Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa wazɩɣ mba pañɩnɩɣ-ɩ siŋŋ yɔ

Yehowa wazɩɣ mba pañɩnɩɣ-ɩ siŋŋ yɔ

“Weyi ɛñɔtʋʋnɩ Ɛsɔ yɔ, pʋmʋnɩ-ɩ se etisi se ɛwɛɛ, nɛ ɛhɛyɩɣ mba pañɩnɩɣ-ɩ yɔ.”—EBR. 11:6.

HENDU: 26, 55

1, 2. (a) Nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga wɛ sɔɔlɩm nɛ tisuu pɛ-hɛkʋ taa? (b) Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ?

ÐƖSƆƆLƖ Yehowa “mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ ɛcalɩnɩ-ɖʋ sɔɔlʋʋ.” (1 Yoh. 4:19) Mbʋ pɩwɩlɩɣ se Yehowa sɔɔlɩ-ɖʋ yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ lɛ se ɛyɔɔdaa se ɛwazɩɣ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa. Ye ɖɩsɔɔlɩ Yehowa siŋŋ yɔ, ɖɩwɛɣnɩ tisuu ɛ-yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ, nɛ ɖɩwɛɣnɩ ɖɔɖɔ lidaʋ se tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa se ɛwazɩɣ mba pɔsɔɔlɩ-ɩ yɔ, tɩkaɣ labʋ.—Kalɩ Ebree 11:6.

2 Yehowa kɛ Ɛsɔ weyi ɛhɛyɩɣ ɛ-sɛyaa yɔ, nɛ pɩkɛnɩ ɛ-wɛtʋ nɛ ɛ-tamaɣ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. Ye ɖititisi nɛ ɖɩtɛ ɖa-taa se Ɛsɔ wazɩɣ ɛyaa mba pañɩnɩɣ-ɩ siŋŋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩfɛyɩnɩ tisuu siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ “tisuu kɛlɛ lidaʋ ŋgʋ” ɛyʋ wɛɣnɩ mbʋ ɛɖaŋaa yɔ pɩ-yɔɔ yɔ. (Ebr. 11:1) Ye mbʋ, ye ɖɩwɛnɩ tisuu yɔ, ɖɩɖaŋɩɣ wazasɩ nzɩ Ɛsɔ ɖʋwa se ɛhaɣ-ɖʋ yɔ kpam. Ɛlɛ ɛzɩma cee wayɩ lidaʋ ŋgʋ, kɩpɩzɩɣ nɛ kɩwazɩ-ɖʋ? Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa wazɩ ɛ-sɛyaa caanaʋ taa nɛ ɛzɩma ɛwazɩɣ-ɖʋ sɔnɔ? Ðɩkaɣ tɔm ndʋ tɩ-taa tazʋʋ.

 YEHOWA YƆƆDAA SE ƐWAZƖƔ Ɛ-SƐYAA

3. Lidaʋ tɔm ndʋ wɛ Malakiya 3:10 taa?

3 Yehowa yɔɔdaa se ɛwazɩɣ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa, pʋyɔɔ ɛpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɛwazɩ-ɖʋ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɩtakɩ-m . . ., yoyaa kpeekpe [Yehowa] yɔɔdʋʋna: Ye mantɩtʋlɩ-mɩ ɛsɔdaa kajalanzɩ nɛ mɔnkɔnɩ-mɩ wazaɣ nɛ pɩɖɔɔ sakɩyɛ.” (Mal. 3:10) Ye ɖɩñakɩ pana se Yehowa ɛwazɩ-ɖʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ ɛ-yɔɔ.

4. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ se tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Maatiyee 6:33 taa yɔ, tɩkɛ toovenim?

4 Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se ye pasɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kajalaɣ lone taa kɔyɔ, Yehowa kaɣ-wɛ wazʋʋ. (Kalɩ Maatiyee 6:33.) Yesu kaatɛm ɛ-taa se Yehowa kaɣ ɖɔm ɛ-tɔm yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyɔɔdʋʋ toovenim paa ɛzɩmtaa. Yesu kaanawa se tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdʋʋ yɔ, tɩlakɩ toovenim taa. (Iza. 55:11) Ða ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ se ye ɖɩwɛnɩ tisuu siŋŋ Yehowa yɔɔ yɔ, ɛkaɣ ɖɔm ɛ-tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Maakaɣ-ŋ yebu nɛ maakaɣ-ŋ siɣye haʋ.” (Ebr. 13:5) Yehowa lidaʋ tɔm ndʋ, tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Maatiyee 6:33 taa yɔ, tɩkɛ toovenim.

Yesu wɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se Yehowa kaɣ-wɛ wazʋʋ pa-pana ñaɣʋ yɔɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 5)

5. Tɔm ndʋ Yesu cosi Pɩyɛɛrɩ yɔ, ɛzɩma tɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ?

5 Kɩyakʋ nakʋyʋ apostoloo Pɩyɛɛrɩ pɔzɩ Yesu se: “Cɔna nɛ ŋna ɖiyebi pɩtɩŋa payɩ nɛ ɖɩtɩŋ ña-wayɩ: Pɩkaɣ-ɖʋ sɛʋ we?” (Mat. 19:27) Yesu tɩkalɩ Pɩyɛɛrɩ se pʋyɔɔ ɛpɔzɩ tɔm ndʋ, ɛlɛ eheyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se Ɛsɔ kaɣ-wɛ wazʋʋ pa-pana ñaɣʋ yɔɔ. Apostoloowaa nɛ ɛyaa siɣsiɣ  tɩnaa lalaa pakaɣ kpaʋ ɛsɔdaa nɛ pa nɛ Yesu pɔtɔɔ kewiyitu. Ɛlɛ pehikiɣ wazasɩ lɛɛsɩ pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtalɩ. Yesu yɔɔdaa se: “Paa weyi eyebi e-koobiya, yaa ɛ-caa nɛ e-ɖoo, yaa ɛ-halʋ, yaa ɛ-pɩyalʋ, yaa ɛ-hayɩm, ma-hɩɖɛ yɔɔ kɔyɔ, pɩkaɣ-ɩ sɛʋ tam mɩnʋʋ nɛ ɛkaɣ hiɣu tamtam koboyaɣ.” (Mat. 19:29) Ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa kaɣ hiɣu wazasɩ sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ pana wena pañaɣ yɔ. Pakaɣ hiɣu fezuu taa caanaa, ɖoonaa, ɖalaa, kɔɔnaa nɛ piya nɛ pɩkɩlɩ kɩlaŋ weyi pala Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ yɔ.

MBƲ PƖ-TAA “ÐE-CIYAM KAMA” YƆ

6. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa yɔɔdaa se ɛwazɩɣ ɛ-sɛyaa?

6 Lidaʋ tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdaa se ɛwazɩɣ ɛ-sɛyaa yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩɖɔkɩ kpam paa ɖɩkatɩɣ kala yɔ. Pɩtasɩnɩ fezuu taa wazasɩ nzɩ Yehowa sɛyaa hikiɣ sɔnɔ yɔ lɛ, paɖaŋ kpam se pehiɣ wazasɩ sɔsɔsɩ cee wayɩ. (1 Tim. 4:8) Toovenim taa lɛ, ye ɖɩtɛm ɖa-taa se Yehowa ‘hɛyɩɣ mba pañɩnɩɣ-ɩ yɔ,’ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖe-tisuu kpam.—Ebr. 11:6.

7. Ɛzɩma tɩyɛ ɖe-lidaʋ wazɩɣ-ɖʋ?

7 Yesu yɔɔdɩ pʋʋ yɔɔ tɔm yɔɔdʋʋ taa se: “Ɩmɛyɩ nɛ ɩpaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-kɩhɛyʋʋ paɣlɩ ɛsɔdaa, mbʋ ɖɔɖɔ paawɩlɩ ñaŋ nayaa, mɩ-nɔɔɖɛyaa.” (Mat. 5:12) Paa Ɛsɔ sɛyaa nabɛyɛ ɩkaɣ hiɣu waɖɛ se pakpa ɛsɔdaa yɔ, lalaa ñakaɣ wɛnʋʋ waɖɛ se pacaɣ wezuu maatɛŋ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ pɩmʋnaa se paba ɖɔɖɔ ‘ɩmɛyɩ nɛ papaa.’ (Keɣa 36:11; Luka 18:30) Paa ɖɩkpaɣ ɛsɔdaa yaa ɖɩcakɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɖe-lidaʋ pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖe-tisuu ‘ka nɛ pɩcɛyɩsɩ’ camɩyɛ. (Ebr. 6:17-20) Ɛzɩ tɩʋ lila yekuu se tɩʋ ɛka camɩyɛ nɛ kɩkaɖɩnɩ helim sɔsɔm yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ tisuu mbʋ ɖɩwɛna se Yehowa kaɣ-ɖʋ wazʋʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩɖɔkɩ kpam fezuu taa. Pɩsɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩkaɖɩnɩ takɩm mbʋ ɖɩkatɩɣ yɔ.

8. Ɛzɩma tɩyɛ lidaʋ pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ?

8 Lidaʋ ŋgʋ Bibl haɣ-ɖʋ yɔ, kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ wena ɖɩkatɩɣ sɔnɔ yɔ. Lidaʋ ŋgʋ, kɩwɛ ɛzɩ num mbʋ pataɣ heŋ taa se wɩzasɩ ɩpasɩ yɔ. Ye ‘ɖɩkɛzɩɣ ɖa-sʋʋtʋ nɛ ɖɩsʋkɩ Yehowa’ yɔ, pɩhɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ‘ɛcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ camɩyɛ.’ (Keɣa 54:23) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ se Yehowa wazɩɣ-ɖʋ nɛ “pɩkɩlɩ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩpɔzɩ yaa ɖɩmaɣzɩ yɔ.” (Efɛz. 3:20) Maɣzɩ kpem nɛ ŋna; Yehowa ɛɛkaɣ-ɖʋ wazʋʋ yem, ɛlɛ ɛkaɣ-ɖʋ haʋ nɛ “pɩkɩlɩ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩpɔzɩ yaa ɖɩmaɣzɩ yɔ.”

9. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ Yehowa wazɩ-ɖʋ?

9 Pʋcɔ nɛ Yehowa wazɩ-ɖʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ tisuu siŋŋ ɛ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ yɔ kɩ-taa. Moyizi heyi Izrayɛɛlɩ samaɣ se: “[Yehowa] ñɛ-Ɛsɔ kaɣ ñɔ-yɔɔ wazʋʋ tɛtʋ ndʋ ɛkɔŋ ñɛ-cɛlʋʋ se tɩkɛ ña-ñɩm yɔ, tɩ-taa, ye ŋwelisiɣ [Yehowa] ñɛ-Ɛsɔ nɔɔ nɛ ŋɖɔkʋʋ paɣtʋ tʋnɛ yɔ ti-kpeekpe, ndʋ manɖʋʋ-ŋ sɔnɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ [Yehowa] ñɛ-Ɛsɔ kaɣ ñɔ-yɔɔ wazʋʋ, ɛzɩ ɛtɔm yɔ.” (Wp. 15:4-6) Ŋwɛnɩ tisuu se Yehowa kaɣ-ŋ wazʋʋ ye ŋsɛɣ-ɩ siɣsiɣ yɔ? Pɩfɛyɩ se ŋpɩtɩ se ɛkaɣ-ŋ wazʋʋ.

YEHOWA KAAWAZƖ Ɛ-SƐYAA SIƔSIƔ TƖNAA

10, 11. Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa wazɩ Yosɛɛfʋ?

10 Tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, pama-tʋ se tɩwazɩ-ɖʋ. Bibl yɔɔdʋʋ ɛzɩma Yehowa kaawazɩ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa yɔ pɩ-tɔm. (Roma 15:4) Iyele nɛ ɖɩna Yosɛɛfʋ kɩɖaʋ. Ɛ-ɖalaa pɛdɩ-ɩ nɛ ɛpɩsɩ yom Egipiti  ɛjaɖɛ taa, nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛ-ñʋʋdʋ halʋ cɛtɩ tɔm ɛ-yɔɔ nɛ paɖʋ-ɩ salaka. Wɛtʋ ndʋ, tiyeba nɛ Yosɛɛfʋ posini Ɛsɔ yaa we? Aayɩ. “[Yehowa] sɩnɩ Yosɛɛfʋ, ehuuzi ɛ-yɔɔ ɛ-kɩbandʋ . . . [Yehowa] sɩɣaɣnɩ-ɩ nɛ ɛpɩzɩɣ mbʋ ɛlakaɣ yɔ.” (Kiɖe 39:21-23) Paa Yosɛɛfʋ kaawɛ kaɖɛ alɩwaatʋ taa yɔ, ɛɖʋ suuɖu nɛ ɛɖaŋ Yehowa.

11 Pɩlabɩ pɩnzɩ pazɩ pʋwayɩ lɛ, Faraɔɔ yele nɛ palɩzɩ Yosɛɛfʋ salaka taa nɛ ɛpɩsɩ Faraɔɔ tɛɛ tʋ. (Kiɖe 41:1, 37-43) Alɩwaatʋ ndʋ ɛ-halʋ lʋlɩ-ɩ piya naalɛ yɔ, ɛya “kɔɔnɔɔ ŋga se Manaasee, mbʋ yɔ ɛtɔŋaɣ se: ‘Ɛsɔ labɩ-m se mɔnsɔɔ man-kʋñɔŋ kpeekpe yɔɔ.’ Piyele lɛlʋ yɔ, ɛyaa-ɩ se Efrayim, mbʋ yɔ ɛtɔŋaɣ se: ‘Ɛsɔ ha-m lʋlʋʋ man-kʋñɔŋ ɛjaɖɛ taa.’” (Kiɖe 41:51, 52) Ɛzɩma Yosɛɛfʋ kaaɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, Yehowa wazɩ-ɩ nɛ ɛtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛya ɛ-caa Yakɔɔb ɖɩɣa taa mba nɛ Egipiti mba weziŋ. Yosɛɛfʋ kaanawa se Yehowa wazɩnɩ-ɩ.—Kiɖe 45:5-9.

12. Ɛbɛ sɩnɩ Yesu nɛ ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ nazɩm taa?

12 Yesu Krɩstʋ ɖɔɖɔ ɖɔkɩ e-tisuu kpam alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkatɩ nazɩm yɔ, nɛ Yehowa wazɩ-ɩ. Ɛbɛ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ? Bibl tɔŋ se: “Fɛyɛ tɩkpa-ɩ nɛ [nazɩm sizika] yɔɔ sɩm mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnawa se ɛkɔŋ wɛʋ laŋhʋlʋmɩyɛ taa.” (Ebr. 12:2, ABT) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu taa labɩ leleŋ se eyeba nɛ Yehowa hɩɖɛ sɛɛ. Pɩtasɩ lɛ, ɛ-tɔm kaakɛdɩnɩ Ɛsɔ nɛ ɛlɛ ha-ɩ wala sakɩyɛ. Bibl yɔɔdʋʋ se “lɛɛlɛɛyɔ, ɛcaɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ kpelaɣ cɔlɔ lone kɩbanɖɛ taa.” Kɩtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɛsɔ kpazɩ-ɩ nɛ ɛha-ɩ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩkɩlɩ hɩla kpeekpe yɔ.”—Fil. 2:9.

YEHOWA ƐƐSƆƲ MBƲ ÐƖLAKƖ YƆ PƖ-YƆƆ

13, 14. Lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ mbʋ ɖɩlakɩ-ɩ yɔ pɩ-yɔɔ?

13 Ðɩɩpɩtɩɣ se Yehowa taa wɛ leleŋ nɛ pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩsɛɛ-ɩ yɔ. Ɛsɩm ɖa-nɩɣzɛ nɛ mbʋ pɩkpaɣ-ɖʋ sɔɔndʋ yɔ. Ye ɖɩlakɩ liidiye kʋñɔŋ, yaa ye kʋdɔŋ nakʋyʋ ɛcɛyɩɣ-ɖʋ, yaa ye pitibi-ɖʋ yɔɔɔ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩpɩzɩɣ se ɖɩsɛɛ Yehowa ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ yɔ, ɛnɩɣ ɖɔ-tɔm taa. Ðɩwɛnɩ lidaʋ se pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩsɛɛ-ɩ siɣsiɣ yɔ, awɛ ñɩm ɛ-ɛzɩdaa.—Kalɩ Ebree 6:10, 11.

14 Ðɩtaasɔɔ ɖɔɖɔ se Yehowa kɛnɩ “adɩma Welisiyu,” nɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ se ye ɖɩtɩmɩɣnɩ-ɩ yɔ, ewelisiɣni-ɖʋ. (Keɣa 65:2nwt) “Pʋtɔdɩyɛ naʋ Caa nɛ laŋhɛzɩyɛ kpeekpe tɛ Ɛsɔ” kaɣ-ɖʋ haʋ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ se pɩsa nɛ ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ kpam. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ ɖo-koobiya yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ. (2 Kɔr. 1:3) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ lalaa pʋtɔdɩyɛ nɛ ɖɩsɩɣnɩ-wɛ yɔ, Yehowa taa lakɩ leleŋ. Bibl yɔɔdʋʋ se: “Weyi ɛnaɣ kʋñɔndʋ pʋtɔdɩyɛ yɔ, ɛkɩndɩɣ [Yehowa] na, weyi ɛkaɣ-ɩ pɩsɩnʋʋ pi-ɖeɖe yɔ.” (Ad. 19:17; Mat. 6:3, 4) Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩsɩɣnɩ mba pɛwɛ kaɖɛ taa yɔ, pɩwɛ ɛzɩ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩkɩndɩɣ Yehowa yɔ. Nɛ ɛyɔɔdaa se ɛkaɣ-ɖʋ hɛyʋʋ pi-lone taa.

WAZASƖ NZƖ ÐIHIKIƔ SƆNƆ NƐ CEE WAYƖ YƆ

15. Wazasɩ nzɩ ŋɖaŋ kpam se ŋhiɣ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

15 Mbʋ pɩsɩɣnɩ Krɩstʋ mba patam numwaa se pɔɖɔkɩ kpam yɔ lɛ lidaʋ ŋgʋ pɛwɛna se pakaɣ mʋʋ “wabɩtʋ hulaɣ” ŋga ‘tɔm hʋyʋ weyi ɛɛlakɩ ɛsɩmɩyɛ yɔɔ yɔ, ɛkaɣ-wɛ pam’ yɔ. (2 Tim. 4:7, 8) Ɛlɛ ye ŋfɛyɩnɩ ɛsɔdaa kpaʋ lidaʋ yɔ,  pɩtɩwɩlɩ se ŋtɩlɩɩ pʋyʋ Ɛsɔ ɛzɩdaa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu “heŋ lɛɛŋ” miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɖaŋ kpam se pehiɣ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ paradisuu taa. Peeɖe pakaɣ wɛʋ “tamtam ɖɩhɛzɩyɛ taa.”—Yoh. 10:16, ABT; Keɣa 36:11.

16. Laŋɩyɛ hɛzʋʋ tɔm ndʋ wɛ 1 Yohanɛɛsɩ 3:19, 20 taa?

16 Nabʋyʋ taa, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ ɛzɩ mbʋ ɖɩlakɩ Yehowa sɛtʋ taa yɔ, pɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ. Pʋtɔma ɖɔɖɔ yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ se pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩsɛɛ-ɩ yɔ, ɛɛnɩɣ leleŋ a-yɔɔ. Halɩ nabʋyʋ taa, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ se ɖɩtɩmʋna se Yehowa ɛwazɩ-ɖʋ. Ɛlɛ ɖɩtaasɔɔ kpa se “Ɛsɔ kɩlɩ ɖa-laŋɩyɛ nɛ ɛsɩm pɩtɩŋa.” (Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 3:19, 20.) Yehowa wazɩɣ pana wena ɖɩñakɩ ɛ-sɛtʋ taa nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim yɔ a-yɔɔ, paa ɖɩmaɣzɩɣ se atɩlɩɩ pʋyʋ yɔ.—Mark. 12:41-44.

17. Wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ sɔnɔ?

17 Halɩ Sataŋ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa, Yehowa ɖiɣni wazʋʋ ɛ-sɛyaa. Ɛsɩɣnɩ ɛ-sɛyaa toovenim mba se pɛwɛɛnɩ fezuu taa tɔɔnaɣ ŋga kasɩɣnɩ-wɛ se pɛwɛɛ fezuu taa paradisuu taa yɔ. (Iza. 54:13) Nɛ ɛzɩ Yesu kaayɔɔdʋʋ yɔ, Yehowa wazɩ-ɖʋ sɔnɔ nɛ ɛha-ɖʋ koobiya kʋsɔɔlaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. (Mark. 10:29, 30) Pɩtasɩ lɛ, mba pañɩnɩɣ Ɛsɔ toovenim taa yɔ, pehikiɣ laŋhɛzɩyɛ, koboyaɣ nɛ taa leleŋ.—Fil. 4:4-7.

18, 19. Lɩmaɣza wena Yehowa sɛyaa wɛnɩ ɛzɩma ɛwazɩɣ-wɛ yɔ pɩ-yɔɔ?

18 Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ, Yehowa sɛyaa sakɩyɛ pɩzɩɣ nɛ palɩzɩ aseɣɖe se Yehowa wazɩ-wɛ siŋŋ. Iyele nɛ ɖɩna Bianca kɩɖaʋ, ɛwɛ Caama ɛjaɖɛ taa. Ɛyɔɔdaa se: “Maasɩŋ ɛzɩma mɛnsɛɛ Yehowa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɩnɩ-m nɛ malʋbɩnɩ nɩɣzɛ, nɛ ɛwɛ mɔn-cɔlɔ paa evemiye nɖɩ. Ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩma wɛtʋ wɛ pʋtɔdɩyɛ nɛ panɩɣ siziŋ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ma nɛ Yehowa ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɔ, sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-m. Nɛ ye malabɩ kɩlaŋ nɩɩyɩ ɛ-sɛtʋ taa yɔ, ɛwazɩɣ-m tam sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ kɩlaŋ ɛnɩ.”

19 Paula wɛ Kanadaa ɛjaɖɛ taa nɛ ɛwɛnɩ pɩnzɩ 70. Ɛwɛnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ. Ɛyɔɔdaa se: “Paa maapɩzɩɣ ɖɔm yɔ, pɩtɩwɩlɩ se maapɩzɩɣ tɔm susuu. Mantɩŋɩɣnɩ tɔm susuu nʋmɔŋ ndɩ ndɩ ɛzɩ kaŋgalaafu nɛ alɩwaatʋ fanʋʋ aseɣɖe lɩzʋʋ yɔɔ mbʋ yɔ nɛ monsusuu tɔm. Mɛwɛnɩ takayaɣ nakɛyɛ nɛ mamaɣ ka-taa Bibl masɩ nasɩyɩ nɛ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ taa tɔm ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkpazɩ-m ɖoŋ yɔ nɛ mankalɩɣ-tʋ ɖoŋ ɖoŋ. Maya takayaɣ ŋga se ‘Ma-ñʋʋ yabʋ takayaɣ.’ Ye ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza Yehowa lidaʋ tɔm yɔɔ yɔ, ɖɩkaɣ naʋ se laŋwɛɛkɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, ɖiileɖiɣ. Paa wɛtʋ ndʋ taa ɖɩwɛɛ yɔ, Yehowa sɩɣnɩ-ɖʋ paa ɛzɩmtaa.” Pʋtɔma yɔ, wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ŋwɛɛ yɔ, tɩwɛ ndɩ nɛ Bianca yaa Paula ñɩndʋ. Paa mbʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋmaɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma Yehowa wazɩ-ŋ nɛ ɛwazɩ ɖɔɖɔ mba pɔcɔ-ŋ nɛ pata yɔ. Ye ŋmaɣzɩɣ ɛzɩma Yehowa wazɩɣ-ŋ sɔnɔ nɛ ɛzɩma ɛkaɣ-ŋ wazʋʋ cee wayɩ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩkpazɩɣ-ŋ ɖoŋ siŋŋ.

20. Ye ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa nɛ ɖe-ciyam pilim yɔ, ɛbɛ ɖɩkaɣ hiɣu?

20 Taasɔɔ kaaʋ se adɩma wena ŋlakɩnɩ ña-laŋɩyɛ pilim yɔ, ŋhikiɣ “kɩhɛyʋʋ sɔsɔʋ” pɩ-yɔɔ. Tɩlɩ se ‘ŋtɛŋ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ labʋ lɛ, ŋhikiɣ kɩhɛyʋʋ ŋgʋ paayɔɔdɩ kɩ-tɔm yɔ.’ (Ebr. 10:35, 36) Ye mbʋ, ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩkpazɩ ɖe-tisuu ɖoŋ nɛ ɖɩla Yehowa tʋmɩyɛ nɛ ɖe-ciyam pilim. Pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩla mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se Yehowa kaɣnɩ-ɖʋ wazʋʋ.—Kalɩ Koloosi 3:23, 24.