Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ðiyele ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ nɛ ɖɩtaaɖaɣnɩ tɩ-yɔɔ pɩsʋʋ

Ðiyele ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ nɛ ɖɩtaaɖaɣnɩ tɩ-yɔɔ pɩsʋʋ

“Iyebi ɛyʋ kɩbɩnʋ weyi ɛwɛ mɩ-taa yɔ ɛ-lakasɩ.”​—KOL. 3:9.

HENDU: 121, 142

1, 2. Tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ?

ƐYAA sakɩyɛ saŋ Yehowa samaɣ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ kɛwɛna yɔ tɩ-yɔɔ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ ɖo-koobiya mba paawɛ Caama Naazii mba alɩwaatʋ taa yɔ, takayɩsɩ mayʋ Anton Gill yɔɔdɩ pɔ-tɔm se: “Naazii mba taasɔɔlɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɔm kaaʋ. . . . Pɩnaɣ 1939 taa paakpa pa-taa ɛyaa 6 000 nɛ paɖʋ salaka.” Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ se paa mbʋ yɔ, paaɖɔkɩ pa-tɩ nazɩm ndɩ ndɩ taa nɛ palɩzɩ wɛtʋ kɩbandʋ nɛ pawɩlɩ. Paakɛ salaka tɩnaa mba papɩzɩɣ nɛ “pataa-wɛ liu” yɔ, nɛ “sɔɔndʋ taakpaɣ-wɛ” nɛ Naazii mba. Pɩtasɩ lɛ, “paaɖɔkɩ pa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ nɛ pasɩɣnɩ ɖama siŋŋ.”

2 Pɩlabɩ Pɩnzɩ cabɩ yɔ, Afrika Hadɛ Kiŋ ɛjaɖɛ taa ɖɔɖɔ, mba patɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, pasam wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ Ɛsɔ samaɣ wɛna yɔ. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa, pɩɩwɛ kaɖɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba patɩkpɛndɩ tomnaɣ tɔlɩm yɔ se pekpeɣliɣ ɖama. Ɛlɛ 18 décembre 2011 taa lɛ, pɩɩlabɩ ɖeu kpem se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛcɛzɩ 78 000 nɛ po-tomnaɣ tɔlɩm kaawɛ ndɩ ndɩ nɛ palɩɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ taa yɔ, papɩzaa nɛ pekpeɣli tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ payaɣ se Yohanɛɛsɩbuuri yɔ tɩ-taa nɛ pala kigbeɣluu sɔsɔʋ nakʋyʋ. Pombo kadaɣ ŋga ka-taa paakpeɣlaa yɔ, kɔ-yɔɔ cɔnɩyaa taa lɛlʋ yɔɔdaɣ ɛyaa mba paakɔm kigbeɣluu ŋgʋ yɔ pɔ-tɔm lɛ, ɛyɔɔdaa se: “Wiɖiyi mantɩnatɩ ɛyaa samaɣ nakɛyɛ wɛnɩ wɛtʋ  kɩbandʋ nɛ pɩtalɩ-mɩ. Ɛyaa tɩŋa kaasu wondu camɩyɛ. Nɛ pɔñɔɔzɩ pombo kadaɣ nɛ pɩtɩŋa pɩwɛɛ cɔnʋʋ. Ɛlɛ mbʋ pɩɩkɩlɩ ɖeu yɔ lɛ se, ɛyaa mba paawɛnɩ tomnaɣ tɔlɩm ndɩ ndɩ.”

3. Ɛbɛ wɛ ŋgee ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ koobiya hɛkʋ taa?

3 Tɔm ndʋ ɛyaa panɛ pɔyɔɔdɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ yɔ, tɩwɩlɩɣ se nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ koobiya hɛkʋ taa yɔ, kɛwɛ ŋgee. (1 Pɩy. 5:9) Ɛbɛ yeba nɛ ɖɩwɛɛ ndɩ nɛ agbaa lɛɛna tɩŋa payɩ? Bibl nɛ Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu sɩɣnɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñakɩ pana nɛ ‘ɖiyeki ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ’ nɛ ‘ɖɩkpakɩɣ ɛyʋtʋ kɩfatʋ.’—Kol. 3:9, 10.

4. Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

4 Ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ yebu ɖeke tɩmaɣ, ɛlɛ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛñaɣ pana ɖɔɖɔ nɛ ɛtaaɖaɣnɩ tɩ-yɔɔ pɩsʋʋ. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɖɩkaɣ naʋ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖiyele ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩla mbʋ yɔ, nɛ ɖɩkaɣ naʋ ɖɔɖɔ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩyɔɔdɩ se paa kɩwɛɛkɩm labʋ ɛɛmalɩnɩ ɛyʋ ɛzɩma yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɛɣzɩ yɔ. Ðɩkaɣ tazʋʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩna mbʋ mba pɛwɛ toovenim taa pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ papɩzɩɣ pala nɛ pataaɖaɣnɩ pɩsʋʋ ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ wayɩ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtazɩ tɔm ndʋ tɩ-taa? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se ɛyaa mba pɛsɛ Yehowa pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, pa-taa nabɛyɛ tɩcaɣnɩ pɛ-ɛsa. Wɛtʋ ndʋ tiyeba nɛ paɖaɣnɩ pɩsʋʋ pa-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ palakaɣ ɖooo lɔŋ yɔ sɩ-taa. Pʋyɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se ɖa-taa paa anɩ ɛtɔzɩ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ: “Weyi ɛsaŋ ɛ-tɩ se ɛsɩŋaa kɔyɔ, ɛɖaŋ ɛ-tɩ nɛ ɛtaatɔlɩ.”—1 Kɔr. 10:12.

KIZI KƲZƲƲ KƖDƐKƐDƲƲ LƖMAƔZA TƖŊA

5. (a) Ha kɩɖaʋ ŋgʋ kɩwɩlɩɣ se pɩcɛyaa se ɖikizi ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ yɔ. (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.) (b) Ɛzɩ Koloosi 3:5-9 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ lakasɩ yɔ nzɩ?

5 Ye ŋsu toko nakʋyʋ nɛ nabʋyʋ pisi-kʋ nɛ halɩ kɩlɩɣ sɔŋ ñɔ-yɔɔ, ɛzɩma ŋlakɩ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye pɩlakɩ yɔ, ŋhɔzʋʋ toko ŋgʋ ñɔ-yɔɔ kpɛdɛyɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩla kpɛdɛyɛ nɛ ɖɩɖɔ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ ɖikizi lakasɩ nzɩ sɩɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ wɛtʋ yɔ. Ðɩsɔɔlaa se ɖɩɖɔ lɔŋ weyi Pɔɔlɩ kaatasɩ kajalaɣ Krɩstʋ mba yɔ ɛ-yɔɔ. Eheyi-wɛ se lakasɩ nzɩ sɩɩkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ ‘pɔlɔ sɩ-tɩŋa payɩ.’ Lɛɛlɛɛyɔ iyele nɛ ɖɩmaɣzɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ sɩ-tɔm Pɔɔlɩ yɔɔdaa yɔ, sɩ-taa naalɛ yɔɔ: Hayitu labʋ yaa kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ nɛ azuluma labʋ.—Kalɩ Koloosi 3:5-9.

6, 7. (a) Ɛzɩma Pɔɔlɩ wɩlaa se pɩpɔzʋʋ pana ñaɣʋ siŋŋ pʋcɔ nɛ ɛyʋ pɩzɩ eyele ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ? (b) Wezuu ŋgʋ Sakura kaacaɣaa? (c) Nɛ ɛbɛ sɩnɩ Sakura nɛ ɛpɩzɩ eyele wezuu kɩdɛkɛdʋʋ ŋgʋ kɩ-caɣʋ?

6 Kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ. Bibl taa tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzaa se “hayitu labʋ” yɔ, ɖɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ abalʋ nɛ halʋ mba pasʋʋnɩ ɖama ɛlɛ patɩɖɔkɩ nesi komina ɛsɩndaa se pɩwɩlɩ se pɛkɛ halʋ nɛ ɛ-walʋ yɔ, yaa mba paka kʋzʋʋ pilinzi, ɛlɛ pasʋʋnɩ ɖama yɔ. Pɔɔlɩ heyi e-koobiya Krɩstʋ mba se ‘pañazɩ pe-pilinzi.’ Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pekizi po-tomnaɣ nandʋ pilinzi sɔɔlɩm labʋ ɛzɩ hayitu labʋ yɔ. Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛñaɣ pana kpem pʋcɔ nɛ ɛpɩzɩ ekizi kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ yaa hayitu labʋ. Ɛlɛ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛlʋ nɛ ɛwa tomnaɣ nandʋ sɔɔlɩm labʋ nɛ lɩmaɣza kɩdɛkɛda.

7 Maɣzɩ mbʋ pɩtalɩ Japɔŋ halɩbɩɣa ŋga payaɣ se Sakura * yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Kaawɛɛ kapaɣlɩɣ lɛ, pɩlakaɣ-kɛ ɛzɩ kɛfɛyɩ nɔɔyʋ yɔ nɛ kamaɣzɩɣ se kɛfɛyɩnɩ wazaɣ nakɛyɛ. Ɛzɩma Sakura ñɩnaɣ se ɛwa wɛtʋ ndʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛkɔm nɛ ɛwɛɛnɩ pɩnzɩ 15 lɛ, ɛpaɣzɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu caɣʋ. Ɛɛwɛnɩ ɖaŋnaa sakɩyɛ nɛ ɛ nɛ wɛ pacakɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ. Ɛbɛ lɩ pɩ-taa? Ɛ-maɣmaɣ ɛyɔɔdɩnɩ fɛyɛ se: “Malɩzɩ hosi naadozo.” Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Kajalaɣ taa lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ma nɛ abalaa ɖɩcakaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu yɔ, pɩlakaɣ-m ɛzɩ pɩkandɩyɩɣ mɔ-yɔɔ yɔ nɛ mamaɣzɩɣ se mɛwɛ-wɛ wazaɣ nɛ pɔsɔɔlɩ mɔn-tɔm. Ɛlɛ mɛwɛɛ  nɛ mancakɩ wezuu ŋgʋ nɛ alɩwaatʋ ɖɛɣ lɛ, mana se lɛɛlɛɛyɔ kpem pɩwɛ-m ɛzɩ mɛnfɛyɩ wazaɣ nakɛyɛ yɔ.” Wezuu ŋgʋ Sakura caɣ nɛ ɛkɔɔ ɛtalɩ pɩnzɩ 23. Pʋwayɩ lɛ, ɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa papaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Sakura Kaasɔɔlɩ tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaɣ yɔ siŋŋ nɛ pɩtɩŋnɩ Yehowa sɩnʋʋ yɔɔ lɛ, ɛpɩzaa nɛ ɛwa fɛyɛ nɛ ɛzɩma ɛ-laŋɩyɛ hʋwaɣnɩ-ɩ tɔm yɔ nɛ eyele ɖɔɖɔ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu ŋgʋ ɛcakaɣ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ ɛkɛ paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzɩyʋ nɛ pɩɩtasɩɣ-ɩ labʋ kaaʋ ɛzɩ ɛfɛyɩ nɔɔyʋ yɔ. Halɩ ɛ-maɣmaɣ ɛyɔɔdaa se: “Ɛzɩma Yehowa wɩlɩɣ-m ɛ-sɔɔlɩm paa evemiye nɖɩ yɔ, piyeba nɛ mɛwɛɛ koboyaɣ taa siŋŋ.”

YELE AZULUMA LAKASI

8. Lakasɩ nzɩ pɩzɩɣ siyele nɛ ɖɩwɛɛ azuluma Ɛsɔ ɛsɩndaa?

8 Azuluma lakasɩ: Tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzɩ-ɖɩ se “azuluma labʋ” Bibl taa yɔ, pɩtɩkɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ tɔm ɖeke ɖɩyɔɔdʋʋ, ɛlɛ ɖɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ lɛɛsɩ tɔm. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛ taba yaa sɩgaa ñɔʋ yaa kʋzɔɔtʋ faawɩyɛ labʋ. (2 Kɔr. 7:1; Efɛz. 5:3, 4) Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛnɩ ɖɔɖɔ mbʋ ɛyʋ lakɩ ɛ-taa e-ɖeke ɛzɩ takayɩsɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ kʋzʋʋ tɔm yɔ, sɩ-kalʋʋ yaa kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ, nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, lakasɩ nzɩ siyeki nɛ ɛyʋ paɣzɩ ɛ-kʋzʋʋ piliŋa yɔɔ saɣyʋʋ.—Kol. 3:5. *

9. Kalaa wena kʋzʋʋ kɔɖɛyɩ ŋgʋ kɩfɛyɩ kpaʋ yɔ, kɩ-wɛnʋʋ kɔŋna?

9 Weyi ɛcɔŋnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ yɔ, piyeki nɛ ɛwɛɛnɩ kʋzʋʋ kɔɖɛyɩ ŋgʋ kɩfɛyɩ kpaʋ yɔ nɛ ɛkɔɔ nɛ ɛpɩsɩ kʋzʋʋ yom. Ñɩnɩyaa kɔm nɛ pana se weyi ɛpɩsɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ yom yɔ, ɛwɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ weyi ɛpɩsɩ sʋlʋm yaa tabakʋʋyaɣ yom yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ se mba pɔcɔŋnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ pɩkɔŋnɩ-wɛ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ: fɛyɛ, tʋmɩyɛ labʋ feendu, ɖama kɩɩnɩnʋʋ hɔʋ taa nɛ nesi cɛbʋ nɛ tɩ kʋʋ. Abalʋ nɔɔyʋ pɩzaa nɛ eyele kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ pɩnaɣ pilim lɛ, ɛtɔɔ kazandʋ. Nɛ ɛtɔkaɣ kazandʋ ndʋ lɛ ɛma se: “Lɛɛlɛɛyɔ, manɩɣ man-tɩ taa se me-wezuu caɣʋ tʋʋzaa, ɛlɛ ɖooo lɛ, pɩtaawɛ-m mbʋ.”

10. Ɛzɩma Ribeiro laba nɛ ɛlɩɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ yomiye taa?

10 Nabɛyɛ lɛ, pʋpɔzʋʋ se pɛwɛɛ lʋbɩyɛ yɔɔ paa ɛzɩmtaa pʋcɔ nɛ papɩzɩ palɩɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ yomiye taa. Ɛlɛ paa pɩ-labʋ ɛwɛ kaɖɛ ɛzɩma yɔ, Preeziili abalʋ weyi payaɣ se Ribeiro yɔ ɛ-kɩɖaʋ wɩlɩɣ se ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛlɩɩ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ tɩ-taa. Ribeiro wɛnɩ pɩnzɩ 10 lɛ ɛkʋyɩ ɛ-lʋlɩyaa cɔlɔ nɛ ɛɖɛɛ. Pʋwayɩ lɛ, ɛkɔɔ ehiɣ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ ɖenɖe pakpakɩɣ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ nɛ palakɩnɩ takayɩsɩ hatʋ kɩfatʋ yɔ. Peeɖe ɛpaɣzɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ. Ɛkɛdaa se: “Pazɩ pazɩ lɛ, mɔnkɔma nɛ manpɩsɩ pi-yom. Halɩ manɖaŋaɣ kpam se man-ɖaŋ weyi ma nɛ ɩ ɖɩɩwɛ ɖaŋ kʋyʋmʋʋ tɛɛ yɔ, ɛlɩɩ lɔŋ nɛ manpaɣzɩ cɔnʋʋ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ videowaa.” Ɛlɛ evemiye naɖɩyɛ ɛcɔnɩ takayɩsɩ huuye, nzɩ paakɔnaa se palabɩnɩ kɩfasɩ yɔ sɩ-taa lɛ, ɛna takayaɣ nakɛyɛ yɔɔ tɔm ñʋʋ kʋnɛ: Le secret du bonheur familial. Peeɖe ɛkpaɣ-kɛ nɛ ɛkalɩ. Mbʋ ɛkalaa yɔ, piseɣti-i nɛ ɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa papaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Ɛlɛ pɩkpaɣ-ɩ alɩwaatʋ siŋŋ pʋcɔ nɛ ɛpɩzɩ eyele lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ. Ɛzɩ ɛbɛ kɔma nɛ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛlɛɣzɩ? Ɛyɔɔdaa se: “Adɩma, Bibl kpɛlɩkʋʋ, tɔm ndʋ mɛnkpɛlɩkaɣ yɔ tɩ-yɔɔ maɣzʋʋ nɛ Ɛsɔ wɛtʋ kɩbandʋ tɩlʋʋ yeba nɛ pazɩ pazɩ lɛ, sɔɔlɩm mbʋ maawɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ, pɩkɔɔ pɩkpaɖɩ ɖoŋ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ kɔɖɛyɩ.” Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu nɛ Bibl pasɩnɩ Ribeiro nɛ eyele ɛ-ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm nɛ lɛɛlɛɛyɔ ɛkɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ.

11. Ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛla nɛ ɛlɩɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ yomiye taa?

11 Tɔzɩ se pɩtɩkɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ yem sɩnɩnɩ Ribeiro nɛ eyele ɛ-ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ. Ɛkpakaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛmaɣzɩɣ tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaɣ Bibl taa yɔ tɩ-yɔɔ se tɩpɩzɩ titukuni ɛ-laŋɩyɛ. Adɩma labʋ nɛ tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaɣ yɔ tɩ-yɔɔ  maɣzʋʋ sɩnɩ-ɩ nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɛwɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, pɩkɔɔ nɛ pɩkpaɖɩ ɖoŋ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ kɔɖɛyɩ. Nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛlɩɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ yomiye taa yɔ, ŋgʋ lɛ se ɛsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim nɛ ɛpaɖɩɣ mbʋ pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ.—Kalɩ Keɣa 96:10.

LƆ PANA, TƲTƲ NƐ CƐTƖM

12. Ɛbɛ sɩnɩ Stephen nɛ ɛlɔ pana nɛ tʋtʋ?

12 Ɛyaa mba pɩɩlaɣzɩɣ-wɛ wɩzʋʋ yɔ, ɖoŋ ɖoŋ pamʋʋ pana lɛ, pɔsɔɔlɩ ɛyaa tʋʋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se wɛtʋ tʋnɛ tɩɩpɩzɩɣ nɛ tɩkɔnɩ koboyaɣ hɔʋ taa. Ositralii ɛjaɖɛ taa hɔʋ ñʋʋdʋ weyi payaɣ se Stephen yɔ ɛyɔɔdaa se: “Mantʋwaɣ ɛyaa siŋŋ, nɛ nabʋyʋ ññɩɩ lɛ, mɛntɛm mʋʋ pana. Ma-halʋ sewa eyebi-m tam nabudozo nɛ halɩ ɖɩɩpaɣzɩ nesi cɛbʋ takayɩsɩ labʋ.” Peeɖe Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa paɣzɩ ɛ nɛ ɛ-halʋ Bibl kpɛlɩkɩnʋʋ. Alɩwaatʋ ndʋ Stephen paɣzɩ ɖɔm Bibl lɔŋ tasʋʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ lɩ pɩ-taa? Ɛyɔɔdaa se: “Mɔ-hɔʋ taa wezuu caɣʋ lɛɣzɩ kpɛlɩ. Ðooo lɛ maakɛ pana tʋ weyi ɛwɛ ɛzɩ kpaca ŋgʋ pañɩba nɛ pasɩɩ yɔ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ Yehowa sɩnɩ-m nɛ mɛwɛɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ nɛ mɛnkɛ ɖɔɖɔ laŋhɛzɩyɛ tʋ.” Sɔnɔ Stephen kɛ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ nɛ ɛ-halʋ ñɛkɛ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ pɩlakɩ pɩnzɩ cabɩ yɔ. Ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa Stephen wɛɛ yɔ ɖɩ-taa ɛzʋtʋyaa yɔɔdaa se: “Stephen kɛ koobu weyi ɛwɛnɩ tɩ luzuu nɛ hɛɛɛ wɛtʋ nɛ ɛlakɩ tʋmɩyɛ siŋŋ yɔ.” Paatɔzʋʋ se pana-ɩ wiɖiyi se ɛmʋ pana. Stephen yɔɔdaa se ɛ-maɣmaɣ e-ɖoŋ taa ɛpɩzaa ɛla lɛɣzɩtʋ ndʋ yaa we? Aayɩ, ɛlɛ ɛyɔɔdaa se: “Ye mantaatisi se Yehowa ɛsɩnɩ-m nɛ mɛwɛɛnɩ ɛyʋtʋ kɩfatʋ yɔ, mantaapɩzɩɣ se mɛwɛɛnɩ wazasɩ nzɩ mehiɣ sɔnɔ yɔ kaaʋ.”

13. (a) Ɛbɛ yɔɔ pana fɛyɩ ɖeu? (b) Nɛ Suwe Bibl heyiɣ-ɖʋ pana kɔʋ yɔɔ?

13 Bibl wɛnɩ toovenim se kiheyi-ɖʋ se ɖɩlɔ pana, tʋtʋ nɛ hola. (Efɛz. 4:31) Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se mba paalɔʋ wɛtʋ ndʋ yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, piwokini-wɛ puuyaɣ lakasɩ taa. Ɛjaɖɛ yɔɔ mba pɩzɩɣ pamaɣzɩ se pana mʋʋ tɩkɛnɩ kɩdɛkɛdɩm, ɛlɛ toovenim taa lɛ, pana ɛɛɖʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ. Ɛyaa sakɩyɛ nawa se pʋcɔ nɛ papɩzɩ nɛ pɛwɛɛnɩ ɛyʋtʋ kɩfatʋ lɛ, pɩɩcɛyaa se kajalaɣ lɛ, peyele lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ.—Kalɩ Keɣa 36:8-11.

14. Puuyaɣ tʋ pɩzɩɣ nɛ ɛpɩsɩ ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ yɔ? Lɩzɩ pɩ-taa.

14 Maɣzɩ Otirisi ɛjaɖɛ taa ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ weyi payaɣ se Hans yɔ ɛ-kɩɖaʋ yɔɔ nɛ ŋna. Ɛ-ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa tʋmɩyɛ kpɛndɩyʋ yɔɔdaa se: “[Hans] kɛnɩ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa koobu weyi ɛwɛnɩ tɩ luzuu nɛ hɛɛɛ wɛtʋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.” Ɛlɛ ɛtaawɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ ɖooo kiɖe tɛɛ. Ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ lɛ, ɛpaɣzɩ sʋlʋm kpaŋʋʋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɛkɔɔ nɛ ɛpɩsɩ puuyaɣ tʋ. Sʋlʋm ñɔʋ kadadayaɣ kaayeba nɛ ɛmʋ pana kpem kɩyakʋ nakʋyʋ nɛ ɛkʋ ɛ-ɖaŋ nɛ pʋyɔɔ lɛ paɖʋ-ɩ salaka pɩnzɩ 20. Ɛlɛ kajalaɣ taa lɛ, salaka taapɩzɩ nɛ kɛlɛɣzɩ Hans nɛ eyele puuyaɣ lakasɩ. Nɛ e-ɖoo na ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ se ewoki ɛ-pɩyalʋ cɔlɔ salaka taa nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ Bibl, nɛ Hans tisi ɖɔɖɔ nɛ ɛpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Hans yɔɔdaa se: “Pɩɩwɛ-m kaɖɛ kpem se meyele mɛ-ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ. Ɛlɛ Bibl hɔɔlɩŋ weyi ɩɩsɩnɩ-m yɔ, ɩ-taa nɩɩyɩ yɔ, Izaayii 55:7; pɔyɔɔdʋʋ peeɖe se: ‘Kañatʋ tʋ eyele ɛ-nʋmɔʋ,’ nɛ 1 Kɔrɛntɩ 6:11; pɔtɔm peeɖe se Kɔrɛntɩ mba sakɩyɛ kaawɛnɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ, ɛlɛ papɩzaa nɛ peyele-sɩ. Yehowa kpaɣ pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ ɛtɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-m nɛ manpɩzɩ mɛwɛɛnɩ ɛyʋtʋ kɩfatʋ.” Hans labɩ pɩnzɩ 17 nɛ hɔɔlʋʋ salaka taa lɛ, peyebi-i, nɛ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, paatɛmɩ-ɩ lɩm mɩyɩsʋʋ nɛ ɛpɩsɩ Krɩstʋ tʋ. Ɛyɔɔdaa se: “Mɛnsɛɣ Yehowa siŋŋ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ kpaɣʋ nɛ kpeɣu wɛtʋ ndʋ ɛwɛna yɔ tɩ-yɔɔ.”

15. (a) Wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ taa ɛyaa tɔlʋʋ ɖoŋ ɖoŋ? (b) Ɛlɛ suwe Bibl heyiɣ-ɖʋ?

15 Pɩtasɩnɩ tʋtʋ lɛ, cɛtɩm ɖɔɖɔ kɛ ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ lakasɩ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛyaa cɛtɩɣ se pɩsa nɛ pataapɩzɩ nɛ pɛhɛyɩ lambuu ŋgʋ pɩpɔzʋʋ ɖeyi ɖeyi yɔ; yaa nɩŋgbaŋʋʋ hɔm yɔɔ lɛ, ɛyaa ɩɩyɔɔdʋʋ mbʋ ɖeyi ɖeyi palaba nɛ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Ɛlɛ Yehowa ñɛkɛ ‘toovenim tɛ  Ɛsɔ.’ (Keɣa 30:6) Pʋyɔɔ ɛpɔzʋʋ ɛ-sɛyaa se “paa weyi lɛ eheyi toovenim e-koobiya” nɛ ‘ɛtaacɛtɩ.’ (Efɛz. 4:25; Kol. 3:9) Ye mbʋ, pɩcɛyaa se ɖɩyɔɔdɩ toovenim paa pɩwɛ kaɖɛ yɔ.—Adu. 6:16-19.

MBƲ PƖSƖNƖ-WƐ NƐ PAWA PƐ-ƐJANDƲ YƆ

16. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ ɛyʋ nɛ eyele ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ?

16 Ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛtaa e-ɖoŋ ɖeke liu se pɩkaɣ-ɩ sɩnʋʋ nɛ eyele ɛ-ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ. Sakura, Ribeiro, Stephen, nɛ Hans, mba pɔ-tɔm ɖɩyɔɔdɩ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ, palʋbɩ siŋŋ pʋcɔ papɩzɩ nɛ palɩɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yomiye taa. Ɛlɛ paapɩzaa nɛ pawa pɛ-ɛjandʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ peyeba nɛ ɖoŋ weyi Ɛsɔtɔm nɛ fezuu kiɖeɖeu pɛwɛna yɔ ɩla tʋmɩyɛ siŋŋ pa-maɣzɩm nɛ pa-laŋa yɔɔ. (Luka 11:13; Ebr. 4:12) Pɩsa nɛ ɖoŋ ɛnʋ ɛsɩnɩ-ɖʋ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩkalɩɣ Bibl paa evemiye nɖɩ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ ndʋ ɖɩkalɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩtɩmɩɣ paa ɛzɩmtaa se Ɛsɔ ɛha-ɖʋ lɔŋsɩnɖɛ nɛ ɖoŋ weyi pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩɖɔ Bibl lɔŋ tasʋʋ yɔɔ. (Yoz. 1:8; Keɣa 118:97; 1 Tes. 5:17) Ye ɖɩñɔɔzʋʋ kediɣzisi camɩyɛ nɛ ɖiwoki-sɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖiyeki se Ɛsɔtɔm nɛ fezuu kiɖeɖeu pawazɩ-ɖʋ camɩyɛ. (Ebr. 10:24, 25) Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖiyele nɛ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ weyi ɩ-yɔɔ Ɛsɔ tɩŋɩɣna nɛ ɛhaɣ ɛ-samaɣ fezuu taa tɔɔnaɣ yɔ, ɩ-tɩŋa ɩwazɩ-ɖʋ camɩyɛ.—Luka 12:42.

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖiyele ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ? (Cɔnɩ tayʋʋ 16)

17. Tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

17 Ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɖɩyɔɔdɩ lakasɩ nzɩ pɩpɔzʋʋ se Krɩstʋ tʋ eyele nɛ ɛtaatasɩ sɩ-wayɩ pɩsʋʋ kaaʋ yɔ, sɩ-taa nasɩyɩ tɔm. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtasɩ nabʋyʋ labʋ. Pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ ɛyʋtʋ kɩfatʋ. Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ paa ɛzɩmtaa nɛ pɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ ɛyʋtʋ kɩfatʋ yɔ tɩ-taa natʋyʋ tɔm.

^ tay. 7 Pɛlɛɣzɩ hɩla naayɛ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa.

^ tay. 8 Kalɩ takayaɣ les jeunes s’interrogent—réponses pratiques, volume 1 ñʋʋ 25