Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Fezuu tɩnɩɣ ɖe-fezuu yɔɔ nɛ kɩyɔɔdʋʋ aseɣɖe tɔm

Fezuu tɩnɩɣ ɖe-fezuu yɔɔ nɛ kɩyɔɔdʋʋ aseɣɖe tɔm

“Fezuu maɣmaɣ tɩnɩɣ ɖe-fezuu yɔɔ nɛ kɩyɔɔdʋʋ aseɣɖe tɔm se ɖɩkɛ Ɛsɔ piya.”​—ROMA 8:16.

HENDU: 109, 108

1-3. (a) Lakasɩ sɔsɔsɩ nzɩ labɩ Pantekooti wiye pɩnaɣ 33 taa? (b) Nɛ ɛzɩma lakasɩ nzɩ siyeba nɛ tɔm ndʋ masɩ kaayɔɔdaa yɔ tɩla? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

PƖƖKƐ kujuka tanaŋ tɛɛ pɩnaɣ 33 taa. Samaɣ kaawɛɛ nɛ kɔtɔkɩ Pantekooti kazandʋ Yerusalɛm tɛtʋ taa. Pɩɩkɛ evemiye sɔsɔyɛ kpem. Pantekooti kɛ kazandʋ kiɖeɖetu ndʋ pɔtɔkaɣ alɩwaatʋ ndʋ papaɣzɩɣ blee kʋm yɔ. Tanaŋ ŋgʋ, cɔjɔ sɔsɔ la kɩlaŋ templo taa ɛzɩ ɛtɩɩlakʋʋ yɔ. Pʋwayɩ pɩmabɩ ɛzɩ ñɩɣtʋ nakʋ mbʋ yɔ lɛ, ɛkpaɣ kpɔnʋnaa naalɛ mba palabɩnɩ blee ŋgʋ pacalɩ kʋm yɔ nɛ ɛlaa kɩlaʋ. Cɔjɔ sɔsɔ kpazɩ kpɔnʋnaa mba nɛ efiɣdi-wɛ Yehowa ɛzɩdaa.—Levitiki 23:15-20.

2 Pɩlakɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ, paa pɩnaɣ ŋga lɛ, cɔjɔ sɔsɔ lakɩ kɩlaʋ kifiɣduu ŋgʋ Yehowa ɛzɩdaa. Kɩlaʋ ŋgʋ, kɩnɩɣzɩnɩ lakasɩ sɔsɔsɩ nzɩ sɩlabɩ Pantekooti wiye pɩnaɣ 33 taa yɔ. Lakasɩ nzɩ, situkuni Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa 120 mba paakpeɣlaa nɛ patɩmɩɣ ɛsɔdaa kuduyuu nakʋyʋ tɛɛ Yerusalɛm yɔ. (Tʋma Labʋ 1:13-15) Mbʋ pɩlabɩ puwiye yɔ, nayʋ Yowɛɛlɩ kaatɛm pɩ-tɔm yɔɔdʋʋ pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 800 mbʋ yɔ. (Yowɛɛlɩ 2:28-32; Tʋma Labʋ 2:16-21) Lakasɩ sɔsɔsɩ nzɩ kpem labɩ puwiye?

 3 Kalɩ Tʋma Labʋ 2:2-4. Pantekooti wiye pɩnaɣ 33 taa, Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu tibi Krɩstʋ ñɩma mba paawɛɛ nɛ patɩmɩɣ ɛsɔdaa kuduyuu nakʋyʋ tɛɛ Yerusalɛm yɔ, pɔ-yɔɔ nɛ papɩsɩ patam numwaa. (Tʋma Labʋ 1:8) Pʋwayɩ lɛ, ɛyaa samaɣ nakɛyɛ ñɔtɩnɩ patam numwaa mba, nɛ paba ñapaɣzɩ-kɛ heyuu Ɛsɔ tʋma sɔsɔna wena panawa nɛ panɩɩ yɔ a-tɔm. Peeɖe apostoloo Pɩyɛɛrɩ lɩzɩ ɛyaa samaɣ lakasɩ sɔsɔsɩ nzɩ sɩ-tɔbʋʋ nɛ mbʋ pʋyɔɔ sɩ-tɔm cɛyaa yɔ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, eheyi samaɣ ŋga se: “Ɩpɩsɩ mɩ-laŋa nɛ mɩ-taa paa weyi lɛ, ɛla nɛ pɔsɔ-ɩ lɩm Yesu hɩɖɛ taa nɛ pekpeɣ-i ɛ-kɩwɛɛkɩm. Ðɩnɛ ɛlɛ ɩmʋʋ fezuu kiɖeɖeu kʋjɔʋ.” Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye, pamɩyɩsɩ ɛyaa ɛzɩ 3000 mbʋ yɔ lɩm nɛ fezuu kiɖeɖeu tii pɔ-yɔɔ ɖɔɖɔ.—Tʋma Labʋ 2:37, 38, 41.

4. (a) Mbʋ pɩlabɩ Pantekooti wiye pɩnaɣ 33 taa yɔ, ɛbɛ yɔɔ pitukuuni-ɖʋ? (b) Pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ pɩtalɩɣ mbʋ lɛ, lakasɩ sɔsɔsɩ nzɩ ɖɔɖɔ kaalabɩ kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ? (Cɔnɩ tɩnaɣ yɔɔ tɔm.)

4 Cɔjɔ sɔsɔ nɛ kɩlaʋ ŋgʋ ɛlakaɣ paa Pantekooti ŋgʋ ki-wiye yɔ, pasɩŋnɩ we? Cɔjɔ sɔsɔ sɩŋnɩ Yesu. Kpɔnʋnaa ñasɩŋnɩ patam numwaa. Patam numwaa mba, palɩzɩ-wɛ nɛ ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa hɛkʋ taa nɛ payaa-wɛ se “kajalaɣ kʋmtʋ.” (Natʋ 14:4ABT) Ɛsɔ tisaa se patam numwaa mba papɩsɩ e-piya, nɛ ɛlɩzɩ-wɛ se pa nɛ Yesu pɔtɔɔ kewiyitu ɛsɔdaa. (1 Pɩyɛɛrɩ 2:9) Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ e-Kewiyaɣ yɔɔ nɛ ɛwazɩ ɛyaa mba pañaŋɩ-ɩ yɔ pa-tɩŋa. Ye mbʋ, paa ɛsɔdaa ɖɩkaɣ wɛʋ yaa tɛtʋ yɔɔ paradisuu taa kɔyɔ, mbʋ pɩlabɩ Pantekooti wiye pɩnaɣ 33 taa yɔ, pitukuuni-ɖʋ siŋŋ. [1]—Cɔnɩ tɩnaɣ yɔɔ tɔm.

ƐBƐ LAKƖ ALƖWAATƲ NDƲ KRƖSTƲ TƲ NƆƆYƲ PƖSƖƔ PATAM NUM YƆ?

5. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se pɩtɩkɛ nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ Krɩstʋ mba pɩsɩɣ patam numwaa?

5 Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa mba paawɛ ɛsɔdaa kuduyuu tɛɛ Yerusalɛm yɔ, paakaɣ sɔʋ mbʋ pɩlabɩ puwiye yɔ, pɩ-yɔɔ kpa. Pʋyʋ nɔɔyʋ ɛzɩ miŋ nzʋlʋmɩyɛ yɔ kaawɛ pa-taa paa weyi lɛ ɛ-ñʋʋ taa. Yehowa ha-wɛ ɖoŋ se papɩzɩ nɛ pɔyɔɔdɩ kʋnʋmɩŋ weyi pataayɔɔdʋʋ yɔ. Ye mbʋ, pataapɩtɩɣ kpa se Ɛsɔ ta-wɛ num fezuu kiɖeɖeu ɖoŋ taa. (Tʋma Labʋ 2:6-12) Ɛlɛ pɩtɩkɛ maamaaci lakasɩ kʋɖʋmsɩ nzɩ sɩlakɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pataɣ Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ num yɔ. Ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ ɖɔɖɔ kaapɩsɩ patam numwaa kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye Yerusalɛm, ɛlɛ Bibl tɩyɔɔdɩ se pʋyʋ nɔɔyʋ kaawɛ pa-ñʋŋ taa ɛzɩ miŋ nzʋlʋma yɔ. Papɩsɩ patam numwaa kpaagbaa alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ. (Tʋma Labʋ 2:38) Pɩtasɩ lɛ, pɩtɩkɛ Krɩstʋ ñɩma tɩŋa kaapɩsɩnɩ patam numwaa alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm kpaagbaa yɔ. Pamɩyɩsɩ Samaarɩɩ mba nabɛyɛ lɩm nɛ pɩla alɩwaatʋ natʋyʋ pazɩ pʋcɔ nɛ papɩsɩ patam numwaa. (Tʋma Labʋ 8:14-17) Nɛ halɩ Kɔɔrnɛɛyɩ nɛ ɛ-ɖɩɣa taa mba paapɩsɩ patam numwaa pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm.—Tʋma Labʋ 10:44-48.

6. (a) Ɛbɛ Yehowa haɣ patam numwaa tɩŋa? (b) Nɛ ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-wɛ?

6 Pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se mbʋ pɩwɩlɩɣ Krɩstʋ mba se papɩsɩ patam numwaa yɔ, pɩwɛ ndɩ ndɩ. Pa-taa nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ peɖiɣzina kpaagbaa se Yehowa ta-wɛ num. Lalaa lɛ, pɩlakɩ alɩwaatʋ natʋyʋ cabɩ pʋcɔ nɛ peɖiɣzina se Yehowa ta-wɛ num. Ɛlɛ, apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdɩ mbʋ pɩtalɩɣ pa-taa paa weyi yɔ. Ɛtɔm se: “Ɩnɩ tʋtʋyɛ tɔm lɛ, mʋ-ñʋʋ yabɩtʋ tɔm kɩbandʋ nɛ itisi lɛ, pama mɩ-yɔɔ fezuu ŋgʋ paayɔɔdɩ kɩ-tɔm yɔ kɩ-mayaɣ, fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ kɩkɛ ɖa-ñɩm lidaʋ” yɔ. (Efɛɛzɩ 1:13, 14) Ye mbʋ, Yehowa tɩŋɩɣnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ Krɩstʋ ñɩma mba kpayɩ kpayɩ se ɛlɩzɩ-wɛ se pakpa ɛsɔdaa. Pɩwɩlɩɣ se fezuu kiɖeɖeu haɣnɩ-wɛ “lidaʋ” se ɛsɔdaa pakaɣ caɣʋ wezuu maatɛŋ, ɛlɛ  pɩtɩkɛ tɛtʋ yɔɔ.​—Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 1:21, 22; 5:5.

7. Ɛbɛ pɩwɛɛ se paa patam num weyi lɛ ɛla nɛ pʋcɔ ɛmʋ ɛ-kɩhɛyʋʋ ɛsɔdaa?

7 Ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛpɩsɩ patam num, pɩwɩlɩɣ se paa piitiba nɛ pɩkpa yɔ ɛkaɣ mʋʋ ɛ-kɩhɛyʋʋ na? Aayɩ. Ɛɛpɩtɩɣ se Yehowa ya-ɩ se ɛkpa ɛsɔdaa. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɛmʋ ɛ-kɩhɛyʋʋ ŋgʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ Yehowa ɛzɩdaa. Pɩyɛɛrɩ lɩzɩ pɩ-taa se: “Koobiya, ɩtasɩ kpeetuu, nɛ mɩ-yatʋ nɛ mɩ-palʋʋ pakpa ɖoŋ. Ɩlakɩ mbʋ lɛ, pɩɩkpɛdɩsɩɣ-mɩ se ɩtɔlɩ kaaʋ. Mbʋ yɔ, pɩ-yɔɔ ɩkaɣ tɩŋnʋʋ nɛ ɩsʋʋ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ ɖa-ñʋʋ yaɖʋ tamtam kewiyaɣ taa.” (2 Pɩyɛɛrɩ 1:10, 11) Ye mbʋ, pɩtɩpɔzɩ se patam num nɔɔyʋ eyele nɛ nabʋyʋ ɖɩɣ-ɩ nʋmɔʋ nɛ eyele Yehowa sɛʋ. Toovenim se Yehowa ya-ɩ se ɛkpa ɛsɔdaa, ɛlɛ ye ɛtɩɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ yɔ, ɛɛkaɣ mʋʋ ɛ-kɩhɛyʋʋ.​—Ebree 3:1; Natʋ 2:10.

ƐZƖMA KRƖSTƲ TƲ NƆƆYƲ NAƔ SE ƐPƖSƖ PATAM NUM?

8, 9. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛ ɛyaa sakɩyɛ kaɖɛ se panɩɩ ɛzɩma pɩlakɩ Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛpɩsɩɣ patam num yɔ, pɩ-taa? (b) Ɛzɩma Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛna se ɛpɩsɩ patam num?

8 Sɔnɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla Ɛsɔ sɛyaa sakɩyɛ kaɖɛ se panɩɩ ɛzɩma pɩlakɩ Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛpɩsɩɣ patam num yɔ, pɩ-taa. Pɛwɛnɩ toovenim mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pa-maɣmaɣ patɩkɛ patam numwaa. Yehowa taala ɛyaa se pacaɣ ɛsɔdaa na, ɛlɛ ɛɛlabɩ-wɛ se pacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ tam. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:28; Keɣa 36:29) Paa mbʋ yɔ, Yehowa kɔm nɛ ɛlɩzɩ ɛyaa nabɛyɛ se pɛkɛ awiya nɛ cɔjɔnaa ɛsɔdaa. Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ ɛtaɣ-wɛ num yɔ, pe-lidaʋ nɛ ɛzɩma pamaɣzɩɣ yɔ pɩlɛɣzɩɣ. Paɖaŋɩɣ kpam se pacaɣ wezuu ɛsɔdaa.​—Kalɩ Efɛɛzɩ 1:18.

9 Ɛlɛ ɛzɩma Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛna se ɛpɩsɩ patam num? Iyele nɛ ɖɩna tɔm ndʋ Pɔɔlɩ heyi patam numwaa mba paawɛ Room yɔ. Eheyi-wɛ se: “Pɩtɩkɛ yom fezuu ɩmʋwa se ise sɔɔndʋ, ɛlɛ ɩmʋ piya kʋmʋyʋsasɩ fezuu, nɛ ŋgʋ lakɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩmakɩ kubusi nɛ ɖɩyaɣ se: Paaba! Caa! Fezuu maɣmaɣ tɩnɩɣ ɖe-fezuu yɔɔ nɛ kɩyɔɔdʋʋ aseɣɖe tɔm se ɖɩkɛ Ɛsɔ piya.” (Roma 1:7; 8:15, 16) Yehowa tɩŋɩɣnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ paa patam num weyi lɛ kpayɩ kpayɩ se ɛya-ɩ se ɛkpa ɛsɔdaa nɛ ɛ nɛ Yesu pɔtɔɔ kewiyitu.​—1 Tesalooniki 2:12.

10. Pɔyɔɔdʋʋ 1 Yohanɛɛsɩ 2:27 taa se pɩtɩkɛ ɛyʋ nɔɔyʋ wɩlɩɣnɩ patam numwaa tɔm yɔ, pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

10 Ɛyaa mba Yehowa ya-wɛ se pakpa ɛsɔdaa yɔ, pɩtɩkɛ ɛyʋ nɔɔyʋ heyiɣni-wɛ. Ɛlɛ, Yehowa maɣmaɣ yekina nɛ peɖiɣzina se pɛkɛ patam numwaa. Apostoloo Yohanɛɛsɩ heyi patam numwaa se: “Pata-mɩ fezuu kiɖeɖeu num, nɛ mi-kpeekpe ɩsɩm pɩtɩŋa.” Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Piyele nɛ mɩ yɔ, pata-mɩ num kiɖeɖem mbʋ yɔ, pɩwɛ mɩ-taa, nɛ pɩfɛyɩ se pawɩlɩ-mɩ tɔm. Ɛlɛ ɖenɖe ɛzɩ e-num kiɖeɖem wɩlɩ-mɩ pɩtɩŋa yɔ, num mbʋ pɩkɛ tʋtʋyɛ, pɩtɩkɛ cɛtɩm, ɖɔɖɔ ɛzɩ pɩwɩlʋʋ-mɩ yɔ, ɩwɛɛ pɩ-taa.” (1 Yohanɛɛsɩ 2:20, 27) Ɛzɩ Krɩstʋ mba tɩŋa yɔ, pɩpɔzaa se pawɩlɩ patam numwaa ɖɔɖɔ Yehowa tɔm. Ɛlɛ pɩtɩkɛ ɛyʋ nɔɔyʋ wɩlɩɣnɩ-wɛ se pɛkɛ patam numwaa. Yehowa tɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ kpayɩ kpayɩ se pɛkɛ patam numwaa.

‘PAÐAƔNƖ-WƐ LƲLƲƲ’

11, 12. (a) Tɔm ndʋ patam num nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ? (b) Ɛlɛ tɔm ndʋ yɔɔ ɛɛpɩtɩɣ kpa?

11 Alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ mba pɩsɩɣ patam numwaa yɔ, pɛlɛɣzɩɣ pɩdɩɩfɛyɩ. Pʋyɔɔ Yesu tɔm se ‘paɖaɣnɩ-wɛ lʋlʋʋ.’ (Yohanɛɛsɩ 3:3, 5) Pʋwayɩ lɛ, ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Pɩtaaɖɩɣzɩ-ŋ se mɔntɔm se paɖaɣnɩ-mɩ lʋlʋʋ. Helim makɩnɩ ɖenɖe pɩsɔɔlaa yɔ nɛ ŋnɩɣ pɩ-taŋ, nɛ ŋŋsɩŋ se pɩlɩnɩ le nɛ piwoki  le. Mbʋ yɔ ɛyʋ weyi palʋlɩ-ɩ fezuu taa yɔ, ɛ-tɔm wɛɛ.” (Yohanɛɛsɩ 3:7, 8) Pɩnaɣ kaɣlaa se ɛyʋ weyi ɛtɩkɛ patam num yɔ, pɩwɛ kaɖɛ se palɩzɩ-ɩ patam numwaa tɔm taa nɛ ɛnɩɩ camɩyɛ. [2]—Cɔnɩ tɩnaɣ yɔɔ tɔm.

12 Krɩstʋ tʋ weyi pata-ɩ num yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ Yehowa lɩzɩ-m nɛ eyele akele?’ Halɩ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛmaɣzɩ se ɛtɩmʋna se ɛwɛɛnɩ waɖɛ nɖɩ. Paa mbʋ yɔ, ɛɛpɩtɩɣ se Yehowa lɩzɩ-ɩ se ɛkɛ patam num. Nɛ ɛ-taa wɛ leleŋ kpem nɛ kʋjɔʋ ŋgʋ nɛ ɛwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ siŋŋ kɩ-yɔɔ. Patam numwaa lɩmaɣza labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Pɩyɛɛrɩ ñɩna. Ɛmawa se: “Pasa Ɛsɔ, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ Caa: Ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ taa ɛɖaɣnɩ-ɖʋ lʋlʋʋ nɛ Yesu Krɩstʋ femtu sɩm yɔɔ, se ɖɩwɛɛnɩ wezuu lidaʋ, nɛ ɖɩpɩzɩ ɖihiɣ ñɩm mbʋ pɩɩɖazɩɣ, pɩfɛyɩ azuluma, pɩɩkpadɩyɩɣ nɛ pasɩ-mɩ pʋ ɛsɔdaa yɔ.” (1 Pɩyɛɛrɩ 1:3, 4) Alɩwaatʋ ndʋ patam numwaa kalɩɣ tɔm ndʋ yɔ, paapɩtɩɣ se mba Yehowa wɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋna.

13. (a) Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ pɩsɩɣ patam num yɔ, ɛzɩma tɩyɛ ɛ-lɩmaɣza lɛɣzɩɣ? (b) Nɛ ɛbɛ cɔlɔ pɩlɩnaa?

13 Pʋcɔ nɛ Yehowa yaɣ Krɩstʋ ñɩma mba se pakpa ɛsɔdaa lɛ, paawɛnɩ lidaʋ se pakaɣ caɣʋ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ. Paaɖaŋ alɩwaatʋ ndʋ Yehowa kaɣ ɖezuu kañatʋ lakasɩ tɩŋa payɩ nɛ ɛla nɛ tɛtʋ pɩsɩ paradisuu yɔ. Pʋtɔma yɔ, pamaɣzaɣ ɛzɩma pakaɣ mʋʋ pɔ-hɔʋ taa ñɩma yaa pa-taabalaa mba pefezi-wɛ yɔ. Paaɖaŋ kpam se pama ɖɩsɩ nɛ pasʋʋ sɩ-taa, yaa pɔsɔ tɩŋ nɛ pɔtɔɔ i-pee. (Izaayii 65:21-23) Ɛbɛ yɔɔ pa-lɩmaɣza paɣzɩ lɛɣzʋʋ lɛɛlɛɛyɔ? Ɛzɩ nabʋyʋ yeba nɛ pitibi-wɛ yɔɔɔ yaa pakɩlɩɣ kʋñɔŋ tɔɔʋ na? Ɛzɩ pɛlɛɣzɩ lɩmaɣza nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ papaɣzɩ maɣzʋʋ se wezuu caɣʋ kaɣ-wɛ nɩʋ tɛtʋ yɔɔ nɛ paakaɣ hiɣu koboyaɣ na? Yaa ɛzɩ pe-liu wɛɛ se paɖɩŋ nɛ pana ɛzɩma wezuu caɣʋ wɛ ɛsɔdaa yɔ? Aayɩ. Ɛlɛ Ɛsɔ maɣmaɣ yanɩ-wɛ se pakpa ɛsɔdaa. Alɩwaatʋ ndʋ ɛya-wɛ yɔ, ɛtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛlɛɣzɩ pa-lɩmaɣza nɛ pe-lidaʋ.

14. Lɩmaɣza wena patam numwaa wɛnɩ wezuu ŋgʋ pacakɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ kɩ-yɔɔ?

14 Ye mbʋ, pɩwɩlɩɣ se patam numwaa sɔɔlɩ sɩm na? Pɔɔlɩ heyi-ɖʋ ndʋ patam numwaa maɣzɩɣ yɔ. Ɛkpaɣ po-tomnasɩ nɛ ɛmaɣzɩnɩ “kizinziku” nɛ ɛtɔ se: “Ɛɛɛ, mba ɖa ɖɩwɛ kizinziku kʋnɛ yɔ kɩ-tɛɛ yɔ, pɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩmɔlʋʋ, ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩhɔzɩ, ɛlɛ ɖɩcaɣ ɖɩtɩnɩ toko lɛɛkʋ lɛɛkʋ yɔɔ, nɛ wezuu mʋ mbʋ pɩkɛ kɩsɩbɩm yɔ.” (2 Kɔrɛntɩ 5:4) Pɩwɩlɩɣ se patam numwaa tɩsɔɔlɩ sɩm. Pɔsɔɔlaa se pɛwɛɛ wezuu nɛ paa evemiye nɖɩ lɛ, pa nɛ pɔ-hɔʋ taa ñɩma nɛ pa-taabalaa pɛkpɛndɩ nɛ pɛsɛɛ Yehowa. Ɛlɛ, paa ɛbɛ palakɩ yɔ, pɔtɔzʋʋ lidaʋ ŋgʋ Ɛsɔ ha-wɛ cee wayɩ yɔ kɩ-yɔɔ.—1 Kɔrɛntɩ 15:53; 2 Pɩyɛɛrɩ 1:4; 1 Yohanɛɛsɩ 3:2, 3; Natʋ 20:6.

YEHOWA YA-Ŋ SE ŊKPA ƐSƆDAA?

15. Ɛbɛ ɛɛwɩlɩɣ se nɔɔyʋ kɛ patam num?

15 Pɩtɩla yɔ, ŋwɛɛ nɛ ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se ɛzɩ Yehowa ya-ŋ se ŋkpa ɛsɔdaa. Ye ŋmaɣzɩɣ se ɛɛɛ kɔyɔ, pʋbʋ lɛ maɣzɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Ŋmaɣzɩɣ se ŋwɛ kpekpeka siŋŋ tɔm susuu taa? Ŋsɔɔlɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ ŋñɩnɩɣ se ŋnɩɩ Ɛsɔtɔm cukaŋ ñɩndʋ taa? (1 Kɔrɛntɩ 2:10) Ŋmaɣzɩɣ se Yehowa sɩnɩ-ŋ nɛ ñɔ-tɔm susuu lʋlɩ pee kɩbana na? Ŋsɔɔlɩ Yehowa sɔɔlɩm labʋ nɛ pɩkɩlɩ pɩtɩŋa na? Ŋsɔɔlɩ ɛyaa lalaa siŋŋ nɛ ŋmaɣzɩɣ se pɩcɛyaa se ŋsɩnɩ-wɛ nɛ pɛsɛɛ Yehowa? Ŋpɩzaa nɛ ŋna mbʋ pɩwɩlɩɣ kaɣlaa se Yehowa sɩnɩ-ŋ ñe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa yɔ? Ye ŋcosi tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa tɩ-yɔɔ se ɛɛɛ kɔyɔ, pɩwɩlɩɣ se Yehowa ya-ŋ se ŋkpa ɛsɔdaa? Aayɩ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa Ɛsɔ sɛyʋ weyi lɛ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ lɩmaɣza ana, paa ɛtɩkɛ patam num kɔyɔ. Yehowa pɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ paa ɛ-sɛyʋ weyi lɛ nɛ ɛwɛɛ niye hɔɔlɩŋ ɛnɩ  ɩ-tɩŋa ɩ-taa paa lidaʋ ŋgʋ ɛwɛna yɔ. Toovenim taa lɛ, ye ŋpɔzʋʋ ña-tɩ kɩpɔzʋ se ɛzɩ ŋkɛ patam num yaa ŋtɩkɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se patɩya-ŋ se ŋkpa ɛsɔdaa. Mba Yehowa lɩzaa se pakpa ɛsɔdaa yɔ, paapɩtɩɣ ɛlɛ panaɣ kaɣlaa se ɛya-wɛ.

16. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se ɛyaa mba Ɛsɔ kaaha e-fezuu kiɖeɖeu yɔ, pɩtɩkɛ pa-tɩŋa ɛyawa se pakpa ɛsɔdaa?

16 Bibl yɔɔdʋʋ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa sakɩyɛ mba Yehowa ha-wɛ e-fezuu kiɖeɖeu ɛlɛ patɩkpa ɛsɔdaa yɔ, pɔ-tɔm. Pa-taa nɔɔyʋ lɛ Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ. Yesu yɔɔdaa se ɛyʋ nɔɔyʋ taakɩlɩ Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ, ɛlɛ pʋwayɩ lɛ ɛtɔ se Yohanɛɛsɩ ɛɛkaɣ kpaʋ ɛsɔdaa kewiyaɣ taa. (Maatiyee 11:10, 11) Fezuu kiɖeɖeu kaaɖiyi ɖɔɖɔ Daviid. (1 Samɩyɛɛlɩ 16:13) Fezuu kiɖeɖeu kaasɩnɩ-ɩ nɛ ɛnɩɩ Yehowa tɔm cukaŋ ñɩndʋ tɔbʋʋ. Kɩsɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ nɛ ɛma Bibl hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ. (Maarkɩ 12:36) Paa mbʋ yɔ, apostoloo Pɩyɛɛrɩ yɔɔdaa se ‘Daviid tɩkpa ɛsɔdaa.’ (Tʋma Labʋ 2:34) Yehowa ha ɛ-sɛyaa mba e-fezuu kiɖeɖeu nɛ pala tʋma sɔsɔna, ɛlɛ ɛtɩyaa-wɛ se pakpa ɛsɔdaa. Ye mbʋ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pataawɛɛ siɣsiɣ yaa pataamʋna se pakpa ɛsɔdaa? Aayɩ. Tobi lɛ, pɩwɩlɩɣ se Yehowa kaɣ-wɛ fezuu nɛ pacaɣ wezuu paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ.​—Yohanɛɛsɩ 5:28, 29; Tʋma Labʋ 24:15.

17, 18. (a) Ɛsɔ sɛyaa mba pɛwɛ sɔnɔ yɔ, ɛbɛ pa-taa sakɩyɛ ɖaŋaa? (b) Tɔm ndʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

17 Yehowa sɛyaa mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ sɔnɔ yɔ, pa-taa sakɩyɛ ɩɩkaɣ kpaʋ ɛsɔdaa. Ɛzɩ Abraham, Daviid, Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ nɛ Bibl alɩwaatʋ taa Ɛsɔ sɛyaa sakɩyɛ yɔ, paɖaŋaa se pacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ ɖiyuu tɛtʋ yɔ. (Ebree 11:10) Yesu nɛ ɛyaa mba pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu ɛsɔdaa yɔ, pɛkpɛndɩ 144 000. Ɛlɛ Bibl yɔɔdʋʋ se patam numwaa mba, pa-taa nabɛyɛ ‘kazɩ’ tɛtʋ yɔɔ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa. (Natʋ 12:17) Ye mbʋ, patam numwaa 144 000 mba, pa-taa sakɩyɛ tɛm sɩbʋ nɛ pefezi-wɛ nɛ pakpa ɛsɔdaa.

18 Ɛlɛ ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛtɔm se ɛkɛ patam num, ɛzɩma pɩwɛɛ se mba pɛwɛnɩ lidaʋ se pakaɣ caɣʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ pala? Ye ñɛ-ɛgbɛyɛ taa koobu nɔɔyʋ ɛpaɣzɩ tɔɔʋ kpɔnʋ nɛ ɛñɔʋ vɛɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ wiye, lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ŋwɛɛnɩ ɛ-yɔɔ? Nɛ ye pɩlaba se mba pɔtɔŋ se pɛkɛ patam numwaa yɔ pɛwɛɛ nɛ pɛtɛzɩɣ ɖɔʋ, pɩwɛɛ se pɩha-ŋ lɩmaɣza na? Ðɩkaɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ cosuu ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.

^ [1] (Tayʋʋ 4) Pɩwɛ ɛzɩ kɩyakʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔkaɣ Pantekooti kazandʋ yɔ, kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi ɖɔɖɔ Ɛsɔ kaacɛlɩ ɛ-Paɣtʋ Moyizi Sinayii pʋʋ yɔɔ. (Egipiti Lɩʋ 19:1) Ye mbʋ, pʋtɔma evemiye nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Yehowa kaatɩŋnɩ Moyizi yɔɔ nɛ ɛɖʋ Paɣtʋ ɛgbɛyɛ nɛ Izrayɛɛlɩ piya yɔ, evemiye nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi ɖɔɖɔ ɛtɩŋnɩ Yesu yɔɔ nɛ ɛɖʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ nɛ patam numwaa.

^ [2] (tayʋʋ 11) Ye ŋñɩnɩɣ se ŋnɩɩ ɛzɩma paɖaɣnɩɣ ɛyʋ lʋlʋʋ yɔ pʋ-tɔbʋʋ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, cɔnɩ La Tour de Garde 1er avril 2009, hɔɔlɩŋ 3-11.