Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ nesi saŋʋʋ tɔm kaacɛyɩ Yesu koyindinaa ɛzɩdaa?

Tɔm sakɩyɛ ndʋ tɩ-yɔɔ Yesu koyindinaa ñɩnaɣ se pakʋ ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɔ-tɔm yɔ, tɩ-taa natʋyʋ lɛ nesi saŋʋʋ. Moyizi Paɣtʋ taa, paɣtʋ natʋyʋ kaawɛɛ nɛ tɩwɩlɩɣ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pipisi ɛyʋ yɔ. Pɩ-taa nabʋyʋ lɛ canatʋ kʋdɔŋ, alɩwaatʋ ndʋ abalʋ nɔɔyʋ kɩjabɩyʋʋ lɩɣ yɔ, yaa alɩwaatʋ ndʋ calɩm kpeŋni halʋ nɔɔyʋ yaa ɛnaɣ fenaɣ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ tukuuni ɛyʋ weyi ɛsɩba yaa kpɩnɛ nɖɩ ɖɩsɩba yɔ. Pɩtasɩ lɛ, paɣtʋ lɛɛtʋ kaawɛɛ nɛ tɩwɩlɩɣ mbʋ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛla nɛ ɛɖaɣnɩ wɛʋ kele kele yɔ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlaa kɩlaŋ nɩɩyɩ, ɛsɔ lɩm nɛ ɛcɔtɩ azuluma wondu yaa ɛmɩzɩ calɩm.—Levitiki ñʋŋ 11-15; Kɩgalʋʋ ñʋʋ 19.

Ɛlɛ, Yuda Ɛsɔ sɛtʋ tɔm wɩlɩyaa sɔzɩ pa-maɣmaɣ pa-paɣtʋ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ. Takayaɣ nakɛyɛ yɔɔdaa se Ɛsɔ sɛtʋ wɩlɩyaa mba, polubi paɣtʋ natʋyʋ nɛ tɩwɩlɩɣ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pipisi ɛyʋ nɛ ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ episi ɛyaa lalaa yɔ. Polubi paɣtʋ lɛɛtʋ ɖɔɖɔ nɛ tɩwɩlɩɣ mbʋ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ wondu natʋyʋ wɛɛ kele kele yaa tɩtaawɛɛ kele kele yɔ, nɛ mbʋ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛla nɛ ɛɖaɣnɩ wɛʋ kele kele yɔ.

Yesu koyindinaa pɔzɩ-ɩ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ñɔ-tɔm mʋyaa ɩɩɖɔŋ caanaʋ taa tɔm yɔɔ? Paasaŋɩɣ pe-nesi nɛ pʋcɔ pɔtɔkɩ tɔɔnaɣ.” (Mark. 7:5) Pataayɔɔdʋʋ ɛzɩma pɩɩwɛɛ se ɛyaa ɩsaŋ pe-nesi nɛ sɩwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ pʋcɔ nɛ pɔtɔɔ tɔɔnaɣ yɔ pɩ-tɔm na. Ɛlɛ pɩɩpɩsɩ-wɛ sɔnzɩ se pʋcɔ nɛ ɛyʋ tɔɔ tɔɔnaɣ lɛ, pɩwɛɛ se papɩyɩ lɩm e-nesi yɔɔ. Takayaɣ ŋga ɖɩɩyɔɔdɩ kɔ-tɔm nɛ pɩɖɛɛ yɔ, katasɩ yɔɔdʋʋ se: “Pɔ-sɔnzɩ nzɩ sɩ-taa lɛ, pawɩlaɣ ñanzɩ nzɩ pɩɩwɛɛ se pocozini lɩm nɛ papɩyɩ ɛyaa nesi yɔɔ yɔ, lɩm mbʋ pɩɩmʋnaa se pocozi yɔ, ɛyʋ weyi pɩɩmʋnaa se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, nɛ ɖenɖe pɩɩwɛɛ se papɩyɩ lɩm e-nesi yɔɔ nɛ pɩsɩɩna yɔ.”

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu nawa se Yuda mba Ɛsɔ sɛtʋ tɔm wɩlɩyaa lubi paɣtʋ kɩfatʋ nɛ pɔsɔzɩ yɔ, ɛzɩma ɛlaba? Eheyi-wɛ se: “Pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ ɛyaa mɩ, nayʋ Izaayii kaatɛm mɩ-tɔm yɔɔdʋʋ takayaɣ kiɖeɖeɣa taa se: ‘Samaɣ kanɛ yɔ, kaɖʋʋ-m hɩɖɛ nɛ nɔɔ yem, ɛlɛ ka-laŋɩyɛ fɛyɩ mɔn-cɔlɔ. Pe-kilizaɣ ŋga peliziɣ-m yɔ, kaawazɩɣ pʋyʋ; tɔm ndʋ samaɣ ŋga kawɩlɩɣ yɔ, tɩkɛ kulubutu yem.’ Iyeki Ɛsɔ paɣtʋ hɔɔlʋʋ nɛ ɩñɔʋnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm.”—Mark. 7:6-8.