Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 WEZUU CAƔƲ TƆM

Ðihiɣ ‘kijiɣa ŋga kɛwɛ ñɩm siŋŋ yɔ’

Ðihiɣ ‘kijiɣa ŋga kɛwɛ ñɩm siŋŋ yɔ’

WINSTON nɛ Pamela (Pam) Payne palakɩ tʋmɩyɛ Ositralazii ɛgbɛyɛ piliŋa taa. Pehiɣ taa leleŋ pe-wezuu caɣʋ taa, ɛlɛ pakatɩ ɖɔɖɔ kala. Kala ana a-taa naayɛ lɛ, ɛzɩma pɩɩpɔzaa se pɛkpɛlɩkɩ lona ndɩ ndɩ wena a-taa paawoba yɔ a-sɔnzɩ, nɛ siziŋ weyi paanɩwa alɩwaatʋ ndʋ Pamela kaahaɣ hoɣa nɛ kɛwɛɛkɩ yɔ. Paa mbʋ yɔ, patilesi sɔɔlɩm mbʋ paawɛnɩ Yehowa nɛ ɛ-samaɣ pɔ-yɔɔ yɔ. Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, patilesi taa leleŋ weyi pehikaɣ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa yɔ. Ðɩtɩŋɩɣnɩ tɔm pɔzʋʋ yɔɔ nɛ ɖiyele nɛ pɛkɛdɩ-ɖʋ mbʋ pakatɩ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-taa nabʋyʋ tɔm.

Winston, kɛdɩ-ɖʋ ɛzɩma ŋñɩnɩ Ɛsɔ yɔ pɩ-tɔm.

Ositralii ɛjaɖɛ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Kiwinslandɩ yɔ, tɩ-tɛ kɔfɩ nakʋyʋ taa palʋlɩ-m, nɛ peeɖe manpaɣlaa ɖɔɖɔ. Ma-lʋlɩyaa taakɛ Ɛsɔ sɛyaa. Ɛzɩma ɖiiposini tɛtʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, mantaatɩlɩ nɔɔyʋ nɛ pɩtasɩnɩ mɔ-hɔʋ taa ñɩma. Mɛwɛnɩ pɩnzɩ 12 lɛ, manpaɣzɩ Ɛsɔ ñɩnʋʋ. Mantɩmnɩ-ɩ nɛ mɔnpɔzɩ-ɩ se ɛsɩnɩ-m nɛ mantɩlɩ ɛ-yɔɔ toovenim tɔm. Pʋwayɩ lɛ, mankʋyɩ kɔfɩ taa nɛ mowolo malakɩ tʋmɩyɛ Adelaide, Ositralii Hadɛ kiŋ egeetiye taa. Mɔnkɔm nɛ mɛwɛɛnɩ pɩnzɩ 21 lɛ, mankatɩ Pam alɩwaatʋ ndʋ mɛyɛlaa nɛ mowolo Sidinee yɔ. Nɛ peeɖe eheyi-m anglo-israélisme ɛgbɛyɛ yɔɔ tɔm. Ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ñɩma maɣzaɣ se cejewe wena nabɛyɛ yaɣ se Izrayɛɛlɩ cejewe kileba yɔ, a-liɖe taa Aŋgletɛɛrɩ ñɩma lɩnaa. Ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ñɩma yɔɔdʋʋ se cejewe ana akɛnɩ hayo kiŋ Kewiyaɣ taa cejewe hiu wena powoni-yɛ yomiye taa pɩnzɩ mɩnʋʋ lutozo ñɩŋgʋ taa P.P.Y. yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ manpɩsɩ Adelaide yɔ, mɛnkɛdɩ tɔm ndʋ man-tʋmɩyɛ taa taabalʋ nɔɔyʋ; ɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa paapaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Ma nɛ ɩ ɖɩlabɩ kɛdaɣ ñɩɣtʋ pazɩ. Ðɩyɔɔdɩ tɔm sakɩyɛ pɩlɩɩnɩ mbʋ pɩ-yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ yɔ lɛ, menɖiɣzina se mehiɣ adɩma wena maalabɩ man-pɩjatʋ taa nɛ pɩɖɛɛ yɔ, a-yɔɔ cosuu. Peeɖe manpaɣzɩ kpɛlɩkʋʋ toovenim tɔm pɩlɩɩnɩ ma-Lɩzɩyʋ nɛ e-Kewiyaɣ pɔ-yɔɔ. Mehiɣ ‘kijiɣa ŋga kɛwɛ ñɩm siŋŋ yɔ.’​—Mat. 13:45, 46.

Pam, ña ɖɔɖɔ ŋŋkɛ pɩɣa lɛ ŋpaɣzɩ kijiɣa ŋga ñɩnʋʋ. Ɛzɩma ŋlaba nɛ ŋhiɣ-kɛ?

Nouvelle-Galles du Sud tɛtʋ ndʋ payaɣ se Coffs Harbour yɔ, tɩ-taa palʋlɩ-m nɛ peeɖe manpaɣlaa ɖɔɖɔ. Ma-lʋlɩyaa kaakɛ Ɛsɔ sɛyaa. Man-caa, mon-ɖoo, nɛ ɛlɛ lʋlɩyaa petisaɣ  anglo-israélisme ñɩma wɩlɩtʋ yɔɔ. Pawɩlɩ ma nɛ me-neu abalɩñɩnʋ nɛ mɔn-kɔɔ nɛ mɛn-ɖɛdɩnaa sakɩyɛ se Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛyaa mba pɔ-cɔzɔnaa kɛ Aŋgletɛɛrɩ ñɩma yɔ nɛ pɩkpaɖɩ. Ɛlɛ mantaatisiɣ wɩlɩtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ piyeba nɛ mantɩñɔtɩnɩ Ɛsɔ. Mɔnkɔm nɛ mɛwɛɛnɩ pɩnzɩ 14 lɛ, mowolo ɖe-egeetiye taa coocinaa ndɩ ndɩ taa. Coocinaa mba pa-taa nabɛyɛ lɛ, Église anglicane, Baptiste nɛ Église adventiste du septième jour. Ɛlɛ pitiyele nɛ mantɩlɩ Ɛsɔ.

Pʋwayɩ mɔ-hɔʋ kʋyaa nɛ kiwolo Sidinee, nɛ peeɖe mankatɩ Winston alɩwaatʋ ndʋ ɛyɛlaa nɛ ewolo peeɖe yɔ. Ɛzɩ ɛɛyɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, kɛdaɣ ŋga ɖɩlakaɣ pɩlɩɩnɩ Ɛsɔtɔm yɔɔ yɔ, keyeba nɛ pazɩ pazɩ lɛ, ɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa papaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, takayɩsɩ nzɩ ɛmaɣaɣ-m yɔ sɩ-taa, ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl masɩ sakɩyɛ. Toovenim lɛ, kajalaɣ taa pɩtaakɛdɩnɩ-m halɩ nabʋyʋ taa pɩhaɣaɣ-m pana ɛlɛ pazɩ pazɩ lɛ, mɔnkɔm nɛ menɖiɣzina se toovenim eheyaɣ-m.

Pɩnaɣ 1962 mankʋyɩ Adelaide nɛ mowolo tɛtʋ ndʋ tɩ-taa Winston kaawɛɛ yɔ. Nɛ ɛlɛ kaalabɩ ɖʋtʋ se koobu Thomas nɛ ɛ-halʋ Janice Sloman mba paakɛ Ɛsɔtɔm tiyiyaa Papouasie-Nouvelle-Guinée yɔ, pamʋ-m pɛ-tɛ. Paawɩlɩ-m sɔɔlɩm pɩdɩɩfɛyɩ. Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, maawɛnɩ pɩnzɩ 18 nɛ pasɩnɩ-m fezuu taa siŋŋ. Pʋyɔɔ lɛ, ma ɖɔɖɔ manpaɣzɩ Ɛsɔtɔm kpɛlɩkʋʋ nɛ pitileɖi pʋcɔ nɛ man-taa tɛ se mehiɣ toovenim. Ma nɛ Winston ɖɩɖɔkɩ nesi lɛ, ɖɩpaɣzɩ hiɣu wazasɩ sakɩyɛ Yehowa sɛtʋ taa, nɛ paa ɖɩɩkatɩ kala yɔ, ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖiyeba nɛ kijiɣa ŋga ɖihiɣaa yɔ, kamʋ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa nɛ pɩkpaɖɩ.

Winston, kɛdɩ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ŋpaɣzɩ ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ, tɩ-yɔɔ tɔm.

A. Tɛtʋ anjaʋ ŋgʋ kɩwɩlɩɣ nʋmɔʋ ŋgʋ ɖɩɖɔm alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakaɣ egeetiye yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ yɔ

B. Lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ natʋyʋ tɛ timbre waa. Pʋbʋ taa lɛ, payaɣaɣ Kiribati nɛ Tuvalu se Gilbert nɛ Ellice lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ

C. Lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ tɩɩwɛ kajʋka pɩdɩɩfɛyɩ nɛ payaɣ-tʋ se Funafuti nɛ tɩwɛɛ Tuvalu ɛjaɖɛ taa yɔ. Tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖiiwoba nɛ pʋcɔ petiyiɣni Ɛsɔtɔm tiyiyaa pʋwayɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ

Ma nɛ Pam ɖɩɖɔkɩ nesi nɛ pitileɖi lɛ, Yehowa paɣzɩ-ɖʋ tʋlʋʋ ‘nɔnɔsɩ sɔsɔsɩ’ sakɩyɛ se ɖɩwalɩsɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋma. (1 Kɔr. 16:9) Ɛtɩŋnɩ Koobu Jack Porter weyi ɛɛkɛ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ ɛkɔɔ ɛgbɛyɛ cikpeɖe nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩɩwɛɛ yɔ ɛ-yɔɔ nɛ ɛtʋlɩ-ɖʋ nɔnɔɔ kajalaɣ ñɩŋga. (Sɔnɔ, ma nɛ ɩ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ Ositralazii Ɛgbɛyɛ piliŋa kɔɔmiite taa.) Jack nɛ ɛ-halʋ Roslyn peseɣti-ɖʋ se ɖɩla paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ, nɛ ɖɩlabɩ tʋmɩyɛ nɖɩ pɩnzɩ kagbanzɩ. Mɔnkɔm nɛ mɛwɛɛnɩ pɩnzɩ 29 lɛ, pɔpɔzɩ ma nɛ Pam se ɖɩla egeetiye yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ Pacifique Sud lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ Fiiji ɛgbɛyɛ piliŋa cɔŋaɣnaɣ yɔ tɩ-taa. Lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ yɔ: Samoa américaines, Samoa, Kiribati, Nauru, Niue, Tokelau, Tonga, Tuvalu, nɛ Vanuatu.

Pʋbʋ taa lɛ, lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ tiiposaa yɔ, tɩ-taa natʋyʋ taa ɛyaa kpaɣaɣ pa-tɩ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩɩpɔzaa se ɖɩwɛɛ lɛɣtʋ nɛ ɖɩtɩlɩ labʋ tɔm susuu taa. (Mat. 10:16) Agbaa wena a-yɔɔ ɖikilimaɣ yɔ, aakɛ cikpena nɛ a-taa naayɛ taapɩzɩɣ se aha-ɖʋ ɖɩzʋyɛ. Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩñɩnɩ ɖɩzʋyɛ egeetiye taa ñɩma cɔlɔ nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, palakaɣ-ɖʋ camɩyɛ lakasɩ siŋŋ.

Winston, ɛbɛ yeba nɛ ŋsɔɔlɩ tɔm ɖɛzʋʋ tʋmɩyɛ?

Samoa, ɛwɛɛ nɛ ɛcɔŋnɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa sukuli nakʋyʋ yɔɔ

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Tonga yɔ, tɩ-taa koobiya kaawɛnɩ traktɩwaa nɛ takayɩsɩ cikpesi nzɩ Tonga kʋnʋŋ taa yɔ, sɩtaaɖɔɔ. Paasusuu tɔm lɛ, Aŋglɛɛ kʋnʋŋ taa takayaɣ ŋga payaɣ se La vérité qui conduit à la vie éternelle yɔ kɔ-yɔɔ patɩŋɩɣna nɛ pɛkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl. Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩlabɩ ɛzʋtʋyaa sukuli ŋgʋ kɩmʋ-ɖʋ kpɩtaŋ naanza yɔ lɛ, egeetiye taa ɛzʋtʋyaa naadozo tisi se pɛɖɛzɩɣ La vérité takayaɣ Tonga kʋnʋŋ taa, paa pataawɛɛ niye Aŋglɛɛ kʋnʋŋ yɔɔdʋʋ taa yɔ. Pam manɩ tɔm ndʋ pɛɖɛzaa yɔ, nɛ ɖitiyini-tʋ Etaazuunii ɛgbɛyɛ piliŋa taa ñɩma se paba ɩla nɛ pɩpɩsɩ takayaɣ. Kpɩtaŋ lutozo ɖɩkpaɣaa nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ. Paa tɔm ndʋ ɖɩɖɛzaa yɔ, tɩtaawɛɛ ɖeu camɩyɛ yɔ, takayaɣ ŋga kasɩnɩ Tonga kʋnʋŋ yɔɔdɩyaa sakɩyɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩ toovenim. Ma nɛ Pam ɖɩtaakɛ tɔm ɖɛzɩyaa ɛlɛ ɖɩna ɛzɩma takayaɣ ŋga kasɩnɩ ɛyaa mba yɔ lɛ, ɖɩsɔɔlɩ tʋmɩyɛ nɖɩ siŋŋ.

Pam, ɛzɩma lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ taa wezuu caɣʋ kaawɛ ndɩ nɛ Ositralii?

Lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩɩpɩsɩ ɖa-ɖɩɣa alɩwaatʋ natʋyʋ; ɖɩɩwɛ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ tʋmɩyɛ taa lɛ

Lona ana a-taa wezuu caɣʋ kaawɛ ndɩ kpem! Lona naayɛ taa, pɩɩpɔzaa se ɖɩlʋbɩnɩ pɔtʋ, soŋaɣ nɛ nikaɣ, yuŋ, kʋdɔŋ nɛ nabʋyʋ taa ɖɩtaawɛɣnɩ tɔɔnaɣ sakɩyɛ. Ɛlɛ mbʋ pɩɩwɛ ɖeu yɔ lɛ se paa ɖanaɣ ŋga, ɖɩwɛɣ ɖa-ɖɩɣa lɛ,  ɖɩnaɣ teŋgu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩɣa ŋga ka-taa ɖɩsʋwaɣ yɔ, kataawɛɛnɩ kolonzi nɛ kesi pɔlɔbɩnɩ-kɛ. Samoa mba yaɣ ɖɩsɩ nzɩ se fale. Ðoo naayɛ taa fenaɣ ñakɩ camɩyɛ lɛ, ɖɩnaɣ anasaayɩ kpaakpa tɩŋ nɛ ɖɩnaɣ ɖɔɖɔ teŋgu.Ðɩnaɣ mbʋ lɛ, piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ nɛ ɖɩtɩmɩ, nɛ piyeki nɛ ɖa-lɩmaɣza ɩɩtasɩɣ wɛʋ kala wena ɖɩkatɩɣ yɔ a-yɔɔ, ɛlɛ ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza mbʋ pɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ yɔ pɩ-yɔɔ.

Ðɩkɔm nɛ ɖɩpaɣzɩ sɔɔlʋʋ piya. Sɩsɔɔlɩ aleɣya nɛ sɩsɔɔlɩ-ɖʋ ñɔtɩnʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩkɛ anasaayɩwaa. Winston kaañɔ hʋndʋ e-nesi yɔɔ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖiwobi Niue yɔ, abalɩbɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ saɣyɩ e-nesi yɔɔ lɛ, kɔyɔɔdɩ se: “Mɔnsɔɔlɩ ñɔ-ñɔsɩ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se wiɖiyi katɩna nɔɔyʋ ñɔ hʋndʋ e-nesi yɔɔ mbʋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, kaasɩŋ ɛzɩma ɖeyi ɖeyi kɔyɔɔdɩ yɔ!

Ðɩna ɛzɩma ɛyaa sakɩyɛ kaawɛ kʋñɔŋ taa yɔ lɛ, pɩkɔnɩ-ɖʋ laŋwɛɛkɩyɛ siŋŋ. Lone nɖɩ ɖɩ-taa paawɛɛ yɔ, ɖɩɩwɛ kajʋka kpem, ɛlɛ pɛtɛɖaɣ mbʋ pɩɩpɔzaa se pɛwɛɛna nɛ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɔcɔnɩ po-tomnaɣ taa alaafɩya ɖeɖe camɩyɛ yɔ, nɛ pɛtɛɖaɣ ɖɔɖɔ lɩm kʋñɔñɔm. Paa mbʋ yɔ, ɖo-koobiya taakɩlɩɣ maɣzʋʋ wɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ. Wezuu ŋgʋ kɩ-caɣʋ kaamalɩnɩ-wɛ. Pa-taa kaawɛ leleŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pa nɛ pɔ-hɔʋ taa ñɩma pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa, pɛwɛnɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa pakatɩɣ nɛ pɛsɛɣ Yehowa yɔ nɛ pɛwɛnɩ waɖɛ ɖɔɖɔ se pasamɩ-ɩ. Pa-kɩɖaʋ sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩka ɖa-lɩmaɣza mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩcaɣ wezuu kɛlɛʋ.

Pam, alɩwaatʋ natʋyʋ pɩɩpɔzaa se ŋtɩŋnɩ nʋmɔʋ kɩfalʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋlu ña-maɣmaɣ ña-lɩm nɛ ŋtɩzɩ tɔɔnaɣ. Ɛzɩma ŋkpaɣnaa?

Tonga, Pam wɛɛ nɛ ɛcɔtʋʋ ɖo-wondu

Mɛnsɛɣ man-caa ɛzɩma ɛfalɩsɩ-m yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛwɩlɩ-m wondu sakɩyɛ ndʋ tɩwɛ wazaɣ yɔ, ɛzɩ ɛzɩma paɖʋʋ miŋ nɛ ɖasɩ nɛ patɩzɩɣ pɩ-yɔɔ yɔ, nɛ ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ wondu pazɩ ndʋ ɛwɛna yɔ nɛ ɛcaɣ wezuu yɔ. Alɩwaatʋ natʋyʋ ɖiwobi Kiribati lɛ, ɖaŋ cikpeluu nakʋyʋ taa ɖihiɣ ɖɩzʋyɛ. Paalabɩ-kʋ nɛ liijɔŋ (bambou) nɛ pɔlɔ kesi, nɛ pala ɖɔɖɔ ajana tataa. Pʋcɔ nɛ mala tɔɔnaɣ kɛlɛʋ ñɩŋga nakɛyɛ lɛ, mohuyuu pɔʋ tataa nɛ manɖʋʋ miŋ nɛ anasaayɩ kpaakpa pɔɔyɩŋ. Pʋcɔ nɛ molu lɩm lɛ, ma nɛ egeetiye taa halaa ɖɩpɩlɩɣ lɔkɔ nakʋyʋ nɔɔ. Pɩsa nɛ polu lɩm lɛ, pɔhɔkɩ ɖaʋ ŋgʋ kɩ-ɖaɣlɩkɩŋ wɛ ɛzɩ mɛtanaa 2 mbʋ yɔ yɔ kɩ-nɔɔ taa nimiye cikpeɖe naɖɩyɛ; pɩwɛ ɛzɩ kolaɣ nimiye yɔ. Ɛlɛ pata nimiye nɖɩ ɖɩ-nɔɔ lɛɛka yɔɔ kokoɖe. Pɩtalɩɣnɩ paa halʋ weyi lɛ, etisiɣ ɖaʋ ŋgʋ lɔkɔ taa nɛ eciɣdi e-nesi camɩyɛ se kokoɖe ɛhɩnɩ nɛ lɩm sʋʋ ɖɩ-taa. Pʋcɔ nɛ pɩtalɩɣnɩ-m lɛ, mamaɣzaɣ se pɩ-labʋ wɛ kɛlɛʋ. Pɩtalɩnɩ-m lɛ, mala mbʋ tam sakɩyɛ ɛlɛ kokoɖe tɩwɛlɩ se lɩm ɛsʋʋ ɖɩ-taa! Halaa mba paawɛ peeɖe yɔ, pohoŋi-m nɛ pɩtɛ lɛ, pa-taa kʋɖʋm ha ɛ-tɩ se ɛsɩɣnɩ-m. Paa ɛzɩmtaa lɛ, pasɩɣaɣnɩ-m nɛ palakɩ-m camɩyɛ lakasɩ.

Mɩ-naalɛ ɩɩsɔɔlɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɩlakaɣ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ taa yɔ. Ɩpɩzɩɣ nɛ ɩkɛdɩ-ɖʋ mbʋ pɩ-yɔɔ ɩtɔzʋʋ yɔ pɩ-taa nabʋyʋ tɔm na?

Winston: Pɩɩpɔzɩ alɩwaatʋ pazɩ pʋcɔ nɛ ɖɩtɩlɩ sɔnzɩ nasɩyɩ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ koobiya lakɩ-ɖʋ tɔɔnaɣ yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, pe-evemiye taa tɔɔnaɣ kpeekpe pɛcɛlɩɣ-ɖʋ. Kiɖe tɛɛ lɛ, ɖɩtaatɩlɩ se pɩpɔzʋʋ se ɖicozi pɩ-yɔɔ nɛ pɩkazɩ nɛ ɖɩcɛlɩ-wɛ. Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩtɔkaɣ mbʋ payɩ pɛcɛlaɣ-ɖʋ yɔ pɩ-tɩŋa! Ɛlɛ ɖɩkɔm nɛ ɖiɖiɣzina ɛzɩma ɖeyi ɖeyi pɩwɛɛ se ɖɩla yɔ lɛ, ɖɩpaɣzɩ-wɛ kazʋʋ. Paa ɖitaaɖiɣzina se mbʋ palakɩ yɔ, koobiya nɩɣaɣ ɖɔ-tɔm taa. Nɛ paa fenasɩ loɖo nzɩ wayɩ, ɖiikilimiɣ pɔ-yɔɔ lɛ, pa-taa lakɩ leleŋ. Pɩtasɩnɩ egeetiye taa koobiya lɛ, ɖɛkɛnɩ Aseɣɖe Tɩnaa mba paasɩm alɩwaatʋ ndʋ yɔ.

Ɛ nɛ koobiya nabɛyɛ peɖiɣni ɖɛʋ tɔm susuu, lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Niue yɔ tɩ-taa

Ɛzɩma ɖikilimaɣ koobiya yɔɔ yɔ, pɩlɩzɩ aseɣɖe kɩbanɖɛ ɖɔɖɔ ageeta ana a-taa. Egeetiye taa ñɩma sakɩyɛ maɣzaɣ se koobiya tʋlɩnɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ pa-maɣmaɣ. Pʋyɔɔ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ pana agɔma naalɛ mba pɛkɛnɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ñɩma yɔ lɛ, peɖiɣzina se pɩkɛnɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ñɩma maɣzɩɣ ɖama yɔɔ siŋŋ yɔ nɛ pɩla pɔ-yɔɔ tʋmɩyɛ.

Pam: Tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ maasɔʋ kaaʋ yɔ, tɩ-taa kʋɖʋmtʋ lɛ mbʋ mana alɩwaatʋ ndʋ ɖiwobi Kiribati yɔ. Peeɖe ɛgbɛyɛ taa koobiya taaɖɔɔ. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ kʋɖʋm weyi ɛɛwɛ peeɖe yɔ, ɛlakaɣ e-ɖoŋ ɖeɖe se ɛcɔnɩ ɖɔ-yɔɔ. Ɛ-hɩɖɛ  lɛ Itinikai Matera. Kɩyakʋ nakʋyʋ ɛcɛlɩ-m huyuu nakʋyʋ, kɩ-taa nɛ yaɖɛ kʋɖʋmɖɩyɛ nɛ eheyi-m se: “Mɩ mɔnkɔnaa.” Pʋbʋ taa lɛ, pɩɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖihiɣ kelimiye yaɖɛ. Haɖɛ cikpeɖe nɖɩ, ɖitukuni ɖa-laŋa siŋŋ.

Pam, pɩnzɩ nasɩyɩ pʋwayɩ, ŋhaɣ hoɣa nɛ kɛwɛɛkɩ. Ɛbɛ sɩnɩ-ŋ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa?

Pɩnaɣ 1973 taa mahaɣ hoɣa nɛ pʋbʋ taa lɛ, ma nɛ Winston ɖɩɩwɛ Pacifique Sud. Peeɖe ɖɩkpaɣ lɩmaɣza se ɖɩpɩsɩɣ Ositralii, nɛ ɖɩcaɣ peeɖe fenasɩ naanza lɛ, mo-hoɣa wɛɛkɩ. Ma nɛ Winston ɖa-laŋa kaawɛɛkɩ siŋŋ. Alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, laŋwɛɛkɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa maawɛɛ yɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩpasɩɣ ɛlɛ ɖɩtɩtɛ cɩɖɩ cɩɖɩ pɩkɔɔ nɛ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩmʋ La Tour de Garde 15 avril 2009 yɔ. Questions des lecteurshɔɔlʋʋ yɔɔ tɔm pɔzaɣ se: “Si un bébé meurt dans le ventre de sa mère, peut-on espérer qu’il ressuscite?” Tɔm ñʋʋ ŋgʋ, kɩhɛzɩ ɖa-laŋa se Yehowa sɛtɩɣnɩ tɔm taa nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, ɛlakɩ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ. Ɛkaɣ hɩzʋʋ siziŋ weyi payɩ ɖɩnɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɩlɩɣ ɛ-Pɩyalʋ nʋmɔʋ nɛ sɔɔlɩm se ɛlɛ ‘ɛwɛɛkɩ Sataŋ tʋma’ yɔ. (1 Yoh. 3:8) Tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩsɩnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ nɛ “kijiɣa” ŋga ɖa Yehowa samaɣ ɖɩwɛna yɔ, kamʋ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa nɛ pɩkpaɖɩ! Ye ɖɩtaatɩlɩ Kewiyaɣ yɔɔ lidaʋ tɔm ndʋ, ɛbɛ pɩɩtɛmnɩ-ɖʋ?

Mo-hoɣa wɛɛkaa lɛ, ɖɩɖaɣnɩ paɣzʋʋ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ. Ðɩlabɩ tʋmɩyɛ Ositralii Betɛɛlɩ taa fenasɩ nasɩyɩ nɛ pʋwayɩ ɖɩɖaɣnɩ paɣzʋʋ egeetiye yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ. Pɩnaɣ 1981 taa ɖɩlabɩ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ tʋmɩyɛ Nouvelle-Galles du Sud nɛ Sidinee pɩnzɩ naanza nɛ pʋwayɩ lɛ, payaa-ɖʋ se ɖɩla tʋmɩyɛ Ositralii Betɛɛlɩ taa, pʋbʋ taa lɛ mbʋ payaɣaɣ-kʋ nɛ ɖɩwɛ peeɖe halɩ nɛ sɔnɔ.

Winston, mbʋ mbʋ ŋna Pacifique Sud lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ taa yɔ, pɩwɛɛ nɛ pɩsɩɣnɩ-ŋ tʋmɩyɛ nɖɩ ŋwɛɛ nɛ ŋlakɩ Ositralazii ɛgbɛyɛ piliŋa kɔɔmiite taa yɔ ɖɩ-taa?

Ɛɛɛ, pɩwɛɛ nɛ pɩsɩɣnɩ-m hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. Kajalaɣ lɛ, pɔpɔzɩ Ositralii ɛgbɛyɛ piliŋa se kɔcɔnɩ Samoa américaines nɛ Samoa ageeta yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, pɛkpɛndɩ Nuvɛɛlɩ Zelandɩ ɛgbɛyɛ piliŋa nɛ Ositralii ñɩŋga. Sɔnɔ ageeta wena a-yɔɔ Ositralazii ɛgbɛyɛ piliŋa cɔŋna yɔ ana yɔ: Ositralii, Samoa américaines nɛ Samoa, les îles Cook, Nuvɛɛlɩ Zelandɩ, Niue, Timor oriental, Tokelau, nɛ Tonga. Nɛ mehiɣ waɖɛ nɛ mowolo lona ana a-taa sakɩyɛ taa ɛzɩ weyi Betɛɛlɩ tiyaa yɔ. Ɛzɩma ma nɛ koobiya siɣsiɣ ñɩma mba paawɛ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ɖɩkpɛndaa nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ yɔ, pɩwɛɛ nɛ pɩsɩɣnɩ-m siŋŋ tʋmɩyɛ nɖɩ malakɩ ɛgbɛyɛ piliŋa taa sɔnɔ yɔ ɖɩ-taa.

Winston nɛ Pam Ositralazii ɛgbɛyɛ piliŋa taa

Manpɩzɩɣ nɛ mɔyɔɔdɩ se ma nɛ Pam ɖiɖiɣzinaa se mbʋ ɖa-taa paa weyi katɩ e-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɩtɩkɛ ɛyaa sɔsaa ɖeke ñɩnɩɣnɩ Ɛsɔ. Piya ɖɔɖɔ sɔɔlɩ ‘kijiɣa ŋga kɛwɛ ñɩm yɔ,’ paa pɔ-hɔʋ taa ñɩma lalaa paa ɛfɛyɩnɩ-kɛ yɔ. (2 Aw. 5:2, 3; 4 Aw. 34:1-3) Toovenim taa lɛ, Yehowa kɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm tʋ weyi ɛsɔɔlaa se paa weyi, pʋ-tɔbʋʋ se paa pɩkɛ pɩɣa yaa sɔsɔ, ehiɣ wezuu yɔ!

Pɩcɛzɩ pɩnzɩ 50 yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ma nɛ Pam ɖɩpaɣzɩ Ɛsɔ ñɩnʋʋ yɔ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, ɖɩtaatɩlɩ se ɛbɛ kaɣ lɩʋ pɩ-taa. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Kewiyaɣ toovenim tɔm kɛ kijiɣa ŋga ka-wayɩ fɛyɩ yɔ! Ðɩtɛm ɖa-taa se ɖɩñɔʋnɩ kijiɣa ŋga kpam nɛ ɖo-ɖoŋ kpeekpe!