Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Décembre 2016

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 30 janvier nɛ piwolo 26 février 2017 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

WEZUU CAƔƲ TƆM

Manpɩsɩ “man-tɩ pɩtɩŋa ɛyaa kpeekpe yɔɔ”

Tʋma wena paɖʋ Denton Hopkinson pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa yɔ, asɩnɩ-ɩ nɛ ɛna se Yehowa sɔɔlɩ ɛyaa tɩŋa.

Yehowa labɩ-ɖʋ lootiye nɛ ɛlɩzɩ-ɖʋ kɩwɛɛkɩm yomiye taa

Ye ŋmaɣzɩɣ ɛzɩma Yehowa lɩzɩ-ŋ kɩwɛɛkɩm yomiye taa yɔ, pɩwazɩɣ-ŋ siŋŋ.

Mba pamaɣzɩɣ fezuu taa wondu yɔɔ yɔ, pehikiɣ wezuu nɛ laŋhɛzɩyɛ

Roma ñʋʋ 8 tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ weyi ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ wazasɩ nzɩ Yehowa kaɣ haʋ ɛyaa yɔ.

Ŋtɔzʋʋ?

Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ nzɩ sɩlɩwa nɛ pitileɖita yɔ, ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ na? Ye ɛɛɛ kɔyɔ, maɣzɩ nɛ ŋna se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcosi tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ.

Ðʋzɩ ña-nɩɣzɛ kpeekpe Yehowa nesi tɛɛ

Nabʋyʋ taa, Ɛsɔ sɛyaa katɩɣ nɩɣzɛ. Nɩŋgbanzɩ naanza pɩzɩɣ sɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ.”

Yehowa wazɩɣ mba pañɩnɩɣ-ɩ siŋŋ yɔ

Ɛzɩma cee wayɩ lidaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwazɩ-ɖʋ? Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa wazɩ ɛ-sɛyaa caanaʋ taa nɛ ɛzɩma ɛwazɩɣ-ɖʋ sɔnɔ?

Pɩkɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ se ɖɩwɛɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ

Alɩwaatʋ ndʋ ŋwɛɣ kaɖɛ naɖɩyɛ taa yaa alɩwaatʋ ndʋ pacaɣ-ŋ tɔm yɔ, pɩwɛ kaɖɛ siŋŋ se ŋwɛɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ, ɛlɛ Bibl seɣtiɣ Krɩstʋ mba se pɛwɛɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ?

Feŋuu Tilimiye 2016 tɛ tɔm ɖɩñɩnɩyɛ

Feŋuu Tilimiye nɖɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ nɛ samaɣ ñɩnɖɛ taa tɔm ñʋŋ.