Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ye ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ kɔyɔ, ɖihikiɣ taa leleŋ

Ye ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ kɔyɔ, ɖihikiɣ taa leleŋ

“Ye mbʋ, mba ɖa ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɖɩsazɩɣ-mɩ se ɩtaawɛɛkɩ lootiye nɖɩ Ɛsɔ labɩ-mɩ yɔ yem.”​—2 KƆRƐNTƖ 6:1ABT.

HENDU: 75, 74

1. Paa Yehowa ɛkɛnɩ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ yɔ, ɛsɔɔlaa se ɛ nɛ lalaa pala we?

YEHOWA kɛnɩ Kɩlɩm kedeŋa kpeekpe yɔɔ. Ɛnʋ lɩzɩnɩ wondu tɩŋa; ɛ-lɔŋsɩnɖɛ nɛ e-ɖoŋ pɛfɛyɩ kamaɣ. Ɛsɩnɩ Yɔb nɛ ɛnɩɩ toovenim tɔm ndʋ tɩ-taa lɛ, Yɔb tɔ se: “Mansɩm mbʋ se ŋkɛ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ, nɛ ña-lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ fɛyɩ se ŋŋpɩzɩɣ-ɖɩ.” (Yɔb 42:2) Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛla mbʋ payɩ ɛɖʋwa yɔ, nɛ pɩtɩcɛyɩ se nɔɔyʋ ɛsɩnɩ-ɩ. Ɛlɛ ɛsɔɔlaa se ɛ nɛ lalaa pɛkpɛndɩ nɛ pala tʋmɩyɛ se pɩsa nɛ ɛ-tamaɣ la.

2. Tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ Yehowa ya Yesu se ɛ nɛ ɩ pala?

2 Yehowa lɩzɩ ɛ-Pɩyalʋ Yesu pʋcɔ nɛ ɛlɩzɩ Ɛsɔ tiyiyaa, ɛyaa nɛ wondu lɛɛtʋ. Pʋwayɩ lɛ, ɛha Yesu waɖɛ se ɛsɩnɩ-ɩ nɛ palɩzɩ mbʋ payɩ pɩwɛ kedeŋa yɔɔ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 1:1-3, 18) Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Ɛ-taa palɩzɩ pɩtɩŋa, ɛsɔdaa nɛ tataa, mbʋ panaɣ nɛ mbʋ paanaɣ yɔ: Kewiyaɣ kpelisi, kɩbaɣlɩtʋ, kɩkɩlaa, ɖoŋ tɩnaa.” (Koloosi 1:15-17) Ye mbʋ, Yehowa tɩɖʋ ɛ-Pɩyalʋ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ yem na, ɛlɛ ɛkɛdɩ lalaa tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm. Pɩkɛnɩ hɩɖɛ ɖʋʋ kpem.

3. (a) Tʋma wena Yehowa kaaɖʋ Aɖam? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

 3 Yehowa ha ɛyaa ɖɔɖɔ waɖɛ se pa nɛ ɩ pɛkpɛndɩ nɛ pala tʋmɩyɛ. Ɛɛɖʋ Aɖam tʋmɩyɛ se ɛha kpɩna hɩla. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:19, 20) Maɣzɩ nɛ ŋna taa leleŋ weyi kpem Aɖam hiɣ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ taa yɔ. Ɛcɔŋnaɣ kpɩna ana a-wɛtʋ nɛ a-lakasɩ camɩyɛ, nɛ pʋwayɩ lɛ ɛha paa nɖɩ lɛ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩmʋnaa yɔ. Yehowa lɩzɩnɩ kpɩna tɩŋa payɩ, ye mbʋ ɛ-maɣmaɣ ɛpɩzaɣ se ɛha-yɛ hɩla. Ɛlɛ ɛwɩlɩ Aɖam se ɛsɔɔlɩ-ɩ siŋŋ, pʋyɔɔ ɛha-ɩ waɖɛ se ɛha kpɩna ana hɩla. Yehowa ɖʋ-ɩ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ se ɛla nɛ tɛtʋ tɩŋa pɩsɩ paradisuu. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:27, 28) Ɛlɛ pɩkɔm nɛ pɩɖɛɛnɩ ɛzɩdaa lɛ, Aɖam kizi se ɛ nɛ Yehowa pataatasɩ tʋmɩyɛ labʋ. Mbʋ yebina nɛ pɩkɔnɩ ɛ nɛ e-liɖe taa mba kʋñɔmɩŋ sɔsɔŋ.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:17-19, 23.

4. Tʋma wena ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa nabɛyɛ laba se pɩsa nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm la?

4 Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ ha ɛyaa lalaa waɖɛ se pa nɛ ɩ pala tʋmɩyɛ. Noa kaasaɣ aɖakaɣ nɛ pɩya ɛ nɛ ɛ-hɔʋ pa-ñʋʋ Tɛʋ Sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa. Moyizi holi Izrayɛɛlɩ piya Egipiti mba nesi tɛɛ. Yozuwee sɩnɩ Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩsʋʋ Kanaŋ tɛtʋ taa. Salomɔɔ ma templo Yerusalɛm. Maarɩɩ pɩsɩ Yesu ɖoo. Ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa mba nɛ lalaa sakɩyɛ, pa nɛ Yehowa pɛkpɛndaa nɛ pala tʋmɩyɛ se pɩsa nɛ ɛ-sɔɔlɩm la.

5. (a) Tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ha-ɖʋ waɖɛ se ɖa nɛ ɩ ɖɩla? (b) Pɩɩkɛnɩ-ɩ kɩjɛyʋʋ se ɛyaa-ɖʋ nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩla tʋmɩyɛ nɖɩ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

5 Sɔnɔ, Yehowa haɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩla mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ nɛ ɖɩɖʋ nesi e-Kewiyaɣ tʋmɩyɛ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɖɩsɛɛ Ɛsɔ. Ða-tɩŋa ɖo-ɖoŋ tɩta, ɛlɛ ɖa-tɩŋa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖisusi Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm. Yehowa maɣmaɣ pɩzaɣ se ɛla tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ. Ɛpɩzaɣ se ɛwɛɛ ɛsɔdaa nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ ɛyaa tɛtʋ yɔɔ. Yesu yɔɔdaa se halɩ Yehowa pɩzaɣ se eyele nɛ pɛɛ maɣmaɣ susi e-Kewiyaɣ Wiyaʋ yɔɔ tɔm. (Luka 19:37-40) Ɛlɛ Yehowa ha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩkɛ ‘ɛ-sɩnɩyaa.’ (1 Kɔrɛntɩ 3:9) Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Ye mbʋ, mba ɖa ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɖɩsazɩɣ-mɩ se ɩtaawɛɛkɩ lootiye nɖɩ Ɛsɔ labɩ-mɩ yɔ yem.” (2 Kɔrɛntɩ 6:1, ABT) Pɩkɛnɩ-ɖʋ hɩɖɛ ɖʋʋ kpem se Ɛsɔ ya-ɖʋ se ɖa nɛ ɩ ɖɩkpɛndɩ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ. Iyele nɛ ɖɩna lɩmaɣza wena a-yɔɔ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ yeki se ɖihiɣ taa leleŋ siŋŋ yɔ.

YE ÐA NƐ ƐSƆ ÐƖLAKƖ TƲMƖYƐ YƆ, ÐIHIKIƔ TAA LELEŊ

6. Yesu kɛdaa se alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ ɛ-Caa palakaɣ tʋmɩyɛ yɔ, ɛzɩma pɩlabɩ-ɩ?

6 Yehowa sɛyaa mba payɩ pa nɛ ɩ paalabɩ tʋmɩyɛ yɔ, pehiɣ taa leleŋ. Pʋcɔ nɛ Yesu kɔŋ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛyɔɔdaa se: “[Yehowa] tɩnɩ-m ɖooo ɛ-nʋmɔŋ kiɖe tɛɛ . . . Ma nɛ ɩ ɖɩɩwɛna ɛzɩ tʋmɩyɛ laɖʋ yɔ: Maakɛ e-leleŋ pʋyʋ paa kɩyakʋ ŋgʋ, meleɣyaɣ [man-taa kaawɛ leleŋ] ɛ-ɛzɩdaa paa ɖooye.” (Aduwa 8:22, 30) Alɩwaatʋ ndʋ Yesu nɛ ɛ-Caa palakaɣ tʋmɩyɛ yɔ Yesu kaahiɣ taa leleŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛlabɩ wondu sakɩyɛ nɛ ɛɛnawa se Yehowa sɔɔlɩ-ɩ. Piyele nɛ ɖa yɔ?

Tʋmɩyɛ naɖɩyɛ fɛyɩ se ɖɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ nɛ pɩtalɩ ɛzɩma ɖɩsɩɣnɩ nɔɔyʋ se ɛtɩlɩ toovenim yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 7)

7. Ɛbɛ yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ yeki se ɖihiɣ taa leleŋ?

7 Yesu yɔɔdaa se alɩwaatʋ ndʋ ɖɩhaɣ nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩmʋʋ nabʋyʋ yɔ, ɖihikiɣ taa leleŋ. (Tʋma Labʋ 20:35) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩmʋ toovenim yɔ, pɩɩlabɩ-ɖʋ leleŋ. Ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ ɖihikiɣ taa leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖiheyiɣ lalaa toovenim tɔm ndʋ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩlɩɣ Bibl taa tɔm nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ pa nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa lɛ, ɖɩnaɣ se pehikiɣ taa leleŋ. Ðɩnaɣ ɛzɩma pɛlɛɣzɩɣ pa-maɣzɩm nɛ pe-wezuu caɣʋ lɛ, pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ. Tɔm susuu kɛnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ nɛ ɖɩ-labʋ haɣ-ɖʋ taa  leleŋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ. Ðɩhaɣ mba papɩsɩɣ Ɛsɔ taabalaa yɔ waɖɛ se pehiɣ wezuu maatɛŋ.—2 Kɔrɛntɩ 5:20.

8. Koobiya mba pa nɛ Yehowa palabɩ tʋmɩyɛ yɔ, suwe pa-taa nabɛyɛ yɔɔdaa?

8 Ye ɖɩsɩɣnɩ ɛyaa lalaa se patɩlɩ Yehowa yɔ, ɖɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ-ɩ nɛ ɖa-pana ñaɣʋ wɛɣ ñɩm ɛ-ɛzɩdaa. Pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ ɖɔɖɔ. (Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 15:58.) Marco wɛ Itaalii ɛjaɖɛ taa. Ɛyɔɔdaa se: “Man-taa wɛ leleŋ siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ manawa se Yehowa tʋmɩyɛ mɛwɛɛ nɛ malakɩnɩ mon-ɖoŋ tɩŋa. Ɛlɛ pɩtɩkɛ ɛyaa tʋmɩyɛ malakɩ se wiɖiyi paasɔɔ man-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ.” Franco wɛ ɖɔɖɔ Itaalii ɛjaɖɛ taa. Ɛkɛdaa se: “Yehowa tɩŋɩɣnɩ Bibl nɛ fezuu taa ɖʋtʋ lɛɛtʋ yɔɔ nɛ ɛtɔzʋʋ-ɖʋ paa ɖooye se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ mbʋ payɩ ɖɩlakɩ-ɩ yɔ pɩlakɩ-ɩ leleŋ paa pɩlakɩ-ɖʋ ɛzɩ ɖa-pana ñaɣʋ tɩlɩɩ pʋyʋ yɔ. Mbʋ yebina nɛ alɩwaatʋ ndʋ ma nɛ Ɛsɔ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ, mehikiɣ taa leleŋ nɛ me-wezuu caɣʋ wɛɣnɩ tɔbʋʋ nɩʋ.”

YE ÐA NƐ ƐSƆ ÐƖLAKƖ TƲMƖYƐ YƆ, ÐƖÑƆTƲƲNƖ-Ɩ NƐ ÐƖÑƆTƖNƖ ƐYAA LALAA

9. (a) Taabalɩyɛ nɖɩ kaawɛ Yehowa nɛ Yesu pɛ-hɛkʋ taa? (b) Nɛ ɛbɛ cɔlɔ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnaa?

9 Alɩwaatʋ ndʋ ɖa nɛ mba ɖɩsɔɔlaa yɔ ɖɩkpɛndɩɣ nɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɖɩñɔtʋʋnɩ-wɛ. Piyeki se ɖɩtɩlɩ-wɛ nɛ ɖɩtɩlɩ pɛ-wɛtʋ kɩbandʋ nɛ pɩkɩlɩ. Ðɩtɩlɩɣ kaɖʋsɩ nzɩ pɛwɛna yɔ nɛ pana wena pañakɩ se patalɩ-sɩ yɔ. Yesu nɛ Yehowa palabɩ tʋmɩyɛ pɩnzɩ ɛzɩ miiliyaarɩwaa sakɩyɛ mbʋ yɔ. Piyeba nɛ sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ pɩcɛyɩsɩ camɩyɛ, nɛ nabʋyʋ taapɩzɩɣ se pɩwɛɛkɩ pa-taabalɩyɛ. Yesu yɔɔdɩ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ ɖɩ-tɔm nɛ ɛtɔ se: “Ma nɛ Caa ɖɩkɛ kʋyʋm.” (Yohanɛɛsɩ 10:30) Pɩwɩlɩɣ se nɔɔ kʋɖʋmaɣ siŋŋ kaawɛ pɛ-hɛkʋ taa, nɛ panɩɣnɩ ɖama camɩyɛ pa-tʋmɩyɛ labʋ taa.

10. Ɛbɛ yɔɔ tɔm susuu sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩñɔtɩnɩ Ɛsɔ nɛ ɛyaa lalaa nɛ pɩkɩlɩ?

10 Yesu kaapɔzɩ Yehowa se ɛkandɩyɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛñɩnaɣ se “pala nɔɔ kʋɖʋmaɣ” ɛzɩ ɛ nɛ ɛ-Caa yɔ. (Yohanɛɛsɩ 17:11, ABT) Ye ɖɩɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ ɖisusuu tɔm kɔyɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ nɛ pɩkɩlɩ. Pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ pɩwɛ ɖeu se ɖɩtaa-ɩ liu nɛ ɖɩɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ yɔ kɩ-taa yɔ. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñɔtʋʋnɩ Ɛsɔ yɔ, Ɛsɔ ɖɔɖɔ ñɔtʋʋnɩ-ɖʋ. (Kalɩ Yakubu 4:8.) Ðɩñɔtʋʋnɩ ɖo-koobiya ɖɔɖɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖa nɛ wɛ ɖɩkatɩɣ kala kʋɖʋma nɛ ɖihikiɣ taa leleŋ kʋɖʋmɩŋ, nɛ pɩtasɩ lɛ ɖɩwɛnɩ kaɖʋsɩ kʋɖʋmsɩ. Ðɩkpɛndɩɣ nɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ, ɖɩnɩɣ leleŋ nɛ ɖɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ kʋñɔŋ alɩwaatʋ taa. Octavia wɛ Krandɩ-Pretaañɩ ɛjaɖɛ taa. Ɛyɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ ma nɛ Yehowa ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-m se mɔñɔtɩnɩ lalaa nɛ pɩkɩlɩ.” Ɛlɩzɩ pɩ-taa se taabalaa mba ɛwɛnɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ɛ nɛ wɛ pɛwɛnɩ kaɖʋsɩ kʋɖʋmsɩ nɛ pɔɖɔŋ nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ taa. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖa nɛ Octavia ɖa-lɩmaɣza  labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ pana wena ɖo-koobiya ñakɩ se pala Yehowa sɔɔlɩm yɔ, piyeki se ɖɩñɔtɩnɩ-wɛ nɛ pɩkɩlɩ.

11. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩkaɣ ñɔtɩnʋʋ Yehowa nɛ ɖo-koobiya ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa nɛ pɩkɩlɩ?

11 Sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ ɖa nɛ Ɛsɔ nɛ ɖa nɛ koobiya lalaa ɖɛ-hɛkʋ taa sɔnɔ yɔ, pɩwɛ ɖoŋ siŋŋ. Ɛlɛ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa lɛ, pɩkaɣ kpaʋ ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ. Maɣzɩ tʋma wena ɖɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, a-yɔɔ kpem nɛ ŋna. Ðɩkaɣ mʋʋ ɛyaa mba pefezaa yɔ, nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ patɩlɩ Yehowa. Ðɩkaɣ labʋ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ nɛ tɛtʋ kpeekpe pɩsɩ paradisuu. Alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ tɔkɩ kewiyitu ɛyaa yɔɔ yɔ, pɩkaɣ kɛnʋʋ taa leleŋ siŋŋ se ɖɩkpɛndɩ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ nɛ pazɩ pazɩ lɛ ɖɩtalɩ pilim. Ɛyaa tɩŋa kaɣ ñɔtɩnʋʋ ɖama nɛ pɩkɩlɩ, nɛ pakaɣ ñɔtɩnʋʋ ɖɔɖɔ Yehowa weyi ‘ekuluu e-nikpiɖe nɛ ɛhaɣzɩɣ mbʋ pifeziɣ yɔ, pi-liu ɖeɖe’ yɔ.—Keɣa 144:16.

YE ÐA NƐ ƐSƆ ÐƖLAKƖ TƲMƖYƐ YƆ, PƖKANDƖYƖƔ ÐƆ-YƆƆ

12. Ɛzɩma tɔm susuu tʋmɩyɛ kandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ?

12 Pɩcɛyaa se ɖɩkandɩyɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ yɔɔ. Ðɩwɛ Sataŋ ɛjaɖɛ taa nɛ pɩtasɩ lɛ ɖɩtɩtalɩ pilim, pʋyɔɔ lɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpaɣzɩ kpaɣʋ ɛjaɖɛ lakasɩ nɛ ɖɩ-maɣzɩm. Pɩwɛ ɛzɩ ɖɩyaʋ lɩm pɔɔ nakɛyɛ taa nɛ lɩm caɣ se pɩkpaɣ-ɖʋ yɔ. Ye ɖɩɩcaɣ se lɩm ɛkpaɣ-ɖʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖo-ɖoŋ kpeekpe nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩlɩɩ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana kpem nɛ Sataŋ ɛjaɖɛ etaapeɣzi-ɖʋ. Ye mbʋ, ɛzɩma tɔm susuu kandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ? Ðiiheyiɣ ɛyaa Yehowa nɛ Bibl pɔ-yɔɔ tɔm lɛ, ɖa-lɩmaɣza wɛɣ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ nɛ pɩwɛɛ ɖeu yɔ pɩ-yɔɔ, ɛlɛ ɖɩɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza mbʋ pɩcamɩɣ ɖe-tisuu yɔ pɩ-yɔɔ. (Filiipu 4:8) Tɔm susuu yeki nɛ ɖe-tisuu kpa ɖoŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɔzʋʋ-ɖʋ Yehowa tamaɣ nɛ ɛ-paɣtʋ yɔɔ. Tɔm susuu sɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ Sataŋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ.​Kalɩ Efɛɛzɩ 6:14-17.

13. Tɔm ndʋ Ositralii koobu nɔɔyʋ yɔɔdɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ?

13 Ye ɖɛ-ɛzɩyɛ ɛsɛnɩ tɔm susuu, Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ lalaa sɩnʋʋ ɛgbɛyɛ taa kɔyɔ, pɩkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩɩwɛɣnɩ alɩwaatʋ se ɖɩkɩlɩ maɣzʋʋ ɖa-tɩlasɩ yɔɔ. Joel wɛ Ositralii ɛjaɖɛ taa. Ɛyɔɔdaa se: “Tɔm susuu sɩɣnɩ-m se mantaasɔɔ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛyaa wɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ. Pɩtɔzʋʋ-m kala wena ɛyaa katɩɣ yɔ nɛ ɛzɩma Bibl paɣtʋ kila yɔɔ ɖɔm wazɩɣ-m me-wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-yɔɔ. Tɔm susuu tʋmɩyɛ sɩɣnɩ-m se mañakɩ pana nɛ moluzuu man-tɩ. Ðɩsɩɣnɩ-m ɖɔɖɔ se mantaa Yehowa nɛ koobiya liu.”

14. Ɛbɛ wɩlɩɣ ɖɔ-tɔm susuu taa se Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu wɛ ɖɔ-yɔɔ?

14 Tɔm susuu yeki ɖɔɖɔ nɛ ɖɩɩpɩtɩɣ se Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu wɛ ɖɔ-yɔɔ. Kpaɣ se ña-tʋmɩyɛ lɛ se ŋtayɩɣ ño-kooka taa ɛyaa kpɔnʋnaa. Paahɛyɩɣ-ŋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ, ɛlɛ ña-maɣmaɣ ñe-liidiye ŋkpakɩɣ nɛ ŋlakɩnɩ-ɖɩ. Pɩtasɩ lɛ, sakɩyɛ tɩsɔɔlɩ kpɔnʋ nɛ halɩ nabɛyɛ taa wɩɣnɩ-ŋ se pʋyɔɔ ŋkɔnɩ-wɛ kpɔnʋ ŋgʋ. Ŋkaɣ wɛʋ nɛ ŋlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ mbʋ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se piileɖiɣ lɛ, pɩkaɣ-ŋ tibu yɔɔɔ nɛ halɩ ŋyele tʋmɩyɛ nɖɩ. Ɛlɛ, paa tɔm susuu tʋmɩyɛ ɛpɔzʋʋ alɩwaatʋ nɛ liidiye, nɛ paa ɛyaa iwoŋuu-ɖʋ yaa pa-taa ɛwɩɣnɩ-ɖʋ yɔ, ɖa-taa sakɩyɛ wɛɛ nɛ posusuu tɔm pɩnzɩ sakɩyɛ. Pɩwɩlɩɣ se fezuu kiɖeɖeu sɩɣnɩ-ɖʋ.

YE ÐA NƐ ƐSƆ ÐƖLAKƖ TƲMƖYƐ KƆYƆ, PƖWƖLƖƔ SE ÐƖSƆƆLƖ-Ɩ NƐ ÐƖSƆƆLƖ LALAA

15. Nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga wɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm susuu nɛ tamaɣ ŋga Ɛsɔ labɩ ɛyaa yɔɔ yɔ, pɛ-hɛkʋ taa?

15 Nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga wɛ tɔm susuu nɛ tamaɣ ŋga Yehowa labɩ ɛyaa yɔɔ yɔ, pɛ-hɛkʋ taa? Ɛsɔ tamaɣ kaakɛnaa se ɛyaa ɩcaɣ  wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ. Nɛ paa Aɖam ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm kɔyɔ, ɛ-tamaɣ ŋga katɩlɛɣzɩ. (Izaayii 55:11) Ɛsɔ labɩ ɖʋtʋ natʋyʋ se pɩsa nɛ eholi-ɖʋ sɩm nɛ kɩwɛɛkɩm pe-nesi tɛɛ. Ðʋtʋ ndʋ ɛlaba? Yesu kɔm tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛkpaɣ e-wezuu nɛ ɛlaa. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ kɩlaʋ ŋgʋ kɩwazɩ ɛyaa lɛ, pɩwɛɛ se paña Ɛsɔ. Pʋyɔɔ Yesu wɩlɩ ɛyaa mbʋ Ɛsɔ sɔɔlaa se pala yɔ, nɛ eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pala mbʋ ɖɔɖɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu tɔm nɛ ɖɩsɩɣnɩ ɛyaa lalaa se papɩsɩ Ɛsɔ taabalaa yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖa nɛ Ɛsɔ ɖiɖiɣni tʋmɩyɛ labʋ se pɩsa nɛ eholi ɛyaa sɩm nɛ kɩwɛɛkɩm pe-nesi tɛɛ.

16. Nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga wɛ ɖɔ-tɔm susuu nɛ Ɛsɔ paɣtʋ sɔsɔtʋ naalɛ pɛ-hɛkʋ taa?

16 Ye ɖɩsɩɣnɩ ɛyaa lalaa se pana wezuu maatɛŋ nʋmɔʋ kɔyɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ nɛ ɖɩtɛ ɖɩsɔɔlɩ Yehowa. Yehowa sɔɔlaa se “ɛyaa kpeekpe ɩya pa-ñʋŋ nɛ patɩlɩ tʋtʋyɛ tɔm.” (1 Timootee 2:4) Kɩyakʋ nakʋyʋ Farɩsɩ tʋ nɔɔyʋ pɔzɩ Yesu se paɣtʋ taa lɛ ndʋ kɩlaa, nɛ Yesu cosi-i se: “Sɔɔlɩ [Yehowa] ñɛ-Ɛsɔ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim, nɛ ñe-ciyam pilim nɛ ña-maɣzɩm pilim; ndʋ lɛ paɣtʋ kajalaɣ ñɩndʋ nɛ paɣtʋ taa kɩlɩm. Paɣtʋ naalɛ ndʋ wɛ ɛzɩ tʋnɛ yɔ yɔ: Tʋtʋ yɔ se: ‘Sɔɔlɩ ño-koobu ɛzɩ ña-maɣmaɣ yɔ.’” (Maatiyee 22:37-39) Ye ɖisusuu laŋhɛzɩyɛ tɔm kɔyɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩɖɔŋ paɣtʋ ndʋ tɩ-naalɛ tɩ-yɔɔ.​—Kalɩ Tʋma Labʋ 10:42.

17. Ŋmaɣzɩɣ waɖɛ nɖɩ ŋwɛna se ŋsusi laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔ ɖɩ-yɔɔ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ?

17 Yehowa wazɩ-ɖʋ siŋŋ. Ɛɖʋ-ɖʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ, ɖɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ ɖo-koobiya nɛ pɩkɩlɩ, nɛ ɖɩkandɩyɩɣ ɖa nɛ ɩ ɖa-taabalɩyɛ yɔɔ yɔ. Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩhaɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ waɖɛ se ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɛyaa lalaa. Yehowa sɛyaa mba pɛwɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ pɛkpɛndɩ miiliyɔɔwaa sakɩyɛ, nɛ paa weyi lɛ ɛ-wɛtʋ wɛ ndɩ. Ɛlɛ, paa ɖɩkɛ pɩɣa yaa sɔsɔ, ñɩm tʋ yaa kʋñɔndʋ, ɖoŋ tʋ yaa ɛjam kɔyɔ, ɖɩlakɩ mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ se ɖisusi ɛyaa lalaa laŋhɛzɩyɛ tɔm. Ða-lɩmaɣza labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Chantal weyi ɛwɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa yɔ ɛ-lɩmaɣza. Ɛyɔɔdaa se: “Ɛsɔ ɖoŋ tɩŋa tʋ, wondu kpeekpe Lɩzɩyʋ, koboyaɣ tɛ Ɛsɔ, heyiɣni-m se: ‘Wolo! Yɔɔdɩ! Yɔɔdɩ mo-lone taa, yɔɔdɩnɩ ña-laŋɩyɛ pilim. Mahaɣ-ŋ mon-ɖoŋ, mɔn-Tɔm Bibl, Ɛsɔ tiyiyaa, nɛ koobiya. Mankaɣ-ŋ falɩsʋʋ pazɩ pazɩ, nɛ mawɩlɩ-ŋ mbʋ pɩwɛɛ se ŋla yɔ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ.’ Waɖɛ sɔsɔɖɛ kpem pɩkɛnɩ-ɖʋ se ɖɩla Yehowa sɔɔlɩm nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩkpɛndɩ ɖɩla tʋmɩyɛ.”