Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ALƖWAATƲ NDƲ ÐƐ-ƐYƲ KƲSƆƆLƲ NƆƆYƲ SƖKƖ YƆ

Ye manɩɣ siziŋ nɛ pileɖiɣ yɔ, pɩwɛɛkɩ pʋyʋ?

Ye manɩɣ siziŋ nɛ pileɖiɣ yɔ, pɩwɛɛkɩ pʋyʋ?

Wiɖiyi kʋdɔŋ nakʋyʋ yeba nɛ ŋnɩɩ wɩzasɩ na? Pʋtɔma yɔ, ñɔ-yɔɔ cɛbɩ lɛɛ lɛɛ nɛ halɩ ŋsɔɔ wɩzasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ. Ɛlɛ wɩzasɩ nzɩ sɩm kɔŋna yɔ, sɩfɛyɩ mbʋ. Alan Wolfelt mawa se: “Nabʋyʋ fɛyɩ kaɖɛ nɛ pɩtalɩ se ɛyʋ ɛlʋbɩnɩ wɩzasɩ nzɩ sɩm kɔŋna yɔ.” Ɛlɛ, ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Alɩwaatʋ kaaɖɛɣ nɛ ɛyaa lalaa sɩɣnɩ-ŋ lɛ, ñe-siziŋ nɩʋ kaɣ pasʋʋ.”

Iyele nɛ ɖɩna ɛzɩma Abraham laba alɩwaatʋ ndʋ ɛ-halʋ Saara sɩba yɔ. Bibl kɛdaa se: ‘Abraham kɔm nɛ ɛcaɣ ɛ-kʋñɔŋ nɛ ewii-i.’ Pɔyɔɔdʋʋ cɩnɛ se Abraham ‘caɣ Saara kʋñɔŋ’ yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɩlabɩ alɩwaatʋ cabɩ pʋcɔ nɛ ɛsɔɔ ɛ-halʋ sɩm yɔɔ. * Bibl kɛdaa ɖɔɖɔ se paacɛtɩ Yakɔɔb se tɛtɛ kpɩnɛ naɖɩyɛ kʋ ɛ-pɩyalʋ Yosɛɛfʋ. Yakɔɔb nɩ tɔm ndʋ lɛ, “ɛcaɣ ɛ-pɩyalʋ kʋñɔŋ pɩɖɔɔ pɩŋŋ” nɛ ɛ-hɔʋ taa mba taapɩzɩɣ se pɛhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ. Pɩnzɩ sakɩyɛ kɔm nɛ sɩɖɛɛ, ɛlɛ eɖiɣni nɩʋ siziŋ mbʋ.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

Sɔnɔ ɖɔɖɔ, ɛyaa sakɩyɛ nɩɣ siziŋ pɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa sɩm yɔɔ pɩnzɩ sakɩyɛ. Iyele nɛ ɖɩna ɛyaa naalɛ nabɛyɛ kɩɖaʋ.

  • “Ma-walʋ Robert sɩbɩ kɛgbɛdɩsaɣ nakɛyɛ taa 9 juillet 2008. Kɩyakʋ ŋgʋ ɛsɩba yɔ, kɩtaawɛɛ ndɩ nɛ kɩyakɩŋ lɛɛŋ. Ɛzɩ ɖɩtɩɩlakʋʋ tam yɔ, puwiye ɖɩlɩzɩ sɔntɔ tanaŋ tɛɛ nɛ ɖɩtɛ lɛ, ɖikpiikini ɖama, ɖɩkpɛlɩ ɖama yɔɔ, nɛ ɖiheyi ɖama se ɖɩsɔɔlɩ ɖama nɛ ɛcaŋ ɛɖɛɛ tʋmɩyɛ. Pɩlakɩ pɩnzɩ loɖo yɔ, ɛlɛ mɛwɛɛ nɛ manɩɣ siziŋ mbʋ ma-laŋɩyɛ taa. Mantɩsa se wiɖiyi mankaɣ sɔʋ ma-walʋ sɩm yɔɔ.”​—Gail, ɛwɛnɩ pɩnzɩ 60.

  • “Ma-halʋ kʋsɔɔlʋ sɩbʋ nɛ eyebi-m yɔ pɩcɛzɩ pɩnzɩ 18, ɛlɛ menɖiɣni siziŋ nɩʋ halɩ nɛ sɔnɔ. Alɩwaatʋ ndʋ manaɣ pʋyʋ nɔɔyʋ nɛ pɩwɛ kajʋka lɛ, ma-lɩmaɣza woki ɛ-yɔɔ nɛ mamaɣzɩɣ ɛzɩma ɛ-taa pɩzaɣ se pɩla leleŋ ye ɛɛwɛɛ nɛ ɛna wonuu ŋgʋ yɔ.”​—Etienne, ɛwɛnɩ pɩnzɩ 84.

Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se paa ɛyʋ ɛnɩɣ siziŋ ɛ-ɛyʋ nɔɔyʋ sɩm yɔɔ nɛ pileɖiɣ yɔ, pɩtɩkɛ kɩwɛɛkɩm. Ɛzɩma ɛyaa cakɩ kʋñɔwiye yɔ pɩwɛ ndɩ ndɩ, nɛ pʋyɔɔ lɛ pɩɩwɛɣ ɖeu se ɖɩkʋ nɔɔyʋ tɔm ɛzɩma ɛnɩɣ siziŋ ɛ-ɛyʋ nɔɔyʋ sɩm yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ. Pɩɩwɛɣ ɖeu ɖɔɖɔ se ɖiyele nɛ ɖa-laŋɩyɛ kʋ ɖɔ-tɔm ye pɩlakɩ-ɖʋ ɛzɩ ɖɩɖɛlɩsɩɣ niye kʋñɔwiye caɣʋ taa yɔ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ siziŋ weyi sɩm kɔŋna yɔ?

^ tay. 4 Abraham pɩyalʋ Izaakɩ ɖɔɖɔ kaacaɣ kʋñɔwiye nɛ pileɖi. Bibl wɩlɩɣ se Izaakɩ ɖoo Saara sɩba nɛ pɩla pɩnzɩ naadozo, ɛlɛ ɛwɛɛ nɛ ewiɣ-i.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 24:67.