Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 17

“Maya-mɩ se taabalaa”

“Maya-mɩ se taabalaa”

“Maya-mɩ se taabalaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mawɩlɩ-mɩ tɔm ndʋ payɩ manɩ man-Caa cɔlɔ yɔ.”YOH. 15:15.

HENDU 13 Krɩstʋ kɛnɩ ɖa-kɩɖaʋ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1. Ɛzɩma ña nɛ nɔɔyʋ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩpɩsɩ taabalaa kɩbama?

ÐOŊ ÐOŊ lɛ, kajalaɣ nɩŋgbaŋaɣ ŋga pɩwɛɛ se ŋkpɛzɩ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ña nɛ nɔɔyʋ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, ŋga lɛ se ŋkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ña nɛ ɩ ɩcakɩ. Alɩwaatʋ ndʋ iheyiɣ ɖama mɩ-lɩmaɣza nɛ ɛzɩma pɩlakɩ-mɩ yɔ lɛ, ɩpɩsɩɣ taabalaa. Ɛlɛ nabʋyʋ taa pɩfɛyɩ kɛlɛʋ se ɖɩpɩsɩ Yesu taabalaa kɩbama. Ɛbɛ yɔɔ?

2. Kajalaɣ kaɖɛ nɖɩ ɖɩkatɩɣ?

2 Kajalaɣ kaɖɛ lɛ se wiɖiyi ɖɩtɩkatɩ Yesu. Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ mba sakɩyɛ kaakatɩ kaɖɛ nɖɩ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ apostoloo Pɩyɛɛrɩ yɔɔdaa se: “Paa wiɖiyi ɩtɩna-ɩ yɔ, ɩsɔɔlɩ-ɩ. Paa ɩɩnaɣ-ɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ɩwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ.” (1 Pɩy. 1:8) Ye mbʋ ɖa nɛ Yesu ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkɛ taabalaa kɩbama paa wiɖiyi ɖɩtɩkatɩ-ɩ yɔ.

3. Kaɖɛ naalɛ ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩkatɩɣ?

3 Kaɖɛ naalɛ ñɩnɖɛ lɛ se ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩnɩ Yesu. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩmɩɣ yɔ, Yehowa ɖɩyɔɔdʋʋna. Pɩkɛ toovenim se ɖɩtɩmɩɣ Yesu hɩɖɛ taa, ɛlɛ pɩtɩkɛ ɛnʋ ɖɩyɔɔdʋʋna. Halɩ Yesu tɩsɔɔlɩ se ɖɩtɩmnɩ-ɩ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, adɩma kɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɖɔɖɔ, nɛ Yehowa ɖeke pɩwɛɛ se pɛsɛɛ. (Mat. 4:10) Paa mbʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ Yesu ɖɔ-sɔɔlɩm.

4. (a) Kaɖɛ naadozo ñɩnɖɛ lɛ nɖɩ? (b) Nɛ ɛbɛ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

4 Kaɖɛ naadozo ñɩnɖɛ lɛ se Yesu wɛ ɛsɔdaa, ye mbʋ ɖɩɩpɩzɩɣ  nɛ ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩcaɣ. Ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ tɔm sakɩyɛ Yesu yɔɔ paa ɖɩfɛyɩ ɛ-cɔlɔ kpam yɔ. Ðɩkaɣ naʋ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩcɛyɩsɩ ɖa nɛ ɩ ɖa-taabalɩyɛ yɔ pɩ-taa naanza. Ɛlɛ kajalaɣ lɛ, iyele nɛ ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖiyele nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɖa nɛ Krɩstʋ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ.

ƐBƐ YƆƆ PƖWƐƐ SE ÐƖPƖSƖ YESU TAABALAA?

5. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩkɛ Yesu taabalaa? (Kalɩ ɖɔɖɔ aɖakasɩ sɩnɛ: “ Ye taabalɩyɛ ɛwɛ ɖa nɛ Yesu ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, piyeki nɛ taabalɩyɛ wɛɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa” nɛ “ Wɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana Yesu yɔɔ.”)

5 Ye ɖɩsɔɔlaa se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩkɛ Yesu taabalaa. Ɛbɛ yɔɔ? Yele nɛ ɖɩna lɩmaɣza naalɛ ɖeke. Kajalaɣ lɛ, Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Caa maɣmaɣ sɔɔlɩ-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɔɔlɩ-m.” (Yoh. 16:27) Ɛyɔɔdaa ɖɔɖɔ se: “Nɔɔyʋ ɛɛkɔŋ Caa cɔlɔ nɛ ɛtɩtɩŋnɩ mɔ-yɔɔ.” (Yoh. 14:6) Ɛyʋ ñakʋʋ pana se ɛkɛ Yehowa taabalʋ nɛ eeyeki se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ɛ nɛ Yesu pɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩwɛ ɛzɩ ɛñakʋʋ pana se ɛsʋʋ kuduyuu nakʋyʋ tɛɛ, ɛlɛ ɛɛtɩŋɩɣnɩ nɔnɔɔ yɔ. Yesu labɩnɩ tʋmɩyɛ kɩɖaʋ ŋgʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdaɣ se ɛkɛ “nɔnɔɔ ŋga ka-taa heŋ tɩŋɩɣna yɔ.” (Yoh. 10:7) Lɩmaɣzɩyɛ naalɛ ñɩnɖɛ lɛ se Yesu maɣzɩnɩ ɛ-Caa wɛtʋ ɖeyi ɖeyi. Eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Weyi ɛna-m yɔ, ɛna ɖɔɖɔ Caa.” (Yoh. 14:9) Ye mbʋ, nʋmɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa yɔ, ŋgʋ lɛ se ɖɩkpɛlɩkɩ Yesu wezuu caɣʋ yɔɔ tɔm. Ðɩwɛɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Yesu yɔɔ tɔm lɛ, sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ ɛ-yɔɔ yɔ pɩpaɣlɩɣ. Ða nɛ Yesu ɖa-taabalɩyɛ kaacɛyɩsɩɣ lɛ, ɖɩsɔɔlʋʋ ɛ-Caa ɖɔɖɔ nɛ pɩkpaɖɩ.

6. Lɩmaɣzɩyɛ lɛɛɖɛ nɖɩ yɔɔ pɩwɛɛ se taabalɩyɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ Yesu ɖɛ-hɛkʋ taa? Lɩzɩ pɩ-taa.

6 Pɩwɛɛ se taabalɩyɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ Yesu  ɖɛ-hɛkʋ taa nɛ pɩsa nɛ pocosi ɖa-adɩma yɔɔ. Ye mbʋ, pɩwɩlɩɣ se pɩtasɩnɩ tɔm ndʋ ɖɩtɛzɩɣnɩ ɖa-adɩma nɛ ɖɩyɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ se “Yesu hɩɖɛ taa” yɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla nabʋyʋ ɖɔɖɔ. Pɩpɔzʋʋ se ɖɩtɩlɩ ɛzɩma Yehowa tɩŋɩɣnɩ Yesu yɔɔ nɛ ecosuu ɖa-adɩma yɔɔ yɔ. Yesu heyi apostoloowaa se: “Mbʋ payɩ ɩpɔzʋʋ ma-hɩɖɛ taa yɔ, mankaɣ-pʋ labʋ.” (Yoh. 14:13) Paa Yehowa ewelisiɣni ɖa-adɩma nɛ ecosuu a-yɔɔ yɔ, ɛha Yesu ɖoŋ se ɛɖɔ Ɛ-lɩmaɣza yɔɔ. (Mat. 28:18). Ye mbʋ, pʋcɔ nɛ Ɛsɔ cosi ɖa-adɩma yɔɔ lɛ, ɛcɔŋna nɛ ɛna se ɖɩɖɔm lɔŋ weyi Yesu tasaa yɔ ɩ-yɔɔ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ, Yesu yɔɔdaa se: “Ye ikpeɣu ɛyaa pa-kɩwɛɛkɩm yɔ, mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛkaɣ-mɩ kpeɣu ɖɔɖɔ; ɛlɛ ye iikpeɣu ɛyaa pa-kɩwɛɛkɩm yɔ, mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛɛkaɣ-mɩ kpeɣu ɖɔɖɔ mɩ-kɩwɛɛkɩm.” (Mat. 6:14, 15) Ye mbʋ pɩcɛyɩ siŋŋ se ɖɩla lalaa mbʋ Yehowa nɛ Yesu palakɩ-ɖʋ yɔ!

7. Mba Yesu kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ wazɩɣ?

7 Mba taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛ pa nɛ Yesu pɛ-hɛkʋ taa yɔ, pe-ɖeke ɛ-kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ kaɣ wazʋʋ. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna? Yesu yɔɔdaa se ɛkaɣ kpaɣʋ ‘e-wezuu nɛ ɛcɛlɩ ɛ-taabalaa yɔɔ.’ (Yoh. 15:13) Ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa mba paacaɣ wezuu pʋcɔ nɛ Yesu kɔŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩkaɣ pɔzʋʋ se pɛkpɛlɩkɩ ɛ-yɔɔ tɔm nɛ pɔsɔɔlɩ-ɩ. Pakaɣ fezuu halaa nɛ abalaa mba. Pa-taa nabɛyɛ lɛ Abraham, Saara, Moyizi nɛ Rahaabɩ. Nɛ halɩ pɩkaɣ pɔzʋʋ se Yehowa sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa mba, paɖʋ taabalɩyɛ nɛ Yesu nɛ pɩsa nɛ pehiɣ tamtam wezuu.—Yoh. 17:3; Tʋma 24:15; Ebr. 11:8-12, 24-26, 31.

8-9. (a) Ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ Yohanɛɛsɩ 15:4, 5 taa yɔ, ɛbɛ ɖa nɛ Yesu ɖa-taabalɩyɛ haɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩla? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se taabalɩyɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ Yesu ɖɛ-hɛkʋ taa?

8 Pɩkɛnɩ-ɖʋ taa leleŋ se ɖa nɛ Yesu ɖɩla Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ susuu nɛ tɩ-wɩlʋʋ tʋmɩyɛ. Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛɛkɛ wɩlɩyʋ. Nɛ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Yesu pɩsɩ ɛsɔdaa yɔ, ɛpɩsɩ ɛgbɛyɛ ñʋʋdʋ nɛ ewobi pɩ-yɔɔ nɛ eɖiyiɣ tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ tʋmɩyɛ. Ɛnaɣ pana wena ŋñakɩ se ŋsɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ nɛ patɩlɩ ɛ nɛ ɛ-Caa yɔ nɛ pɩkɛdɩɣnɩ-ɩ. Ye mbʋ, Yehowa nɛ Yesu pe-ɖeke papɩzɩɣna pasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ nɖɩ.—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 15:4, 5.

9 Ɛsɔtɔm wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ sɔɔlɩm Yesu yɔɔ nɛ pɩsa nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa. Ye mbʋ iyele nɛ ɖɩna mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩpɩsɩ Yesu taabalaa yɔ pɩ-taa naanza.

ƐZƖMA ŊPƖZƖƔ NƐ ŊÐƲ TAABALƖYƐ NƐ YESU?

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɩsɩ Yesu taabalʋ (1) ye ŋkpɛlɩkɩɣ se ŋtɩlɩ-ɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, (2) ye ŋmaɣzɩɣnɩ ɛ-maɣzɩm nɛ ɛ-lakasɩ yɔ, (3) ye ŋsɩɣnɩ Krɩstʋ koobiya yɔ, nɛ (4) ye ŋɖʋʋ nesi ɛgbɛyɛ ɖʋtʋ yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 10-14) *

10. Kajalaɣ nɩŋgbaŋaɣ ŋga pɩwɛɛ se ɖɩkpɛzɩ nɛ taabalɩyɛ wɛɛ ɖa nɛ Yesu ɖɛ-hɛkʋ taa?

10 (1) Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Yesu. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ ye ɖɩkalɩɣ Maatiyee, Maarkɩ, Luka nɛ Yohanɛɛsɩ takayɩsɩ nzɩ sɩwɛ Bibl taa yɔ. Bibl taa kɛdɛsɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ Yesu wezuu caɣʋ tɔm yɔ, sɩ-yɔɔ maɣzʋʋ yeki se ɖɩsɔɔlɩ Yesu nɛ ɖɩñamɩ-ɩ camɩyɛ lakasɩ nzɩ ɛlakaɣ ɛyaa yɔ sɩ-yɔɔ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ, paa ɛɛkɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa Ñʋʋdʋ yɔ, ɛtɩkpaɣ-wɛ ɛzɩ yomaa yɔ. Ɛlɛ eheyi-wɛ ndʋ ɛmaɣzaɣ yɔ nɛ ɛzɩma pɩlakaɣ-ɩ yɔ. (Yoh. 15:15) Alɩwaatʋ ndʋ paawɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ, ɛnɩ pe-siziŋ nɛ ɛ nɛ wɛ pewii. (Yoh. 11:32-36) Halɩ mba pakaɖaɣnɩ-ɩ yɔ, paanawa se ɛkɛ mba pewelisiɣ ɛ-tɔm yɔ pa-taabalʋ. (Mat. 11:19) Ye ɖɩmaɣzɩɣnɩ wɛtʋ ndʋ Yesu kaawɛnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ yɔ, ɖa nɛ lalaa ɖa-taabalɩyɛ cɛyɩsɩɣ, ɖɩwɛɛ taa leleŋ taa nɛ pɩkpaɖɩ, nɛ ɖɩsɔɔlɩ Yesu nɛ ɖɩñamɩ-ɩ nɛ pɩkpaɖɩ.

11. (a) Nɩŋgbaŋaɣ naalɛ ñɩŋga ŋga pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛzɩ nɛ ɛpɩsɩ Yesu taabalʋ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ kɔ-tɔm cɛyaa?

11 (2) Maɣzɩnɩ Yesu maɣzɩm nɛ ɛ-lakasɩ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩlɩɣ Yesu maɣzɩm nɛ  ɖɩmaɣzɩɣnɩ-pʋ nɛ pɩkpaɖɩɣ lɛ, ɖa nɛ ɩ ɖa-taabalɩyɛ cɛyɩsɩɣ nɛ pɩkpaɖɩ. (1 Kɔr. 2:16) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu? Maɣzɩ kɩɖaʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Yesu maɣzaɣ lalaa sɩnʋʋ yɔɔ nɛ pɩkpaɖɩ ɛzɩma ɛ-tɔm ɛkɛdɩnɩ ɛ-maɣmaɣ yɔ pɩ-yɔɔ. (Mat. 20:28; Roma 15:1-3) Ɛɛwɛnɩ maɣzɩm mbʋ; pʋyɔɔ lɛ, ɛɛkɛ weyi ɛlaɣ ɛ-tɩ nɛ ekpeɣu yɔ. Ɛtaamʋʋ pana lɛɛ lɛɛ tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɛ-yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ. (Yoh. 1:46, 47) Nɛ etiyele nɛ kɩwɛɛkɩm mbʋ nabɛyɛ laba nɛ pɩɖɛɛ yɔ, pɩwɛɛnɩ ɖoŋ wɛtʋ ndʋ ɛwɛnɩ pɔ-yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ. (1 Tim. 1:12-14) Yesu yɔɔdaa se: “Ɛyaa tɩŋa [kaɣ tɩlʋʋ] se ɩkɛ mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyaa—ye sɔɔlɩm ɛwɛ mɩ-hɛkʋ taa yɔ.” (Yoh. 13:35) Pɩwɛɣ ɖeu se ŋpɔzɩ ña-tɩ tɔm tʋnɛ: “Mɛwɛɛ nɛ mamaɣzɩɣnɩ Yesu kɩɖaʋ nɛ malakɩ mbʋ payɩ manpɩzɩɣ yɔ se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ma nɛ mon-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa?”

12. (a) Nɩŋgbaŋaɣ naadozo ñɩŋga ŋga pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛzɩ nɛ ɛpɩsɩ Yesu taabalʋ? (b) Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛzɩ-kɛ?

12 (3) Sɩnɩ Krɩstʋ koobiya. Mbʋ ɖɩlakɩ Yesu koobiya patam numwaa yɔ, Yesu kpakɩɣ-pʋ ɛzɩ ɛnʋ ɖɩlakɩ-pʋ yɔ. (Mat. 25:34-40) Nʋmɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩsɩnɩ patam numwaa yɔ, ŋgʋ lɛ se ɖɩla ɖo-ɖoŋ ɖeɖe Kewiyaɣ tɔm susuu nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu ɖʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yɔ ɖɩ-taa. (Mat. 28:19, 20; Tʋma 10:42) “Heŋ lɛɛŋ” sɩnʋʋ ɖeke yekina nɛ Krɩstʋ koobiya pɩzɩ nɛ pala tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ pɛwɛɛ nɛ palakɩ-ɖɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ lɛɛlɛɛyɔ yɔ. (Yoh. 10:16) Ye ŋkɛ heŋ lɛɛŋ taa tʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ payɩ ŋɖʋʋ nesi tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, pɩtasɩna se ŋwɩlɩɣ patam numwaa ñɔ-sɔɔlɩm lɛ, ŋwɩlɩɣ-pʋ ɖɔɖɔ Yesu.

13. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Yesu lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ Luka 16:9 taa yɔ?

13 Ða nɛ Yehowa nɛ Yesu ɖɩɖʋʋ taabalɩyɛ ɖɔɖɔ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɖɩhaɣ liidiye se ɖɩɖʋnɩ nesi tʋmɩyɛ nɖɩ pɛwɛɛ nɛ peɖiyiɣ yɔ pɩ-yɔɔ. (Kalɩ Luka 16:9.) Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩha liidiye nɛ pɩsɩnɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ. Palakɩnɩ liidiye nɖɩ tʋmɩyɛ se pɩsɩna nɛ posusi tɔm kɩbandʋ poliŋ lona taa, pɩsɩna nɛ pama toovenim Ɛsɔ sɛtʋ kuduyuŋ nɛ pɔñɔɔzʋʋ-ɩ, nɛ pɩsɩna nɛ pɔcɔnɩ mba kɛgbɛdɩsaɣ nakɛyɛ talɩ-wɛ yɔ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe. Ðɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩsɩnɩ ɖa-maɣmaɣ ɖɛ-ɛgbɛyɛ liidiye nʋmɔʋ taa, nɛ ɖɩsɩnɩ mba ɖɩnawa se pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ. (Adu. 19:17) Nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩɖʋ nesi Krɩstʋ koobiya.

14. Ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ Efɛɛzɩ mba 4:15, 16 taa yɔ, nɩŋgbaŋaɣ naanza ñɩŋga ŋga pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛzɩ nɛ ɛpɩsɩ Yesu taabalʋ?

14 (4) Ðʋ nesi Krɩstʋ ɛgbɛyɛ ɖʋtʋ. Ða nɛ Yesu weyi ɛkɛ ɛgbɛyɛ ñʋʋdʋ yɔ, ɖa-taabalɩyɛ cɛyɩsɩɣ nɛ pɩkpaɖɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖa nɛ mba ɛlɩzaa se pɔcɔnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɔ. (Kalɩ Efɛɛzɩ mba 4:15, 16.) Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Ðɩwɛɛ nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ kpeekpe ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. Pɩsa nɛ ɖɩtalɩ kaɖʋwa ŋga lɛ, ɖɩkpaɣ agbaa naayɛ nɛ ɖɩkpɛndɩ lɛɛna yɔɔ, nɛ ɖɩla lɛɣzɩtʋ ɖɔɖɔ kookasɩ kamasɩ hɔɔlʋʋ taa. Ðʋtʋ ndʋ tiyeba nɛ ɖɩtɔsɩ liidiye sakɩyɛ. Paa mbʋ yɔ, alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, pɩɩpɔzaa se tɔm susuyaa nabɛyɛ ɩla lɛɣzɩtʋ kɩfatʋ natʋyʋ. Tɔm susuyaa siɣsiɣ ñɩma mba, pɩtɩla paawɛ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ piyeba nɛ pa nɛ peeɖe koobiya pamalɩnɩ ɖama siŋŋ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, pɔpɔzɩ-wɛ se pɛlɛɣzɩ ɛgbɛyɛ. Yesu taa wɛɣ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛnaɣ ɛzɩma tɔmkpɛlɩkɩyaa siɣsiɣ ñɩma mba paɖʋʋ nesi ɖʋtʋ ndʋ yɔ!

 YESU TAABALAA TAMTAM

15. Ɛzɩma ɖa nɛ Yesu ɖa-taabalɩyɛ kaɣ cɛyɩsʋʋ nɛ pɩkɩlɩ?

15 Ɛyaa mba pata-wɛ num fezuu kiɖeɖeu taa yɔ, pɛwɛnɩ lidaʋ se pa nɛ Yesu pakaɣ wɛʋ tamtam, nɛ pa nɛ ɩ pɔtɔɔ kewiyitu Ɛsɔ Kewiyaɣ taa. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, pa nɛ Yesu pɛwɛɣ; pʋ-tɔbʋʋ se panaɣ-ɩ, pɔyɔɔdɩnɩ-ɩ nɛ pakpaɣ alɩwaatʋ nɛ pa nɛ ɩ pacaɣ. (Yoh. 14:2, 3) Mba pɛwɛnɩ lidaʋ se pacakɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, Yesu kaɣ-wɛ sɔɔlʋʋ nɛ ekemni-wɛ ɖɔɖɔ. Paa paakaɣ naʋ Yesu yɔ, pa nɛ ɩ pa-taabalɩyɛ kaɣ cɛyɩsʋʋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛɣ nɛ panɩɣ leleŋ wezuu caɣʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Yehowa nɛ Yesu paha-wɛ yɔ kɩ-taa yɔ.—Iza. 9:6, 7.

16. Wazasɩ nzɩ ɖa nɛ Yesu ɖa-taabalɩyɛ kɔŋnɩ-ɖʋ?

16 Yesu ya-ɖʋ se ɖɩkɛ ɛ-taabalaa, nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖitisiɣ yɔ, ɖihikiɣ wazasɩ sakɩyɛ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Ɛsɔɔlɩ-ɖʋ, nɛ ɛɖʋʋ-ɖʋ nesi lɛɛlɛɛyɔ. Ðɩwɛnɩ waɖɛ se ɖɩcaɣ wezuu tam. Nɛ mbʋ pɩ-tɔm cɛyaa nɛ pɩkɩlɩ yɔ lɛ se ɖa nɛ Yesu ɖa-taabalɩyɛ kaɣ yebu nɛ ɖɩwɛɛnɩ ñɩm mbʋ pɩkpaɖaa yɔ; ñɩm mbʋ lɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩwɛɣ ɖa-taa paa weyi nɛ Yesu Caa Yehowa pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Pɩkɛnɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ se paya-ɖʋ se Yesu taabalaa!

HENDU 17 “Mɔnsɔɔlaa”

^ tay. 5 Apostoloowaa kpaɣ pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ pa nɛ Yesu pɔyɔɔdʋʋ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ, nɛ pa nɛ ɩ papɩsɩ taabalaa kɩbama. Yesu sɔɔlaa se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩkɛ ɛ-taabalaa, ɛlɛ pɩfɛyɩ-ɖʋ kɛlɛʋ se ɖɩkɛ Yesu taabalaa ɛzɩ pɩɩwɛʋ apostoloowaa kɛlɛʋ yɔ. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ tazʋʋ mbʋ piyeki nɛ pɩwɛɣ-ɖʋ kaɖɛ yɔ pɩ-taa nabʋyʋ taa, nɛ kɩtasɩɣ lɔŋ weyi ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɖa nɛ Yesu ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ.

^ tay. 55 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM Hɔɔlʋʋ 23: (1) Ðɔ-hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ alɩwaatʋ taa, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Yesu wezuu caɣʋ nɛ ɛ-tɔm susuu pɔ-yɔɔ tɔm. (2) Ɛgbɛyɛ taa, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñaɣ pana siŋŋ se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa. (3) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe tɔm susuu taa yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ nesi Krɩstʋ koobiya. (4) Alɩwaatʋ ndʋ pɛkpɛndɩɣ agbaa yɔ, ɖa nɛ ɛzʋtʋyaa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa ye ɖitisiɣ pa-lɩmaɣza yɔɔ yɔ.