FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Mai 2016 | Alɩwaatʋ ndʋ ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ yɔ

Takayaɣ kanɛ ka-taa wɛ tɔm ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 27 juin piwolo 31 juillet 2016 yɔ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Alɩwaatʋ ndʋ ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ yɔ

Ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ ɛlʋbɩnɩ siziŋ weyi sɩm kɔŋna yɔ? Lidaʋ nakʋyʋ wɛɛ se ɖɩkaɣ tasʋʋ naʋ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ?

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ye manɩɣ siziŋ nɛ pileɖiɣ yɔ, pɩwɛɛkɩ pʋyʋ?

Nɛ ye lalaa ɩmaɣzɩɣ se ŋɖɛlɛsɩɣ niye kʋñɔwiye caɣʋ taa?

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ðɩlʋbɩnɩ wɩzasɩ nzɩ sɩm kɔŋna yɔ

Bibl tasɩɣ lɔŋ weyi yɔ, ɩwɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ðɩhɛzɩ mba pɛwɛ kʋñɔwiye taa yɔ pa-laŋa

Halɩ weyi ɛkɛ taabalʋ kɩbanʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se eeɖiɣziɣna ɛyʋ weyi ɛwɛ kʋñɔwiye taa yɔ ɛ-kɩcɛyɩm ɖeyi ɖeyi.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Sɩɖaa kaɣ fem

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa Bibl taa lidaʋ tɔm liu na?

Ye tɔm ɛkɔm ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩc ɔnɩ ti-ɖeɖe nɛ sɔɔlɩm

Kaɖʋwa ŋga pɩwɛɛ se ŋwɛɛna? Ŋñɩnɩɣ se ñɔ-tɔm eɖe nɛ ŋkʋ ña-taabalʋ tɔm na?

“Iwolo ɩpɩsɩ ajɛɛ kpeekpe tɔm mʋyaa”

Tɔm pɔzʋʋ naanza nabʋyʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ mba palakɩ Yesu natʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ sɔnɔ yɔ.

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana?

Ye Bibl ɛtɩɖʋ paɣtʋ natʋyʋ kpayɩ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa, ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla?

Bibl ɖiɣni lɛɣzʋʋ ñe-wezuu na?

Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ yebi liidiye caca tɔʋ, sɩgaa ñɔʋ, sʋlʋm kpaŋʋʋ nɛ tabakʋʋyaɣ ñɔʋ nɛ piyele nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm; ɛlɛ ɛna se pɩwɛ-ɩ kaɖɛ se eyele ɛjandʋ lɛɛtʋ.

Ðiyele nɛ fezuu taa tɔɔnaɣ wazɩ-ɖʋ camɩyɛ

Ɛbɛ pɩzɩɣ piyele nɛ fezuu taa tɔɔnaɣ nakɛyɛ wazasɩ ɖɛɛ ɖɔ-yɔɔ?