FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Avril 2019

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 3-30 juin 2019 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Ŋɖiɣni ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ labʋ kiya?

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ ɖihiɣ taa leleŋ nɛ pɩkpaɖɩ?

Maɣzɩnɩ Yesu nɛ ŋwɛɛnɩ laŋhɛzɩyɛ tam

Nɩŋgbanzɩ naadozo nzɩ Yesu kpɛzaa yɔ, sɩpɩzɩɣ sɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖitaalesi laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛna yɔ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ kala sɔsɔna yɔ.

Ñɔɔnɩ sɩm yɔɔ toovenim tɔm kpam

Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖikizi sɩm yɔɔ sɔnzɩ nzɩ sɩkaɖɩɣnɩ Bibl wɩlɩtʋ yɔ sɩ-labʋ?

Yele nɛ Yehowa sɩnɩ-ŋ nɛ ŋkaɖɩnɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ

Nɩŋgbanzɩ nzɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛzɩ nɛ Sataŋ nɛ aleewaa pataapeɣzi-ɖʋ?

WEZUU CAƔƲ TƆM

Ðihiɣ ‘kijiɣa ŋga kɛwɛ ñɩm siŋŋ yɔ’

Kalɩ Winston nɛ Pamela Payne mba pɛwɛ Ositralii yɔ pe-wezuu caɣʋ tɔm nɛ ŋna wazasɩ nzɩ pehiɣaa yɔ.

Ŋŋsɩm-tʋ?

Caanaʋ taa lɛ, ɛzɩma nʋmɔɖɔnaa lakaɣ nɛ pasʋʋ mɛlɛnaa?