Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ALƖWAATƲ NDƲ ÐƐ-ƐYƲ KƲSƆƆLƲ NƆƆYƲ SƖKƖ YƆ

Ðɩlʋbɩnɩ wɩzasɩ nzɩ sɩm kɔŋna yɔ

Ðɩlʋbɩnɩ wɩzasɩ nzɩ sɩm kɔŋna yɔ

Lɔŋ weyi ɛyaa tasɩɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, ɩɖɔwa pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ, pɩtɩŋa pɩwɛnɩ wazaɣ. Pʋtɔma yɔ, nabɛyɛ kaɣ-ŋ tasʋʋ lɔŋ se ŋtaawii yaa ŋtaayele nɛ pɩna se ŋwɛ kʋñɔŋ taa. Lalaa ñapɩzɩɣ nɛ patasɩ-ŋ lɔŋ se ŋwii nɛ ŋɖɛlɛsɩ niye. Ɛlɛ lɔŋ weyi Bibl tasɩɣ yɔ, ɩwɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ nɛ ɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ mbʋ sɔnɔ ñɩnɩyaa ñɩnaa nɛ pana yɔ.

Ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, ɛyaa maɣzɩɣ se pɩtɩmʋna se abalʋ ewii. Ɛlɛ, pɩkɛnɩ fɛyɛ tɔm se ɛyʋ ewii ɛyaa ɛzɩdaa? Lɔŋsɩnɖaa yɔɔdʋʋ se pʋmʋnaa se ɛyʋ ewii ye ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ ɛsɩba yɔ. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋwiɣ ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩm yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ siziŋ weyi ŋɖiɣni nɩʋ yɔ. Ɛlɛ ye ŋkizi wiu kɔyɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ŋ kaɖɛ. Bibl tɩyɔɔdɩ ɖoli se pɩfɛyɩ ɖeu se abalʋ ewii ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩm. Maɣzɩ Yesu kɩɖaʋ yɔɔ nɛ ŋna. Ɛɛwɛnɩ ɖoŋ se efezi sɩɖaa. Paa  mbʋ yɔ, ewi ɛyaa ɛzɩdaa alɩwaatʋ ndʋ ɛ-taabalʋ Lazaarɩ sɩba yɔ.​—Yohanɛɛsɩ 11:33-35.

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ cakɩ kʋñɔwiye yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ ɛ-taa wɩɣ kadadayaɣ kɔzɩ kɔzɩ ye pɩlabɩ se ɛ-ɛyʋ ɛnʋ ɛsɩbɩ tuda yem na yɔ. Lɩmaɣza sakɩyɛ pɩzɩɣ piyele nɛ weyi ɛwɛ kʋñɔwiye taa yɔ, ɛ-taa wɩɩ. Pɩpɩzɩɣ pɩla se ɛyʋ weyi ɛyaa ñaŋɩ-ɩ yɔ, ɛyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ yaa tɔm ndʋ tɩtɩmʋna yɔ. Mike wɛ Afrika Haɖɛ Kiŋ ɛjaɖɛ taa. Ɛyɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ man-caa sɩba yɔ, maawɛnɩ pɩnzɩ 14. Kɩyakʋ ŋgʋ pepiŋaɣ-ɩ yɔ, Fada yɔɔdaa se Ɛsɔ sɔɔlaa se ɛyaa kɩbama ɩkpa ɛ-cɔlɔ, pʋyɔɔ ɛyaɣ-wɛ lɔŋ. * Tɔm ndʋ, tɩwɩzɩ-m siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩɩsɔɔlaa se ɖa-caa ɛwɛɛ ɖɔ-cɔlɔ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ. Sɔnɔ pɩlakɩ pɩnzɩ 63 yɔ, ɛlɛ tɔm ndʋ tiɖiɣni-m wɩzʋʋ.”

Nɛ ye ña-laŋɩyɛ ɛkʋʋ ñɔ-tɔm, ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla? Alɩwaatʋ ndʋ ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ tuda nɛ ŋtaaɖʋna yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩɣ ɖoŋ ɖoŋ se: ‘Ye maalabɩ ɛzʋnɔ yaa ɛzʋnɔ kɔyɔ, pʋtɔma yɔ ɛtaasɩ.’ Yaa pʋtɔma yɔ weyi ɛsɩba yɔ, ña nɛ ɩ iyowa pʋcɔ nɛ ɛsɩkɩ. Pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ña-laŋɩyɛ tɛzɩɣ kʋʋ ñɔ-tɔm.

Ye ña-laŋɩyɛ ɛwɛɛ nɛ ɖɩkʋʋ ñɔ-tɔm mbʋ yɔ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋmɛsɩ ña-lɩmaɣza. Ɛlɛ yɔɔdɩnɩ ña-taabalʋ nɔɔyʋ nɛ ɛhɛzɩ ña-laŋɩyɛ. Ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋna se ɛyaa mba pelesiɣ pɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa yɔ, pa-taa sakɩyɛ wɛnɩ lɩmaɣza ana. Bibl heyiɣ-ɖʋ se: “Ɛsɔɔlʋʋ paa ɖooye, weyi ɛkɛ ɛgbaɣdʋ yɔ, nɛ kʋñɔŋ taa lɛ, ɛpɩsɩɣ koobu.”​—Aduwa 17:17.

Taabalʋ kɩbanʋ weyi ɛpɩzɩɣ nɛ ɛhɛzɩ ña-laŋɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ pɩtɩŋa yɔ, ɛnʋ lɛ Yehowa Ɛsɔ. Tɩmnɩ-ɩ nɛ ŋheyi-i mbʋ pɩwɛ ña-laŋɩyɛ taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ‘ɛcɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ.’ (1 Pɩyɛɛrɩ 5:7) Pɩtasɩ lɛ, ɛha mba patɩmɩɣnɩ-ɩ yɔ lidaʋ se “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩkpaɖɩ lɔŋ kpeekpe yɔ,” ɖɩkaɣ hɛzʋʋ pa-maɣzɩm nɛ pa-laŋa. (Filiipu 4:6, 7) Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, yele nɛ Ɛsɔ tɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ ña-laŋɩyɛ. Ma Bibl taa masɩ nzɩ sɩhɛzɩɣ laŋa yɔ. (Cɔnɩ aɖakaɣ taa tɔm.) Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñaɣ pana nɛ ŋɖɔkɩ sɩ-taa nasɩyɩ ña-ñʋʋ taa. Ye ŋmaɣzɩɣ masɩ nzɩ sɩ-yɔɔ kɔyɔ, pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ, kɔzɩ kɔzɩ ɖoo taa alɩwaatʋ ndʋ ŋwɛ ñe-ɖeke nɛ ŋŋhikiɣ ɖom yɔ.​—Izaayii 57:15.

Payaɣ abalʋ nɔɔyʋ se Jack nɛ ɛwɛnɩ pɩnzɩ 40. Pitileɖi yɔ ɛ-halʋ kʋsɔɔlʋ sɩbɩnɩ cancer kʋdɔŋ. Ɛkɛdaa se nabʋyʋ taa, pɩlakaɣ-ɩ ɛzɩ ɛfɛyɩ nɔɔyʋ yɔ. Ɛlɛ adɩma sɩnɩ-ɩ. Ɛyɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ mantɩmɩɣnɩ Yehowa yɔ, pɩɩtasɩɣ-m labʋ ɛzɩ mɛwɛ men-ɖeke yɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, menfeŋ ɖoo hɛkʋ taa nɛ pɩɩtasɩɣ sam se monɖoo. Peeɖe mankpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ mankalɩ Masɩ nzɩ sɩhɛzɩɣ laŋa yɔ nɛ mamaɣzɩɣ sɩ-yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, mantɩmnɩ Yehowa nɛ meheyi-i wɩzasɩ nzɩ sɩwɛ ma-laŋɩyɛ taa yɔ. Malakɩ mbʋ nɛ mɛntɛ lɛ, laŋhɛzɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ kɔŋ mɔ-yɔɔ nɛ ɖɩhɛzɩ ma-maɣzɩm nɛ manɖaɣnɩ hiɣu ɖom.”

Payaɣ halʋ nɔɔyʋ se Vanessa, e-ɖoo kaasɩbɩnɩ kʋdɔŋ nakʋyʋ. Adɩma sɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛyɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ wɩzasɩ kɩlaɣ-m yɔ, mañɩtɩɣ nɛ mayaa Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ, manpaɣzɩ wiu. Yehowa welisaɣ ma-adɩma nɛ ɛkpazɩɣ-m ɖoŋ.”

Lɔŋ tasɩyaa nabɛyɛ tasɩɣ mba pɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa sɩba nɛ pɛwɛɛ kʋñɔŋ taa yɔ lɔŋ se pakpaɣ pa-alɩwaatʋ nɛ pasɩnɩ lalaa yaa pala tʋma wena awazɩɣ pe-egeetiye yɔ. Ye palakɩ mbʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩha-wɛ taa leleŋ nɛ pɩhɛzɩ pa-wɩzasɩ. (Tʋma Labʋ 20:35) Krɩstʋ ñɩma mba pɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa sɩba nɛ pakpaɣ pa-alɩwaatʋ nɛ pasɩnɩ lalaa yɔ, pɩhɛzɩ pa-taa sakɩyɛ laŋa siŋŋ.—2 Kɔrɛntɩ 1:3, 4.

^ tay. 5 Bibl ɛɛwɩlɩɣ tɔm ndʋ. Bibl wɩlɩɣ se sɩm pɩzɩɣ nɛ pɩlɩɩnɩ wɛtʋ naadozo cɔlɔ.​—Eklesɩyastɩ 9:11; Yohanɛɛsɩ 8:44; Roma 5:12.