FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Décembre 2016

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 30 janvier nɛ piwolo 26 février 2017 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

WEZUU CAƔƲ TƆM

Manpɩsɩ “man-tɩ pɩtɩŋa ɛyaa kpeekpe yɔɔ”

Tʋma wena paɖʋ Denton Hopkinson pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa yɔ, asɩnɩ-ɩ nɛ ɛna se Yehowa sɔɔlɩ ɛyaa tɩŋa.

Yehowa labɩ-ɖʋ lootiye nɛ ɛlɩzɩ-ɖʋ kɩwɛɛkɩm yomiye taa

Ye ŋmaɣzɩɣ ɛzɩma Yehowa lɩzɩ-ŋ kɩwɛɛkɩm yomiye taa yɔ, pɩwazɩɣ-ŋ siŋŋ.

Mba pamaɣzɩɣ fezuu taa wondu yɔɔ yɔ, pehikiɣ wezuu nɛ laŋhɛzɩyɛ

Roma ñʋʋ 8 tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ weyi ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ wazasɩ nzɩ Yehowa kaɣ haʋ ɛyaa yɔ.

Ŋtɔzʋʋ?

Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ nzɩ sɩlɩwa nɛ pitileɖita yɔ, ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ na? Ye ɛɛɛ kɔyɔ, maɣzɩ nɛ ŋna se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcosi tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ.

Ðʋzɩ ña-nɩɣzɛ kpeekpe Yehowa nesi tɛɛ

Nabʋyʋ taa, Ɛsɔ sɛyaa katɩɣ nɩɣzɛ. Nɩŋgbanzɩ naanza pɩzɩɣ sɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ.”

Yehowa wazɩɣ mba pañɩnɩɣ-ɩ siŋŋ yɔ

Ɛzɩma cee wayɩ lidaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwazɩ-ɖʋ? Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa wazɩ ɛ-sɛyaa caanaʋ taa nɛ ɛzɩma ɛwazɩɣ-ɖʋ sɔnɔ?

Pɩkɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ se ɖɩwɛɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ

Alɩwaatʋ ndʋ ŋwɛɣ kaɖɛ naɖɩyɛ taa yaa alɩwaatʋ ndʋ pacaɣ-ŋ tɔm yɔ, pɩwɛ kaɖɛ siŋŋ se ŋwɛɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ, ɛlɛ Bibl seɣtiɣ Krɩstʋ mba se pɛwɛɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ?

Feŋuu Tilimiye 2016 tɛ tɔm ɖɩñɩnɩyɛ

Feŋuu Tilimiye nɖɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ nɛ samaɣ ñɩnɖɛ taa tɔm ñʋŋ.