Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖWƐƐ TOOVENIM?

Ye Ŋfɛyɩ Toovenim Kɔyɔ, Pɩkɔŋnɩ-ŋ Kaɖɛ

Ye Ŋfɛyɩ Toovenim Kɔyɔ, Pɩkɔŋnɩ-ŋ Kaɖɛ

“Kaɖɛ wɛtʋ natʋyʋ wɛɛ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛcɛtɩ pazɩ nɛ pʋcɔ ɛpɩzɩ nɛ ɛcɔnɩ ti-ɖeɖe.”—Samantha, Afrika Hadɛ Kiŋ.

Ŋtisiɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ? Ɛzɩ Samantha yɔ, pʋtɔma yɔ ɖɩtɛm katʋʋ kaɖɛ wɛtʋ natʋyʋ nɛ ɖɩna. Mbʋ ɖɩlakɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩɣ-ɖʋ se ɖɩtaawɛɛ toovenim yɔ, pɩwɩlɩɣ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ ɖɛ-ɛzɩdaa yɔ. Ðɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩtɔɔ fɛyɛ, ɛlɛ ye pɩ-tɔm ɛkɩlɩnɩ cɛyʋʋ ɖɛ-ɛzɩdaa kɔyɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ se cɛtɩm wɛ ɖeu. Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa lalaa kɔŋ nɛ peɖiɣzina se ɖɩcɛtaa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ. Iyele nɛ ɖɩna kɩɖaŋ nɩɩyɩ.

YE ÐƖFƐYƖ TOOVENIM KƆYƆ, ƐYAA ƖƖTAƔ-ÐƲ LIU

Pʋcɔ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɛyaa naalɛ hɛkʋ taa lɛ, pɩpɔzʋʋ se pataa ɖama liu. Ye pataɣ ɖama liu yɔ, sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-wɛ nɛ ɖama. Ɛlɛ pɩtɩkɛ kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ yem pakʋyʋʋ nɛ papaɣzɩ ɖama liu taʋ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa cakɩ ɖama cɔlɔ, pɛkɛdɩɣ nɛ pamaɣzɩɣ ɖama kɩcɛyɩm yɔɔ yɔ, piyeki nɛ papaɣzɩ ɖama liu taʋ. Ɛlɛ cɛtɩm pazɩ yem pɩzɩɣ piyele nɛ ɛyaa ɩɩtasɩɣ ɖama liu taʋ. Nɛ ye pɩlabɩ mbʋ yɔ, pɩwɛ kaɖɛ se patasɩ paɣzʋʋ ɖama liu taʋ.

Wiɖiyi ña-taabalʋ nɔɔyʋ tɛmɩ-ŋ cɛtʋʋ na? Ye ɛɛɛ, ɛzɩma pɩlabɩ-ŋ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩwɩzɩ-ŋ, nɛ halɩ ŋmaɣzɩ se ɛlɩ ña-wayɩ. Ye ŋwɛnɩ lɩmaɣza ana yɔ, ŋwɛnɩ toovenim. Pɩnaɣ kaɣlaa se cɛtɩm pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ.

YE ÐƖFƐYƖ TOOVENIM KƆYƆ, PƖÐƐƔ ƐYAA LALAA

Robert Innes kɛ wɩlɩyʋ Kalifɔrnii sukuli kɩtɛzʋʋ taa Etaazuunii ɛjaɖɛ taa. Ɛñɩnaa nɛ ɛna se ye ɛyʋ ɛfɛyɩ toovenim kɔyɔ, ɛyaa lalaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ-ɩ. Cɛtɩm wɛ ɛzɩ kʋdɔŋ ŋgʋ kɩɖɛɣ ɛyaa yɔ. Ye ŋcakɩ ɛyʋ weyi ɛsɔɔlɩ cɛtʋʋ yɔ ɛ-cɔlɔ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɛzɩ-ŋ ɛ-wɛtʋ.

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛ toovenim? Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ŋ. Ðitendi-ŋ, yele nɛ ɖɩtazɩ Bibl paɣtʋ kila naayɛ taa.