Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋtɔzʋʋ?

Ŋtɔzʋʋ?

Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ nzɩ sɩlɩwa nɛ pitileɖita yɔ, ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ na? Ye ɛɛɛ kɔyɔ, maɣzɩ nɛ ŋna se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcosi tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ.

Kɩwɛɛkɩm mbʋ tɔm Yesu yɔɔdɩ Maatiyee 18:15-17 taa?

Kɩwɛɛkɩm mbʋ ɛyaa mba piyozi-wɛ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɔñɔɔzɩ pa-taa pe-ɖeke yɔ, pɩ-tɔm Yesu yɔɔdaɣ. Ɛlɛ pɩkɛ ɖɔɖɔ kɩwɛɛkɩm mbʋ ye patɩcɔnɩ pi-ɖeɖe yɔ, piyeki se palɩzɩ ɛyʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛ mulum lakasɩ yaa kɔlɔmɔtʋ lakasɩ.—w16.5, h. 11-12.

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ñe-Bibl kalʋʋ wazɩ-ŋ nɛ pɩkɩlɩ?

Ŋŋkalɩɣ Bibl lɛ, taaka ña-lɩmaɣza pʋyʋ kʋɖʋm yɔɔ. Ñɩnɩ lɔŋ weyi ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ tɔm ndʋ ŋkalɩɣ yɔ tɩ-taa. Pɔzɩ ña-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Ɛzɩma manpɩzɩɣ mankpaɣ-tʋ nɛ mansɩnɩ lalaa?’ Tɩŋnɩ wondu ndʋ ɛgbɛyɛ lɩzaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋtazɩ tɔm taa camɩyɛ.—w16.5, h. 29-31.

Paa Krɩstʋ tʋ ɛwɛnɩ lidaʋ se pakaɣ sɩɖaa fezuu yɔ, pɩwɛɛkaa se ɛnɩɩ siziŋ ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩm yɔɔ?

Paa Krɩstʋ tʋ ɛwɛnɩ lidaʋ se pakaɣ sɩɖaa fezuu yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛnɩɩ siziŋ ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩm yɔɔ. Abraham caɣ kʋñɔwiye alɩwaatʋ ndʋ ɛ-halʋ Saara sɩba yɔ. (Kiɖe 23:2) Alɩwaatʋ wɛɣ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, siziŋ nɩʋ pasɩɣ.—wp16.5, h. 4.

Ezekɩyɛɛlɩ ñʋʋ 9 taa, ɛyʋ weyi ɛ-tɩnaɣ taa nɛ takayaɣ mayʋ kɩmamaʋ nɛ ɛyaa loɖo mba pe-nesi tɛɛ nɛ wondu ndʋ pakʋʋnɩ ɛyaa yɔ, pasɩŋnɩ mba?

Pasɩŋnɩ ɛsɔdaa yoyaa mba paaɖʋ nesi Yerusalɛm yɔkʋʋ taa, nɛ mba pakaɣ ɖezuu Sataŋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ Armaagedɔɔ wiye yɔ. Ða-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa lɛ, Yesu Krɩstʋ kɛnɩ ɛyʋ weyi ɛ-tɩnaɣ taa nɛ takayaɣ mayʋ kɩmamaʋ nɛ ɛyʋsʋʋ mba pakaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ yɔ.—w16.06, h. 16-17.

Kala wena Bibl waba?

(1) Bibl wabɩ mbʋ pɩpɩzaɣ se pɩwɛɛkɩ kɩ-takayɩsɩ yɔ. Papyrus waa yɔɔ nɛ tɔna yɔɔ pama Bibl takayɩsɩ kajalaɣ ñɩnzɩ, ŋgʋ Papyrus waa fɛyɩ ɖoŋ, pacɩyɩɣ nɛ pacadɩɣ ɖɔɖɔ lɔŋ; nɛ tɔna lɛ, ye patɩcɔnɩ a-yɔɔ camɩyɛ yɔ, awɛɛkɩɣ lɔŋ. (2) Politiki nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa ñaɣ pana se peɖezi Bibl, ɛlɛ patɩpɩzɩ. (3) Bibl wabɩ mba pañɩnaɣ se pɛlɛɣzɩ kɩ-tɔm yɔ.—wp16.4, h. 4-7.

Ɛzɩma Krɩstʋ tʋ pɩzɩɣ eyele nɛ e-wezuu caɣʋ wɛɛ kɛlɛʋ?

Tɩlɩ mbʋ pɩkɛ ña-kɩcɛyɩm ɖeyi ɖeyi yɔ nɛ taaya mbʋ pɩ-tɔm tɩcɛyɩ yɔ. Ma ɛzɩma ŋkaɣ labɩnʋʋ ñe-liidiye tʋmɩyɛ yɔ. Pɛdɩ wondu ndʋ ŋŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ yaa ha-tʋ nɔɔyʋ yaa lɔ-tʋ, nɛ ŋñaɣ pana nɛ ŋhɛyɩ ña-kɩma tɩŋa. Pasɩ ña-tʋmɩyɛ alɩwaatʋ yɔɔ nɛ ŋla ɖʋtʋ nɛ ŋwalɩsɩ ñɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ.—w16.07, h. 10.

Ɛbɛ Bibl tɔm se pɩwɛ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ sika yaa liidiye?

Yɔb 28:12, 15 wɩlɩɣ se lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, ɖɩwɛ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ sika yaa liidiye. Alɩwaatʋ ndʋ ŋñɩnɩɣ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ yɔ, pɩwɛɛ se ŋñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ŋcɛyɩsɩ ñe-tisuu.—w16.08, h. 18-19.

Sɔnɔ, pɩmʋnaa se koobu eyele ɛ-tandaʋ na?

Ajɛɛ naayɛ taa lɛ, ye ɛyʋ ɛwɛnɩ tandaʋ nɛ ɛñɔɔzɩ-kʋ camɩyɛ yɔ, pɩwɛ ɖeu nɛ piiyeki se ɛyaa itaawelisi Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ ɖisusuu yɔ. Paa mbʋ yɔ, koobiya nabɛyɛ pɩzɩɣ palɩzɩ se paayeki pa-tandaŋ. (1 Kɔr. 8:9) Ajɛɛ lɛɛna taa lɛ, ɛyaa iiyeki pa-tandaŋ, nɛ pɩtɩmʋna se Krɩstʋ mba iyele pa-tandaŋ.—w16.09, h. 21.

Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖitisi se Daviid nɛ Gooliyaatɩ pɔ-tɔm kɛ toovenim?

Takayɩsɩ nasɩyɩ yɔɔdʋʋ se ɖa-alɩwaatʋ taa ɛyʋ weyi ɛkɩlɩ ɖaɣlʋʋ yɔ, Gooliyaatɩ kɩlɩ-ɩ nɛ santimɛtawaa ɛzɩ 20 ɖeke mbʋ yɔ na. Tɛtɛɛ ñɩm huyiyaa nabɛyɛ kɔma nɛ palɩɩ pɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ, nɛ pama ɖɩ-yɔɔ se “Daviid ɖɩɣa.” Pɩtasɩ lɛ, Yesu Krɩstʋ kaayɔɔdɩ Daviid tɔm se ɛɛkɛ ɛyʋ keekee. Lone nɖɩ pɔyɔɔdɩ ɖɩ-tɔm se Daviid nɛ Gooliyaatɩ palabɩ ɖɩ-taa you yɔ, ñɩnɩyaa ñɩnaa nɛ pana se ɖɩɩkɛ lone keekee.—wp16.5, h. 13.

Tʋkaɣ ŋga wɛ sɩmtʋ, lɛɣtʋ nɛ lɔŋsɩnɖɛ pɛ-hɛkʋ taa?

Ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ sɩmtʋ yɔ, ɛtɩlɩɣ tɔm sakɩyɛ wondu ndɩ ndɩ yɔɔ. Weyi ɛwɛnɩ lɛɣtʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛna nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ tɔm ndɩ ndɩ hɛkʋ taa yɔ. Ɛlɛ weyi ɛwɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ yɔ, ɛkpɛndɩɣ sɩmtʋ nɛ lɛɣtʋ nɛ ɛkpaɣ-wɛ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ.—w16.10, h. 18.