Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖWƐƐ TOOVENIM?

Toovenim Wɛʋ Wɛnɩ Wazaɣ

Toovenim Wɛʋ Wɛnɩ Wazaɣ

“Ðɩmaɣzɩɣ se ɖɩwɛnɩ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ, ɖɩtɛm ɖa-taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ-taa.”—Ebree 13:18.

Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzɩ-ɖɩ cɩnɛ se “ɖɔnɛ kɩbanɖɛ” yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ se toovenim wɛʋ yaa mbʋ pɩkɛ kɩbam yɔ.

Krɩstʋ mba ñakɩ pana se pakpaɣ apostoloo Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ: “Ðɩtɛm ɖa-taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ-taa.” Tɔm ndʋ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

ÐƖLƲBƖNƖ KƖWƐƐKƖM MBƲ PƖWƐ ÐA-TAA YƆ

Paa tanaŋ ŋgʋ kɩ-tɛɛ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ cɔŋnɩ pa-tɩ ñɩnʋʋ taa pʋcɔ nɛ palɩɣ ɛyaa taa. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɔsɔɔlaa se pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ peɖe. Ɛlɛ nabʋyʋ tɔm ñɛcɛyaa kpem nɛ pɩkɩlɩ ɖa-tɩ ñɔɔzʋʋ. Toovenim taa lɛ, ɛyʋ weyi ɖɩkɛnɩ pɩ-taa kiŋ yɔ, eyeki se ɖiɖe yaa ɖitaaɖe ɛyaa ɛzɩdaa.

Bibl wɩlɩɣ kpayɩ se ɖa-laŋɩyɛ tuzuuni-ɖʋ se ɖɩla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Kiɖe Tɛɛ Tɔm 8:21 yɔɔdʋʋ se: “Ɛyʋ laŋɩyɛ taa lɩmaɣza tɩkɛdɩ ɖooo e-pitu taa.” Ye mbʋ, pʋcɔ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim lɛ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩlʋbɩnɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩwɛ ɖa-taa yɔ. Apostoloo Pɔɔlɩ kɛdɩ ɛzɩma ɛlʋbɩnɩ kɩwɛɛkɩm yɔ nɛ ɛtɔ se: “Mɛ-ɛyʋtʋ taa kiŋ lɛ, mɔnsɔɔlɩ Ɛsɔ paɣtʋ. Ɛlɛ manɩɣ paɣtʋ lɛɛtʋ taŋ men-pilinzi taa nɛ tiyou man-taa lɔŋ paɣtʋ, nɛ tɩhɔkʋʋ-m nɛ kɩwɛɛkɩm paɣtʋ ndʋ tɩwɛ men-pilinzi taa yɔ.”​—Roma 7:22, 23.

Ye ɖa-laŋɩyɛ etuzuu-ɖʋ se ɖɩla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yaa ɖɩtaawɛɛ toovenim kɔyɔ, pɩwɛɛ se ɖɩlʋbɩnɩ wɛtʋ ndʋ. Ða pɩwɛɛ se ɖɩlɩzɩ mbʋ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩlakɩ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlɩzɩɣ se ɖɩlɔʋ lɩmaɣzɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ naɖɩyɛ yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim, paa mba pɔcɔ-ɖʋ nɛ pata yɔ pɛfɛyɩ toovenim kɔyɔ.

ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐƖWA KƖWƐƐKƖM

Pʋcɔ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim lɛ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩɖɔ paɣtʋ kila wena asɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ yɔ, a-yɔɔ. Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se ɛyaa sakɩyɛ kpakɩɣ pa-alɩwaatʋ nɛ pamaɣzɩɣ po-wondu suu yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ ɛzɩma pacaɣ wezuu kɩbaŋʋ yɔ. Piyeki nɛ pamaɣzɩɣ se hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, papɩzɩɣ nɛ pɛcɛtɩ pazɩ. Takayaɣ nakɛyɛ (La vérité (honnête) sur la malhonnêteté) yɔɔdaa se alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa cɛtɩɣ yɔ, pañakɩ pana se ɛyaa ɩtaakɩlɩ naʋ se pɛkɛ cɛtɩyaa. Ɛlɛ, nabʋyʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se cɛtɩm nabʋyʋ fɛyɩ se pɩwɛ ɖeu na? Ɛɛɛ, nabʋyʋ wɛɛ se pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ.

Bibl sɩnɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. Paɣtʋ kila wena awɛ Bibl taa yɔ, awɛnɩ wazaɣ nɛ pɩkɩlɩ pɩtɩŋa. (Keɣa 18:8) Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa ɛzɩ hɔʋ taa, tʋmɩyɛ labʋ taa, wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa. Paa ɛzɩmtaa lɛ, paɣtʋ nɛ paɣtʋ kila wena awɛ kɩ-taa yɔ, awazɩɣ ajɛɛ kpeekpe taa ɛyaa. Ye ɖɩkalɩɣ Bibl, ɖɩmaɣzɩɣ kɩ-taa tɔm yɔɔ nɛ ɖɩkpakɩɣ kɩ-lɔŋ tasʋʋ nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩfalɩsɩ ɖa-laŋɩyɛ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim.

Ɛlɛ, Bibl sɩmtʋ ɖeke ɛɛpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ toovenim. Ðɩwɛ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, ɖɩñɩkɩɣ ɖɔ-yɔɔ se ɖɩkpaɣ ɖi-mulum lakasɩ. Pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ. (Filiipu 4:6, 7, 13) Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ abalɩtʋ nɛ ɖɩla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ, nɛ ɖɩwɛɛ toovenim pɩtɩŋa pɩ-taa.

WAZASƖ NZƖ ÐIHIKIƔ TOOVENIM WƐƲ TAA YƆ

Hitoshi weyi ɖɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm kajalaɣ ñʋʋ taa yɔ, ɛkɔm nɛ ehiɣ wazasɩ sakɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛ toovenim ɛ-tʋmɩyɛ labʋ taa. Lɛɛlɛɛyɔ ehiɣ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ nɛ ɛ-tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ taa lakɩ-ɩ nɛ leleŋ ɛzɩma ɛwɛ toovenim yɔ, pɩ-yɔɔ. Hitoshi yɔɔdaa se: “Mɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kpem se manpɩzaa nɛ mehiɣ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩhaɣ-m waɖɛ se mɛwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ yɔ.”

Ɛyaa lalaa ɖɔɖɔ kpaɣ Bibl paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩtɔŋ se “ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ pɩtɩŋa pɩ-taa” yɔ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩwazɩ-wɛ siŋŋ. Iyele nɛ ɖɩna pa-kɩɖaŋ.

 • Ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ

  “Maawɛnɩ pɩnzɩ 13 lɛ, meyele sukuli nɛ ma nɛ mɩlaa ɖɩɖʋ ɛgbɛyɛ. Piyeba nɛ ñɩm mbʋ maawɛna yɔ, cɛtɩm nʋmɔŋ yɔɔ mantɩŋnaa nɛ mehiɣ pɩ-taa sakɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, mawalɩ abalʋ nɔɔyʋ, nɛ ɖa nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɩpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Ðɩkpɛlɩkaa se Yehowa * Ɛsɔ paɖɩɣ cɛtɩm lakasɩ. Peeɖe ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɖɩlɛɣzɩɣ ɖe-wezuu caɣʋ. Pɩnaɣ 1990 taa, ɖɩkpaɣ ɖa-tɩ nɛ ɖɩha Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-ɖʋ lɩm nɛ ɖɩpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa.”—Aduwa 6:16-19.

  “Ðooo lɛ, wondu ndʋ tɩɩwɛ man-ɖɩɣa taa yɔ, mamɩlɩ tɩ-taa sakɩyɛ kɩmɩlʋ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, tɩtɩtasɩ wɛʋ. Piyeba nɛ mɛwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kele kele ñɩnɖɛ. Mamaɣzɩɣ pɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ sɩ-taa malakaɣ cɛtɩm lakasɩ yɔ sɩ-yɔɔ lɛ, mɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kpem se Yehowa na man-pʋtɔdɩyɛ siŋŋ. Paa ɖoo wena, mansʋʋ se mahɩnɩɣ lɛ, ma-laŋɩyɛ hɛ yem mbʋ pʋyɔɔ yɔ manawa se lɛɛlɛɛyɔ lɛ Yehowa taa wɛnɩ-m leleŋ.”—Cheryl, Irɩlandɩ.

  “Nɔɔyʋ kaakɔm ɖa-tʋmɩyɛ taa nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛlabɩ-m kʋjɔʋ nɛ mala mulum lakasɩ, ɛlɛ menkizi. Man-tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ kɔm nɛ ɛnɩɩ tɔm ndʋ lɛ, eheyi-m se: ‘Ñɛ-Ɛsɔ yeba se ŋkɛ ɛyʋ weyi papɩzɩɣ nɛ pataa-ɩ liu siŋŋ yɔ. Pɩkɛnɩ-ɖʋ wazaɣ sɔsɔɔ se ŋwɛ ɖa-tʋmɩyɛ taa.’ Ɛzɩma mɛwɛ toovenim pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ, pɩsɩɣnɩ-m se mɛwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ Yehowa Ɛsɔ ɛzɩdaa. Pɩtasɩ lɛ, pɩhaɣ-m waɖɛ se mansɩnɩ mɔ-hɔʋ taa mba nɛ lalaa nɛ pala mbʋ ɖɔɖɔ.”—Sonny, Hɔŋkɔŋ.

 • Laŋhɛzɩyɛ

  “Malakɩ tʋmɩyɛ liidiye koozaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ taa. Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛzɩma ɛyaa sɔɔlaa se papɩsɩ ñɩm tɩnaa yɔ pʋyɔɔ lɛ, patɩkpaɣ toovenim wɛʋ nɛ payaa pʋyʋ. Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se ye cɛtɩm lakasɩ pazɩ yem iyeki se ɛyʋ ɛpɩsɩ ñɩm tʋ yaa se tɔsʋʋ ehuu yɔ, pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Ɛlɛ, ɛzɩma mɛwɛ toovenim yɔ piyeba nɛ mehiɣ laŋhɛzɩyɛ. Manɖʋ man-taa se paa ɛbɛ ɛlakɩ yɔ, mɛwɛɣ toovenim tam. Man-tʋmɩyɛ ñʋndɩnaa nawa se wiɖiyi maakaɣ-wɛ cɛtʋʋ yaa maakaɣ cɛtʋʋ se pɩwazɩ-wɛ.”—Tom, Etaazuunii.

 • Ðɩwɛɣ yuŋ lalaa ɛzɩdaa

  “Pɔkɔm nɛ paanaɣ ɖa-tʋmɩyɛ taa wondu natʋyʋ lɛ, man-tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ heyi-m se ye pɔpɔzɩ-m lɛ mantaayɔɔdɩ toovenim, ɛlɛ menkizi. Pɔkɔm nɛ pana mba paamɩlɩ-tʋ yɔ lɛ, man-tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ sɛ-m ɛzɩma maayɔɔdɩ toovenim yɔ, pɩ-yɔɔ. Pʋcɔ nɛ ɛyʋ pɩzɩ nɛ ɛwɛɛ toovenim mulum ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ, pɩpɔzaa se ɛwɛɛ abalɩtʋ. Ɛlɛ ye ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛ toovenim yɔ, lalaa pɩzɩɣ nɛ pataa-ɖʋ liu nɛ pañam-ɖʋ.”—Kaori, Japɔŋ.

Ye ɖɩwɛ toovenim yɔ, ɖɩwɛɣnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ, ɖihikiɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ ɖɩwɛɣ yuŋ ɛyaa lalaa ɛzɩdaa. Ye mbʋ, toovenim wɛʋ wɛnɩ wazaɣ siŋŋ. Yaa pɩtɩkɛ mbʋ?

^ tay. 18 Bibl wɩlɩɣ se Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yehowa.