FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Août 2016

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 26 septembre nɛ piwolo 23 octobre 2016 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

WEZUU CAƔƲ TƆM

Ɛzɩma haʋ yeba nɛ mehiɣ taa leleŋ yɔ

Aŋgletɛɛrɩ evebu nɔɔyʋ paɣzɩ Ɛsɔtɔm tiyiyu tʋmɩyɛ Porto Rico nɛ ehiɣ taa leleŋ.

Nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ—Le tɩlɩnaa nɛ ɛbɛ yɔɔ paɖʋ-tʋ?

Pɩkɛ toovenim se nesi ɖɔkʋʋ lɩnɩ Ɛsɔ c ɔlɔ?

Ñɩnɩ mbʋ pɩwɛ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ sika yɔ

Na hɔɔlɩŋ naadozo weyi ɩ-taa papɩzɩɣ pakpaɣ Bibl kpɛlɩkɩyaa mba pɔsɔɔlɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ nɛ pamaɣzɩ sika ñɩnɩyaa yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋwobini ɛzɩdaa fezuu taa?

Ŋmaɣzɩ nɛ ŋna ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋwobini ɛzɩdaa fezuu taa.

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩfalɩsɩ lalaa?

Kaɖʋsɩ nzɩ ŋpɩzɩɣ ŋsɩnɩ-wɛ nɛ pɛwɛɛna?

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ nesi saŋʋʋ tɔm kaacɛyɩ Yesu koyindinaa ɛzɩdaa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ÐO-WONDU ÐƖÑƆƆZƖYƐ TAA YƆ

“Mɛwɛɛ nɛ mehikiɣ wazasɩ Yehowa sɛtʋ taa”

Paa Bibl Kpɛlɩkɩyaa ɩtaatɩlɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩwɛɛ se pala nɛ pɩwɩlɩ se paaɖʋʋ pɔ-nɔɔ Caama you 1 taa yɔ, pɔ-ɖɔnɛ kɩbanɖɛ lʋlɩ pee kɩbana.