Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 20

Akɛ “hayo kiŋ wiyaʋ” sɔnɔ?

Akɛ “hayo kiŋ wiyaʋ” sɔnɔ?

“Ɛkaɣ talʋʋ ka-ñʋʋ taa nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-ɩ sɩnʋʋ.” DAN. 11:45.

HENDU 95 Mintʋsʋʋ wɛ ñɩlɩsʋʋ yɔɔ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1-2. Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

LƐƐLƐƐYƆ, ɖɩnaɣ mbʋ pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ɖɩwɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɖɩdɛnɖɛ taa yɔ nɛ pɩkpaɖɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩɖɛwa yɔ tɩ-taa. Piileɖiɣ lɛ, Yehowa nɛ Yesu pakaɣ ɖɩzʋʋ kominawaa mba payɩ pakaɖɩɣnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔ. Pʋcɔ nɛ pɩtalɩ mbʋ lɛ, hayo kiŋ wiyaʋ nɛ hadɛ kiŋ wiyaʋ pakaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ pakaɖɩɣnɩ ɖama, nɛ pakaɖɩɣnɩ ɖɔɖɔ Ɛsɔ samaɣ.

2 Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ natʋ ndʋ tɩwɛ Danɩyɛɛlɩ 11:40–12:1 taa yɔ tɩ-tɔm. Ðɩkaɣ tɩlʋʋ weyi ɛkɛ hayo kiŋ wiyaʋ sɔnɔ yɔ, nɛ ɖɩtazɩ nɛ ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ kala wena awɛnɩ ɛsɩndaa yɔ.

HAYO KIŊ WIYAƲ KƖFALƲ

3-4. Akɛ hayo kiŋ wiyaʋ sɔnɔ? Lɩzɩ pɩ-taa.

3 Iniyɔɔ Soviyetiiki kewiyaɣ lesi ko-ɖoŋ pɩnaɣ 1991 taa nɛ pɩtɛ lɛ, Ɛsɔ samaɣ ŋga kaawɛ egeetiye sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, kaahiɣ “sɩnʋʋ pazɩ” pʋ-tɔbʋʋ se kaawɛ ka-tɩ yɔɔ alɩwaatʋ natʋyʋ. (Dan. 11:34) Piyeba nɛ kapɩzɩ kosusi tɔm faaa, nɛ pitileɖi lɛ, tɔm susuyaa huu nɛ pɩtalɩ kudokiŋ mɩnɩŋ sakɩyɛ ajɛɛ wena aawɛ Iniyɔɔ Soviyetiiki taa yɔ a-taa. Pazɩ pazɩ lɛ, Rusii nɛ ajɛɛ wena aɖʋʋ-kʋ nesi yɔ, papɩsɩ hayo kiŋ wiyaʋ. Ɛzɩ ɖɩnaʋ tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa yɔ, pʋcɔ nɛ payaa komina nakʋyʋ se hayo kiŋ wiyaʋ yaa hadɛ kiŋ wiyaʋ lɛ, pɩpɔzʋʋ se kɩwɛɛnɩ wɛtʋ tʋnɛ ti-naadozo: (1) pɩwɛɛ se kɩkaɖɩnɩ Ɛsɔ samaɣ  kaɣlaa, (2) pɩwɛɛ se kɩwɩlɩ kɩ-lakasɩ taa se kɩkɛ Yehowa nɛ ɛ-samaɣ po-koyindu nɛ (3) pɩwɛɛ se kɩkaɖɩnɩ wiyaʋ lɛlʋ.

4 Na mbʋ pʋyɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se Rusii nɛ ajɛɛ wena aɖʋʋ-kʋ nesi yɔ mba kɛnɩ hayo kiŋ wiyaʋ sɔnɔ yɔ. (1) Pakʋyɩ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ paɖɩɣ nʋmɔʋ kɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ nɛ panazɩ koobiya halaa nɛ abalaa mɩnɩŋ sakɩyɛ. Koobiya mba, pɛwɛ ageeta wena pɔcɔŋnɩ a-yɔɔ yɔ a-taa. (2) Lakasɩ nzɩ, sɩwɩlɩɣ se papaɖɩɣ Yehowa nɛ ɛ-samaɣ. (3) Pɛwɛɛ nɛ pañakɩ pana se pɛwɛɛ ɖoŋ nɛ pɩkpaɖɩ hadɛ kiŋ wiyaʋ, pʋ-tɔbʋʋ se Grandɩ Bretaañɩ nɛ Etaazuunii. Iyele nɛ ɖɩna mbʋ Rusii nɛ ajɛɛ wena aɖʋʋ-kʋ nesi yɔ palaba yɔ, nɛ mbʋ pʋyɔɔ pa-lakasɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ se mba kɛnɩ hayo kiŋ wiyaʋ yɔ.

HAYO KIŊ WIYAƲ NƐ HADƐ KIŊ WIYAƲ PƐWƐƐ POWOKI PƖ-YƆƆ NƐ PAKAÐƖƔNƖ ÐAMA

5. Ɛbɛ tɔm Danɩyɛɛlɩ 11:40-43 yɔɔdʋʋ?

5 Kalɩ Danɩyɛɛlɩ 11:40-43. Natʋ hɔɔlʋʋ kʋnɛ, kɩyɔɔdʋʋ kɛdɛzaɣ alɩwaatʋ tɔm. Kɩyɔɔdʋʋ ɛzɩma hayo kiŋ wiyaʋ nɛ hadɛ kiŋ wiyaʋ pakaɖɩɣnɩ ɖama yɔ pɩ-tɔm. Ɛzɩ Danɩyɛɛlɩ kaayɔɔdʋʋ yɔ, kɛdɛzaɣ alɩwaatʋ taa lɛ, hadɛ kiŋ wiyaʋ kaɣ “you labʋ” nɛ hayo kiŋ wiyaʋ.—Dan. 11:40.

6. Ɛbɛ wɩlɩɣ se awiya ana a-naalɛ awɛɛ nɛ ayouni ɖama?

6 Hayo kiŋ wiyaʋ nɛ hadɛ kiŋ wiyaʋ poyouni ɖama mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pa-taa paa anɩ sɔɔlaa se ɛkɛ komina ŋgʋ kɩkpaɖɩ ɖoŋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Na mbʋ pɩlabɩ alɩwaatʋ ndʋ Caama you naalɛ ñɩŋgʋ tɛma, nɛ Iniyɔɔ Soviyetiiki nɛ ajɛɛ wena aɖʋʋ-kʋ nesi yɔ, papaɣzɩ wɛnʋʋ ɖoŋ Erɔɔpɩ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ yɔɔ yɔ. Piyeba nɛ hadɛ kiŋ wiyaʋ nɛ ajɛɛ lɛɛna panɩɩnɩ ɖama se pɛkpɛndɩ pɔ-sɔɔjanaa nɛ poyooni hayo kiŋ wiyaʋ. Kpɛndʋʋ mbʋ payaɣ se OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique nord.) Hayo kiŋ wiyaʋ nɛ hadɛ kiŋ wiyaʋ pakpakɩɣ ɖɔɖɔ liidiye sakɩyɛ nɛ pañakɩ pana se polu you wondu ndʋ tɩkpaɖɩ ɖoŋ yɔ. Poyoni ɖama ɖɔɖɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-taa paa weyi ɖʋ nesi lɛlʋ koyindinaa yoŋ taa Afrika, Aazii nɛ Ameriki Laatiini. Pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa pitileɖita yɔ sɩ-taa, Rusii nɛ ajɛɛ wena aɖʋʋ-kʋ nesi yɔ, papɩsɩ kewiyaɣ ŋga kɛwɛ ɖoŋ siŋŋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ. Pɛwɛɛ nɛ patɩŋɩɣnɩ ordinatɛɛrɩwaa yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ poyouni hadɛ kiŋ wiyaʋ. Awiya ana akʋ ɖama tɔm se a-taa paa anɩ tɩŋɩɣnɩ ordinatɛɛrɩwaa yɔɔ nɛ eyeki se lɛlʋ elesi liidiye nɛ pɩcamɩ e-komina. Nɛ ɛzɩ Danɩyɛɛlɩ kaayɔɔdʋʋ yɔ, hayo kiŋ wiyaʋ wɛɛ nɛ ewoki pɩ-yɔɔ nɛ ɛkaɖɩɣnɩ Ɛsɔ samaɣ.—Dan. 11:41.

HAYO KIŊ WIYAƲ WƐƐ NƐ ƐSƲƲ “ÐOŊ TƐTƲ” YAA TƐTƲ KIÐEÐETU TAA

7. Ɛbɛ kɛnɩ ‘tɛtʋ kiɖeɖetu’?

7 Danɩyɛɛlɩ 11:41 yɔɔdaa se hayo kiŋ wiyaʋ kaɣ sʋʋ ‘tɛtʋ kiɖeɖetu taa.’ Ɛbɛ tɛtʋ ndʋ tɩkɛnaa? Caanaʋ taa lɛ, Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ payaɣaɣ mbʋ. Pakpakaɣ Izrayɛɛlɩ se ŋgʋ “kɩlɩnɩ ɖeu tɛtʋ kpeekpe taa.” (Ezek. 20:6) Mbʋ piiyeba nɛ tɛtʋ ndʋ tɩmʋ ñɩm siŋŋ yɔ, mbʋ lɛ se tɩɩkɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa palakaɣ Ɛsɔ sɛtʋ toovenim ñɩndʋ yɔ. Kpaɣnɩ pɩnaɣ 33 tɛ Pantekooti wiye lɛ, ‘tɛtʋ kiɖeɖetu’ ndʋ tɩtɩtasɩ kɛʋ tɛtʋ yɔɔ lone naɖɩyɛ keekee. Pɩ-taa wɛ nɩʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, sɔnɔ Yehowa samaɣ wɛ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Ɛlɛ ‘tɛtʋ kiɖeɖetu’ kɛnɩ ɖenɖe Yehowa samaɣ lakɩ ka-tʋma yɔ, pɩkpɛndɩnɩ sɛtʋ ndʋ patɩŋɩɣnɩ  kediɣzisi nɛ tɔm susuu yɔɔ nɛ pahaɣ Yehowa yɔ.

8. Ɛzɩma hayo kiŋ wiyaʋ sʋ ‘tɛtʋ kiɖeɖetu’ taa?

8 Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa, hayo kiŋ wiyaʋ sʋ ‘tɛtʋ kiɖeɖetu’ taa tam sakɩyɛ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Alɩwaatʋ ndʋ Caama ɛjaɖɛ taa Naaziiwaa kaakɛ hayo kiŋ wiyaʋ yɔ, kɔzɩ kɔzɩ Caama you naalɛ ñɩŋgʋ taa, wiyaʋ ɛnʋ ɛsʋ tɛtʋ kiɖeɖetu taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnazɩ Yehowa sɛyaa nɛ ɛkʋ-wɛ. Alɩwaatʋ ndʋ Iniyɔɔ Soviyetiiki pɩsɩ hayo kiŋ wiyaʋ Caama you naalɛ ñɩŋgʋ wayɩ yɔ, kɩsʋ ‘tɛtʋ kiɖeɖetu’ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩnazɩ Ɛsɔ samaɣ nɛ kɩñɩɣ kɔ-yɔɔ se kɛlɛɣzɩ ɛjaɖɛ.

9. Pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa pitileɖita yɔ sɩ-taa, ɛzɩma Rusii nɛ ajɛɛ wena aɖʋʋ-kʋ nesi yɔ, pasʋ ‘tɛtʋ kiɖeɖetu’ taa?

9 Pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa pitileɖita yɔ sɩ-taa, Rusii nɛ ajɛɛ wena aɖʋʋ-kʋ nesi yɔ, pasʋ ɖɔɖɔ ‘tɛtʋ kiɖeɖetu’ taa. Ɛzɩma tɩyɛ? Pɩnaɣ 2017 taa, Rusii ɖɩɣ nʋmɔʋ Yehowa samaɣ tʋmɩyɛ nɛ kɩɖʋ ɖo-koobiya halaa nɛ abalaa nabɛyɛ salaka taa. Kɩɖɩɣ nʋmɔʋ ɖɔɖɔ ɖa-takayɩsɩ, pɩkpɛndɩnɩ Traduction du monde nouveau. Pɩtasɩ lɛ, kɩmʋ ɖɔɖɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ piliŋa ŋga kɛwɛ Rusii yɔ, pɩkpɛndɩnɩ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ nɛ Kigbeɣliŋ Kpaamɩŋ. Kɩlabɩ mbʋ nɛ pɩtɛ lɛ, pɩnaɣ 2018 taa, Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ yɔɔdɩ se Rusii nɛ ajɛɛ wena aɖʋʋ-kʋ nesi yɔ, mba kɛnɩ hayo kiŋ wiyaʋ. Ɛlɛ, paa komina nakʋyʋ ɛnazɩɣ Yehowa samaɣ yɔ, kaayouni komina ŋgʋ yaa kaañakɩ pana se kɛlɛɣzɩ-kʋ. Ɛlɛ kɔɖɔŋ lɔŋ weyi Bibl tasaa se patɩmɩ “mba payɩ pɛwɛ lona sɔsɔna taa yɔ pɔ-yɔɔ” yɔ ɩ-yɔɔ, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ kominawaa mba pakpakɩɣ lɩmaɣza se pana se ɛyaa pɩzɩɣ nɛ pala pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ faaa yaa paapɩzɩɣ yɔ.—1 Tim. 2:1, 2.

ƐZƖ HAYO KIŊ WIYAƲ KAƔ WABƲ HADƐ KIŊ WIYAƲ YAA WE?

10. Ɛzɩ hayo kiŋ wiyaʋ kaɣ wabʋ hadɛ kiŋ wiyaʋ yaa we? Lɩzɩ pɩ-taa.

10 Mbʋ hayo kiŋ wiyaʋ lakɩ yɔ, pɩ-yɔɔ natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Danɩyɛɛlɩ 11:40-45 taa yɔ tɩkɩlɩɣ ñɩɣʋ niye. Ɛzɩ pɩwɩlɩɣ se ɛkaɣ wabʋ hadɛ kiŋ wiyaʋ yaa we? Aayɩ. Hadɛ kiŋ wiyaʋ kaɣ wɛʋ nɛ ‘ɛ-ɛsa’ alɩwaatʋ ndʋ Yehowa nɛ Yesu paɖɩzɩɣ ɛyaa kominawaa tɩŋa Armaagedɔɔ you taa yɔ. (Natʋ 19:20) Ɛbɛ yɔɔ ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛmnɩ tɔm ndʋ? Na ndʋ Danɩyɛɛlɩ takayaɣ nɛ Natʋ takayaɣ taa natʋ tɔm wɩlɩɣ yɔ.

Armaagedɔɔ taa, Ɛsɔ Kewiyaɣ, ŋga pakpaɣ-kɛ nɛ pamaɣzɩnɩ pɩyɛ naɖɩyɛ yɔ, kakaɣ ɖɩzʋʋ ɛyaa kewiyitu tɔɔʋ, ndʋ pakpaɣ-tʋ nɛ pamaɣzɩnɩ sɩʋ kpeliɣa sɔsɔɔ cɩnɛ yɔ (Cɔnɩ tɔm ñʋʋ ŋgʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ 20, tayʋʋ 11)

11. Ɛbɛ Danɩyɛɛlɩ 2:43-45 wɩlɩɣ? (Cɔnɩ takayaɣ huyuu yɔɔ kɩlɛmʋʋ.)

11 Kalɩ Danɩyɛɛlɩ 2:43-45. Nayʋ Danɩyɛɛlɩ yɔɔdʋʋ ɛyaa kominawaa ndɩ ndɩ mba pɛwɛnɩ ɖoŋ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ yɔ pɔ-tɔm. Ɛyɔɔdaa se pɛkɛ sɩʋ kpeliɣa sɔsɔɔ ŋga palabɩ-kɛ nɛ ñɩɣtʋ yɔ kɔ-hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ. Ɛyaa kominawaa mba, pɛ-kɛdɛzaɣ ñɩŋgʋ sɩŋnɩ sɩʋ kpeliɣa ŋga ka-naataŋ weyi palabɩ-ɩ nɛ ñɩɣtʋ nɛ cʋʋ yɔ. Naataŋ sɩŋnɩ Aŋglo-Amerika Kewiyaɣ. Natʋ ndʋ, tɩwɩlɩɣ se Aŋglo-Amerika Kewiyaɣ kaɣ wɛʋ ka-tʋmɩyɛ labʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔŋ nɛ kaɖɩzɩ ɛyaa kominawaa yɔ.

12. (a) Ɛbɛ tɛtɛgbɩnɛ ñʋʋ lʋbɛ ñɩŋgʋ sɩŋnaa? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ tɔm ndʋ?

12 Apostoloo Yohanɛɛsɩ ɖɔɖɔ yɔɔdɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi ndɩ ndɩ tɔm. Kewiyisi nzɩ sɩwɛnɩ ɖoŋ Yehowa samaɣ yɔɔ. Yohanɛɛsɩ yɔɔdaa se kominawaa mba, pɛwɛ ɛzɩ tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ ñʋŋ lʋbɛ yɔ. Tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ ɖɩ-ñʋʋ lʋbɛ ñɩŋgʋ sɩŋnɩ Aŋglo-Amerika Kewiyaɣ. Tɔm ndʋ tɩcɛyaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñʋʋ nakʋyʋ tɩtasɩ lɩʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ. Tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ, ɖɩ-ñʋʋ lʋbɛ ñɩŋgʋ kaɣ wɛʋ kewiyitu tɔɔʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ  Krɩstʋ nɛ ɛ-sɔɔjanaa mba pɛwɛ ɛsɔdaa yɔ paɖɩzɩɣ-kʋ nɛ pɛkpɛndɩnɩ tɛtɛgbɩnɛ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ yɔ. *Natʋ 13:1, 2; 17:13, 14.

PIILEÐIƔ LƐ ƐBƐ HAYO KIŊ WIYAƲ KAƔ LABƲ?

13-14. (a) Akɛ ‘Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ tɛtʋ taa yɔ’? (b) Nɛ ɛbɛ pɩzɩɣ piyele nɛ ɛkʋyɩ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ?

13 Ezekɩyɛɛlɩ ma natʋ tɔm natʋyʋ, nɛ tiheyiɣ-ɖʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla pʋcɔ nɛ paɖɩzɩ hayo kiŋ wiyaʋ nɛ hadɛ kiŋ wiyaʋ yɔ. Pɩwɛ ɛzɩ natʋ tɔm ndɩ ndɩ ndʋ tɩwɛ Ezekɩyɛɛlɩ 38:10-23; Danɩyɛɛlɩ 2:43-45; 11:44–12:1; nɛ Natʋ 16:13-16, 21 taa yɔ, tɩyɔɔdʋʋ wondu kʋɖʋmtʋ tɔm na. Ye pɩkɛ mbʋ yɔ, na mbʋ ɖɩmaɣzɩɣ se pɩkaɣ labʋ yɔ.

14 Kʋñɔŋ sɔsɔʋ paɣzɩɣ nɛ pɩla alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, “tɛtʋ kpeekpe yɔɔ awiya” kaɣ kpɛndʋʋ nɛ aɖʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ. (Natʋ 16:13, 14; 19:19) Bibl yaɣ ajɛɛ kɩgbɛndʋʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ se ‘Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ tɛtʋ taa yɔ.’ (Ezek. 38:2) Ajɛɛ kɩgbɛndʋʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ, ɖɩkaɣ kʋyʋʋ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ nɛ ɖɩñaɣ pana se ɖɩɖɩzɩ-kɛ cɩɖɩ cɩɖɩ. Ɛbɛ kaɣ yebu se ɖɩkʋyɩ kɔ-yɔɔ? Natʋ tɔm ndʋ tɩyɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-tɔm yɔ tɩ-taa natʋyʋ taa, apostoloo Yohanɛɛsɩ yɔɔdaa se ɖɔmbɛɛ sɔsɔna naayɛ kaɣ tɔlʋʋ Ɛsɔ koyindinaa yɔɔ. Ðɔmbɛɛ tɔlʋʋ mbʋ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩŋnɩ nɩŋgbaŋʋʋ hɔm tɔm sɔsɔtʋ ndʋ Yehowa samaɣ kaɣ susuu yɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se tɔm ndʋ tɩkaɣ yebu nɛ Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ tɛtʋ taa yɔ, ɛkʋyɩ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ nɛ ɛñaɣ pana se ɛɖɩzɩ ka-tɩŋa.—Natʋ 16:21.

15-16. (a) Pɩtɩla ɛbɛ tɔm Danɩyɛɛlɩ 11:44, 45 yɔɔdʋʋ? (b) Ɛbɛ kaɣ talʋʋ hayo kiŋ wiyaʋ nɛ Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ yɔ?

15 Pɩtɩla nɩŋgbaŋʋʋ hɔm tɔm sɔsɔtʋ ndʋ, nɛ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ kʋyʋʋ kɛdɛzaɣ ñɩmbʋ tɔm Danɩyɛɛlɩ 11:44, 45 yɔɔdʋʋ. (Kalɩ Danɩyɛɛlɩ 11:44, 45.) Danɩyɛɛlɩ yɔɔdɩ peeɖe se “wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ hayo kiŋ pɔ-kɔkɔɖɛ” yiɣdiɣ hayo kiŋ wiyaʋ weyi ɛmʋ “pana sɔsɔna” yɔ. Hayo kiŋ wiyaʋ ɖʋʋ ɛ-taa se ‘ɛkʋʋ ɛyaa sakɩyɛ.’ Tɔm piye “sakɩyɛ” nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ cɩnɛ yɔ, pɩwɛ ɛzɩ Yehowa  samaɣ tɔm pɔyɔɔdʋʋ yɔ. * Pɩtɩla, ɛzɩma pakʋyʋʋ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ kɛdɛzaɣ ɖeɖe yɔ pɩ-tɔm Danɩyɛɛlɩ wɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ cɩnɛ.

16 Alɩwaatʋ ndʋ hayo kiŋ wiyaʋ nɛ kominawaa lalaa pakʋyʋʋ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ yɔ, pɩkaɣ wɩzʋʋ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ siŋŋ, nɛ piyele nɛ Armaagedɔɔ you paɣzɩ. (Natʋ 16:14, 16) Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, pakaɣ ɖɩzʋʋ hayo kiŋ wiyaʋ nɛ ajɛɛ lɛɛna wena pɛkpɛndaa nɛ payaɣ se Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ tɛtʋ taa yɔ, nɛ “nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-ɩ sɩnʋʋ.”—Dan. 11:45.

Yesu Krɩstʋ nɛ ɛ-sɔɔjanaa mba pɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, pakaɣ ɖɩzʋʋ Sataŋ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ, nɛ paya Ɛsɔ samaɣ ñʋʋ Armaagedɔɔ you taa (Cɔnɩ tayʋʋ 17)

17. Akɛ “tiyiyu sɔsɔ” Mikayɛɛlɩ weyi pɔyɔɔdɩ ɛ-tɔm Danɩyɛɛlɩ 12:1 taa yɔ, nɛ ɛbɛ ɛlakɩ?

17 Mayaɣ ŋga katɩŋ pʋwayɩ kpaagbaa yɔ, kɔyɔɔdʋʋ ɛzɩma pakaɣ ɖɩzʋʋ hayo kiŋ wiyaʋ nɛ kominawaa lalaa, nɛ ɛzɩma pakaɣ ɖa-ñʋʋ yabʋ yɔ pɩ-tɔm nɛ pɩkpaɖɩ. (Kalɩ Danɩyɛɛlɩ 12:1.) Mayaɣ kanɛ kɔ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Ðe-wiyaʋ Yesu Krɩstʋ ɖɔɖɔ payaɣ se Mikayɛɛlɩ. Ɛsɔ samaɣ yɔɔ lɛ, ‘ɛkʋyaa nɛ ɛsɩŋ’ kpaɣnɩ pɩnaɣ 1914 taa, alɩwaatʋ ndʋ ɛpɩsɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ Wiyaʋ ɛsɔdaa yɔ. Piileɖiɣ lɛ, ɛkaɣ “kʋyʋʋ nɛ ɛsɩŋ” yaa ɛɖɩzɩ e-koyindinaa Armaagedɔɔ you taa. You ŋgʋ kɩkaɣnɩ kɛʋ mbʋ Danɩyɛɛlɩ yaɣ se “kʋñɔwiye” yɔ, pɩ-kɛdɛzaɣ hɔɔlʋʋ ɛyaa wezuu caɣʋ taa. Yohanɛɛsɩ natʋ ndʋ pama Natʋ takayaɣ taa yɔ tɩ-taa, paya alɩwaatʋ ndʋ tɩkɔŋ kpaagbaa pʋcɔ nɛ you ŋgʋ kɩpaɣzɩ yɔ se “kʋñɔŋ sɔsɔʋ.”—Natʋ 6:2; 7:14.

PAKAƔ ÑA-HƖÐƐ ‘MAƲ TAKAYAƔ TAA’?

18. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcaɣ ɖiɣ ɖiɣ paa ɛbɛ ɛkaɣ labʋ nɛ ɛsɩndaa yɔ?

18 Danɩyɛɛlɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pɔyɔɔdaa se Yehowa nɛ Yesu pakaɣ yabʋ pɛ-sɛyaa ñʋʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ taa. Ye mbʋ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcaɣ ɖiɣ ɖiɣ paa ɛbɛ ɛkaɣ labʋ yɔ. Danɩyɛɛlɩ yɔɔdaa se mba pa-hɩla ‘pama takayaɣ taa’ yɔ, pakaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ. (Dan. 12:1) Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ pama ɖa-hɩla takayaɣ ŋga ka-taa? Pɩwɛɛ se ɖɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɖɩwɛnɩ tisuu Yesu weyi ɛkɛ Ɛsɔ Heɣa yɔ ɛ-yɔɔ. (Yoh. 1:29) Pɩwɛɛ se pamɩyɩsɩ-ɖʋ lɩm nɛ pɩwɩlɩ se ɖɩha ɖa-tɩ Ɛsɔ. (1 Pɩy. 3:21) Nɛ pɩwɛɛ se ɖɩwɩlɩ se ɖɩɖʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ nesi pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɖɩlakɩ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ yɔ se ɖɩsɩnɩ lalaa nɛ pɛkpɛlɩkɩ Yehowa yɔɔ tɔm yɔ, pɩ-yɔɔ.

19. Ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩla lɛɛlɛɛyɔ, nɛ ɛbɛ yɔɔ?

19 Lɛɛlɛɛyɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɩlɩ se ɖɩtaɣ Yehowa nɛ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma ɛgbɛyɛ liu. Lɛɛlɛɛyɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩɖʋ nesi Ɛsɔ Kewiyaɣ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖɩzɩɣ hayo kiŋ wiyaʋ nɛ hadɛ kiŋ wiyaʋ yɔ.

HENDU 149 Wabɩtʋ hendu

^ tay. 5 Akɛ “hayo kiŋ wiyaʋ” sɔnɔ, nɛ ɛzɩma pakaɣ-ɩ ɖɩzʋʋ? Ye ɖɩsɩm tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ cosuu yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ ɖe-tisuu ɖoŋ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩɖaŋ kala wena piileɖiɣ lɛ ɖɩkaɣ katʋʋ yɔ.

^ tay. 12 Ye ŋsɔɔlaa se ŋnɩɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Danɩyɛɛlɩ 2:36-45 nɛ Natʋ 13:1, 2 taa yɔ tɩ-taa nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, kalɩ 15 Juin 2012 tɛ Feŋuu Tilimiye (fransɩɩ taa), hɔɔlʋʋ 7-19.

^ tay. 15 Ye ŋsɔɔlaa se ŋnɩɩ pɩ-taa nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, kalɩ 15 Mai 2015 tɛ Feŋuu Tilimiye (fransɩɩ taa), hɔɔlʋʋ 29-30.