Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ALƖWAATƲ NDƲ ÐƐ-ƐYƲ KƲSƆƆLƲ NƆƆYƲ SƖKƖ YƆ

Sɩɖaa kaɣ fem

Sɩɖaa kaɣ fem

Pʋtɔma yɔ, ŋtɔzʋʋ se Gail weyi ɖɩɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm nɛ pɩɖɛɛ yɔ, ɛmaɣzaɣ se wiɖiyi ɛɛkaɣ sɔʋ ɛ-walʋ Robert sɩm yɔɔ kpa. Ɛlɛ, ɛɖaŋ kpam se ɛna ɛ-walʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa. Ɛyɔɔdaa se: “Bibl mayaɣ ŋga mankɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ lɛ Natʋ 21:3, 4.” Mayaɣ ŋga kɔtɔŋ se: “Ɛsɔ ɖɩjaɣyɛ yɔ ɛyaa hɛkʋ taa; ɛ nɛ wɛ pakaɣnɩ wɛʋ nɛ pɛkɛ ɛ-samaɣ . . . Ɛkaɣ hɩzʋʋ pɛ-ɛzɩdaa ɛzɩtɛɣlɩm kpeekpe, nɛ sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ; nɛ paatasɩɣ wiu, paatasɩɣ kubusi mabʋ, kʋñɔŋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ, mbʋ yɔ ɛjaɖɛ kɩbɩnɖɛ ɖɛwa.”

Gail yɔɔdaa se: “Lidaʋ tɔm ndʋ, tɩ-wayɩ fɛyɩ. Mamaɣzɩɣ ɛyaa mba pɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa nabɛyɛ sɩba ɛlɛ paasɩŋ se lidaʋ nakʋyʋ wɛɛ se pakaɣ fezuu sɩɖaa yɔ pɔ-yɔɔ lɛ, pɩlakɩ-m pʋtɔdɩyɛ.” Gail ñaɣ pana se ɛcaɣ wezuu nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ e-tisuu, pʋyɔɔ ɛpɩsɩ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ nɛ esusuu ɛyaa lalaa se Ɛsɔ ha-ɖʋ lidaʋ se cee wayɩ “sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ.”

Pʋtɔma yɔ, ŋtɔŋ se: ‘Mantɩsa se tɔm ndʋ tɩkaɣ labʋ.’ Ɛlɛ maɣzɩ abalʋ weyi payaɣ se Yɔb yɔ, ɛ-kɩɖaʋ yɔɔ nɛ ŋna. Ɛɛhɩnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɛ ɛnɩɩ siziŋ pɩdɩɩfɛyɩ. (Yɔb 2:7) Yɔb ñɩnaɣ se sɩm ɛkpaɣ-ɩ nɛ ɛhɛzɩ; paa mbʋ yɔ ɛɛwɛnɩ tisuu se Ɛsɔ kaɣ-ɩ fezuu nɛ ɛtasɩ caɣʋ wezuu tɛtʋ yɔɔ. Ɛyɔɔdɩnɩ lidaʋ se: “Alakɩ nɛ ŋtisi-m haɖɛ, nɛ ŋmɛsɩ-m . . . Ŋŋya-m lɛ, moncosi-ŋ; ŋŋɖaɣnɩ ñɩnʋʋ ñe-nesi tɛɛ tʋmɩyɛ.” (Yɔb 14:13, 15) Yɔb kaawɛnɩ lidaʋ se Ɛsɔ kaɣ tasʋʋ ñɩnʋʋ se ɛna-ɩ nɛ pɩkaɣ-ɩ selituu se efezi-i.

Piileɖiɣ lɛ, Ɛsɔ kaɣ labʋ lidaʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ efezi Yɔb nɛ ɛyaa miiliyaarɩwaa sakɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ tɛtʋ pɩsɩɣ paradisuu yɔ. (Maatiyee 5:4) Bibl yɔɔdɩ Tʋma Labʋ 24:15 taa se ɛyaa mba pasɩba yɔ, “pakaɣ fem.” Yesu ha-ɖʋ lidaʋ se: “Pɩtaaɖɩɣzɩ-mɩ: Ñɩɣyʋʋ talɩɣ nɛ mba pɛwɛ pɩlaŋ taa yɔ, Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ pe-kpeekpe yaʋ” nɛ pefe. (Yohanɛɛsɩ 5:28, 29) Pakaɣ fezuu Yɔb nɛ ɛna ɛzɩma lidaʋ tɔm ndʋ tɩlaba yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛkaɣ ɖaɣnʋʋ “pɩsʋʋ e-evebitu taa” nɛ “e-tomnaɣ ɖaɣnɩ nɛɣdʋʋ nɛ pɩkɩlɩ e-evebitu taa.” (Yɔb 33:24, 25) Mba payɩ pɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ ɖʋtʋ ndʋ Ɛsɔ laba se ɛkaɣ fezuu sɩɖaa nɛ pacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ yɔ, pakaɣ hiɣu wazasɩ kʋɖʋmsɩ nzɩ.

Ye ŋwɛɛ nɛ ŋwiɣ ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩm yɔ, pɩtɩwɩlɩ se tɔm ndʋ tɩ-taa ɖɩtazaa yɔ, tɩkaɣ hɛzʋʋ ña-laŋɩyɛ nɛ pɩtɛ. Ɛlɛ ye ŋwɛɛ nɛ ŋmaɣzɩɣ lidaʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ tɩ-yɔɔ kɔyɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ lidaʋ siŋŋ nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ.—1 Tesalooniki 4:13.

Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ ɛzɩma ŋla nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ kʋñɔwiye taa yɔ nɛ pɩkpaɖɩ na? Yaa ŋwɛɛ nɛ ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se: “Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ se kɩdɛkɛdɩm nɛ kʋñɔŋ pɛwɛɛ?” Ðitendi-ŋ wolo ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org yɔɔ nɛ ŋna ɛzɩma Bibl cosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ camɩyɛ yɔ.