Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩfalɩsɩ lalaa?

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩfalɩsɩ lalaa?

“Tɔm kɩbandʋ mawɩlɩɣ-mɩ.”​—AD. 4:2.

HENDU: 93, 96

1, 2. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩfalɩsɩ lalaa nɛ pala ɛgbɛyɛ taa tʋma?

LAŊHƐZƖYƐ tɔm susuu kaakɛnɩ tʋmɩyɛ kajalaɣ ñɩnɖɛ nɖɩ Yesu lakaɣ yɔ. Paa mbʋ yɔ, ɛkpakaɣ alɩwaatʋ ɖɔɖɔ nɛ ɛfalɩsɩɣ lalaa se pɛkɛ ninɖiɣyaa nɛ wɩlɩyaa kɩbama. (Mat. 10:5-7) Pɩɩɖɔkɩnɩ Filiipu nɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm susuu, paa mbʋ yɔ, ɛɛsɩnɩ ɛ-pɛlaa naanza nɛ papɩsɩ tɔm susuyaa kɩbama. (Tʋma 21:8, 9) Sɔnɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se pafalɩsɩ lalaa?

2 Ɛyaa mba petisiɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, pɛwɛɛ nɛ pɔɖɔʋ. Ɛyaa kɩfama mba patɩmɩyɩsɩtɩ-wɛ lɩm yɔ, pɩwɛɛ se pasɩnɩ-wɛ nɛ pana mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se pɛwɛɛnɩ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ yɔ. Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se pasɩnɩ-wɛ nɛ posusi lalaa laŋhɛzɩyɛ tɔm nɛ pɛkpɛlɩkɩnɩ-wɛ Bibl. Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se peseɣti koobiya abalaa se pañaɣ pana nɛ pɛwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tiyeki se papɩsɩ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa yɔ. Ye Krɩstʋ ñɩma mba papɩ fezuu taa yɔ, pawɩlɩɣ koobiya kɩfama “tɔm kɩbandʋ” yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ powobini ɛzɩdaa fezuu taa.—Ad. 4:2.

 ÐƖWƖLƖ ÐE-BIBL KPƐLƖKƖYAA ƐZƖMA PƐKPƐLƖKƖ BIBL YƆ

3, 4. (a) Ɛzɩma tɩyɛ Pɔɔlɩ wɩlaa se tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ yeki se ɖɔ-tɔm susuu ɛlʋlɩ pee kɩbana? (b) Pʋcɔ nɛ ɖiseɣti ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa se pɛkpɛlɩkɩ Bibl pa-tɩ yɔɔ lɛ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖa-maɣmaɣ ɖɩla?

3 Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ? Tɔm ndʋ apostoloo Pɔɔlɩ ma Koloosi Krɩstʋ ñɩma yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖicosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Ɛmawa se: “Ðiiyeki mɩ-yɔɔ Ɛsɔ tɩmnʋʋ nɛ ɖɩpɔzʋʋ Ɛsɔ se ɛla nɛ ɩtɩlɩ ɛ-sɔɔlɩm kpayɩ kpayɩ, lɔŋ kpeekpe taa nɛ tɔbʋʋ nɩʋ maɣzɩm taa. Ðɩnɛ ɛlɛ ɩpɩzɩɣ ɩwɛɛnɩ wezuu ŋgʋ kɩmʋnɩ [Yehowa] yɔ nɛ kiɖeni-i pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ: Ɩkaɣ labʋ tʋma kɩbana ndɩ ndɩ nɛ ɩpaɣlɩ Ɛsɔ sɩmtʋ taa.” (Kol. 1:9, 10) Ye Koloosi ñɩma mba, patɩlɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm kpayɩ kpayɩ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɛwɛɛnɩ “wezuu ŋgʋ kɩmʋnɩ [Yehowa] yɔ nɛ kiɖeni-i pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ.” Pɩsɩɣnɩ-wɛ ɖɔɖɔ se powolo pɩ-yɔɔ nɛ ‘pala tʋma kɩbana ndɩ ndɩ’ kɔzɩ kɔzɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm susuu taa. Pɩsa nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa camɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl ɖa-tɩ yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ. Ye mbʋ, pɩcɛyaa se ɖɩsɩnɩ ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ patɩlɩ toovenim tɔm ndʋ.

4 Pʋcɔ nɛ ɖɩsɩnɩ lalaa nɛ patɩlɩ wazaɣ ŋga Bibl kpɛlɩkʋʋ wɛna yɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖa-maɣmaɣ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl ɖa-tɩ yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ. Ye mbʋ, pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Ye mankatɩ nɔɔyʋ tɔm susuu taa nɛ ɛwɛnɩ lɩmaɣza wena atɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl wɩlɩtʋ yaa ɛpɔzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ cosuu fɛyɩ kɛlɛʋ yɔ, manpɩzɩɣ nɛ mantɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ moncosi-i? Alɩwaatʋ ndʋ mankalɩɣ ɛzɩma Yesu, Pɔɔlɩ nɛ ɛyaa lalaa pañaɣ pana tɔm susuu taa paa pɩɩwɛ kaɖɛ yɔ, mankpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ mamaɣzɩɣ ɛzɩma pa-kɩɖaŋ pɩzɩɣ ɩsɩnɩ-m yɔ?’ Ða-tɩŋa payɩ, pɩpɔzʋʋ-ɖʋ sɩmtʋ nɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩlɩnɩ Bibl taa yɔ. Nɛ ye ɖiheyiɣ lalaa ɛzɩma Bibl kpɛlɩkʋʋ wazɩ-ɖʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ paba ɖɔɖɔ pañaɣ pana nɛ pɛkpɛlɩkɩ Bibl nɛ pehiɣ wazasɩ nzɩ.

5. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩsɩnɩ ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ pɛwɛɛnɩ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ kɩbandʋ?

5 Pʋtɔma yɔ ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se: ‘Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ manfalɩsɩ men-Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛkpɛlɩkɩɣ Bibl ɛ-tɩ yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ?’ Kajalaɣ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ-ɩ ɛzɩma ɛñɔɔzɩ takayaɣ ŋga ña nɛ ɩ ɩkpɛlɩkɩɣ yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋheyi-i se ɛkalɩ tɔm kɩsɔzɩtʋ ndʋ tɩwɛ Tɔm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ Toovenim Taa? takayaɣ taa yɔ nɛ ɛñɩnɩ masɩ nzɩ pahawa yɔ. Pʋwayɩ lɛ, sɩnɩ-ɩ nɛ ɛñɔɔzɩ kediɣzisi nɛ ɛpɩzɩ ecosi tɔm sɩ-taa. Seɣti-i se ɛkalɩɣ Feŋuu Tilimiye Réveillez-vous! takayɩsɩ nzɩ sɩlɩɣ yɔ. Ye Watchtower Library BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE pɛwɛ ɛ-kʋnʋŋ taa kɔyɔ, ŋpɩzɩɣ ŋsɩnɩ-ɩ nɛ ɛtɩŋnɩ pɔ-yɔɔ nɛ ɛna ɛzɩma pocosi Bibl taa tɔm pɔzʋʋ yɔɔ yɔ. Ye ŋsɩnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ mbʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se piileɖiɣ lɛ, ɛkaɣ hiɣu taa leleŋ e-Bibl kpɛlɩkʋʋ taa.

6. (a) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋsɩnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛsɔɔlɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ? (b) Ye Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ ɛsɔɔlɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ, ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-ɩ?

 6 Pɩkɛ toovenim se ɖɩɩñɩkɩɣ nɔɔyʋ yɔɔ se ɛkalɩ Bibl nɛ ɛkpɛlɩkɩ-kʋ. Ɛlɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋnɩ wondu ndʋ ɛgbɛyɛ lɩzaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɩnɩ ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛsɔɔlɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Alɩwaatʋ wɛɣ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, Bibl kpɛlɩkɩyaa mba pɛwɛnɩ laŋa kɩbana yɔ, pakaɣ wɛnʋʋ lɩmaɣza wena keɣa maɖʋ kaawɛna yɔ. Keɣa maɖʋ ɛnʋ ete hendu se: “Ma-ñɩm kɔyɔ se mɛnkɛ ña-pʋyʋ nɛ mamalɩnɩ-ŋ; manɖʋ [Yehowa] kʋyʋʋ.” (Keɣa 72:28) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa fezuu kiɖeɖeu kaɣ sɩnʋʋ Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛnʋ nɛ ɛñɔtɩnɩ-ɩ nɛ pɩkɩlɩ.

ÐƖFALƖSƖ TƆM SUSUYAA KƖFAMA NƐ PATƖLƖ ƐZƖMA POSUSI TƆM NƐ PƐKPƐLƖKƖNƖ ƐYAA BIBL YƆ

7. Ɛzɩma tɩyɛ Yesu falɩsɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm susuyaa? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

7 Ðɩnaɣ lɔŋ weyi Yesu tasɩ apostoloowaa 12 yɔ Maatiyee ñʋʋ 10 taa. Ɛtɩtasɩ-wɛ lɔŋ yem, ɛlɛ eheyi-wɛ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩwɛɛ se pala yɔ. [1] Apostoloowaa welisini Yesu camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɩlaɣ-wɛ ɛzɩma posusi tɔm nɛ pʋlʋlɩ pee kɩbana yɔ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, pɛɖɛɛ nɛ posusi tɔm. Ɛzɩma pamaɣzɩnɩ Yesu tɔm susuu taa yɔ, piyeba nɛ pitileɖi lɛ, papɩsɩ tɔm wɩlɩyaa kɩbama. (Mat. 11:1) Ða ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩfalɩsɩ ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ papɩsɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm susuyaa kɩbama. Iyele nɛ ɖɩna hɔɔlɩŋ naalɛ weyi ɩ-taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ yɔ.

8, 9. (a) Ɛzɩma tɩyɛ Yesu yɔɔdaɣnɩ ɛyaa tɔm susuu taa? (b) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ tɔm susuyaa kɩfama nɛ pamaɣzɩnɩ Yesu tɔm susuu taa?

8 Ðɩsɩnɩ-wɛ nɛ pa nɛ ɛyaa pala faawɩyɛ. Yesu taasusuu tɔm ɛyaa samasɩ ɖeke, ɛlɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, esusaɣ ɛyaa nabɛyɛ tɔm alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛ pe-ɖeke yɔ. Esusi halʋ nɔɔyʋ tɔm lɔkɔ nakʋyʋ yɔɔ Siicaarɩ tɛtʋ cɔlɔ, nɛ faawɩyɛ ŋgʋ palaba yɔ kɩlʋlɩ pee kɩbana. (Yoh. 4:5-30) Ɛyɔɔdɩnɩ ɖɔɖɔ Maatiyee, lambuu mʋyʋ weyi payaɣ ɖɔɖɔ se Leevi yɔ. Evaŋgilimwaa tɩyɔɔdɩ tɔm sakɩyɛ faawɩyɛ ŋgʋ kɩ-yɔɔ, ɛlɛ pɔyɔɔdaa se Yesu ya-ɩ lɛ, etisi nɛ ɛtɩŋ ɛ-wayɩ. Pʋwayɩ, Maatiyee ya Yesu ɛ-tɛ se ɛtɔɔ tɔɔnaɣ lɛ, Yesu kpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ ɛyaa mba paawɛ peeɖe yɔ.—Mat. 9:9; Luka 5:27-39.

9 Kɩyakʋ nakʋyʋ ɖɔɖɔ Yesu yɔɔdɩnɩ Nataanayɛɛlɩ nɛ nɔɔ kɩbaŋa paa ɛlɛ kaawɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda Nazarɛɛtɩ mba yɔɔ kɔyɔ. Piyeba nɛ Nataanayɛɛlɩ lɛɣzɩ ɛ-lɩmaɣza. Ɛɖʋ ɛ-taa se ewelisiɣni Yesu wɩlɩtʋ nɛ pɩkɩlɩ, paa ɛlɛ kaakɛ Nazarɛɛtɩ tʋ yɔ. (Yoh. 1:46-51) Ye mbʋ, pɩcɛyaa se ɖɩfalɩsɩ tɔm susuyaa kɩfama nɛ papɩzɩ pɔyɔɔdɩnɩ ɛyaa nɛ nɔɔ kɩbaŋa. [2] Pa-taa kaɣ labʋ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ panaɣ ɛzɩma tɔm pee kɩbana yɔɔdʋʋ yeki se laŋa kɩbana tɩnaa iwelisini-wɛ.

10-12. (a) Ɛzɩma tɩyɛ Yesu sɩnɩ ɛyaa mba laŋhɛzɩyɛ tɔm kaakɛdɩnaa yɔ? (b) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ tɔm susuyaa kɩfama nɛ pɛwɛɛ niye tɔm wɩlʋʋ taa?

10 Ðɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩnɩ ɛyaa mba ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ. Yesu taawɛɛnɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ se esusuni tɔm. Paa mbʋ yɔ, ɛkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛsɩnɩ ɛyaa mba ɛ-tɔm susuu kaakɛdɩnaa yɔ. Kɩyakʋ nakʋyʋ ɛcaɣ kpɩyʋʋ nakʋyʋ taa nɛ ɛwɩlɩ ɛyaa samaɣ ŋga kaacaɣ kidiiliŋ yɔɔ yɔ tɔm. Kɩyakʋ ŋgʋ, ɛlabɩ maamaaci lakasɩ nasɩyɩ nɛ Pɩyɛɛrɩ kpa kpakpasɩ sakɩyɛ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, Yesu heyi Pɩyɛɛrɩ se: “Pɩkpaɣʋ nɛ nɔɔnɔɔ yɔ, ɛyaa ŋkpeɣliɣ nɛ ŋkɔnɩ-m.” Pee kɩbana wena Yesu yɔɔdaɣ nɛ ɛ-lakasɩ palʋlaa? Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛ-taabalaa “powoni kpɩyɩŋ kidiiliŋ yɔɔ lɛ, peyebi-i nɛ patɩŋ Yesu wayɩ.—Luka 5:1-11.

11 Niikodɛm kaakɛ Yuda mba tɔm hʋyaa taa nɔɔyʋ, nɛ Yesu tɔm wɩlʋʋ kaakɛdɩnɩ-ɩ  siŋŋ. Ɛɛsɔɔlaa se ɛtɩlɩ tɔm ndʋ nɛ pɩkɩlɩ, ɛlɛ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-ɩ nɛ ndʋ ɛyaa kaɣ yɔɔdʋʋ ye panawa se ɛ nɛ Yesu palakɩ faawɩyɛ yɔ. Piyeba nɛ ewolo Yesu cɔlɔ ɖoo taa. Yesu tɩɖɔɔnɩ-ɩ, ɛlɛ ɛkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛlɩzɩ-ɩ toovenim tɔm taa. (Yoh. 3:1, 2) Ɛbɛ tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Yesu kpakaɣ ɛ-alɩwaatʋ nɛ ɛkpazɩɣ ɛyaa tisuu ɖoŋ. Ða ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩpɩsɩ nɛ ɖɩna ɛyaa mba ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ pɔsɔɔlaa yɔ tɩ-yɔɔ, nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl.

12 Ye ɖa nɛ tɔm susuyaa kɩfama ɖisusuu tɔm kɔyɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩfalɩsɩ-wɛ nɛ pɛwɛɛ niye tɔm wɩlʋʋ taa nɛ pɩkɩlɩ. Halɩ paa ɖɔ-tɔm susuu ɛkɛdɩnɩ nabɛyɛ pazɩ yem na yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiseɣti-wɛ se papɩsɩ nɛ pana-wɛ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa yaa ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ tɔm susuyaa kɩfama se pasɩɩ-ɖʋ. Falɩsʋʋ mbʋ, pɩsɩɣnɩ tɔm susuyaa mba pɛfɛyɩ niye yɔ se pañaɣ pana nɛ papɩsɩ ɛyaa mba ɖɔ-tɔm susuu kɛdɩnɩ-wɛ yɔ pɔ-cɔlɔ nɛ pɛkpɛlɩkɩnɩ-wɛ Bibl. Pɩkaɣ-wɛ sɩnʋʋ ɖɔɖɔ nɛ pɛwɛɛ suuɖu nɛ pataayele ɛyaa cɔlɔ wobu ye paanaɣ-wɛ pɛ-tɛ yɔ.—Gal. 5:22; cɔnɩ aɖakaɣ “ Pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛ suuɖu.”

ÐƖFALƖSƖ KOOBIYA KƖFAMA NƐ PATƖLƖ ƐZƖMA PASƖNƖ LALAA YƆ

13, 14. (a) Suwe ŋmaɣzɩɣ Bibl taa ɛyaa mba palabɩ kɩlaŋ sakɩyɛ nɛ pasɩnɩ po-koobiya yɔ, pɔ-yɔɔ? (b) Ɛzɩma ɖeyi ɖeyi ŋpɩzɩɣ nɛ ŋfalɩsɩ koobiya kɩfama nɛ evebiya nɛ pawɩlɩ po-koobiya sɔɔlɩm?

13 Bibl wɩlɩɣ se pɩkɛnɩ-ɖʋ waɖɛ sɔsɔɖɛ se ‘ɖɩsɔɔlɩ’ ɖo-koobiya nɛ ɖɩsɩnɩ ɖama. (Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 1:22; Luka 22:24-27.) Yesu kpaɣ pɩtɩŋa nɛ ɛha, halɩ pɩkpɛndɩnɩ e-wezuu se pɩsa nɛ ɛsɩnɩ lalaa. (Mat. 20:28) Dɔɔrkaasɩ lakaɣ “tʋma kɩbana pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛhaɣ kʋñɔndɩnaa kʋjɔŋ.” (Tʋma 9:36, 39) Maarɩɩ weyi ɛɛwɛ Room yɔ, ɛlabɩ tʋmɩyɛ siŋŋ nɛ pɩwazɩ ɛ-ɛgbɛyɛ taa koobiya. (Roma 16:6) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ koobiya kɩfama nɛ pana se pɩcɛyaa se pasɩnɩ po-koobiya?

Falɩsɩ koobiya kɩfama nɛ pɔsɔɔlɩ koobiya lalaa (Cɔnɩ tayʋʋ 13, 14)

14 Koobiya mba papɩ fezuu taa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɔpɔzɩ koobiya kɩfama se pasɩɩ-wɛ nɛ powolo pana kʋdɔndʋ nɔɔyʋ yaa akpadɩyʋ nɔɔyʋ. Ye pɩsaŋ yɔ, lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pɛkpɛndɩnɩ pe-piya alɩwaatʋ ndʋ powoki se pana koobiya akpadɩyaa nɛ kʋdɔndɩnaa yɔ. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ pɔpɔzɩ koobiya lalaa se powoki koobiya akpadɩyaa tɛ nɛ pana se pɛtɛɖɩɣ tɔɔnaɣ yaa pɩpɔzʋʋ se pɔñɔɔzɩ nabʋyʋ pa-ɖɩsɩ taa. Ye palakɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ koobiya evebiya nɛ kɩfama nɛ pɛkpɛlɩkɩ ɛzɩma pala lalaa camɩyɛ lakasɩ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ susaɣ tɔm yɔ, ɛhɛyaɣ ɛgbɛyɛ taa koobiya mba poposini koobiya lalaa yɔ pɛ-tɛ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɛnaɣ pa-alaafɩya. Koobu evebu weyi ɛsɩɣaɣ-ɩ ɖoŋ ɖoŋ nɛ powoki nɛ panaɣ koobiya mba yɔ, ɛkɔɔ ɛna se pɩcɛyaa se ɖɩsɔɔlɩ ɛgbɛyɛ taa koobiya tɩŋa.—Roma 12:10.

15. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩsɩnɩ ɛgbɛyɛ taa koobiya abalɩñɩma nɛ pɛwɛɛ niye?

15 Pɩcɛyaa se koobiya abalɩñɩma ɩñaɣ pana nɛ pɛwɛɛ niye tɔm yɔɔdʋʋ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɔ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm ɛgbɛyɛ. Ye ŋkɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyele nɛ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ nɔɔyʋ yɔɔdɩ samaɣ taa tɔm ndʋ ɛñɔɔzaa yɔ ñɛ-ɛzɩdaa nɛ ŋsɩnɩ-ɩ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɩwɛɛ se ɛtasɩ ñɔɔzʋʋ yɔ. Ye ŋsɩnɩ-ɩ mbʋ yɔ, piyeki nɛ ɛwɛɛ niye tɔm wɩlʋʋ taa nɛ pɩkɩlɩ.—Neh. 8:8. [3]

16, 17. (a) Ɛzɩma Pɔɔlɩ sɩnɩ Timootee nɛ ɛɖɛɛnɩ ɛzɩdaa? (b) Ɛzɩma tɩyɛ ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ pafalɩsɩ koobiya mba pakaɣ pɩsʋʋ ninɖiɣyaa cee wayɩ yɔ?

16 Pɩpɔzʋʋ ninɖiɣyaa sakɩyɛ ɛgbɛyɛ taa, nɛ pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se pafalɩsɩ koobiya mba pakaɣ labʋ tʋmɩyɛ nɖɩ cee wayɩ yɔ. Pɔɔlɩ falɩsɩ Timootee nɛ eseɣti-i se ɛfalɩsɩ lalaa.  Ɛtɔm se: “Ña man-pɩyalʋ, kpa ɖoŋ Yesu Krɩstʋ kʋjɔʋ taa. Ndʋ ŋnɩ mɔn-cɔlɔ aseɣɖe tɩnaa sakɩyɛ ɛzɩdaa yɔ, wɩlɩ-tʋ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa, mba paapɩzɩ nɛ pawɩlɩ-tʋ lalaa yɔ.” (2 Tim. 2:1, 2) Timootee nɛ Pɔɔlɩ weyi ɛɛkɛ apostoloo nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ yɔ, palabɩ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pɩsɩnɩ Timootee nɛ ɛkpɛlɩkɩ lɔŋ sakɩyɛ ɛ-cɔlɔ. Pʋwayɩ lɛ, Timootee maɣzɩnɩ Pɔɔlɩ ɛ-tɔm susuu nɛ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa.—2 Tim. 3:10-12.

17 Pɔɔlɩ kaakpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɛ nɛ Timootee pala tʋmɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛñɩnaɣ se ɛfalɩsɩ-ɩ camɩyɛ. (Tʋma 16:1-5) Ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ. Ye pɩsaŋ kɔyɔ, alɩwaatʋ ndʋ pekilimiɣ koobiya yɔɔ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɛkpɛndɩnɩ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa mba pɛwɛ niye yɔ. Ye palakɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa mba nɛ pɛkpɛlɩkɩ ɛzɩma pawɩlɩ tɔm, pɛwɛɛ suuɖu, pɔsɔɔlɩ lalaa, nɛ ɛzɩma pataa Yehowa liu alɩwaatʋ ndʋ pɔcɔŋnɩ “Ɛsɔ wondu” yɔɔ yɔ.—1 Pɩy. 5:2.

MBƲ PƲYƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖFALƖSƖ LALAA YƆ

18. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩfalɩsɩ ɛyaa lalaa?

18 Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa, pɩcɛyaa se pafalɩsɩ lalaa nɛ pɛwɛɛ niye tɔm susuu taa, nɛ ɛzɩma peɖiyi Yehowa samaɣ yɔ. Yesu nɛ Pɔɔlɩ pa-kɩɖaŋ pɩzɩɣ ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩfalɩsɩ lalaa. Yehowa sɔɔlaa se pafalɩsɩ ɛ-sɛyaa nɛ papɩzɩ nɛ pala ɛ-ɛgbɛyɛ taa tʋma. Nɛ ɛha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩsɩnɩ ɛyaa kɩfama. Tʋmɩyɛ sakɩyɛ wɛ tɔm susuu taa, pʋyɔɔ lɛ pɩcɛyaa se ɖɩfalɩsɩ ɛyaa sakɩyɛ nɛ palabɩ-ɖɩ pʋcɔ nɛ ɛjaɖɛ tɛm talɩ.

19. Ɛbɛ yɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtaa liu se pana wena ŋñakɩ se ŋfalɩsɩ lalaa nɛ pala Yehowa tʋmɩyɛ yɔ, akaɣ lʋlʋʋ pee kɩbana?

19 Toovenim taa lɛ, pʋcɔ nɛ ɖɩfalɩsɩ ɛyaa lalaa lɛ, pɩpɔzʋʋ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pana ñaɣʋ. Ɛlɛ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ pakaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ paha-ɖʋ lɔŋsɩnɖɛ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩfalɩsɩ lalaa. Ða-taa kaɣ labʋ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ se mba ɖɩfalɩsaa yɔ, pɛwɛɛ pañakɩ pana nɛ pɛɖɛɣnɩ ɛzɩdaa fezuu taa yɔ. (1 Tim. 4:10) Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖa-maɣmaɣ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖiwobini ɛzɩdaa fezuu taa nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ nɛ pɩkɩlɩ nɛ ɖɩñɔɔnɩ Yehowa kpam.

^ [1] (tayʋʋ 7) Lɔŋ weyi Yesu tasɩ-wɛ yɔ, ɩ-taa nɩɩyɩ yɔ: (1) Posusi Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm. (2) Pataa Ɛsɔ liu se ɛkaɣ-wɛ haʋ tɔɔnaɣ nɛ wondu ndʋ paasuu yɔ. (3) Pa nɛ ɛyaa pataahɔ tɔm. (4) Pataa Ɛsɔ liu alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa kaɖɩɣnɩ-wɛ yɔ. (5) Pataase ɛyaa sɔɔndʋ.

^ [2] (tayʋʋ 9) Tirez profit de l’École du ministère théocratique hɔɔlɩŋ 62-64, tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ weyi ɛsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖa nɛ ɛyaa ɖɩla faawɩyɛ tɔm susuu taa yɔ.

^ [3] (tayʋʋ 15) Tirez profit de l’École du ministère théocratique, hɔɔlɩŋ 52-61 yɔɔdʋʋ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛwɛɛna nɛ ɛwɩlɩ tɔm camɩyɛ samaɣ taa yɔ.