Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ðʋzɩ ña-nɩɣzɛ kpeekpe Yehowa nesi tɛɛ

Ðʋzɩ ña-nɩɣzɛ kpeekpe Yehowa nesi tɛɛ

“Ɩɖʋzɩ mɩ-ɛhʋyɛ kpeekpe [Yehowa] nesi tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔŋnɩ mɩ-yɔɔ.”—1 PƖY. 5:7.

HENDU: 23, 49

1, 2. (a) Ye nabʋyʋ taa ɖɩkatɩɣ nɩɣzɛ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩfɛyɩ se pɩlabɩ-ɖʋ piti? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.) (b) Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

ALƖWAATƲ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, tɩwɛ kaɖɛ siŋŋ. Sataŋ mʋ pana pɩdɩɩfɛyɩ “nɛ ɛmʋdʋʋ ɛzɩ mʋʋzʋʋ yɔ, nɛ ɛñɩnɩɣ se ehiɣ nɔɔyʋ nɛ ɛtɔɔ.” (1 Pɩy. 5:8; Natʋ 12:17) Ye mbʋ, ye nabʋyʋ taa ɖa Ɛsɔ sɛyaa ɖɩkatɩɣ nɩɣzɛ yɔ, pɩɩlakɩ-ɖʋ piti. Halɩ Ɛsɔ sɛyaa mba paawɛ caanaʋ taa yɔ, nabʋyʋ taa ‘panɩ siziŋ’ yaa pakatɩ nɩɣzɛ. Pa-taa nɔɔyʋ lɛ wiyaʋ Daviid. (Keɣa 12:3) Apostoloo Pɔɔlɩ ɖɔɖɔ nɩɣzaɣ Krɩstʋ agbaa yɔɔ. (2 Kɔr. 11:28) Ɛlɛ, ye ɖɩkatɩɣ nɩɣzɛ sakɩyɛ yɔ, ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla?

2 Caanaʋ taa, Yehowa kaasɩnɩ ɛ-sɛyaa nɛ papɩzɩ nɛ palʋbɩnɩ nɩɣzɛ wena pakataɣ yɔ. Nɛ sɔnɔ ɖɔɖɔ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ. Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se: “Ɩɖʋzɩ mɩ-ɛhʋyɛ [yaa mɩ-nɩɣzɛ] kpeekpe e-nesi tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔŋnɩ mɩ-yɔɔ.” (1 Pɩy. 5:7) Ɛlɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ? Iyele nɛ ɖɩna nʋmɔŋ naanza weyi ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-ɖʋ yɔ: Adɩma wena alɩɣnɩ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ, Bibl kalʋʋ nɛ kɩ-yɔɔ maɣzʋʋ nɛ Yehowa fezuu kiɖeɖeu. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩnɩ ɛyaa mba ɖɩtaɣ-wɛ liu yɔ. Ðɩɩtazɩɣ nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-naanza ɩ-taa lɛ,  maɣzɩ nɛ ŋna hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɩwɛɛ se ŋtasɩ pana ñaɣʋ yɔ.

‘KƐZƖ NƐ ŊSƲƲ YEHOWA ÑA-SƲƲTƲ’

3. Ɛzɩma tɩyɛ ŋpɩzɩɣ ‘nɛ ŋsʋʋ Yehowa ña-sʋʋtʋ’?

3 Nɩŋgbaŋaɣ kajalaɣ ñɩŋga ŋga pɩwɛɛ se ŋkpɛzɩ yɔ lɛ se ŋtɩmnɩ Yehowa nɛ ña-laŋɩyɛ pilim. Alɩwaatʋ ndʋ ŋkatɩɣ wɛtʋ natʋyʋ nɛ tɩkpaɣ-ŋ sɔɔndʋ yaa tɩhaɣ-ŋ nɩɣzɛ yɔ, kuli ña-laŋɩyɛ nɛ ŋyɔɔdɩnɩ ña-Caa kʋsɔɔlʋ weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ. Keɣa maɖʋ Daviid tendi Yehowa se: “Mɛ-Ɛsɔ, welisi ma-adɩma.” Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Kɛzɩ nɛ ŋsʋʋ [Yehowa] ña-sʋʋtʋ, ɛcɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ camɩyɛ.” (Keɣa 54:2, 23) Alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ mbʋ payɩ ŋpɩzɩɣ yɔ se ŋlʋbɩnɩ kaɖɛ naɖɩyɛ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ye ŋtɩmnɩ Yehowa yɔ, ɛsɩɣnɩ-ŋ se ŋtaakɩlɩ nɩɣzʋʋ. Ɛlɛ ɛzɩma adɩma pɩzɩɣ asɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ mbʋ pɩhaɣ-ŋ nɩɣzɛ yɔ?—Keɣa 93:18, 19.

4. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ nɩɣzɛ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa kpem se ɖɩtɩmɩ?

4 Kalɩ Filiipu 4:6, 7. Yehowa pɩzɩɣ nɛ ecosi adɩma wena ɖɩlakɩnɩ ɖa-laŋɩyɛ pilim yɔ a-yɔɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Ɛhaɣ-ɖʋ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩhɛzɩɣ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖa-laŋɩyɛ yɔ. Ɛyaa sakɩyɛ pɩzɩɣ nɛ palɩzɩ aseɣɖe se tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim. Alɩwaatʋ ndʋ paawɛ nɩɣzɛ taa yɔ, Ɛsɔ sɩnɩ-wɛ nɛ pehiɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ pɛɛyɛ nɖɩ ɖɩcɛzɩ ɛyʋ maɣzɩm yɔ. Ye mbʋ, “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ” pɩzɩɣ ɖɩsɩnɩ-ŋ ɖɔɖɔ nɛ ŋwa kala wena ŋkatɩɣ yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtaa liu Yehowa lidaʋ tɔm tʋnɛ: “Taahʋʋ, mbʋ yɔ mɛnkɛ ñɛ-Ɛsɔ: Mankaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ nɛ mankaɣ-ŋ sɩnʋʋ.”—Iza. 41:10.

LAŊHƐZƖYƐ NÐƖ ÐƖLƖNƖ BIBL TAA YƆ

5. Ɛzɩma tɩyɛ Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖihiɣ laŋhɛzɩyɛ?

5 Nʋmɔʋ naalɛ ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖihiɣ laŋhɛzɩyɛ yɔ ŋgʋ yɔ: Ðɩkalɩɣ Bibl nɛ ɖɩmaɣzɩɣ kɩ-yɔɔ. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩlakɩ mbʋ? Lɔŋ tasʋʋ kɩbam wɛ Bibl taa nɛ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaakɩlɩɣ nɩɣzʋʋ yaa pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ. Pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ se Bibl wɛnɩ wazaɣ nɛ kɩhɛzɩɣ laŋa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa lɔŋsɩnɖɛ wɛnɩ kɩ-taa. Ye ŋkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩɣ Ɛsɔtɔm yɔɔ wɩsɩ nɛ ɖoo nɛ ŋmaɣzɩɣ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ tɩ-taa yɔ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, pɩkpazɩɣ-ŋ ɖoŋ siŋŋ. Yehowa wɩlɩɣ-ɖʋ se ye ɖɩkalɩɣ Bibl yɔ, piyeki nɛ ‘ɖɩkpa ɖoŋ nɛ ɖɩɖɔkɩ kpam’ nɛ ‘ɖa-laŋɩyɛ ɛɛlɩɣ, nɛ sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ.’—Yoz. 1:7-9.

6. Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ, ɛzɩma tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwazɩ-ŋ?

6 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna laŋɩyɛ hɛzʋʋ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ Bibl taa. Ɛ-yɔɔdaɣ nɛ ɛ-tɔm wɩlʋʋ kaahɛzɩ mba pewelisaɣni-i yɔ pa-laŋa siŋŋ. Ɛyaa sakɩyɛ ñɔtaɣnɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛhɛzaɣ laŋa wena anɩɣaɣ siziŋ yɔ, ɛkpazɩɣ ɖoŋ ajamaa nɛ ɛhɛzɩɣ mba pitibi-wɛ yɔɔɔ yɔ pa-laŋa. (Kalɩ Maatiyee 11:28-30.) Ɛwɩlaa se ɛmaɣzɩɣ lalaa fezuu taa nɛ tomnaɣ yɔɔ kɩcɛyɩm yɔɔ nɛ sɔɔlɩm. (Mark. 6:30-32) Ɛzɩma Yesu kaaheyi ɛ-tɛ apostoloowaa se ɛsɩɣnɩ-wɛ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛsɩɣnɩ-ŋ sɔnɔ. Pɩtɩcɛyɩ se ŋwɛɛ Yesu cɔlɔ pʋcɔ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ. Sɔnɔ, Yesu kɛ Wiyaʋ ɛsɔdaa nɛ ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛnɩɣ ɖe-siziŋ. Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ ŋwɛɣ nɩɣzɛ taa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛna ña-pʋtɔdɩyɛ ‘nɛ ɛsɩnɩ-ŋ’ alɩwaatʋ ‘kɩbandʋ’ yɔɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu pɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ nɩɣzɛ, ŋwɛɛnɩ lidaʋ nɛ abalɩtʋ.—Ebr. 2:17, 18; 4:16.

WƐTƲ KƖBANDƲ NDƲ FEZUU KIÐEÐEU SƖƔNƖ-Ŋ SE ŊWƐƐNA YƆ

7. Ye ŋpɔzɩ Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu, ɛzɩma pɩwazɩɣ-ŋ?

7 Yesu ha-ɖʋ lidaʋ se ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛhaɣ fezuu kiɖeɖeu mba  pɔpɔzʋʋ-ɩ kʋ yɔ. (Luka 11:10-13) Ye mbʋ, fezuu kiɖeɖeu kɛnɩ nʋmɔʋ naadozo ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ yɔ. Kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ Bibl yaɣ se “fezuu lakasɩ” yɔ. Nɛ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɖɔɖɔ Yehowa wɛna. (Kalɩ Galaatɩ 5:22, 23; Kol. 3:10) Ŋwɛɣ nɛ ŋñakɩ pana se ŋwɛɛnɩ fezuu lakasɩ lɛ, ña nɛ lalaa mɩ-taabalɩyɛ cɛyɩsɩɣ nɛ pɩkɩlɩ. Nɛ pɩkaɣ yebu se ŋse wɛtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ tiyele nɛ ŋwɛɛ nɩɣzɛ taa yɔ. Yele nɛ ɖɩna ɛzɩma ɖeyi ɖeyi fezuu lakasɩ pɩzɩɣ nɛ sɩsɩnɩ-ŋ yɔ.

8-12. Ɛzɩma tɩyɛ fezuu lakasɩ pɩzɩɣ sɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ wɛtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩha-ŋ nɩɣzɛ yɔ yaa ŋse-tʋ?

8 “Sɔɔlɩm, leleŋ, laŋhʋlʋmɩyɛ.” Alɩwaatʋ ndʋ ŋñakɩ pana se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ña nɛ lalaa mɩ-hɛkʋ taa yɔ, ŋkaɣ naʋ se pɩwɛɣ-ŋ kɛlɛʋ se ŋlʋbɩnɩ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ɛzɩ pana nɛ ɖɩwɩzɩyɛ mbʋ yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Ye ŋsɔɔlɩ koobiya siŋŋ nɛ ŋɖʋʋ-wɛ hɩɖɛ yɔ, piyeki nɛ ŋse wɛtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkɔnɩ-ŋ nɩɣzɛ yɔ.—Roma 12:10.

9 “Laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ, laŋɩyɛ kɩbanɖɛ, camɩyɛ labʋ.” Ye ŋɖɔŋ Bibl lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ yɔ, piyeki nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ña nɛ lalaa mɩ-hɛkʋ taa. Pɩtɔŋ se: “Ɩla ɖama kɩbandʋ nɛ ɩna ɖama pʋtɔdɩyɛ, ikpeɣ ɖama.” (Efɛz. 4:32) Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, piyeki nɛ ŋse wɛtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkɔnɩ-ŋ nɩɣzɛ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, pɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋlʋbɩnɩ kaɖɛ wɛtʋ ndʋ lalaa ɛjandʋ kɔŋna yɔ.

10 “Liu taʋ” yaa tisuu. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, liidiye nɛ tomnaɣ yɔɔ wondu ñɩnʋʋ haɣnɩ-ɖʋ nɩɣzɛ. (Ad. 18:11) Ɛlɛ, ye ɖɩwɛnɩ tisuu siŋŋ se Yehowa cɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ ana yaa ɖise-yɛ. Ɛzɩma tɩyɛ? Ye ŋkpaɣ apostoloo Pɔɔlɩ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtaakɩlɩɣ nɩɣzʋʋ. Ɛyɔɔdaa se: “Mɩ-taa ɛla leleŋ nɛ mbʋ ɩwɛnɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ; mbʋ yɔ Ɛsɔ maɣmaɣ tɔm se: Maakaɣ-ŋ yebu nɛ maakaɣ-ŋ siɣye haʋ; mbʋ yebina nɛ ɖɩkatɩɣ se ɖɩyɔɔdɩ kaalɛyɩtʋ se: ‘[Yehowa] kɛnɩ man-sɩnɩyʋ; maaseɣ sɔɔndʋ. Ɛyʋ pɩzɩɣ ɛlabɩ-m we?’ ”—Ebr. 13:5, 6.

11 “Hɛɛɛ wɛtʋ, tɩ ɖɔkʋʋ.” Kpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ nɛ ŋna nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋna nɛ ŋlɩzɩ wɛtʋ ndʋ nɛ ŋwɩlɩ, nɛ wazasɩ nzɩ ŋhikiɣ yɔ. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋse lakasɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ nɛ sɩkɔnɩ-ŋ nɩɣzɛ yɔ, nɛ pɩsɩɣnɩ-ŋ ɖɔɖɔ se ŋkizi “ɖɩwɩzɩyɛ, kakalaɣ, pana, hola, mabʋtʋ.”—Efɛz. 4:31.

12 Toovenim taa lɛ, pɩpɔzʋʋ-ŋ tɩ luzuu pʋcɔ nɛ ŋtaa “Ɛsɔ” liu nɛ ‘ŋɖʋzɩ ñɛ-ɛhʋyɛ kpeekpe e-nesi tɛɛ.’ (1 Pɩy. 5:6, 7) Ɛlɛ ye ŋñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ “tɩ luzuu” yɔ, ñɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ. (Mik. 6:8, nwt ) Ye ŋsɩm ño-ɖoŋ kamaɣ yɔ, piyeki nɛ ŋŋkɩlɩɣ nɩɣzʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋtaɣ Yehowa liu.

“ƖTAANƖƔZƖ”

13. Yesu yɔɔdʋʋ se “ɩtaanɩɣzɩ” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

13 Maatiyee 6:34 taa, ɖɩnaɣ Yesu lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ: “Ɩtaanɩɣzɩ.” (Kalɩ Maatiyee 6:34.) Ɛlɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩɖɔ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ. Yesu yɔɔdʋʋ se “ɩtaanɩɣzɩ” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛtaañɩnɩɣ yɔɔdʋʋ se Ɛsɔ sɛyaa ɩɩkatɩɣ nɩɣzɛ pe-wezuu caɣʋ taa kpa. Ðɩɩtɛm naʋ se Daviid nɛ Pɔɔlɩ paakatɩ nɩɣzɛ pe-wezuu caɣʋ taa. Ɛlɛ Yesu sɩnɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa nɛ pana se ye ɛyʋ ɛnɩɣzɩɣ mbʋ pɩ-tɔm tɩcɛyɩ yɔ pɩ-yɔɔ, yaa ɛnɩɣzɩɣ kadadayaɣ yɔ, piiyeki se ɛlʋbɩnɩ kaɖɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛwɛɛ yɔ. Paa evemiye  nɖɩ lɛ, ɖɩ nɛ ɖɩ-kala. Ye mbʋ, pɩtɩpɔzɩ se Krɩstʋ mba ɩkpaɣ mbʋ pɩlaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ pɩ-nɩɣzɛ, yaa cee wayɩ nɩɣzɛ nɛ pɔsɔzɩ sɔnɔ ñɩna yɔɔ. Ye ŋɖɔŋ Yesu lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtaakɩlɩ nɩɣzʋʋ?

14. Ye ŋlabɩ kɩwɛɛkɩm nɛ pɩɖɛɛ nɛ pɩhaɣ-ŋ nɩɣzɛ yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ?

14 Kɩwɛɛkɩm mbʋ nɔɔyʋ laba nɛ pɩɖɛɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩha-ɩ nɩɣzɛ. Halɩ paa kɩwɛɛkɩm mbʋ, pɩlabɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛnɩɩ siziŋ pɩ-yɔɔ. Alɩwaatʋ natʋyʋ, pɩlakaɣ Wiyaʋ Daviid ɛzɩ ‘ɛ-kɩwɛɛkɩm hu ɛ-yɔɔ’ yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ma-laŋɩyɛ pʋʋyʋʋ nɛ ɖimuzuu.” (Keɣa 37:4, 5, 9, 19) Ɛbɛ pɩɩpɔzaa se Daviid ɛla wɛtʋ ndʋ tɩ-taa? Nɛ ɛbɛ ɛlaba? Ɛta Yehowa liu nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se ekpeɣ-i. Ɛyɔɔdɩnɩ lidaʋ se: “Koboyaɣ tʋ lɛ weyi pekpeɣ-i ɛ-kɩwɛɛkɩm” yɔ.—Kalɩ Keɣa 31:1-3, 5.

15. (a) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ nɩɣzɛ ɩtaawabɩ-ŋ? (b) Nɩŋgbanzɩ nzɩ pɩwɛɛ se ŋkpɛzɩ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ nɩɣzɛ? (Cɔnɩ aɖakaɣ “Mbʋ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋlʋbɩnɩ nɩɣzɛ yɔ.”)

15 Nabʋyʋ taa, wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ŋwɛ sɔnɔ yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩha-ŋ nɩɣzɛ. Alɩwaatʋ ndʋ Daviid ma Keɣa 54 yɔ, sɔɔndʋ kpaɣaɣ-ɩ se pɩtaala nɛ elesi e-wezuu. (Keɣa 54:3-6) Paa mbʋ yɔ, ɛtɩha nʋmɔʋ se nɩɣzɛ ɩla nɛ elesi lidaʋ ŋgʋ ɛɛwɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ. Ɛtɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɩ. Ɛlɛ ɛtɩcaɣ yem, ɛkpɛzɩ nɩŋgbanzɩ nzɩ sɩsɩɣnɩ-ɩ se ɛlʋbɩnɩ kaɖɛ wɛtʋ ndʋ yɔ. (2 Sam. 15:30-34) Lɔŋ weyi Daviid kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ŋ? Taayele nɛ nɩɣzɛ wabɩ-ŋ, ɛlɛ kpɛzɩ nɩŋgbanzɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ sɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ kaɖɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ŋwɛɛ yɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋtaa liu se Yehowa kaɣ-ŋ sɩnʋʋ.

16. Ɛzɩma tɩyɛ Ɛsɔ hɩɖɛ tɔbʋʋ nɩʋ pɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ?

16 Ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛmaɣzɩɣ kala wena apɩzɩɣ nɛ atalɩ-ɩ cee wayɩ yɔ a-yɔɔ yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ pɩhaɣ-ɩ nɩɣzɛ sakɩyɛ. Ɛlɛ, pɩtɩcɛyɩ se ŋkɩlɩɣ nɩɣzʋʋ mbʋ pɩtɩlabɩta yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kala wena ɖɩmaɣzɩɣ se apɩzɩɣ nɛ atalɩ-ɖʋ yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, pɩtɩkɛ mbʋ pɩtɛŋna. Pɩtasɩ lɛ, wɛtʋ natʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ tɩtalɩ-ɖʋ nɛ tɩkɩlɩ Yehowa weyi ɛtɔŋ se ɖɩɖʋzɩ ɖa-nɩɣzɛ kpeekpe e-nesi tɛɛ yɔ ɖoŋ. Ɛ-hɩɖɛ tɔbʋʋ lɛ se ‘eyeki nɛ pɩlakɩ.’ (Egl. 3:14, nwt ) Ɛ-hɩɖɛ tɔbʋʋ nɩʋ hɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ se ɛwɛnɩ ɖoŋ se eyele nɛ lidaʋ tɔm ndʋ ɛyɔɔdɩ ɛ-sɛyaa yɔɔ yɔ, tɩla. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtaa liu se Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛwazɩ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa nɛ ɛsɩnɩ-wɛ nɛ palʋbɩnɩ nɩɣzɛ wena paawɛnɩ ɖooo lɔŋ yɔ. Ɛpɩzɩɣ ɛsɩnɩ-wɛ ɖɔɖɔ nɛ palʋbɩnɩ nɩɣzɛ wena pakatɩɣ sɔnɔ nɛ wena pamaɣzɩɣ se apɩzɩɣ nɛ atalɩ-wɛ cee wayɩ yɔ.

YƆƆDƖNƖ WEYI ŊTAƔ-Ɩ LIU YƆ

17, 18. Ye ŋyɔɔdʋʋnɩ weyi ŋtaɣ-ɩ liu yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ nɩɣzɛ?

17 Nʋmɔʋ naanza ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩpɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ nɩɣzɛ yɔ ŋgʋ yɔ: Yɔɔdɩnɩ weyi ŋtaɣ-ɩ liu yɔ. Ña-halʋ yaa  ña-walʋ, ña-taabalʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ, yaa ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ nɩɣzɛ. Bibl tɔŋ se: “Ɛyʋ laŋɩyɛ taa ñɩmɩŋ [yaa nɩɣzɛ] kaɣ-ɩ hadɛ luzuu nɛ tɔm kɩbandʋ kaɣ ɛ-taa labʋ leleŋ.” (Ad. 12:25) Ye ŋyɔɔdɩnɩ nɔɔyʋ kpayɩ nɛ ŋheyi-i mbʋ pɩcɛyɩɣ-ŋ yɔ, ɛpɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ kaɖɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ŋwɛɛ yɔ tɩ-taa camɩyɛ nɛ ŋlʋbɩnɩ-tʋ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se: “Lɩmaɣza mɩzɩɣ ɖenɖe lɔŋ pasʋʋ fɛyɩ yɔ; ɖenɖe lɔŋ pasɩyaa kpaɖɩ ɖɔʋ yɔ, peeɖe papɩzɩɣ.”—Ad. 15:22.

18 Yehowa tɩŋɩɣnɩ kediɣzisi yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ ɛsɩɣnɩ ɛ-sɛyaa se palʋbɩnɩ nɩɣzɛ. Ye ŋwoki kediɣzisi yɔ, ŋkatɩɣ koobiya mba pamaɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ nɛ pakpazɩɣ ɖama ɖoŋ yɔ. (Ebr. 10:24, 25) Ye ña nɛ koobiya ɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ yɔ, pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ñe-tisuu kpa ɖoŋ, nɛ pɩkaɣ-ŋ wɛʋ kɛlɛʋ se ŋlʋbɩnɩ nɩɣzɛ.—Roma 1:11, 12.

YE TAABALƖYƐ ƐWƐ ÑA NƐ ƐSƆ MƖ-HƐKƲ TAA YƆ, PƖKPAZƖƔ-Ŋ ÐOŊ SIŊŊ

19. Ɛbɛ yɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtaa liu se ye taabalɩyɛ ɛwɛ ña nɛ Ɛsɔ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, pɩkpazɩɣ-ŋ ɖoŋ?

19 Iyele nɛ ɖɩna mbʋ piyeba nɛ Kanadaa ɛjaɖɛ taa ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ nɩɩ pɩ-taa se pɩcɛyaa se ɛɖʋzʋʋ ɛ-nɩɣzɛ Yehowa nesi tɛɛ yɔ. Ɛɛkɛ wɩlɩyʋ nɛ lɔŋ tasɩyʋ e-sukuli taa, nɛ ɛ-tʋmɩyɛ haɣaɣ-ɩ nɩɣzɛ sakɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, ɛɛwɛnɩ kʋdɔŋ nakʋyʋ nɛ kɩhaɣ-ɩ ɖɔɖɔ nɩɣzɛ siŋŋ. Ɛbɛ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛlʋbɩnɩ kaɖɛ wɛtʋ ndʋ? Ɛyɔɔdaa se: “Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, mañaɣ pana siŋŋ nɛ mɛncɛyɩsɩ ma nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ, nɛ mbʋ kpazɩnɩ-m ɖoŋ se malʋbɩnɩ nɩɣzɛ. Taabalaa kɩbama nɛ koobiya pasɩnɩ-m kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Mɔyɔɔdɩnɩ ma-halʋ kpayɩ nɛ meheyi-i mbʋ pɩcɛyaɣ-m yɔ. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa lalaa nɛ ɖe-egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ pasɩnɩ-m nɛ mana se manpɩzɩɣ nɛ malʋbɩnɩ nɩɣzɛ ana. Pɩtasɩ lɛ, mowoba nɛ mana ɖɔkɔtɔnaa se pasɩnɩ-m. Malabɩ ɖɔɖɔ lɛɣzɩtʋ ɛzɩma malakɩnɩ ma-alɩwaatʋ tʋmɩyɛ yɔ, nɛ mañɩnɩ alɩwaatʋ nɛ mɛhɛzɩɣ nɛ malakɩ hola aleɣya. Pazɩ pazɩ lɛ, ma-nɩɣzɛ paɣzɩ pasʋʋ. Ye wɛtʋ natʋyʋ ɛtalaa nɛ maanaɣ se mankpaɣnɩ le yɔ, manɖʋzʋʋ-tʋ Yehowa nesi tɛɛ.”

20. (a) Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖʋzɩ ɖa-nɩɣzɛ Yehowa nesi tɛɛ? (b) Ɛbɛ ɖɩkaɣ naʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩ-taa?

20 Ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩnawa se ye ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim, ɖɩkalɩɣ Bibl nɛ ɖɩmaɣzɩɣ kɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖʋzɩ ɖa-nɩɣzɛ Yehowa nesi tɛɛ. Ðɩnawa ɖɔɖɔ se pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ fezuu lakasɩ, ɖɩyɔɔdɩnɩ weyi ɖɩtaɣ-ɩ liu yɔ, nɛ ɖiwoki kediɣzisi nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ. Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma Yehowa tɩŋɩɣnɩ lidaʋ ŋgʋ ɛha-ɖʋ se ɛhɛyɩɣ-ɖʋ yɔ kɩ-yɔɔ nɛ ɛkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ yɔ.—Ebr. 11:6.