Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ALƖWAATƲ NDƲ ÐƐ-ƐYƲ KƲSƆƆLƲ NƆƆYƲ SƖKƖ YƆ

Ðɩhɛzɩ mba pɛwɛ kʋñɔwiye taa yɔ pa-laŋa

Ðɩhɛzɩ mba pɛwɛ kʋñɔwiye taa yɔ pa-laŋa

Wiɖiyi ña-taabalʋ nɔɔyʋ tɛm wɛʋ kʋñɔwiye taa nɛ ŋŋnaɣ se ŋla ɛzɩma nɛ ŋsɩnɩ-ɩ? Nabʋyʋ taa ɖɩɩnaɣ tɔm ndʋ ɖiheyi-i yaa mbʋ ɖɩla nɛ ɖɩsɩnɩ-ɩ yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɖɩtɛzɩɣ sum yem yaa ɖɩɩlakɩ nabʋyʋ. Ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nabʋyʋ nɛ ɖɩsɩnɩ-ɩ.

Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ye ŋwɛ pʋdʋ ɛnʋ ɛ-cɔlɔ nɛ ŋheyi-i yem se “ña nɛ kʋñɔŋ” yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ. Ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa lɛ, mbʋ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛla nɛ ɛhɛzɩ lɛlʋ laŋɩyɛ yɔ lɛ se etukuni-i yaa ɛlaɣyɩ e-nesi ɛ-yɔɔ. Ye weyi ɛwɛ kʋñɔwiye taa yɔ ɛñɩnɩɣ se ɛyɔɔdɩ natʋyʋ yɔ, pɩwɛɛ se ŋwelisini-i camɩyɛ. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ-ɩ ɖɩɣa taa tʋma naayɛ labʋ ɛzɩ tɔɔnaɣ tɩzʋʋ, piya yɔɔ cɔnʋʋ mbʋ yɔ, yaa ŋsɩnɩ-ɩ nɛ ɛñɔɔzɩ pimtu ɖʋtʋ. Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, pɩkaɣ hɛzʋʋ ɛ-laŋɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ tɔm ndʋ payɩ ŋyɔɔdʋʋ yɔ.

Pɩɖɛɣnɩ ɛzɩdaa lɛ, ña nɛ ɩ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩkɛdɩ ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ weyi ɛsɩba yɔ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ natʋyʋ, yaa tʋma kɩbana wena ɛɛlaba yɔ a-tɔm. Faawɩyɛ ŋgʋ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩha-ɩ taa leleŋ nɛ halɩ kɩlakɩ nɛ ɛmʋʋyɩ. Pam walʋ Ian sɩba pɩlakɩ pɩnzɩ loɖo. Ɛyɔɔdaa se: “Nabʋyʋ taa lɛ, ɛyaa yɔɔdʋʋ lakasɩ kɩbanzɩ nzɩ Ian laba nɛ mantaatɩlɩ-sɩ yɔ, sɩ-tɔm. Nɛ manɩɣ tɔm ndʋ lɛ, pɩhaɣ-m taa leleŋ.”

Ñɩnɩyaa ñɩnaa nɛ pana se sakɩyɛ taa lɛ, kiɖe tɛɛ ɖeke ɛyaa sɩɣnɩ mba pɛwɛ kʋñɔwiye taa yɔ. Ɛlɛ pʋwayɩ paa weyi ɛpɩsɩɣ ɛ-tʋmɩyɛ taa lɛ, paatasɩɣ pɔ-yɔɔ tɔzʋʋ. Ye mbʋ, ñaɣ pana nɛ ŋwoki ɖoŋ ɖoŋ nɛ ŋnaɣ weyi ɛwɛ kʋñɔwiye taa yɔ pʋwayɩ. * Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩhɛzɩɣ mba pɛwɛ kʋñɔwiye taa nɛ pileɖi yɔ, pa-laŋa pɩdɩɩfɛyɩ.

Payaɣ pɛlɛ nɔɔyʋ Japɔŋ ɛjaɖɛ taa se Kaori. E-ɖoo kaasɩba nɛ pɩla fenasɩ 15 lɛ, ɛ-kɔɔ ɖɔɖɔ sɩ nɛ pɩwɛɛkɩ ɛ-laŋɩyɛ siŋŋ. Mbʋ pɩlabɩ ɖeu yɔ lɛ se ɛ-taabalaa sɩnɩ-ɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ. Ɛ-taabalaa mba pa-taa nɔɔyʋ lɛ Ritsuko, nɛ ɛɛkɩlɩ Kaori nɛ pɩnzɩ sakɩyɛ. Ritsuko heyi Kaori se ɛsɔɔlaa se ɛpɩsɩ ɛ-taabalʋ sɔsɔ. Kaori yɔɔdaa se: “Toovenim taa lɛ, pɩtaakɛdɩnɩ-m. Mantaasɔɔlɩ se nɔɔyʋ ɛmʋ mon-ɖoo lone, nɛ mantaamaɣzɩ se nɔɔyʋ pɩzaɣ se ɛwɛɛ ɛzɩ mon-ɖoo yɔ. Ɛlɛ ɛzɩma Ritsuko cɔŋnaɣ mɔ-yɔɔ yɔ, piyeba nɛ mɔñɔtɩnɩ-ɩ. Paa kpɩtaʋ ŋgʋ lɛ, ma nɛ ɩ ɖiwokaɣ nɛ ɖisusuu tɔm nɛ ɖiwoki ɖɔɖɔ kediɣzisi. Ɛyaɣaɣ-m ɛ-tɛ nɛ ɖɩñɔʋ tii, ɛkɔŋnɩ-m tɔɔnaɣ, nɛ ɛmaɣ-m takayɩsɩ ɖoŋ ɖoŋ. Ritsuko lakasɩ kɩbanzɩ nzɩ, siitukuni-m siŋŋ.”

Kaori ɖoo sɩbʋ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ 12 yɔ. Sɔnɔ, ɛ nɛ ɛ-walʋ pɛkɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa. Kaori kɛdaa se: “Ritsuko wɛɛ nɛ ɛmaɣzɩɣ mɔ-yɔɔ halɩ nɛ sɔnɔ. Alɩwaatʋ ndʋ manpɩsɩɣ ɖenɖe ɖɩɩwɛɛ yɔ lɛ, mowoki nɛ manaɣ-ɩ tam nɛ ɛkpazɩɣ-m ɖoŋ.”

Poli kɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ Ciiprɩ ɛjaɖɛ taa. Pasɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ sakɩyɛ ɛ-kʋñɔwiye taa. Poli walʋ kʋsɔɔlʋ Sozos kaakɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ weyi ɛhaɣaɣ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ yɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛyaɣaɣ solisi nɛ lelaa ɛ-tɛ se pamʋ helim nɛ pɔtɔɔ tɔɔnaɣ. (Yakubu 1:27) Ɛlɛ pʋtɔdɩyɛ tɔm Sozos wɛnɩ pɩnzɩ 53 lɛ, ɛsɩbɩnɩ cancer kʋdɔŋ. Poli yɔɔdaa se: “Ma-walʋ kʋsɔɔlʋ weyi ma nɛ ɩ ɖɩɩwɛ ɖama cɔlɔ pɩnzɩ 33 yɔ, ɛsɩba nɛ eyebi-m.”

Pepim ɛ-walʋ nɛ pɩtɛ lɛ, Poli kpaɣ ɛ-pɩyalʋ tɩnʋʋ Daniel weyi ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 15 yɔ nɛ pɛɖɛɛ Kanadaa ɛjaɖɛ taa. Patalɩ peeɖe lɛ, papaɣzɩ wobu kediɣzisi Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa. Poli yɔɔdaa se: “Taabalaa kɩfama mba ɖihiɣ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, pataatɩlɩ mbʋ pɩɩtalɩ-ɖʋ nɛ kaɖɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩɩwɛɛ yɔ. Paa mbʋ yɔ, pɔñɔtaɣnɩ-ɖʋ nɛ pɛhɛzɩɣ ɖa-laŋa nɛ tɔm kɩbandʋ nɛ pasɩɣnɩ-ɖʋ. Sɩnʋʋ mbʋ, pɩɩwazɩ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa man-pɩyalʋ maɣzaɣ ɛ-caa yɔɔ siŋŋ yɔ. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa kaasɩnɩ Daniel  siŋŋ. Pa-taa lɛlʋ labɩ ɖʋtʋ se Daniel ɛwɛɛ pɛ-hɛkʋ taa alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ ɛ-taabalaa pamʋʋ helim yaa pamakɩ pombo yɔ.” Sɔnɔ Poli nɛ ɛ-pɩyalʋ pa-laŋɩyɛ hɛwa.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɖɩsɩnɩ mba pɛwɛ kʋñɔwiye taa yɔ nɛ ɖɩhɛzɩ pa-laŋa. Pɩtasɩ lɛ, lidaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Bibl haɣ-ɖʋ cee wayɩ yɔɔ yɔ, kɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa.

^ tay. 6 Nabɛyɛ maɣ kɩyakʋ ŋgʋ ɛyʋ ɛnʋ ɛsɩba yɔ fenasɩ takayaɣ yɔɔ se pɩsɩnɩ-wɛ nɛ paa pɩnaɣ ŋga, kɩyakʋ ŋgʋ kɩñɔtʋʋ lɛ, pɔtɔzɩ nɛ powolo pɛhɛzɩ weyi ɛ-ɛyʋ sɩba yɔ ɛ-laŋɩyɛ.