Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ñɩnɩ mbʋ pɩwɛ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ sika yɔ

Ñɩnɩ mbʋ pɩwɛ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ sika yɔ

Wiɖiyi ŋtɛm hiɣu sika nɛ ŋna? Ɛyaa pazɩ yem tɛmnɩ hiɣu sika nɛ pana. Ɛlɛ, ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ñehiɣ mbʋ pɩwɛ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ sika yɔ. Ñɩm mbʋ lɛ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, nɛ paapɩzɩɣ ‘pɛlɛɣzɩ-ɖɩ nɛ sika ɖɔfɩɩ ñɩŋga.’—Yɔɔb 28:12, 15.

NABƲYƲ taa lɛ, papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ pamaɣzɩnɩ ɛyaa mba pañɩnɩɣ sika yɔ. Bibl kpɛlɩkɩyaa mba, pɩpɔzʋʋ se pañaɣ pana nɛ patazɩɣ Bibl taa nɛ pehiɣ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. Iyele nɛ ɖɩtazɩ hɔɔlɩŋ naadozo taa nɛ ɖɩna mbʋ Bibl kpɛlɩkɩyaa pɩzɩɣ nɛ pɛkpɛlɩkɩ sika ñɩnɩyaa cɔlɔ yɔ.

ŊHIƔ ÑƖM PAZƖ!

Maɣzɩ se ŋwɛɛ nɛ ŋɖɔŋ pɔɔ nakɛyɛ kidiiliŋ yɔɔ nɛ ŋna pɩyɛ cikpeɖe naɖɩyɛ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñɩlɩsɩɣ. Ŋluŋaa lɛ, ŋna se pɩkɛ sika nɛ ña-taa la leleŋ. Kɛwɛ ññɩɩ nɛ katɩtalɩ maajɩka ñʋʋ paɣlʋʋ, nɛ pɩwɛ kaɖɛ se ɛyʋ ehiɣ-kɛ kɛlɛʋ. Nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋcɔnɩ peeɖe kpɛɛ se ŋna se ŋtasɩɣ sika nakɛyɛ hiɣu na.

Mbʋ ɖɔɖɔ, pʋtɔma yɔ, ŋtɔzʋʋ se kɩyakʋ nakʋyʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ kɔm ñɛ-tɛ se ña nɛ ɩ ɩla faawɩyɛ lidaʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ tɩ-yɔɔ. Pɩtɩla yɔ, ŋtɔzʋʋnɩ taa leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋcalɩ tɩlʋʋ Bibl taa toovenim tɔm yɔ. Pɩtɩtɩlɩ yɔ, pɩɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋcalɩ naʋ Bibl taa se payaɣ Ɛsɔ se Yehowa yɔ. (Egl. 3:15) Yaa pʋtɔma, pɩɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpɛlɩkaa nɛ ŋna se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɩsɩ Yehowa taabalʋ yɔ. (Yak. 2:23) Peeɖe ŋɖiɣzini kpaagbaa se ŋhiɣ mbʋ pɩwɛ ñɩm kpem nɛ pɩkpaɖɩ sika yɔ. Nɛ ŋɖaŋ kpam se ŋhiɣ fezuu taa ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ.

ŊHIƔ ÑƖM NƐ PƖKPAÐƖ!

Nabʋyʋ taa, sika sidiɣni pɔsɩ taa kañɩŋa. Ɛlɛ fenasɩ pazɩ taa, sika ñɩnɩyaa mba pañakɩ pana yɔ, papɩzɩɣ pehiɣ sika kañɩŋa ŋga ka-taa nɛ pɩtalɩ kilonaa sakɩyɛ, nɛ ye pɛpɛdɩ-kɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ miiliyɔɔwaa sakɩyɛ.

Alɩwaatʋ ndʋ ña nɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ ɩpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ, pʋtɔma yɔ, ŋɖiɣzinaa se ŋwɛ ɛzɩ sika ñɩnɩyʋ weyi ɛlɩ sika yɔɔ yɔ. Nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se alɩwaatʋ ndʋ ŋwɛɛ nɛ ŋmaɣzɩɣ Bibl masɩ ndɩ ndɩ yɔɔ yɔ, piyeba nɛ ŋlɩɩ toovenim tɔm sakɩyɛ yɔɔ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋɖɛɛnɩ ɛzɩdaa fezuu taa. Nɛ ŋwɛɛ nɛ ŋmaɣzɩɣ Bibl taa toovenim tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋna ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ kpam ɛ-sɔɔlɩm taa nɛ ŋhiɣ wezuu maatɛŋ yɔ.—Yak. 4:8; Yud. 20, 21.

Ɛzɩ sika ñɩnɩyʋ weyi ɛñakɩ pana siŋŋ se ɛlɩɩ sika yɔɔ yɔ, ña ɖɔɖɔ ŋñakɩ pana se ŋkpɛlɩkɩ Bibl taa toovenim tɔm na?

Ɛzɩ sika ñɩnɩyʋ ñakʋʋ pana kpem se ɛlɩɩ sika yɔɔ yɔ, pʋtɔma yɔ ña ɖɔɖɔ ŋñaɣ pana siŋŋ se ŋñɩnɩ nɛ ŋlɩɩ fezuu taa ñɩm yɔɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se alɩwaatʋ  ndʋ ŋkpɛlɩkɩ Bibl taa toovenim tɔm yɔ, piseɣti-ŋ nɛ ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm.—Mat. 28:19, 20.

WƐƐ ÑƖNƲƲ YƆƆ

Sika ñɩnɩyʋ pɩzɩɣ nɛ ehiɣ sika pazɩ kaaŋ nɩɩyɩ taa. Kaaŋ ɛnɩ ɩ-hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, sika sakɩyɛ wɛɛ nɛ pʋcɔ nɛ ɛyʋ pɩzɩ nɛ ɛlɩɩ kɔ-yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɛyɔkɩ kaaŋ ɛnɩ. Kiɖe tɛɛ lɛ, ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛna se sika wɛ kaaŋ ɛnɩ ɩ-taa. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye pakpaɣ kaaʋ ŋgʋ kɩwɛ yuŋ ɛzɩ tɔɔnɩ kʋɖʋmʋʋ mbʋ yɔ yɔ, sika ɛzɩ kɩɖamnaa hiu (10 g) ɖeke papɩzɩɣ nɛ pana kɩ-taa. Paa mbʋ yɔ, sika ñɩnɩyʋ ñakɩ pana siŋŋ se ɛyɔkɩ kaaʋ ŋgʋ nɛ ɛlɩɩ kɔ-yɔɔ.

Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se weyi ɛsɩm “Krɩstʋ yɔɔ tɔm cikpetu” yɔ, ɛñaɣ pana nɛ ɛɖɛɛnɩ ɛzɩdaa. (Ebr. 6:1, 2) Alɩwaatʋ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ, pɩwɛɛ se ŋñaɣ pana nɛ ŋkpɛlɩkɩ tɔm kɩfatʋ nɛ ŋñɩnɩ nɛ ŋna lɔŋ kɩbaŋ weyi tɔm ndʋ tɩkpɛlɩkɩɣ-ŋ yɔ. Ye mbʋ, ŋwɛʋ nɛ ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ paa pɩlabɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ña-tɩ yɔɔ kpɛlɩkʋʋ wazɩ-ŋ nɛ pɩkɩlɩ?

Sɔɔlɩ kpɛlɩkʋʋ. Kpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma patazɩ tɔm natʋyʋ taa yɔ. Wɛɛ pana ñaɣʋ yɔɔ; pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋhiɣ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Bibl taa yɔ. Pɩtasɩ lɛ, pɩkaɣ-ŋ ɖiyuu ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ. (Roma 11:33) Pɩsa nɛ ŋtɩlɩ Masɩ taa tɔm nɛ pɩkɩlɩ lɛ, labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ñɩnʋʋ nʋmɔŋ weyi ɩwɛ ña-kʋnʋŋ taa yɔ camɩyɛ. Ye ŋcaɣ lɩmaɣza naayɛ kpaɣʋ yaa ye ŋpɔzʋʋ ña-tɩ tɔm natʋyʋ pɩlɩɩnɩ Bibl yɔɔ yɔ, wɛɛ suuɖu nɛ ŋñɩnɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩwɛɛ se ŋkpaɣna yɔ. Pɔzɩ lalaa nɛ peheyi-ŋ Bibl masɩ nɛ takayɩsɩ taa tɔm ñʋŋ weyi ɩsɩnɩ-wɛ nɛ ɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ yɔ. Ŋlakɩ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ nɛ ŋhikiɣ tɔm kɩbandʋ ndʋ yɔ, heyi-tʋ lalaa.

Toovenim taa lɛ, ŋŋkpɛlɩkɩɣ Bibl se ŋwɛɛnɩ sɩmtʋ yem na. Apostoloo Pɔɔlɩ paɣ-ɖʋ se “sɩmtʋ lakɩ ɛyʋ nɛ ɛkʋndʋʋ.” (1 Kɔr. 8:1) Ye mbʋ, ñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ŋcɛyɩsɩ ñe-tisuu. Ye ŋlakɩ hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ñe-wezuu caɣʋ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa paɣtʋ nɛ pɩkaɣ-ŋ seɣtuu se ŋsɩnɩ ɛyaa lalaa. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ña-taa kaɣ labʋ leleŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋhiɣ mbʋ pɩwɛ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ sika yɔ.—Ad. 3:13, 14.