FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Avril 2016

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 30 Mai nɛ piwolo 26 Juin 2016 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Ñɔ-tɔm susuu wɛ ɛzɩ ɖoluu yɔ?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ñɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ taa lɛ ŋwɩlɩ se ŋwɛnɩ ñamtʋ, nɛ tɔm ndʋ ŋsusuu yɔ tɩhɛzɩ ɛyaa laŋa nɛ tɩkʋ fezuu taa lɔkɔtʋ ndʋ tɩɖɛ-wɛ yɔ?

Ye ɖɩwɛ siɣsiɣ yɔ, ɖɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ Yehowa

Yeftee nɛ ɛ-pɛlɛ pɔ-tɔm ndʋ tɩ-wɛ Bibl taa yɔ lɔŋ weyi tɩkpɛlɩkɩɣ Krɩstʋ mba?

Ŋlakɩnɩ ña-maɣzɩm tʋmɩyɛ camɩyɛ na?

Pɩpɩzɩɣ pɩkɔnɩ-ŋ kaɖɛ yaa pɩsɩnɩ nɛ ŋkɛ ɛyʋ kɩbanʋ nɛ pɩkɩlɩ.

Yele nɛ tɩ ɖɔkʋʋ sɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ

Alɩwaatʋ ndʋ ŋlʋkɩnɩ kʋñɔmɩŋ yɔ, tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋtɔzɩ? Kaɖaŋ kɩbaŋ weyi pɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ-ŋ ɖoŋ tɩ-ɖɔkʋʋ nʋmɔʋ taa?

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiwoki kediɣzisi?

Ye ŋwoki kediɣzisi yɔ pɩwazɩ-ŋ, pɩwazɩ ɛyaa lalaa, pitukuuni Yehowa. Ɛzɩma tɩyɛ?

WEZUU CAƔƲ TƆM

Paakɛ sɩsɩtaanaa nɛ pɔkɔɔ papɩsɩ koobiya

Ɛbɛ yeba palɩɩ sɩsɩtaanaa pɩlʋʋ taa nɛ peyele Katooliki ɛsɔ sɛtʋ

Ðɩtaaɖʋ ɖɔ-nɔɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɔm taa

Na Lɩmaɣza naanza wena apɩzɩɣ asɩnɩ-ŋ nɛ ŋña ñɛ-ɛhʋyɛ nɛ ŋɖɔkɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam yɔ.

Tɔm Ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

“Mayaɣ” ŋga nɛ “kʋjɔʋ” ŋgʋ Ɛsɔ tɔm se ɛhaɣ paa patam num weyi?