Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 14

Ŋɖiɣni ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ labʋ kiya?

Ŋɖiɣni ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ labʋ kiya?

“Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋsusi tɔm kɩbandʋ, la ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiya.”​—2 TIM. 4:5, pɩ-tɛɛ tɔm.

HENDU 57 Ðisusuu tɔm ɛyaa kpeekpe

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

Pefezi Yesu nɛ sɩɖaa taa lɛ, epkeɣlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛpaɣ-wɛ se “powolo, . . . nɛ pala kpɛlɩkɩyaa” (Cɔnɩ tayʋʋ 1)

1. (a) Tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ sɛyaa tɩŋa sɔɔlaa se pala? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ? (Cɔnɩ takayaɣ huyuu yɔɔ kɩlɛmʋʋ.)

YESU KRƖSTƲ ɖʋ paɣtʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se: “Iwolo nɛ ɩla ajɛɛ tɩŋa taa ɛyaa nɛ papɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa.” (Mat. 28:19) Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ ñɩma tɩŋa sɔɔlaa se patɩlɩ ɛzɩma pɩwɛɛ pala Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ “kiya” yɔ. (2 Tim. 4:5) Pɔsɔɔlaa se pala tʋmɩyɛ nɖɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩ-tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ, ɖɩwɛ wazaɣ siŋŋ, nɛ nɖɩ pɩwɛɛ se pala kpɛdɛyɛ nɛ pɩkpaɖɩ wezuu caɣʋ taa tʋma lɛɛna. Paa mbʋ yɔ, nabʋyʋ taa pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɖisusi tɔm ɛzɩ ɖɩsɔɔlʋʋ yɔ.

2. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ, kala wɛna ɖɩlʋkɩna?

2 Tʋma lɛɛna wɛɛ nɛ a-tɔm cɛyaa ɖɔɖɔ nɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpaɣ ɖa-alɩwaatʋ nɛ ɖo-ɖoŋ nɛ ɖɩlabɩnɩ-yɛ. Pɩtɩla pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ nɛ pɩsa nɛ ɖɩcɔnɩ ɖa nɛ ɖɔ-hɔʋ ɖa-kɩcɛyɩm ɖeɖe. Pɩtɩla ɖɔɖɔ yɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlʋkɩnɩ hɔʋ taa sʋʋtʋ natʋyʋ, kʋdɔŋ, nɩɣzɛ, yaa akpadɩyɩtʋ. Paa ɖɩkatɩɣ kala ana yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩla ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiya?

3. Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Maatiyee 13:23 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ suwe?

3 Ye ɖɛ-wɛtʋ ɛɛhaɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɖɩlabɩnɩ Yehowa tʋmɩyɛ yɔ, pɩtɩpɔzɩ se pitibi-ɖʋ yɔɔɔ. Yesu kaanawa se ɖa-tɩŋa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlʋlɩ Kewiyaɣ pee kɩmaŋ. (Kalɩ Maatiyee 13:23.) Ye ɖɩlakɩ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe Yehowa tʋmɩyɛ taa yɔ, tʋma wena payɩ ɖɩlakɩ yɔ, akɛdɩɣnɩ-ɩ siŋŋ. (Ebr. 6:10-12) Ɛlɛ nabʋyʋ taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna se ɖɛ-wɛtʋ haɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩla fezuu taa tʋma sakɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kajalaɣ lone taa ɖe-wezuu caɣʋ taa, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcaɣ wezuu  kɛlɛʋ nɛ ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛ niye tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ nʋmɔʋ taa nɛ pɩkpaɖɩ yɔ. Ɛlɛ kajalaɣ lɛ, ye pɔtɔm se ɖɩla ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiya, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

4. Ye pɔtɔm se ɖɩla ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiya yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

4 Tobi lɛ, ɖɩlakɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiya alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ tʋmɩyɛ taa yɔ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpakɩɣ nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, ti-ɖeke tɩ-tɔm cɛyɩna. Mbʋ piseɣtiɣ-ɖʋ nɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, pɩ-tɔm cɛyɩ Yehowa ɛsɩndaa ɖɔɖɔ. Ɛzɩma ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɖɔɖɔ ɛyaa lalaa yɔ, mbʋ seɣtiɣni-ɖʋ se ɖisusi tɔm nɛ ɖa-kalɩzaɣ pilim. * (Mark. 12:30, 31; Kol. 3:23) Ye pɔtɔm se ɖɩsɛɛ Ɛsɔ nɛ ɖa-kalɩzaɣ pilim yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩha ɖa-tɩ nɛ ɖɩla ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɛ ɖo-ɖoŋ kpeekpe. Ye tɔm susuu tʋmɩyɛ ɛmʋ ñɩm siŋŋ ɖɛ-ɛsɩndaa yɔ, ɖɩkaɣ ñaɣʋ pana se ɖɩla ɖo-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ɖisusi-tʋ ɛyaa sakɩyɛ.

5-6. Ha kɩɖaʋ ŋgʋ kɩwɩlɩɣ ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛsɩɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kajalaɣ lone taa paa ɛfɛyɩnɩ alɩwaatʋ yɔ.

5 Ðɩkpaɣ se evebu nɔɔyʋ sɔɔlɩ cɩmʋʋ mabʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛ-taa lakɩ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ehikiɣ waɖɛ nɛ ɛmakɩ cɩmʋʋ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, pamʋ-ɩ lone naɖɩyɛ taa nɛ ɛmakɩ cɩmʋʋ Mazaɣ nɛ Kujuka, paa kpɩtaʋ ŋgʋ. Ɛlɛ liidiye nɖɩ pɛhɛyɩɣ-ɩ yɔ, ɖɩɩtalɩɣ-ɩ se ɛcɔnɩ ɛ-kɩcɛyɩm ɖeɖe. Pʋyɔɔ lɛ, ɛpaɣzɩ tʋmɩyɛ labʋ faɣɖɛ cikpeɖe naɖɩyɛ taa, kpaɣnɩ Hodo nɛ piwolo Kemeɣa paa kpɩtaʋ ŋgʋ. Paa ɛlakɩ faɣɖɛ taa tʋmɩyɛ alɩwaatʋ sakɩyɛ yɔ, ɛ-lɩmaɣza wɛ cɩmʋʋ mabʋ yɔɔ paa ɛzɩmtaa. Ɛsɔɔlaa se ɛwɛɛ niye cɩmʋʋ mabʋ taa nɛ pɩkpaɖɩ nɛ ɛpɩsɩ cɩmʋʋ maɖʋ paa ɛzɩmtaa. Pʋyɔɔ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ehikiɣ waɖɛ naɖɩyɛ pazɩ se ɛma cɩmʋʋ yɔ, eeyeki se ɖɩɖɛɛ ɛ-yɔɔ kpa.

6 Pɩtɩla ña ɖɔɖɔ pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋhiɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ŋlabɩnɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ. Ɛlɛ ŋsɔɔlɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ. Ŋñakɩ pana se ŋwɛɛ niye tɔm kɩbandʋ susuu taa nɛ pɩkpaɖɩ nɛ pɩsa nɛ tɔm ndʋ ŋsusuu ɛyaa yɔ, titukuni pa-laŋa. Ɛlɛ ŋwɛnɩ tʋma ndɩ ndɩ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋtɩlɩ ɛzɩma ŋsɩɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ kajalaɣ lone taa yɔ.

 ƐZƖMA ŊPƖZƖƔ NƐ ŊSƖƖ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KAJALAƔ LONE TAA YƆ

7-8. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza wena Yesu kaawɛnɩ tɔm susuu yɔɔ yɔ?

7 Yesu kaawɛnɩ lɩmaɣza kɩbana Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ. Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ tɔm yɔɔdʋʋ kaakɛnɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ e-wezuu caɣʋ taa yɔ. (Yoh. 4:34, 35) Ɛɖɔm kilomɛtanaa mɩnɩŋ sakɩyɛ se pɩsa nɛ esusi tɔm ɛyaa sakɩyɛ. Ɛtɩŋaɣnɩ nʋmɔŋ tɩŋa yɔɔ se esusi Kewiyaɣ tɔm ɛyaa, samaɣ taa yaa pa-ɖɩsɩ taa. Yesu kaasɩ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kajalaɣ lone taa e-wezuu caɣʋ taa.

8 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñɩnɩɣ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ se ɖɩtɩŋnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ɖisusi lalaa tɔm yɔ. Ðɩlakɩ mbʋ paa le, nɛ paa ɛzɩmtaa. Ðɩsɔɔlaa se ɖɩlaa kɩlaŋ weyi payɩ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ pɩsa nɛ ɖɩɖʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ. (Mark. 6:31-34; 1 Pɩy. 2:21) Ɛgbɛyɛ taa koobiya nabɛyɛ kɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa kiya, paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzɩyaa yaa nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyaa. Lalaa ñɛkpɛlɩkɩ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ yaa pakʋyaa nɛ powolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ se paɖʋ nesi. Ɛlɛ koobiya sakɩyɛ lɛ, palakɩ po-ɖoŋ ɖeɖe nɛ posusuu tɔm ɖoŋ ɖoŋ ɛzɩ pɛ-wɛtʋ haʋ-wɛ nʋmɔʋ yɔ. Paa wɛtʋ ndʋ taa ɖɩtɩɩwɛɛ yɔ, Yehowa ɛɛpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩla mbʋ pɩcɛzɩ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe yɔ. Ɛsɔɔlaa se ɖɩnɩɩ leleŋ ɛ-tʋmɩyɛ taa alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu “Ɛsɔ koboyaɣ tʋ tɛ tɔm kɩbandʋ sɔsɔtʋ” yɔ.​—1 Tim. 1:11; Wp. 30:11.

9. (a) Ɛzɩma Pɔɔlɩ sɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ kajalaɣ lone taa halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩɩwɛɛ se ɛla tʋmɩyɛ nɛ ɛcɔnɩ ɛ-kɩcɛyɩm ɖeɖe yɔ? (b) Tʋma Labʋ 28:16, 30, 31 wɩlɩɣ se lɩmaɣza wena Pɔɔlɩ kaawɛnɩ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ?

9 Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tɔm kaakɩlɩnɩ cɛyʋʋ apostoloo Pɔɔlɩ wezuu caɣʋ taa nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ. Ɛɛkɛ Ɛsɔ tɔm tiyiyu. Ɛɖɔm ɛ-nʋmɔʋ naalɛ ñɩŋgʋ nɛ ewolo Kɔrɛntɩ ɛgbɛyɛ taa lɛ, liidiye kɔɔ nɛ ɖɩtɛɖɩ-ɩ. Pʋyɔɔ lɛ, ɛkpaɣ alɩwaatʋ natʋyʋ pazɩ nɛ ɛlakɩ kizinzikiŋ ɛyaa nɛ pɛhɛyɩɣ-ɩ. Paa mbʋ yɔ, pɩtɩkɛ kizinzikiŋ labʋ tʋmɩyɛ tɔm kaakɩlɩnɩ cɛyʋʋ Pɔɔlɩ ɛsɩndaa. Ɛlabɩ tʋmɩyɛ nɖɩ se ɛpɩzɩ nɛ ɛcɔnɩ ɛ-kɩcɛyɩm ɖeɖe nɛ piyele nɛ esusi Kɔrɛntɩ ñɩma “tɔm kɩbandʋ falaa.” (2 Kɔr. 11:7) Paa pɩɩwɛɛ se Pɔɔlɩ ɛla tʋmɩyɛ nɛ ɛcɔnɩ ɛ-kɩcɛyɩm ɖeɖe yɔ, ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛsɩɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kajalaɣ lone taa nɛ esusuu Ɛsɔtɔm paa Sabaatɩ ŋgʋ. Ɛ-wɛtʋ kɔma nɛ pɩlɛɣzɩ lɛ, ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛka ñʋʋ nɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ. Masɩ yɔɔdʋʋ se: “Pɔɔlɩ ɛsɩyɛ paɣzɩ sɛʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ siŋŋ, ɛlɩzaɣ Yuuda mba aseɣɖe se ɛwɩlɩ-wɛ se Yesu kɛnɩ Krɩstʋ.” (Tʋma 18:3-5; 2 Kɔr. 11:9) Pʋwayɩ, alɩwaatʋ ndʋ paɖɩɣ-ɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-ɖɩɣa taa pɩnzɩ naalɛ Roma tɛtʋ taa yɔ, ewobi pɩ-yɔɔ nɛ esusuu tɔm mba powokaɣ ɛ-cɔlɔ yɔ, nɛ ɛma ɖɔɖɔ takayɩsɩ sakɩyɛ. (Kalɩ Tʋma Labʋ 28:16, 30, 31.) Pɔɔlɩ kaatɛm ɛ-taa se eeyeki nɛ nabʋyʋ pɩsɩnɩ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɛ wayɩ. Ɛmawa se: “Ɛzɩma . . . pɛcɛlɩ-ɖʋ lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖiiyeki-ɖɩ labʋ.” (2 Kɔr. 4:1) Ɛzɩ Pɔɔlɩ yɔ, paa pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ nɛ ɖɩcɔnɩ ɖa-kɩcɛyɩm ɖeɖe yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɩɩ Kewiyaɣ tʋmɩyɛ kajalaɣ lone taa ɖe-wezuu caɣʋ taa.

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ sakɩyɛ yɔɔ nɛ ɖɩla ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiya (Cɔnɩ tayʋʋ 10-11)

10-11. Ye ɖɩfɛyɩnɩ tomnaɣ taa alaafɩya, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiya?

10 Ye akpadɩyɩtʋ yaa kʋdɔŋ eyeba nɛ ɖɩɩtasɩɣ pɩzʋʋ se ɖisusi tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa ɛzɩ ɖɩsɔɔlʋʋ yɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ lɛɛŋ yɔɔ nɛ ɖisusuu tɔm. Kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma ñakaɣ pana nɛ posusuu tɔm ɛyaa paa le. Patɩŋaɣnɩ nʋmɔŋ tɩŋa yɔɔ se peheyi toovenim tɔm ɛyaa. Patɩŋaɣnɩ kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa, samaɣ taa, nɛ alɩwaatʋ fanʋʋ tɔm susuu yɔɔ nɛ posusuu tɔm ‘ɛyaa mba pakataɣ paa evemiye nɖɩ yɔ.’ (Tʋma 17:17; 20:20) Ye ɖɔnɛ ɛwɛ-ɖʋ kaɖɛ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcaɣ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa sakɩyɛ wɛɛ yɔ, nɛ ɖisusuu tɔm mba pɛɖɛɣ yɔ. Yaa pɩtɩla ɖɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩla alɩwaatʋ fanʋʋ tɔm susuu, ɖɩma  takayɩsɩ, yaa ɖɩtɩŋnɩ kaŋgalaafu yɔɔ nɛ ɖisusi ɛyaa tɔm. Mba kʋdɔŋ yaa kala lɛɛna yɔɔ lɛ, paapɩzɩɣ nɛ posusuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa alɩwaatʋ sakɩyɛ yɔ, papɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ nɛ pehiɣ taa leleŋ siŋŋ tɔm susuu taa.

11 Paa ɖɩfɛyɩnɩ tomnaɣ taa alaafɩya yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiya. Iyele nɛ ɖɩɖaɣnɩ yɔɔdʋʋ apostoloo Pɔɔlɩ kɩɖaʋ tɔm. Ɛyɔɔdaa se: “Pɩtɩŋa payɩ pɩ-taa lɛ, mɛwɛnɩ ɖoŋ pɩtɩŋnɩ weyi ɛhaɣ-m ɖoŋ yɔ ɛ-yɔɔ.” (Fil. 4:13) Alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ ɖɔŋaɣ nʋmɔʋ nakʋyʋ nɛ ɛhɩnɩ kʋdɔŋ yɔ, pɩɩpɔzɩ-ɩ ɖoŋ ɛnʋ. Eheyi Galaatii mba se: “Mon-tomnaɣ taa kʋdɔŋ nakʋyʋ yɔɔ maahiɣ waɖɛ kajalaɣ ɖeɖe nɛ monsusi-mɩ tɔm kɩbandʋ.” (Gal. 4:13) Mbʋ ɖɔɖɔ pɩtɩla yɔ, ɛzɩma ŋfɛyɩnɩ tomnaɣ taa alaafɩya yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩha-ŋ waɖɛ nɛ ŋsusi tɔm kɩbandʋ ɛyaa nabɛyɛ ɛzɩ ɖɔkɔtɔnaa nɛ mba pɔcɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ yɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛyaa mba pa-taa sakɩyɛ wɛ pa-tʋma taa, alɩwaatʋ ndʋ tɔm susuyaa woki pa-ɖɩsɩ taa yɔ.

ƐZƖMA ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐƖCAƔ WEZUU KƐLƐƲ YƆ

12. Ye pɔtɔm se ñɛ-ɛsɩyɛ ɛwɛɛ “pʋyʋ kʋɖʋm yɔɔ,” pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

12 Yesu yɔɔdaa se: “Tomnaɣ kanɖʋ lɛ ɛsɩyɛ. Ye mbʋ, ye ñɛ-ɛsɩyɛ ɛwɛ pʋyʋ kʋɖʋm yɔɔ [yaa “ɛwɛ kɛlɛʋ”, pɩ-tɛɛ tɔm.] yɔ, ño-tomnaɣ tɩŋa kaɣ ñɩlɩsʋʋ.” (Mat. 6:22) Ɛ-tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Tɩ-tɔbʋʋ lɛ se pɩcɛyaa se ɖe-wezuu caɣʋ ɛwɛɛ kɛlɛʋ yaa ɖɩka ñʋʋ nɛ kaɖʋwa kʋɖʋmaɣ, ɖitaayele nɛ nabʋyʋ kɛzɩ ɖa-lɩmaɣza. Yesu ha-ɖʋ kɩɖaʋ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɛkam ñʋʋ nɛ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ e-wezuu caɣʋ taa yɔ, nɛ ɛwɩlɩ ɖɔɖɔ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se paka ñʋʋ nɛ Yehowa tʋmɩyɛ nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ. Ðɩmaɣzɩɣnɩ Yesu alɩwaatʋ ndʋ ɖɩsɩɣ tɔm susuu  tʋmɩyɛ kajalaɣ lone taa nɛ ɖɩcalɩɣnɩ “ñɩnʋʋ Kewiyaɣ nɛ [Ɛsɔ] siɣsiɣ wɛtʋ” yɔ.​—Mat. 6:33.

13. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩka ñʋʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ?

13 Mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ pɩwɩlɩ se ɖɩkam ñʋʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ lɛ se ɖɩcaɣ wezuu kɛlɛʋ nɛ pɩsa nɛ ɖɩsɩnɩ lalaa nɛ patɩlɩ Yehowa nɛ pɔsɔɔlɩ-ɩ. * Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpasɩ ɖa-tʋmɩyɛ alɩwaatʋ yɔɔ nɛ ɖɩwɛɛnɩ alɩwaatʋ nɛ ɖisusi tɔm kpɩtaʋ taa nɛ pɩkpaɖɩ? Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpakɩɣ nɛ ɖɩmʋʋnɩ helim yaa ɖɩlakɩnɩ aleɣya yɔ tɩ-yɔɔ?

14. Lɛɣzɩtʋ ndʋ halʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-walʋ palaba se pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɛwɛɛnɩ alɩwaatʋ nɛ paka ñʋʋ nɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ?

14 Mbʋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ weyi payaɣ se Elias yɔ nɛ ɛ-halʋ palaba. Ɛyɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza se ɖisuyuu ɖɔ-tɔm susuu alɩwaatʋ yɔɔ yɔ, ɖɩtaapɩzɩɣ se ɖɩla nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ kpaagbaa, ɛlɛ ɖɩpɩzaɣ se ɖɩla nabʋyʋ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖisusi tɔm nɛ pɩkpaɖɩ. Pɩ-taa nabʋyʋ lɛ se ɖɩpasɩ liidiye nɖɩ ɖɩlakaɣnɩ tʋmɩyɛ hɔʋ taa yɔ ɖɩ-yɔɔ, ɖɩpasɩ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpakaɣ nɛ ɖɩlakɩnɩ aleɣya yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖɔɖɔ ɖa-tʋmɩyɛ ñʋndɩnaa se papasɩ ɖa-tʋmɩyɛ alɩwaatʋ yɔɔ. Pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖisusuu tɔm ɖanasɩ yɔɔ, ɖɩwɛɛnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ halɩ ɖisusuu tɔm kpɩtaʋ hɛkʋ taa avema naayɛ, tam nabʋlɛ paa fenaɣ ŋga. Pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ!”

ƐZƖMA ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐƖWƐƐ NIYE TƆM SUSUU NƐ TƆM WƖLƲƲ TAA NƐ PƖKPAÐƖ?

Ye ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɖɩmʋʋ kpɩtaʋ hɛkʋ taa kediɣzisi taa yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa (Cɔnɩ tayʋʋ 15-16) *

15-16. Ɛzɩ 1 Timootee 4:13, 15 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩwɛɛ niye ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ taa nɛ pɩkpaɖɩ? (Kalɩ ɖɔɖɔ aɖakaɣ “ Kaɖʋsɩ nzɩ sɩsɩɣnɩ-m se mala mɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiya yɔ.”)

15 Nʋmɔʋ lɛɛkʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩla ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiya yɔ lɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkpaɖɩ. Tʋma naayɛ taa lɛ, pɩpɔzʋʋ se pafalɩsɩɣ  tʋmlaɖaa paa ɛzɩmtaa nɛ pɛwɛɛnɩ lɛɣtʋ nɛ pɛwɛɛ ɖɔɖɔ niye pa-tʋmɩyɛ taa nɛ pɩkpaɖɩ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛ Kewiyaɣ tɔm susuyaa hɔɔlʋʋ taa. Pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛ niye ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa nɛ pɩkpaɖɩ yɔ.​—Adu. 1:5; kalɩ 1 Timootee 4:13, 15.

16 Ɛlɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa? Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ ye ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɖɩmʋʋ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kediɣzaɣ ŋga ɖɩlakɩ kpɩtaʋ hɛkʋ taa yɔ ka-taa yɔ. Pafalɩsɩɣ-ɖʋ kediɣzisi nzɩ sɩ-taa se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ pazɩ pazɩ lɛ, ɖɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkpaɖɩ. Falɩsʋʋ mbʋ pɩ-taa nabʋyʋ lɛ lɔŋ weyi kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ tasɩɣ sukulibiya yɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyʋsɩ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkpaɖɩ yɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ lɔŋ tasʋʋ mbʋ tʋmɩyɛ kpɩtaʋ ŋgʋ kɩtɩŋɩɣ pʋwayɩ kpaagbaa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu nɔɔyʋ tɔm yɔ. Ðɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩpɔzɩ weyi ɛcɔŋnɩ ɖɔ-tɔm susuu kooka yɔɔ yɔ se ɛsɩnɩ-ɖʋ, yaa ɖɩla ɖʋtʋ nɛ ɖa nɛ ɩ ɖisusi tɔm. Ða nɛ tɔm susuyu weyi ɛwɛ niye camɩyɛ yɔ, yaa nʋmɔʋ lɩzɩyʋ nɔɔyʋ yaa ɖe-egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla ɖʋtʋ nɛ ɖisusi tɔm. Ye ɖɩtɩlɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ wondu ndʋ tɩwɛ ɖɔ-tɔm wɩlʋʋ wondu taa yɔ tɩ-taa paa ŋgʋ yɔ, piyeki nɛ ɖihiɣ taa leleŋ tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ tʋmɩyɛ taa nɛ pɩkpaɖɩ.

17. Ye ŋlakɩ ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiya yɔ, wazasɩ nzɩ ŋhikiɣ?

17 Waɖɛ sɔsɔɖɛ kpem pɩkɛnɩ-ɖʋ se Yehowa yeba nɛ ɖɩkɛ mba pa nɛ ɩ “pɛkpɛndɩɣ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ yɔ.” (1 Kɔr. 3:9) Ye ŋtɩlɩ “mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ” nɛ ŋkaŋ ñʋʋ nɛ ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ, ŋkaɣ sɛʋ Yehowa “laŋhʋlɩmɩyɛ taa.” (Fil. 1:10; Keɣa 99:2) Ɛzɩma ŋkɛ Ɛsɔ lɩmɖʋyʋ yɔ, ña-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se ɛkaɣ-ŋ haʋ ɖoŋ weyi pɩpɔzʋʋ-ŋ yɔ nɛ ŋpɩzɩ nɛ ŋla ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ, paa kaɖɛ nɖɩ ŋkatɩɣ yaa paa ɛbɛ eyeba nɛ ŋpɩsɩ ɛjam yɔ. (2 Kɔr. 4:1, 7; 6:4) Paa ñɛ-wɛtʋ ɛhaɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋla sakɩyɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ taa yaa tɩɩhaɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋpɩzɩ nɛ ŋla mbʋ yɔ, ña-taa “ɛla leleŋ” alɩwaatʋ ndʋ ŋsusuu tɔm nɛ ña-kalɩzaɣ pilim yaa ño-ɖoŋ kpeekpe yɔ. (Gal. 6:4) Ye ŋlakɩ ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiya yɔ, ŋwɩlɩɣ se ŋsɔɔlɩ Yehowa nɛ ŋsɔɔlɩ ɖɔɖɔ ño-koobu. “Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, ŋkaɣ yabʋ ña-maɣmaɣ ña-ñʋʋ nɛ mba pewelisiɣni-ŋ yɔ pa-ñɩŋgʋ.”​—1 Tim. 4:16.

HENDU 58 Ðɩñɩnɩɣ laŋhɛzɩyɛ taabalaa

^ tay. 5 Paɖʋ-ɖʋ tʋmɩyɛ se ɖisusi Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ papɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩna ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiya, paa ɖɩkatɩɣ kala ndɩ ndɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ. Ðɩkaɣ naʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ ɖihiɣ ɖɔɖɔ taa leleŋ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ.

^ tay. 4 TƆM TƆBƲƲ: Ðɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ hɔɔlɩŋ ɖɔ sakɩyɛ: Tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ, kuduyuŋ weyi ɩ-taa palakɩ teokrasɩ tʋma yɔ ɩ-maʋ nɛ ɩ-yɔɔ cɔnʋʋ, nɛ asɛyʋʋ alɩwaatʋ taa ɛyaa sɩnʋʋ tʋmɩyɛ.​—2 Kɔr. 5:18, 19; 8:4.

^ tay. 13 Kalɩ aɖakaɣ “Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋyele nɛ ñe-wezuu caɣʋ wɛɛ kɛlɛʋ?” ŋga kɛwɛ Feŋuu Tilimiye juillet 2016, h. 10 yɔɔ yɔ nɛ ŋna lɩmaɣza lʋbɛ wena a-tɔm pɔyɔɔdɩ ka-taa yɔ.

^ tay. 62 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM: Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛlakɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɛ la ŋwɩlɩ kpɩtaʋ hɛkʋ taa kediɣzaɣ taa. Pʋwayɩ, kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ wɛɛ nɛ ɛtasɩɣ-ɩ lɔŋ lɛ, ɛwɛɛ nɛ ɛmaɣ lɔŋ tasʋʋ mbʋ hatʋ cabɩ takayaɣ Tɔm wɩlʋʋ taa. Pʋwayɩ, ɛwɛɛ nɛ esusuu tɔm kpɩtaʋ ɖɩdɛnɖɛ lɛ, ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ ɛɛkpɛlɩkɩ kediɣzaɣ taa yɔ.