Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 17

Yele nɛ Yehowa sɩnɩ-ŋ nɛ ŋkaɖɩnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ

Yele nɛ Yehowa sɩnɩ-ŋ nɛ ŋkaɖɩnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ

“Ða nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ weyi ɩwɛ ɛsɔdaa yɔ ɖɩlʋkɩna.”​—EFƐZ. 6:12.

HENDU 55 Taase-wɛ sɔɔndʋ!

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1. Ɛzɩ Efɛɛzɩ mba 6:10-13 yɔɔdʋʋ yɔ, nʋmɔŋ sɔsɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛwɩlɩɣ se ɛmaɣzɩɣ ɖɔ-yɔɔ yɔ, ɩ-taa nakʋyʋ lɛ ŋgʋ? Lɩzɩ pɩ-taa.

NƲMƆŊ sɔsɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛwɩlɩɣ se ɛmaɣzɩɣ ɖa ɛ-sɛyaa ɖɔ-yɔɔ yɔ, ɩ-taa nakʋyʋ lɛ se ɛsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkaɖɩnɩ ɖo-koyindinaa. Sataŋ nɛ aleewaa pɛkɛnɩ ɖo-koyindinaa sɔsaa. Yehowa heyiɣ-ɖʋ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ koyindinaa mba nɛ ɛhaɣ-ɖʋ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ-wɛ. (Kalɩ Efɛɛzɩ mba 6:10-13.) Ye ɖɩtaɣ Yehowa liu nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim nɛ ɖitisiɣ se ɛsɩnɩ-ɖʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ Eleeu nɛ ɖɩwabɩ-ɩ. Ða-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa ɛzɩ apostoloo Pɔɔlɩ taa kaatɛm yɔ. Ɛmawa se: “Ye Ɛsɔ ɛwɛ ɖɔ-yɔɔ, akaɣ-ɖʋ kaɖɩnʋʋ?”​—Roma 8:31.

2. Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

2 Ða Krɩstʋ ñɩma toovenim mba lɛ, ɖɩɩkɩlɩɣ kam ɖa-lɩmaɣza Sataŋ nɛ aleewaa pɔ-yɔɔ. Ɛlɛ Yehowa yɔɔ tɔm kpɛlɩkʋʋ nɛ ɛ-sɔɔlɩm labʋ yɔɔ ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza. (Keɣa 24:5) Paa mbʋ yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ nʋmɔŋ sɔsɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Sataŋ tɩŋɩɣna nɛ epeɣziɣ ɛyaa yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Ðɩlabɩ mbʋ yɔ, piyeki se Sataŋ ɛtaapɩzɩ nɛ epeɣzi-ɖʋ. (2 Kɔr. 2:11; pɩ-tɛɛ tɔm.) Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ nʋmɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ Sataŋ nɛ aleewaa patɩŋɩɣna nɛ pepeɣziɣ ɛyaa yɔ, kɩ-tɔm. Ðɩkaɣ naʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɖɩkaɖɩnɩ-wɛ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩwabɩ-wɛ yɔ.

ƐZƖMA FEZIŊ KƖDƐKƐDƖŊ PEƔZIƔ ƐYAA YƆ

3-4. (a) Ɛbɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kɛnaa? (b) Ɛzɩma tɩyɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ tɔyɩ sɔnɔ?

3 Feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kɛnɩ nʋmɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ Sataŋ nɛ aleewaa pɩtɩŋɩɣna nɛ pepeɣziɣ ɛyaa yɔ. Mba payaɣ feziŋ  kɩdɛkɛdɩŋ yɔ, pamaɣzɩɣ se pasɩm mbʋ lalaa ɩɩsɩŋ yɔ yaa pɛwɛnɩ ɖoŋ mbʋ pɩ-yɔɔ lalaa fɛyɩnɩ ɖoŋ yɔ. Nabɛyɛ maɣzɩɣ se papɩzɩɣ nɛ pɩtɩŋnɩ tɩyɩtʋ yaa tɩɩnzɩ wɛtʋ yɔɔ nɛ patɩlɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ. Lalaa lakasɩ ñapɩzɩɣ piyele nɛ ɛyaa maɣzɩ se pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋnɩ ɛyaa mba pasɩba yɔ. Lalaa ɖɔɖɔ ñalakɩ efeletu yaa maajiki, nɛ pamaɣzɩɣ se papɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ pɩ-yɔɔ nɛ pala kɩdɛkɛdɩm lalaa. *

4 Feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ tɔyɩ sɔnɔ. Pɔpɔzɩ tɔm Amérique Latine nɛ Kaarayiibi ajɛɛ 18 taa ɛyaa nabɛyɛ tɔm feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔɔ. Ye patayɩ ɛyaa mba pa-taa nabudozo yɔ, hɔɔlʋʋ kʋɖʋmʋʋ tisiɣ maajiki, efeletu yaa kʋdɔmɩŋ ɖʋʋ yɔɔ. Nɛ pa-taa mba paatisiɣ se ɛyaa nɛ feziŋ papɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ yɔ patɩɖɔɔ. Pɔpɔzɩ tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Afrika ajɛɛ 18 taa ɛyaa nabɛyɛ. Ajɛɛ ana a-taa lɛ, ye patayɩ ɛyaa mba pɔpɔzɩ tɔm yɔ nabʋlɛ yɔ, mba petisiɣ efeletu yɔɔ yɔ, pɛcɛzɩ hɔɔlʋʋ kʋɖʋmʋʋ. Paa ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ. Toovenim lɛ, Sataŋ wɛɛ nɛ ɛñɩnɩɣ se epeɣzi “tɛtʋ tɩŋa.”​—Natʋ 12:9.

5. Lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔɔ?

5 Yehowa kɛ “tʋtʋyɛ Ɛsɔ.” (Keɣa 30:5) Ye mbʋ, lɩmaɣza wena ɛwɛnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔɔ? Ɛpaɖɩɣ lakasɩ nzɩ! Yehowa heyi Izrayɛɛlɩ piya se: “Pataana ñɛ-tɛ nɔɔyʋ ñaɣzɩ ɛ-pɩyalʋ yaa ɛ-pɛlɛ miŋ, nɔɔyʋ tɩyɩɣ, nɔɔyʋ lɔʋ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ, nɔɔyʋ cɔŋʋʋ mɩndʋ nɛ ɛsʋzʋʋ, nɔɔyʋ ɛtaakɛ kʋɖɔnɖʋyʋ, yaa piye pɔzɩyʋ, yaa weyi ɛpɔzʋʋ mimmiɖiye yɔ, pazɩyʋ, nɛ weyi ɛsʋzʋʋ hadɛdɩnaa se ɛtɩlɩ toovenim yɔ; [Yehowa] ɛɛcaɣ kʋzɔɔtʋ ndʋ yɔ tɩ-tɩŋa.” (Wp. 18:10-12) Sɔnɔ, Krɩstʋ ñɩma fɛyɩ paɣtʋ ndʋ Yehowa kaaha Izrayɛɛlɩ piya yɔ tɩ-tɛɛ. Paa mbʋ yɔ, lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔɔ yɔ atɩlɛɣzɩ.​—Mal. 3:6.

6. (a) Ɛzɩma Sataŋ tɩŋɩɣnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔɔ nɛ ɛkɔŋnɩ ɛyaa yɔɔ kʋñɔmɩŋ? (b) Ɛzɩ Eklesɩyastɩ 9:5 yɔɔdʋʋ yɔ, wɛtʋ ndʋ taa sɩɖaa wɛɛ?

6 Yehowa heyiɣ-ɖʋ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnawa se Sataŋ tɩŋɩɣnɩ pɩ-yɔɔ nɛ ɛkɔŋnɩ ɛyaa yɔɔ kʋñɔmɩŋ. Sataŋ tɩŋɩɣnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔɔ nɛ esusuu cɛtɩm tɔm. Cɛtɩm tɔm ndʋ tɩ-taa natʋyʋ lɛ se sɩɖaa wɛ wezuu ɖoli. (Kalɩ Eklesɩyastɩ 9:5.) Sataŋ tɩŋɩɣnɩ ɖɔɖɔ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔɔ nɛ ɛɖʋʋ ɛyaa sɔɔndʋ nɛ eseɣtiɣ-wɛ se peyele Yehowa sɔɔlɩm labʋ. Ɛ-kaɖʋwa lɛ se ɛyaa mba payaɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yɔ, pataa liu aleewaa nɛ pataataa liu Yehowa.

ƐZƖMA ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐƖKAÐƖNƖ FEZIŊ KƖDƐKƐDƖŊ YƆ

7. Ɛbɛ tɔm Yehowa heyiɣ-ɖʋ?

7 Ɛzɩ ɖɩtɛm yɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, Yehowa heyiɣ-ɖʋ mbʋ pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ Sataŋ nɛ aleewaa pataapeɣzi-ɖʋ yɔ. Iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩkaɖɩnɩ Sataŋ nɛ aleewaa yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ tɔm.

8. (a) Nʋmɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖikiziɣ cɛtɩm tɔm ndʋ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ susuu yɔ? (b) Ɛzɩma tɔm ndʋ tɩwɛ Keɣa 145:4 taa yɔ, tikuluu sɩɖaa yɔɔ cɛtɩm tɔm ndʋ Sataŋ wɩlɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ?

8 Kalɩɣ Ɛsɔtɔm nɛ ŋmaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ. Pɩkɛnɩ  nʋmɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖikiziɣ cɛtɩm tɔm ndʋ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ susuu yɔ. Ɛsɔtɔm wɛ ɛzɩ laɣɖɛ nɖɩ ɖɩpɩɣ siŋŋ nɛ ɖɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ Sataŋ cɛtɩm tɔm yɔ. (Efɛz. 6:17) Iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ kɩɖaŋ nɩɩyɩ tɔm. Ɛsɔtɔm sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩna se wɩlɩtʋ ndʋ tɩyɔɔdʋʋ se sɩɖaa pɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩnɩ ɛsadɩnaa yɔ, tɩkɛ cɛtɩm. (Kalɩ Keɣa 145:4.) Tiheyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se Ɛsɔ ɖeke wɛnɩnɩ ɖoŋ se ɛtɩlɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ. (Iza. 45:21; 46:10) Ye ɖɩkalɩɣ Ɛsɔtɔm nɛ ɖɩmaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖikizi cɛtɩm tɔm ndʋ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ caɣ se ɖitisi tɩ-yɔɔ yɔ nɛ ɖɩpaɖɩ-tʋ.

9. Lakasɩ nzɩ kɛnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ nɛ pɩpɔzʋʋ se ɖikizi-sɩ?

9 Kizi feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ tɩŋa. Ða Krɩstʋ ñɩma toovenim mba ɖɩpaɖɩɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ tɩŋa. Ðiiwoki tɩyaa tɛ, nɛ ɖɩɩtɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ nɩɩyɩ yɔɔ se ɖɩyɔɔdɩnɩ mba pasɩba yɔ. Ɛzɩ ɖɩtɛm yɔɔdʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa yɔ, ɖikiziɣ sɩm yɔɔ sɔnzɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ se sɩɖaa wɛ wezuu ɖoli yɔ, sɩ-labʋ. Nɛ ɖɩɩtɩŋɩɣnɩ tɩɩnzɩ cɔŋʋʋ yaa tɩyɩtʋ yɔɔ se ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ. (Iza. 8:19) Ðɩnawa se lakasɩ nzɩ sɩ-tɩŋa payɩ sɩfɛyɩ ɖeu nɛ sɩpɩzɩɣ nɛ siyele nɛ ɖa nɛ Sataŋ nɛ aleewaa ɖɩɖʋ taabalɩyɛ.

Maɣzɩnɩ kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma nɛ ŋlɔ wondu ndʋ payɩ tɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔ, nɛ ŋkizi ɖɔɖɔ aleɣya wena a-taa nɛ lakasɩ nzɩ yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 10-12)

10-11. (a) Alɩwaatʋ ndʋ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa ɛyaa nabɛyɛ tɩlɩ toovenim yɔ, ɛbɛ palaba? (b) Ɛzɩ 1 Kɔrɛntɩ mba 10:21 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma? (c) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-wɛ?

10 Lɔ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ wondu tɩŋa. Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, ɛyaa mba paawɛ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Efɛɛzɩ yɔ tɩ-taa yɔ, paasɔɔlɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ pɔkɔm nɛ pɛkpɛlɩkɩ toovenim lɛ, pekizi lakasɩ nzɩ. Masɩ heyiɣ-ɖʋ se: “Ɛyaa mba palakaɣ maajiki lakasɩ yɔ, pa-taa sakɩyɛ kɔnɩ pa-takayɩsɩ nɛ pekpeɣli-sɩ nɛ pañaɣzɩ-sɩ miŋ ɛyaa kpeekpe ɛsɩndaa.” (Tʋma 19:19) Ɛyaa mba, pa-taa kaatɛma se palakɩ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ pakaɖɩnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ.  Liidiye sakɩyɛ paakpaɣaa nɛ payabɩnɩ takayɩsɩ nzɩ. Patɩyɔɔdɩ se pahaɣ takayɩsɩ nzɩ yaa pɛpɛdɩɣ-sɩ, ɛlɛ pakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se pañaɣzɩɣ-sɩ miŋ. Ɛzɩma paasɔɔlɩ siŋŋ se pɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Yehowa yɔ, pɩɩkpaɖɩ liidiye nɖɩ papɩzaɣ se pɛpɛdɩ takayɩsɩ nzɩ nɛ pehiɣ yɔ.

11 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma mba? Pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩlɔ wondu ndʋ payɩ tɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔ. Tɩ-taa natʋyʋ lɛ, fadɩŋ kokoo, tɩlanaa nɛ wondu ndʋ payɩ ɛyaa lakɩnɩ tʋmɩyɛ se pakandɩyɩ pa-tɩ yɔɔ se feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɩtaapɩzɩ nɛ ɩlabɩ-wɛ nabʋyʋ yɔ.​—Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ mba 10:21.

12. Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ aleɣya wena ɖɩlakɩ yɔ a-yɔɔ?

12 Cɔnɩ ña-aleɣya yɔɔ camɩyɛ. Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Takayɩsɩ nɛ tɔm ndʋ mankalɩɣ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yɔ, tɩyɔɔdʋʋ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ tɔm na? Nɛ minziiki ŋgʋ mewelisiɣ, videowaa nɛ teelee yɔɔ ɖʋtʋ ndʋ mɔncɔŋna yɔ? Ɛzɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ wɛ ma-aleɣya naayɛ taa? Ma-aleɣya yɔɔdʋʋ ñazɩñazɩŋ, asaalɩɩwaa nɛ hama tɔm na? Aleɣya ana ayɔɔdʋʋ maajiki, kʋdɔmɩŋ ɖʋʋ nɛ nɔsɩ lɔʋ tɔm ɛzɩ mbʋ pɩkɛ aleɣya yem nɛ pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ ɛyʋ kaɖɛ naɖɩyɛ yɔ?’ Toovenim lɛ, kɛdɛsɩ nzɩ sɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ piti tɔm yɔ, pɩtɩkɛ sɩ-tɩŋa sɩkɛnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ. Alɩwaatʋ ndʋ ŋlɩzɩɣ aleɣya yɔ, lɩzɩ wena a-taa fɛyɩ mbʋ Yehowa paɖɩɣ yɔ. Ðɩsɔɔlaa se ɖɩla mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ nɛ ɖɩwɛɛnɩ “ɛhʋyɛ kele kele ñɩnɖɛ.”​—Tʋma 24:16. *

13. Ɛbɛ ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩla?

 13 Kizi aleewaa yɔɔ kɛdɛsɩ labʋ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa lɛ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩnɩɣzɩnɩ kɩɖaʋ ŋgʋ Yesu ha-ɖʋ yɔ. (1 Pɩy. 2:21) Pʋcɔ nɛ Yesu kɔŋ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛɛwɛ ɛsɔdaa nɛ ɛɛsɩm tɔm sakɩyɛ Sataŋ nɛ aleewaa pɔ-yɔɔ. Ɛlɛ ɛtaakɛdɩɣ mbʋ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɛnɩ ɩɩlaba yɔ pɩ-tɔm. Yesu kaasɔɔlaa se ɛlɩzɩ aseɣɖe Yehowa yɔɔ nɛ ɛtaasɔɔlɩ kaaʋ se ɛlɩzɩ aseɣɖe Sataŋ yɔɔ. Ye ɖɩɩkɛdɩɣ lalaa kɛdɛsɩ nzɩ sɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ aleewaa tɔm yɔ, pʋbʋ lɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩmaɣzɩɣnɩ Yesu. Ɛlɛ pɩkɩlɩɣ ɖeu se ɖɩtɩŋnɩ ɖɔ-yɔɔdaɣ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩɣ se ‘ɖa-taa lakɩ leleŋ’ nɛ tɔm kɩbandʋ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se toovenim tɔm.​—Keɣa 44:2.

Pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ kaaʋ. Yehowa, Yesu nɛ Ɛsɔ tiyiyaa kpaɖɩ-wɛ ɖoŋ siŋŋ (Cɔnɩ tayʋʋ 14-15) *

14-15. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ? (b) Ɛbɛ wɩlɩɣ se Yehowa kandɩyɩɣ ɛ-samaɣ yɔɔ sɔnɔ?

14 Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ. Ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa, kʋñɔmɩŋ ndɩ ndɩ pɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-ɖʋ. Kɛgbɛdɩsaɣ, kʋdɔŋ yaa halɩ sɩm pɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-ɖʋ tuda. Ɛlɛ pɩtɩpɔzɩ se ɖɩmaɣzɩ se feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ cɔlɔ pɩlɩɣna. Bibl heyiɣ-ɖʋ se “wɩyɛ nɛ kʋñɔŋ” pɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ ɖa-taa paa anɩ, ɛlɛ ɛtɩɖʋna. (Ekl. 9:11) Yehowa wɩlaa se ɛwɛ ɖoŋ siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ aleewaa. Kɩɖaʋ nakʋyʋ lɛ se ɛtɩha nʋmɔʋ Sataŋ se ɛkʋ Yɔɔb. (Yɔɔb 2:6) Moyizi alɩwaatʋ taa, Yehowa wɩlaa se e-ɖoŋ kpaɖɩ Ejipiti cɔjɔnaa maajiki laɖaa ñɩŋ. (Ejl. 8:14; 9:11) Yesu fema nɛ ɛkpa ɛsɔdaa nɛ Yehowa ha-ɩ ɖoŋ lɛ, ɛɖɔɔnɩ Sataŋ nɛ aleewaa ɛsɔdaa nɛ petii tataa. Nɛ piileɖiɣ lɛ, ɛkaɣ-wɛ ɖʋʋ pɔʋ sɔsɔʋ taa nɛ paakaɣ tasʋʋ pɩzʋʋ nɛ pɔkɔnɩ kʋñɔŋ nɔɔyʋ yɔɔ.​—Natʋ 12:9; 20:2, 3.

15 Sɔnɔ, pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se Yehowa wɛɛ nɛ ɛkandɩyɩɣ ɛ-samaɣ yɔɔ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ lɛ se ɖɩwɛɛ nɛ ɖisusuu nɛ ɖɩwɩlɩɣ toovenim tɔm tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. (Mat. 28:19, 20) Pɩtɩŋnɩ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖikuluu Eleeu lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye Sataŋ kaawɛnɩ ɖoŋ se ɛsɩnzɩ ɖa-tʋmɩyɛ yɔ, ɛɛsɩnzɩ-ɖɩ. Ɛlɛ ɛfɛyɩnɩ ɖoŋ ɛnɩ. Ye mbʋ, pɩfɛyɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ. Ðɩnawa se “[Yehowa] ɛsa lesiɣ tɛtʋ tɩŋa nɛ ahaɣ ɖoŋ mba petisiɣ ɛ-yɔɔ nɛ pɛtɛŋ pa-taa yɔ.” (4 Aw. 16:9) Ye ɖɩɖɔkɩ ɖe-siɣsiɣ  wɛtʋ Yehowa ɛsɩndaa yɔ, aleewaa ɩɩpɩzɩɣ nɛ pɔkɔnɩ-ɖʋ tamtam kʋñɔŋ nakʋyʋ.

WAZASƖ NZƖ MBA PETISIƔ SE YEHOWA ƐSƖNƖ-WƐ YƆ, PEHIKIƔ YƆ

16-17. Ha kɩɖaʋ ŋgʋ kɩwɩlɩɣ se pɩpɔzʋʋ abalɩtʋ pʋcɔ nɛ ɛyʋ kaɖɩnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yɔ.

16 Pɩpɔzʋʋ-ɖʋ abalɩtʋ pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖa-taabalaa mba pɔsɔɔlɩ-ɖʋ yɔ yaa ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma kaɖɩɣnɩ-ɖʋ yɔ. Ɛlɛ Yehowa wazɩɣ mba pɛwɛnɩ abalɩtʋ ndʋ yɔ. Iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ koobu halɩñɩnʋ Erica weyi ɛwɛ Gana ɛjaɖɛ taa yɔ, ɛ-tɔm. Ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 21 lɛ, ɛpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Ɛ-caa kaakɛ cɔjɔ weyi ɛlakɩ maajiki yɔ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩɩwɛɛ se ɛlakɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ sɔnzɩ nzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ sɩ-taa nasɩyɩ lɛ se ɛtɔkɩ nandʋ ndʋ ɛ-caa laɣ kumola yɔɔ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Erica kizaa se ɛɛtasɩɣ sɔnzɩ nzɩ labʋ yɔ, ɛ-hɔʋ taa ñɩma mʋ pana se ɛ-lakasɩ nzɩ sɩkɛnɩ kʋdʋʋ pɛ-ɛsɔnaa. Sɔɔndʋ kpaɣaɣ hɔʋ taa ñɩma se ɛsɔnaa mba papɩzɩɣ nɛ pɔhɔ pa-nɩŋgbaaŋ nɛ paɖʋ-wɛ lɩmaɣza taa nɛ tomnaɣ taa kʋdɔmɩŋ.

17 Erica hɔʋ taa ñɩma ñɩɣ ɛ-yɔɔ se ɛla sɔnzɩ nzɩ, ɛlɛ etitisi nɛ pʋyɔɔ lɛ pɔɖɔɔnɩ-ɩ ɖɩɣa. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nabɛyɛ mʋ-ɩ pɛ-tɛ. Yehowa wazɩ Erica nɛ ɛha-ɩ hɔʋ kɩfalʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ ɛwɛnɩ kɔɔnaa nɛ ɖalaa sakɩyɛ fezuu taa. (Mark. 10:29, 30) Paa ɛ-hɔʋ taa ñɩma ɩɖɔɔnɩ-ɩ nɛ halɩ pɔñɔtɩ e-wondu miŋ yɔ, ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ kpam Yehowa ɛsɩndaa, ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm nɛ sɔnɔ ɛkɛ paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzɩyʋ. Sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɩ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ. Erica yɔɔdɩ ɛ-hɔʋ taa ñɩma tɔm se: “Mantɩmɩɣ paa evemiye nɖɩ se wiɖiyi mɔ-hɔʋ taa ñɩma ihiɣ taa leleŋ weyi Yehowa tɩlʋʋ kɔŋna yɔ, nɛ pɛwɛɛnɩ ɖɔɖɔ tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ ɖɛ-Ɛsɔ sɔɔlɩm tʋ sɛtʋ haɣ yɔ.”

18. Ye ɖɩtaɣ Yehowa liu yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?

18 Pɩtɩkɛ ɖa-tɩŋa ɖɩkaɣnɩ katʋʋ kala sɔsɔna wena atakɩɣ ɖe-tisuu ɛzɩ Erica yɔ. Paa mbʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖa-tɩŋa ɖɩkaɖɩnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ nɛ ɖɩtaa Yehowa liu. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu wazasɩ sakɩyɛ nɛ Sataŋ ɛɛkaɣ pɩzʋʋ nɛ epeɣzi-ɖʋ nɛ ɛ-cɛtɩm tɔm. Pɩtasɩ lɛ, sɔɔndʋ ɛɛkaɣ-ɖʋ kpaʋ nɛ aleewaa. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ kaɣ cɛyɩsʋʋ. Tɔmkpɛlɩkɩyʋ Yakubu mawa se: “Iluzi mɩ-tɩ Ɛsɔ tɛɛ; ɛlɛ ɩkaɖɩnɩ Eleeu, nɛ ɛkaɣ seu mɩ-cɔlɔ. Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ, nɛ ɛkaɣ-mɩ ñɔtɩnʋʋ.”​—Yak. 4:7, 8.

HENDU 150 Ñɩnɩ Ɛsɔ nɛ ŋhiɣ ñʋʋ yabʋ

^ tay. 5 Yehowa sɔɔlɩ-ɖʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, eheyiɣ-ɖʋ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yɔɔ tɔm nɛ kʋñɔmɩŋ weyi ɩpɩzɩɣ nɛ pɔkɔna yɔ. Nʋmɔŋ weyi yɔɔ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ tɩŋɩɣna se ipeɣzi ɛyaa? Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ? Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ yebu nɛ ɖɩtɩlɩ ɛzɩma Yehowa sɩɣnɩ-ɖʋ se feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɩtaapɩzɩ nɛ ipeɣzi-ɖʋ yɔ.

^ tay. 3 TƆM TƆBƲƲ: Feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ kɛnɩ tisuu nɛ lakasɩ nzɩ sɩ-taa nɛ aleewaa tɔm yɔ. Pɩ-taa nabʋyʋ lɛ tisuu mbʋ nabɛyɛ wɛna se ɛyʋ sɩkɩ lɛ, e-tomnaɣ ɖazɩɣ nɛ ɛpɩsɩ fezuu ŋgʋ kɩ nɛ ɛyaa papɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ yɔ, nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, ɛyaa tɩŋɩɣnɩ nɔɔyʋ yɔɔ (ɛzɩ tɩʋ mbʋ yɔ) nɛ pɔyɔɔdʋʋnɩ feziŋ ɛnɩ. Efeletu nɛ tɩyɩtʋ kɛ ɖɔɖɔ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, tɔm piye maajiki wɩlɩɣ lakasɩ yaa wɛtʋ ndʋ tɩlɩnɩ mbʋ pɩkpaɖɩ ɛyʋ ɖoŋ yɔ pɩ-cɔlɔ yɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛnɩ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ lɔʋ nɛ kʋdɔmɩŋ ɖʋʋ yaa ɩ-kpɛzʋʋ. Ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ lakɩnɩ e-nesi tʋmɩyɛ lɛɛ lɛɛ se pipiti ɛyaa aleɣya nʋmɔʋ taa yɔ, pɩtɩkɛ tɩyɩtʋ.

^ tay. 12 Pɩtɩha nʋmɔʋ ɛzʋtʋyaa se paɖʋ paɣtʋ aleɣya wena pɩwɛɛ se lalaa ɩla yɔ, a-yɔɔ. Ɛlɛ, paa Krɩstʋ tʋ weyi pɩpɔzʋʋ se ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɛ-ɛhʋyɛ nɖɩ ɛkpaɣ Bibl nɛ ɛfalɩsɩna yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛcaɣ se ɛlɩzɩ takayɩsɩ nzɩ ɛkalɩɣ yɔ yaa videowaa mba ɛcɔŋna yɔ. Hɔŋ ñʋndɩnaa mba pɛwɛ lɛɣtʋ yɔ, pañakɩ pana se aleɣya wena palakɩ pɔ-hɔʋ taa yɔ, ala nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl paɣtʋ kila.​—Kalɩ jw.org® yɔɔ tɔm ñʋʋ “Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kiziɣni ɛyaa filimwaa nabɛyɛ, takayɩsɩ nasɩyɩ yaa hendu natʋyʋ yaa we?” Kɩwɛ hɔɔlʋʋ ƐYAA MBA ÐƖKƐNAA? > TƆM NDƲ ƐYAA PƆZƲƲ ÐOŊ ÐOŊ YEHOWA ASEƔÐE TƖNAA YƆƆ YƆ taa.

^ tay. 54 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Yesu mʋ Kewiyaɣ ɖoŋ ɛsɔdaa nɛ eɖiyiɣ Ɛsɔ tiyiyaa.