FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Août 2017

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 25 septembre nɛ piwolo 22 octobre 2017 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Ŋsɔɔlaa se ŋɖʋ suuɖu nɛ ŋɖaŋ?

Caanaʋ taa Yehowa sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa nabɛyɛ pɔzɩ Yehowa se pɛwɛɣ kʋñɔŋ taa nɛ pɩkɔɔ nɛ pɩsɩɩnɩ ɖooye lɛ, Yehowa tɩmʋ-wɛ nɛ pana se pʋyɔɔ pɔpɔzɩ tɔm ndʋ.

‘Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ kpaɖɩ lɔŋ kpeekpe’

Wiɖiyi ŋtɛm ña-tɩ pɔzʋʋ se ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ weyi ŋtɩɖʋna yɔ ɩkɔŋ ñɔ-yɔɔ yaa we? Ye mbʋ, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtaa Yehowa liu nɛ ŋɖɔkɩ kpam?

WEZUU CAƔƲ TƆM

Tɩ ɖɔkʋʋ takɩm taa kɔŋnɩ wazasɩ sakɩyɛ

Ɛbɛ yɔɔ mba powoni-wɛ Siiberii yɔ, pɔpɔzaɣ naŋ yɔɔ ɛlɛ heŋ pañɩnɩɣ? Pocosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ Pavel nɛ Maria Sivulsky pe-wezuu caɣʋ tɔm taa.

Ðiyele ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ nɛ ɖɩtaaɖaɣnɩ tɩ-yɔɔ pɩsʋʋ

Ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ yebu ɖeke tɩmaɣ, ɛlɛ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛñaɣ pana ɖɔɖɔ nɛ ɛtaaɖaɣnɩ tɩ-yɔɔ pɩsʋʋ. ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla mbʋ, paa lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ ɛɛmalɩnɩ-ɖʋ?

Ðɩwɛɛnɩ ɛyʋtʋ kɩfatʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ-tʋ kpam

Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛyʋtʋ ndʋ ɛsɔɔlaa yɔ. Na nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋna nɛ ŋwɩlɩ ɖɩwɛnɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ, camɩyɛ lakasɩ, tɩ luzuu, nɛ hɛɛ wɛtʋ yɔ.

Sɔɔlɩm kɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ siŋŋ

Masɩ wɩlɩ kpayɩ kpayɩ se sɔɔlɩm kɛnɩ Yehowa fezuu kiɖeɖeu lakasɩ lɛɛsɩ. Ɛbɛ sɔɔlɩm kɛnaa? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛnɩ-pʋ? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ-pʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ÐO-WONDU ÐƖÑƆƆZƖYƐ TAA YƆ

“Ðooye ɖɩtasɩɣ kigbeɣluu labʋ?”

Cɛɛkɛ ɛyaa 150 kaawobini kigbeɣluu ŋgʋ, ye mbʋ ɛbɛ yɔɔ kɩɩwɛ ŋgee?

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ tɔm ndʋ Maatiyee kɛdɩ Yesu wezuu caɣʋ ɖɩbazɩyɛ yɔɔ yɔ, tɩwɛ ndɩ nɛ Luka ñɩndʋ