenim taa yɔ pɛ-hɛkʋ taa, yaa mba pɛkɛ Krɩstʋ ñɩma nɛ mba patɩkɛ Krɩstʋ ñɩma yɔ pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Ɛlɛ Pɔɔlɩ ma tɔm ndʋ ‘Ɛsɔ ɛyaa kʋsɔɔlaa kpeekpe mba pɛwɛ Room yɔ’ na. Nɛ paakɛ Krɩstʋ ñɩma patam numwaa. (Roma 1:7) Ye mbʋ, Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ Krɩstʋ ñɩma mba pacakɩ wezuu tomnaɣ yɔɔ nɛ mba pacakɩ wezuu fezuu yɔɔ yɔ pɔ-tɔm na. Tʋkaɣ ŋga kaawɛ pɛ-hɛkʋ taa?

6, 7. (a) Bibl taa, tɔm piye “tomnaɣ” pɩzɩɣ nɛ pɩwɩlɩ we? (b) Alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ labɩnɩ tɔm piye “tomnaɣ” tʋmɩyɛ Roma 8:4-13 taa yɔ, suwe ɛñɩnaɣ yɔɔdʋʋ?

6 Kajalaɣ lɛ, iyele nɛ ɖɩna mbʋ tɔm piye “tomnaɣ” kɛnaa yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ labɩnɩ tɔm piye nɖɩ tʋmɩyɛ yɔ, suwe  ɛñɩnaɣ yɔɔdʋʋ? Bibl taa, tɔm piye “tomnaɣ” wɩlɩɣ wondu ndɩ ndɩ. Nabʋyʋ taa, ɖɩwɩlɩɣ ɖo-tomnaɣ maɣmaɣ. (Roma 2:28; 1 Kɔr. 15:39, 50) Ðɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩwɩlɩ liɖe nɖɩ ɖɩ-taa ɛyʋ lɩnaa yɔ. Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ Yuda mba tɔm lɛ, ɛtɔm se ‘mba ɛ nɛ wɛ paka tomnaɣ yɔ.’—Roma 9:3.

7 Ɛlɛ tɔm ndʋ Pɔɔlɩ ma Roma ñʋʋ 7 taa yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ “tomnaɣ” ŋga kɔ-tɔm ɛyɔɔdaɣ Roma 8:4-13 taa yɔ. Ɛyɔɔdaa se mba pacakɩ wezuu “tomnaɣ yɔɔ” yɔ, ‘kɩwɛɛkɩm sɔɔlɩm lakɩnɩ tʋmɩyɛ pe-pilinzi taa.’ (Roma 7:5) Pɔɔlɩ tɔm ndʋ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ mba pacakɩ wezuu “tomnaɣ yɔɔ” yɔ. Pɔɔlɩ yɔɔdaa se “pɔsɔɔlɩ mbʋ pɩkɛ tomnaɣ yɔ,” yaa pakaŋ pa-lɩmaɣza tomnaɣ yɔɔ wondu yɔɔ. Ye mbʋ, ɛyɔɔdaɣ mba peyeki nɛ po-tomnaɣ sɔɔlɩm ɖiyiɣ-wɛ yɔ pɔ-tɔm na. Pa-taa sakɩyɛ yeki nɛ po-tomnaɣ sɔɔlɩm tuzuu-wɛ nɛ palakɩ mbʋ po-tomnaɣ sɔɔlaa yɔ, ɛzɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu caɣʋ nɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ lɛɛsɩ mbʋ yɔ.

8. Ɛbɛ yɔɔ pɩɩcɛyaa se papaɣ Krɩstʋ mba patam numwaa se pakpa pa-tɩ nɛ pataacaɣ wezuu “tomnaɣ” yɔɔ?

8 Ɛlɛ pʋtɔma yɔ, ɖɩpɔzʋʋ ɖa-tɩ se ɛbɛ yɔɔ Pɔɔlɩ heyaɣ Krɩstʋ mba patam numwaa se pakpa pa-tɩ nɛ pataacaɣ wezuu “tomnaɣ” yɔɔ? Sɔnɔ, ɛzɩ Krɩstʋ ñɩma mba pɛkɛ Ɛsɔ taabalaa nɛ pɛwɛɛ siɣsiɣ ɛ-ɛzɩdaa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pakatɩ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Pɔɔlɩ kaapaɣ Krɩstʋ mba patam numwaa yɔ? Paa Krɩstʋ tʋ weyi, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛpaɣzɩ caɣʋ wezuu tomnaɣ yɔɔ. Pɔɔlɩ kaamawa se Room koobiya nabɛyɛ pɩsɩ “po-lotu” yaa pe-liu sɔɔlɩm yomaa. Pʋtɔma yɔ, paasɔɔlɩ kʋzʋʋ, tɔɔnaɣ, sʋlʋm yaa wondu lɛɛtʋ kadadayaɣ. Pa-taa nabɛyɛ ‘peɣzaɣ ɛyaa yem laŋa nɛ leleŋ tɔm.’ (Roma 16:17, 18; Fil. 3:18, 19; Yud. 4, 8, 12) Ðɩtɔzɩ ɖɔɖɔ se alɩwaatʋ natʋyʋ, Kɔrɛntɩ koobu nɔɔyʋ “kpaɣ ɛ-caa halʋ.” (1 Kɔr. 5:1) Pʋyɔɔ Ɛsɔ tɩŋnɩ Pɔɔlɩ yɔɔ nɛ ɛpaɣ Krɩstʋ mba se pakpa pa-tɩ nɛ pataasɔɔlɩ ‘mbʋ pɩkɛ tomnaɣ yɔ,’ pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pataaka pa-lɩmaɣza tomnaɣ yɔɔ wondu yɔɔ.—Roma 8:5, 6.

9. Pɔɔlɩ yɔɔdʋʋ “tomnaɣ sɔɔlɩm” tɔm Roma 8:6 taa yɔ, a-tɔm ɛtaañɩnɩɣ yɔɔdʋʋ?

9 Paɣʋ mbʋ Pɔɔlɩ kaapaɣ Krɩstʋ mba yɔ, pɩwɛnɩ wazaɣ sɔnɔ. Krɩstʋ tʋ weyi ɛsɛ Ɛsɔ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛpaɣzɩ ɛ-lɩmaɣza kam tomnaɣ yɔɔ wondu yɔɔ. Pɩtɩkɛ Krɩstʋ tʋ weyi ɛmaɣzɩɣ tɔɔnaɣ,  tʋmɩyɛ, helim mʋʋ yaa sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ ɛ nɛ ɛ-tɛŋga pɛ-hɛkʋ taa yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, ɛ-tɔm Pɔɔlɩ yɔɔdʋʋ. Pɩtɩwɛɛkɩ se Ɛsɔ sɛyʋ ɛmaɣzɩ wondu ndʋ tɩ-yɔɔ. Yesu tɔkaɣ tɔɔnaɣ nɛ nabʋyʋ taa, ɛha ɛyaa lalaa tɔɔnaɣ. Ɛɛnawa ɖɔɖɔ se pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛmʋ helim. Pɔɔlɩ ñamawa se kʋzʋʋ tɔm cɛyɩ nesi ɖɔkʋʋ taa nɛ pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se sɔɔlɩm ɛwɛɛ ɛyʋ nɛ ɛ-tɛŋga pɛ-hɛkʋ taa.

Ña-faawɩyɛ labʋ wɩlɩɣ se ŋkaŋ ña-lɩmaɣza fezuu taa wondu yɔɔ yaa tomnaɣ yɔɔ wondu yɔɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 10, 11)

10. Roma 8:5, 6 taa tɔm loyaɣ “mba pɔsɔɔlɩ mbʋ pɩkɛ tomnaɣ yɔ” tɔbʋʋ lɛ suwe?

10 Ye mbʋ, Pɔɔlɩ maʋ se “mba pɔsɔɔlɩ mbʋ pɩkɛ tomnaɣ yɔ,” ɛbɛ tɔm ɛñɩnaɣ yɔɔdʋʋ? Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se ɛyʋ ɛka ɛ-lɩmaɣza tɩŋa nabʋyʋ yɔɔ. Mba pacakɩ wezuu tomnaɣ yɔɔ yɔ, peyeki se pe-liu sɔɔlɩm eɖiyini pe-wezuu caɣʋ. Lɔŋsɩnɖʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se Roma 8:5 taa tɔm loyaɣ “mba pɔsɔɔlɩ mbʋ pɩkɛ tomnaɣ yɔ,” wɩlɩɣ se paa ɛzɩmtaa lɛ, pamaɣzɩɣ pɩ-yɔɔ, pɔyɔɔdʋʋ pɩ-tɔm nɛ pasaŋ-pʋ.

11. Ɛbɛ tɔm pɩzɩɣ nɛ pɩkɩlɩ cɛyʋʋ ɖɛ-ɛzɩdaa?

11 Pɩɩcɛyaa se Room Krɩstʋ mba iwili pa-tɩ nɛ pana se toovenim taa lɛ, ɛbɛ yɔɔ pakɩlɩɣ kam pa-lɩmaɣza pe-wezuu caɣʋ taa. Ɛzɩ pe-wezuu caɣʋ wɩlɩɣ se pakam pa-lɩmaɣza tomnaɣ yɔɔ wondu yɔɔ? Pɩcɛyaa se ɖa ɖɔɖɔ ɖiwili ɖa-taa nɛ ɖɩna mbʋ pɩ-yɔɔ ɖɩkɩlɩɣ kam ɖa-lɩmaɣza yɔ. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩkɩlɩɣ maɣzʋʋ, nɛ ɛbɛ tɔm ɖɩkɩlɩɣ yɔɔdʋʋ? Paa evemiye nɖɩ lɛ, ɛbɛ ɖɩsɔɔlɩ labʋ? Alɩwaatʋ ndʋ nabɛyɛ wiliɣ pa-taa yɔ, pʋtɔma yɔ panaɣ se pɔsɔɔlɩ sʋlʋm ndɩ ndɩ ñɔʋ, pa-ɖɩɣa canʋʋ, wondu kususutu kɩfatʋ ñɩnʋʋ, liidiye ñɩnʋʋ, nʋmɔʋ wobu, yaa wondu lɛɛtʋ yɔɔ maɣzʋʋ kadadayaɣ. Pɩtɩwɛɛkɩ se ɛyʋ ɛmaɣzɩ wondu ndʋ tɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sakɩyɛ taa lɛ, pɩpɔzʋʋ ɛyʋ wondu e-wezuu caɣʋ taa. Ðɩtɔzʋʋ se Yesu kaalaba nɛ lɩm pɩsɩ sʋlʋm. Nɛ apostoloo Pɔɔlɩ ñaaheyi Timootee se ɛñɔɔ “sʋlʋm pazɩ.” (1 Tim. 5:23; Yoh. 2:3-11) Ɛlɛ Yesu nɛ Pɔɔlɩ pɔyɔɔdaɣ yaa pasaŋaɣ sʋlʋm ɖoŋ ɖoŋ? Aayɩ. Piyele nɛ ɖa yɔ? Ɛbɛ yɔɔ ɖɩkɩlɩɣ maɣzʋʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa?

12, 13. Mbʋ pɩ-yɔɔ ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩ-tɔm cɛyaa?

12 Pɩcɛyaa se ɖiwili ɖa-taa camɩyɛ. Ɛbɛ yɔɔ? Pɔɔlɩ mawa se: “Tomnaɣ sɔɔlɩm kɔyɔ sɩm.” (Roma 8:6) Pɩkɛ tɔm kɩcɛyɩtʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye ɖɩcakɩ “wezuu tomnaɣ” yɔɔ kɔyɔ, ɖilesiɣ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ sɔnɔ nɛ wezuu maatɛŋ cee wayɩ. Ɛlɛ Pɔɔlɩ taañɩnɩɣ yɔɔdʋʋ se ye nɔɔyʋ ɛpaɣzɩ ‘kam ɛ-lɩmaɣza tomnaɣ’ yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se paa piitiba nɛ pɩkpa yɔ pɩtɛŋnɩ-ɩ nɛ sɩm. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɛɣzɩ. Maɣzɩ Kɔrɛntɩ ɛgbɛyɛ taa koobu weyi ɛɛcaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu nɛ palɩzɩ-ɩ ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɛ-yɔɔ nɛ ŋna. Ɛpɩzaɣ se ɛlɛɣzɩ, nɛ mbʋ ɖɔɖɔ ɛlaba. Eyebi kɩdɛkɛdɩm labʋ nɛ ɛɖaɣnɩ paɣzʋʋ labʋ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ.—2 Kɔr. 2:6-8.

13 Ye Kɔrɛntɩ koobu ɛnʋ ɛpɩzaa nɛ ɛlɛɣzɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ se Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ sɔnɔ yɔ, papɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pɛlɛɣzɩ, kɔzɩ kɔzɩ mba patɩla kɩwɛɛkɩm sɔsɔm ɛzɩ koobu ɛnʋ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se mbʋ Pɔɔlɩ yɔɔdaa se pɩtɛŋnɩ weyi ɛkaŋ ɛ-lɩmaɣza “tomnaɣ” yɔɔ yɔ, piseɣtiɣ Krɩstʋ mba sɔnɔ se pala lɛɣzɩtʋ ndʋ payɩ pɩpɔzʋʋ yɔ.

MBA PAMAƔZƖƔ “FEZUU” YƆƆ YƆ

14, 15. (a) Wondu ndʋ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩka ɖa-lɩmaɣza? (b) Ye pɔtɔm se ɖɩka ɖa-lɩmaɣza “fezuu” taa wondu yɔɔ yɔ, ɛbɛ pɩɩwɩlɩɣ?

14 Apostoloo Pɔɔlɩ paɣ-ɖʋ se ɖɩtaaka ɖa-lɩmaɣza tomnaɣ yɔɔ wondu yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛyɔɔdɩ se ye ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza fezuu taa wondu yɔɔ yɔ, ɖihikiɣ “wezuu nɛ laŋhɛzɩyɛ.” Pɩkɛ wazaɣ sɔsɔɔ siŋŋ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ wazaɣ ŋga?

 15 Ye pɔtɔm se ɖɩka ɖa-lɩmaɣza fezuu taa wondu yɔɔ yɔ, pɩɩwɩlɩɣ se ɖɩtaamaɣzɩ mbʋ pʋcɔ-ɖʋ nɛ pɩta yɔ pɩ-yɔɔ. Pɩɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩɣ Bibl yaa sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, yaa lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ cee wayɩ yɔɔ yɔ pi-ɖeke pɩ-yɔɔ na. Ðɩtɔzɩ se Pɔɔlɩ nɛ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ mba lalaa kaacaɣ wezuu ɛzɩ ɛyaa lalaa yɔ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. Pɔtɔkaɣ nɛ pɔñɔʋ. Pa-taa sakɩyɛ ɖɔkɩ nesi nɛ paɖʋ hɔŋ, palakaɣ ɖɔɖɔ tʋma nɛ pɔcɔŋnɩ pa-tɩ yɔɔ.—Mark. 6:3; 1 Tes. 2:9.

16. Paa Pɔɔlɩ kaalakaɣ tʋma wena ɛyaa lalaa lakaɣ yɔ, ɛbɛ yɔɔ ɛɛkam ɛ-lɩmaɣza?

16 Paa mbʋ yɔ, Ɛsɔ sɛyaa mba, patɩsɩɩ tʋma wena palakaɣ yɔ kajalaɣ ɖeɖe pe-wezuu caɣʋ taa. Pɔɔlɩ kaakɛ kizinzikiŋ laɖʋ, ɛlɛ Bibl wɩlɩɣ mbʋ pɩ-yɔɔ ɛɛkam ɛ-lɩmaɣza yɔ. Esusaɣ tɔm ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɛlakɩ kpɛlɩkɩyaa. (Kalɩ Tʋma Labʋ 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛpɔzɩ Room koobiya se pala. Pɩwɩlɩɣ se fezuu taa tʋma tɔm kaakɩlɩnɩ cɛyʋʋ Pɔɔlɩ ɛzɩdaa. Pɩɩwɛɛ se Room koobiya ɩmaɣzɩnɩ-ɩ; nɛ mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩla.—Roma 15:15, 16.

17. Ye ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza fezuu taa wondu yɔɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?

17 Ye ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza fezuu taa wondu yɔɔ yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ? Roma 8:6 cosuu kpayɩ kpayɩ se ɖihikiɣ “wezuu nɛ laŋhɛzɩyɛ.” Ye pɔtɔm se ɖɩka ɖa-lɩmaɣza fezuu taa wondu yɔɔ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖiyele nɛ fezuu kiɖeɖeu ɖiyi ɖa-maɣzɩm nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa maɣzɩm. Ðɩɩpɩtɩɣ se ye ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza fezuu taa wondu yɔɔ yɔ, ɖe-wezuu caɣʋ wɛɣnɩ tɔbʋʋ nɩʋ nɛ ɖihikiɣ koboyaɣ sɔnɔ. Nɛ cee wayɩ lɛ, ɖɩkaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ ɛsɔdaa yaa tɛtʋ yɔɔ.

18. Ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se ye ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza “fezuu” taa wondu yɔɔ yɔ, ɖihikiɣ laŋhɛzɩyɛ?

18 Alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ yɔɔdaa se ye ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza fezuu taa wondu yɔɔ yɔ ɖihikiɣ “laŋhɛzɩyɛ” yɔ, suwe ɛñɩnaɣ yɔɔdʋʋ? Sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ ñakɩ pana se pehiɣ laŋhɛzɩyɛ. Paa pañɩnɩɣ-ɖɩ kaahɛzaɣ yɔ, ɖa lɛ, ɖɩtɛm-ɖɩ hiɣu. Ðɩwɛ laŋhɛzɩyɛ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩñakɩ pana se ɖa nɛ ɖɔ-hɔʋ taa mba nɛ ɖo-koobiya ɖɩnɩɩnɩ ɖama. Ðɩnawa se ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɩtɩtalɩ pilim, nɛ pʋyɔɔ lɛ, nabʋyʋ taa tɔm pɩzɩɣ nɛ pɩkɔɔ ɖɛ-hɛkʋ taa. Ɛlɛ ye pɩlabɩ mbʋ yɔ, ɖɩñakɩ pana se ɖɩɖɔ Yesu lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ: “Ña nɛ ño-koobu iceɣ.” (Mat. 5:24) Ye ɖɩtɔzʋʋ se ɖo-koobiya lalaa ɖɔɖɔ sɛɣ “laŋhɛzɩyɛ Ɛsɔ” yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ɖa nɛ wɛ ɖɛ-hɛkʋ taa.—Roma 15:33; 16:20.

19. Ye ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza “fezuu” taa wondu yɔɔ, wazaɣ sɔsɔɔ ŋga ɖihikiɣ?

19 Pɩtasɩ lɛ, ye ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza “fezuu” taa wondu yɔɔ yɔ, laŋhɛzɩyɛ wɛɣ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa. Izaayii kaayɔɔdɩ tɔm natʋyʋ nɛ tɔm ndʋ tɩla ɛ-alɩwaatʋ taa, nɛ tɩwɛɛ nɛ tɩlakɩ ɖa-alɩwaatʋ taa ɖɔɖɔ. Ɛyɔɔdaa se: “[Yehowa, ŋkaɣ-ɖʋ] haʋ laŋhɛzɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩta-ŋ liu.”—Iza. 26:3; kalɩ Roma 5:1.

20. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ lɔŋ weyi patasɩ-ɖʋ Roma ñʋʋ 8 taa yɔ, ɩ-yɔɔ?

20 Ye mbʋ, paa ɖɩwɛnɩ lidaʋ se ɖɩkpaɣ ɛsɔdaa yaa ɖɩcakɩ wezuu paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ yɔ, lɔŋ weyi patasɩ Roma ñʋʋ 8 taa yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩwazɩ-ɖʋ. Ðɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ se Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩtaaka ɖa-lɩmaɣza “tomnaɣ” yɔɔ wondu yɔɔ, ɛlɛ ɖɩka ɖa-lɩmaɣza fezuu taa wondu yɔɔ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖihikiɣ wezuu maatɛŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Pɔɔlɩ mawa se: “Kɩwɛɛkɩm kɩhɛyʋʋ kɛlɛ sɩm; piyele nɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ kɛzɛɣa lɛ tamtam wezuu, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ taa.”—Roma 6:23.