Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Sɔɔlɩm kɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ siŋŋ

Sɔɔlɩm kɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ siŋŋ

FEZUU kiɖeɖeu sɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ nɛ ɛyɔɔdɩ wɛtʋ kɩbandʋ nakʋ ndʋ fezuu kiɖeɖeu sɩɣnɩ ɛyʋ se ɛwɛɛna yɔ tɩ-tɔm. (Gal. 5:22, 23) Ɛya wɛtʋ ndʋ tɩ-tɩŋa se tɩkɛnɩ “fezuu lakasɩ” yaa fezuu piye. * Wɛtʋ ndʋ tɩkɛnɩ ɖɔɖɔ “ɛyʋ kɩfalʋ lakasɩ” yaa ɛyʋtʋ kɩfatʋ. (Kol. 3:10) Ɛzɩ tɩʋ ŋgʋ pɔcɔŋnɩ kɩ-yɔɔ camɩyɛ nɛ kɩlʋlʋʋ pee kɩ-alɩwaatʋ yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ, ye fezuu kiɖeɖeu ɛlakɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ nɔɔyʋ yɔɔ kɔyɔ ɛwɛɣnɩ kɩ-lakasɩ e-wezuu caɣʋ taa.—Keɣa 1:1-3.

Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ Pɔɔlɩ calɩnɩ yaʋ se tɩkɛ fezuu piye wɛtʋ yɔ lɛ sɔɔlɩm. Ɛbɛ yɔɔ sɔɔlɩm kɛ wɛtʋ kɩbandʋ siŋŋ? Pɔɔlɩ yɔɔdaa se ye ɛnʋ ɛfɛyɩnɩ sɔɔlɩm kɔyɔ ɛtɩkɛ “pʋyʋ.” (1 Kɔr. 13:2) Ye mbʋ, ɛbɛ sɔɔlɩm kɛnaa? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ-pʋ nɛ ɖɩwɩlɩ-pʋ ɖɔɖɔ lalaa?

MBƲ PƖWƖLƖƔ SE ƐYƲ WƐNƖ SƆƆLƖM YƆ

Paa pɩfɛyɩ kɛlɛʋ se ɛyʋ ɛkpaɣ tɔm pee naayɛ nɛ ɛlɩzɩnɩ sɔɔlɩm tɔbʋʋ ɖeyi ɖeyi yɔ, Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩ ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩwɩlɩɣ se ɛyʋ wɛnɩ sɔɔlɩm yɔ. Kiheyiɣ-ɖʋ se weyi ɛwɛnɩ sɔɔlɩm yɔ ‘ɛɖɔkʋʋ ɛ-tɩ’ nɛ ɛkɛnɩ ɖɔɖɔ camɩyɛ laɖʋ. Pɩtasɩ lɛ, ‘ɛ-taa lakɩ leleŋ nɛ toovenim tɔm,’ nɛ “ekpeɣu pɩtɩŋa, etisiɣ pɩtɩŋa, ɛtaɣ pɩtɩŋa liu, ɛkatɩɣ pɩtɩŋa.” Sɔɔlɩm kɛnɩ ɖɔɖɔ lalaa yɔɔ maɣzʋʋ mbʋ piyeki se ña nɛ wɛ ɩwɛɛ ɛzɩ hɔʋ kʋɖʋmʋʋ taa mba yɔ. Ɛlɛ weyi ɛfɛyɩnɩ sɔɔlɩm yɔ, ɛwɛ sʋsɩ, ɛkpazɩɣ ɛ-tɩ, ɛwɛnɩ ɖɔɖɔ wɛtʋ ndʋ tɩɩkɛdɩɣnɩ lalaa yɔ, ɛ-paa fɛyɩnɩ lalaa, ɛcakɩnɩ mba payʋtʋʋnɩ-ɩ yɔ nɛ ɛfɛyɩnɩ kpaɣʋ nɛ kpeɣu. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩwɛɛnɩ kañatʋ lakasɩ nzɩ, ɛlɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛnɩ sɔɔlɩm mbʋ piyeki se ɛyʋ ‘ɛtaañɩnɩ ɛ-kɛzaɣ yɔ.’—1 Kɔr. 13:4-8.

YEHOWA NƐ YESU PAHA-ÐƲ SƆƆLƖM KƖÐAŊ KƖBAŊ

“Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm.” Toovenim taa lɛ, Yehowa kɛnɩ sɔɔlɩm hiɖe. (1 Yoh. 4:8) E-wondu kɩlɩzɩtʋ nɛ ɛ-lakasɩ pawɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ sɔɔlɩm mbʋ ɛwɛna yɔ. Mbʋ ɛlaba nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlɩ ɛyaa yɔ, pɩ-taa lɛ, Yesu tiyuu tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛ-kɩlaʋ sɩm ɖɔ-yɔɔ kpaɖɩna. Apostoloo Yohanɛɛsɩ yɔɔdaa se: “Ɛzʋnɔ Ɛsɔ wɩlɩ-ɖʋ ɛ-sɔɔlɩm: Ɛsɔ tiyi ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ ɛjaɖɛ yɔɔ se ɖɩwɛɛ ɛ-yɔɔ. Ɛ-sɔɔlɩm kɔyɔ se: pɩtɩkɛ ɖɔsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ, ɛlɛ ɛnʋ sɔɔlɩnɩ-ɖʋ nɛ etiyi ɛ-Pɩyalʋ se ɛkɛ ɖa-kɩwɛɛkɩm kɩlaʋ kpɩnɛ.” (1 Yoh. 4:9, 10) Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ ɖa-kɩwɛɛkɩm kpaɣʋ nɛ kpeɣu, lidaʋ nɛ wezuu.

Yesu wɩlaa se ɛsɔɔlɩ ɛyaa alɩwaatʋ ndʋ etisi faaa nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋ-ɩ yɔ. Pɔɔlɩ mawa se Yesu yɔɔdɩ kaɣlaa se: “Na, mɔnkɔŋ se mala ñɔ-sɔɔlɩm yɔɔ. . . . Sɔɔlɩm mbʋ pi-ɖoŋ taa papɩsɩ-ɖʋ kiɖeɖema nɛ Yesu Krɩstʋ tomnaɣ laʋ, tɔm kʋyʋmʋm.” (Ebr. 10:9, 10) Ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɩlɩ sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ. Yesu yɔɔdaa se: “Sɔɔlɩm nabʋyʋ tɩkɩlɩ ɛyʋ cɛlʋʋ e-wezuu ɛ-ɛgbaɣdɩnaa yɔɔ yɔ.” (Yoh. 15:13) Sɔɔlɩm mbʋ Yehowa nɛ Yesu pawɩlɩ-ɖʋ yɔ, ɛzɩ ɖa ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-wɛ nɛ ɖɩwɛɛnɩ-pʋ? Ɛɛɛ ɖɩpɩzɩɣ. Yele nɛ ɖɩtazɩ nɛ ɖɩna ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩnɩ-wɛ yɔ.

“ƖTƖŊ SƆƆLƖM NƲMƆƲ”

Apostoloo Pɔɔlɩ seɣti-ɖʋ se: “Ɩñɩnɩ Ɛsɔ kpaɣʋ ɛzɩ piya kʋsɔɔlɩsɩ yɔ nɛ ɩtɩŋ sɔɔlɩm nʋmɔʋ  ɛzɩ Krɩstʋ weyi ɛsɔɔlɩ-mɩ nɛ ɛcɛlɩ ɛ-tɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɛlaa ɛ-tɩ Ɛsɔ sɔzɩŋ kɩlaʋ yɔ.” (Efɛz. 5:1, 2) Ye ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ tʋnɛ ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa yɔ, pʋbʋ lɛ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛɛ ‘ɖɩtɩŋɩɣ sɔɔlɩm nʋmɔʋ.’ Pɩwɛɛ se ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ wɛtʋ ndʋ kɔzɩ kɔzɩ ɖa-lakasɩ taa nɛ pɩtaakɛ ɖɔ-yɔɔdaɣ taa ɖeke. Yohanɛɛsɩ mawa se: “Man-cikpesi, ɖɩtaasɔɔlɩnɩ nɔɔ yem, ɖɩsɔɔlɩ nɛ pɩlɩɩ ɖa-lakasɩ taa siŋŋ.” (1 Yoh. 3:18) Ye ɖɩtɩŋɩɣ sɔɔlɩm nʋmɔʋ nɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɛyaa lalaa kɔyɔ, pɩkaɣ-ɖʋ seɣtiɣ nɛ ɖisusi-wɛ “Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ.” (Mat. 24:14; Luka 10:27) Ðɩtɩŋɩɣ ɖɔɖɔ sɔɔlɩm nʋmɔʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣnɩ tɩ ɖɔkʋʋ, camɩyɛ lakasɩ nɛ kpaɣʋ nɛ kpeɣu yɔ. Pʋyɔɔ Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ ɛnɛ se: “Ɩla ɛzɩ [Yehowa] yɔ: [Yehowa] kpeɣ-mɩ yɔ, ikpeɣ ɖɔɖɔ ɖama.”—Kol. 3:13.

Weyi ɛwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ yɔ, ekiziɣni lalaa mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, pɩ-labʋ. Lʋlɩyʋ weyi ɛwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ yɔ, ɛɛcɛlɩɣ ɛ-pɩɣa mbʋ payɩ kañɩnɩɣ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnawa se mbʋ kɔpɔzʋʋ yɔ, pɩtɩkɛ pɩtɩŋa pɩwɛnɩ ɖeu. Pʋyɔɔ lɛ, paa kewiɣ ɛzɩma yɔ, ɛɛyɔɔdʋʋ se ɛsɔɔlɩ-kɛ yɔɔ lɛ, ɛcɛlɩɣ-kɛ mbʋ kɔpɔzʋʋ yɔ paa pɩfɛyɩ ɖeu yɔ nɛ keyele wiu. Mbʋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ weyi ɛkɛ sɔɔlɩm yɔ ɛlakɩ. “[Yehowa] ɛsɔɔlɩ nɔɔyʋ yɔ, ɛwɩlɩɣ-ɩ lɔŋ kɩbaŋ” yaa ɛsɩɣzɩɣ-ɩ lɔŋ. (Ebr. 12:6) Ye mbʋ ye ɖɩtɩŋɩɣ sɔɔlɩm nʋmɔʋ yɔ, ɖɩkaɣ sɩɣzʋʋ lalaa lɔŋ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. (Adu. 3:11, 12) Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ ɖɔɖɔ se ɖa-tɩŋa ɖɩtɩtalɩ pilim nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩhɔŋ-ɖʋ se ɖɩlakɩ kañatʋ lakasɩ. Pɩwɩlɩɣ se ɖa-taa paa anɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɛñaɣ pana nɛ ɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa sɔɔlɩm wɩlʋʋ nʋmɔʋ taa. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa sɔɔlɩm wɩlʋʋ nʋmɔʋ taa? Yele ɖɩyɔɔdɩ nʋmɔŋ naadozo tɔm.

ƐZƖMA ÐƖLAKƖ NƐ ÐƖWƐƐNƖ SƆƆLƖM?

Kajalaɣ lɛ, tɩmnɩ Ɛsɔ sɛ ɛha-ŋ e-fezuu kiɖeɖeu; ŋgʋ kaɣnɩ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋwɛɛnɩ sɔɔlɩm. Yesu yɔɔdaa se Yehowa haɣ “fezuu kiɖeɖeu mba pɔpɔzʋʋ-ɩ kʋ yɔ.” (Luka 11:13) Ye ɖɩpɔzʋʋ Ɛsɔ se ɛha-ɖʋ e-fezuu kiɖeɖeu nɛ ‘ɖiyeki ɖa-tɩ nɛ fezuu ŋgʋ nɛ ɖɩtɩŋɩɣ kɩ-nʋmɔʋ yɔ,’ ɖa-lakasɩ kaɣ wɩlʋʋ se ɖɩwɛnɩ sɔɔlɩm. (Gal. 5:16) Ye ŋkɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ se Ɛsɔ ɛha-ŋ fezuu kiɖeɖeu nɛ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋɖɛzɩ sɔɔlɩm nɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpakɩɣ Bibl Masɩ se ŋtasɩnɩ lalaa lɔŋ yɔ. Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ se Ɛsɔ ɛha-ŋ fezuu kiɖeɖeu nɛ ŋsɩɣzɩ ñe-piya lɔŋ nɛ sɔɔlɩm nɛ pana ɛtaawɛɛ pɩ-taa.

Nabʋlɛ lɛ, maɣzɩ ɛzɩma Yesu wɩlɩ sɔɔlɩm, halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ paca-ɩ tɔm yɔ pɩ-yɔɔ. (1 Pɩy. 2:21, 23) Kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ pacaɣ-ɖʋ tɔm yaa pomuluu-ɖʋ yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ Krɩstʋ kɩɖaʋ yɔɔ camɩyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Ye Yesu paalabɩ mbʋ, ɛzɩma ɛɛlaba?’ Koobu Leigh kɔm nɛ ɛna se ɛpɔzʋʋ ɛ-tɩ tɔm tʋnɛ lɛ, pɩsɩɣnɩ-ɩ nɛ ɛmaɣzɩɣ ɛ-ñʋʋ taa camɩyɛ pʋcɔ nɛ ɛlakɩ mbʋ ɛcaɣ labʋ yɔ. Ɛkɛdaa se: “Alɩwaatʋ natʋyʋ man-tʋmɩyɛ taa tʋ nɔɔyʋ ma tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ mɔ-yɔɔ, nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ malakɩ yɔ ɖɩ-yɔɔ nɛ etiyini tʋmlaɖaa lalaa. Pɩɩcɛyɩ-m pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ mɔnpɔzɩ man-tɩ se ‘Ye Yesu kaawɛnɩ mo-lone taa ɛzɩma ɛɛlaba?’ Mamaɣzɩ mbʋ Yesu pɩzaɣ se ɛla yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, mala lɩmaɣza se mɔnsɔʋ tɩ-yɔɔ nɛ pɩla se pɩtɛma nɛ pɩsa nɛ tɩtaapɩsɩ ñaɖʋʋ. Pɩkɔma nɛ pɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa lɛ, mɔnkɔɔ manɩɩ pɩ-taa se alɩwaatʋ ndʋ man-tʋmɩyɛ taa tʋ ɛnʋ ɛlakaɣ mbʋ yɔ, ɛɛwɛnɩ kʋdɔŋ nakʋyʋ nɛ ɛwɛɛ lɩmaɣza taa. Peeɖe manɩ pɩ-taa se ndʋ ɛmawa yɔ, pɩtɩkɛ ndʋ ɖeyi ɖeyi kaawɛnɩ ɛ-lɩmaɣza taa. Ɛzɩma Yesu lɩzɩ sɔɔlɩm nɛ ɛwɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ paca-ɩ tɔm yɔ, pɩ-yɔɔ maɣzʋʋ sɩnɩ-m nɛ ma ɖɔɖɔ malɩzɩ sɔɔlɩm mbʋ nɛ mawɩlɩ man-tʋmɩyɛ taa tʋ ɛnʋ.” Toovenim, ye ɖɩmaɣzɩɣnɩ Yesu yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖɩtɩŋnɩ ɖa-lakasɩ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ sɔɔlɩm.

Nabudozo lɛ, ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛnɩ sɔɔlɩm mbʋ peseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩsɩ sɩm ɖo-koobiya yɔɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ kɛnɩnɩ toovenim Krɩstʋ mba yʋsaɣ. (Yoh. 13:34, 35) Pʋyɔɔ Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ “maɣzɩm mbʋ” Yesu kaawɛna yɔ. Ðɔ-yɔɔ lɛ, “eluzi ɛ-tɩ” nɛ ɛkʋyɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɛkɔɔ tɛtʋ yɔɔ nɛ halɩ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ kala ndɩ ndɩ taa nɛ “pɩkɔɔ pɩtalɩ sɩm wiye.” (Fil. 2:5-8) Ɛzɩma ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛsɩ ɖɔ-yɔɔ sɩm yɔ, pɩkɛnɩ kɩɖaʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩna nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ se ɖɩkɛnɩ Krɩstʋ ñɩma  mba pa-maɣzɩm nɩɣzɩɣnɩ-ɩ camɩyɛ yɔ, nɛ piseɣti-ɖʋ se ɖɩɖɛzɩ lalaa kɛzɛsɩ nɔɔ ɖa-lakasɩ tɩŋa taa. Ye ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛnɩ sɔɔlɩm, wazasɩ nzɩ ɖɔɖɔ ɖɩtasɩɣ hiɣu?

SƆƆLƖM WƐNƲƲ WAZASƖ

Ye ɖɩwɩlɩɣ sɔɔlɩm lalaa yɔ, ɖihikiɣ wazasɩ nzɩ yɔ sɩ-wayɩ fɛyɩ. Yele ɖɩyɔɔdɩ sɩ-taa naalɛ tɔm:

Ɛzɩma sɔɔlɩm wɩlʋʋ wazɩɣ-ɖʋ?

  • ƐJAÐƐ KPEEKPE YƆƆ ÐO-KOOBIYA SAMAƔ: Sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, pʋyɔɔ lɛ, paa ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖiwoba, nɛ paa ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, ɖɩnawa se ɖo-koobiya kaɣ-ɖʋ mʋʋ atuu. Sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖo-koobiya samaɣ hɛkʋ taa yɔ, pɩkɛnɩ Ɛsɔ wazaɣ sɔsɔɔ. (1 Pɩy. 5:9) Le ɖɩpɩzɩɣ ɖɩna sɔɔlɩm mbʋ nɛ pɩtasɩnɩ Ɛsɔ samaɣ taa?

  • LAŊHƐZƖYƐ: Ɛzɩma ɖɩsɔɔlɩ ɖama yɔ, piyeba nɛ “laŋhɛzɩyɛ taŋgbaka nimaɣ” wɛɛ ɖɛ-hɛkʋ taa. (Efɛz. 4:2, 3) Ðɩnaɣ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɖiwoki kediɣzisi nɛ kigbeɣliŋ yɔ. Tɛ-yɔɔ tɛ-yɔɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa, Ɛsɔ samaɣ taa ɖeke ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna laŋhɛzɩyɛ wɛtʋ tʋnɛ. (Keɣa 118:165; Iza. 54:13) Ye ɖɩñɩnɩɣ se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ lalaa ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ siŋŋ nɛ wɛtʋ ndʋ tɩkɛdɩɣnɩ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ.—Keɣa 132:1-3; Mat. 5:9.

‘SƆƆLƖM KPAZƖƔ ƐYƲ ÐOŊ’

Pɔɔlɩ mawa se: ‘Sɔɔlɩm kpazɩɣ ɛyʋ ɖoŋ.’ (1 Kɔr. 8:1) Ɛzɩma tɩyɛ? Takayaɣ kajalaɣ ñɩŋga ŋga apostoloo Pɔɔlɩ ma Kɔrɛntɩ mba yɔ, ka-ñʋʋ 13 ñɩŋgʋ, ŋgʋ payaɣ ɖɔɖɔ se “Sɔɔlɩm Keɣa” yɔ kɩ-taa, Pɔɔlɩ yɔɔdɩ ɛzɩma sɔɔlɩm kpazɩɣ ɛyʋ ɖoŋ yɔ pɩ-tɔm. Pɩ-taa nabʋyʋ yɔ se weyi ɛwɛnɩ sɔɔlɩm yɔ, ɛñɩnɩɣ lalaa kɛzaɣ. (1 Kɔr. 10:24; 13:5) Pɩtasɩ lɛ, weyi ɛwɛnɩ sɔɔlɩm yɔ, ɛmaɣzɩɣ lalaa yɔɔ, ɛwɛ suuɖu nɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ camɩyɛ lakasɩ tʋ; nɛ wɛtʋ tʋnɛ tiyeki se koobiɖe wɛtʋ kɩbandʋ ɛwɛɛ hɔʋ taa nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ ɖɔɖɔ ɛgbɛyɛ taa.—Kol. 3:14.

Sɔɔlɩm tɩŋa taa lɛ, sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ yɔ, mbʋ kɛnɩnɩ sɔɔlɩm mbʋ pɩkpaɖɩ ñɩm mʋʋ nɛ pɩkpazɩɣ ɛyʋ ɖoŋ siŋŋ yɔ. Sɔɔlɩm mbʋ, piyeba nɛ ɛyaa ndɩ ndɩ mba patɩkpɛndɩ sɔnzɩ, tomnaɣ tɔlɩm yaa kʋnʋŋ yɔ, ‘pɛkpɛndɩ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ’ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa. (Sof. 3:9) Ðiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɩlɩɣ Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu piye wɛtʋ kɩbandʋ tʋnɛ paa evemiye nɖɩ.

^ tay. 2 Tɔm ñʋŋ nakʋ weyi ɩ-taa ɖɩkaɣ tazʋʋ fezuu lakasɩ taa kʋɖʋm kʋɖʋm yɔ ɩ-taa kajalaɣ ñɩŋgʋ yɔ.