Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ðiyele nɛ ‘Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ’ kiseɣti-ɖʋ

Ðiyele nɛ ‘Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ’ kiseɣti-ɖʋ

“Pɛsɛɛ Ɛsɔ ɛ-kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ, kɩ-yɔɔ.”​—2 KƆRƐNTƖ 9:15.

HENDU: 121, 63

1, 2. (a) Ɛbɛ nɛ ɛbɛ kɛ Ɛsɔ “kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ”? (b) Tɔm ndʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

YEHOWA labɩ-ɖʋ kʋjɔʋ sɔsɔʋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ etiyi ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ Yesu tɛtʋ yɔɔ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 3:16; 1 Yohanɛɛsɩ 4:9, 10) Apostoloo Pɔɔlɩ ya kʋjɔʋ ŋgʋ se “kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ.” (2 Kɔrɛntɩ 9:15) Ɛbɛ yɔɔ Pɔɔlɩ ya-kʋ mbʋ?

2 Pɔɔlɩ kaanawa se pɩtɩŋnɩ Yesu kɩlaʋ yɔɔ lɛ, lidaʋ tɔm ndʋ payɩ Ɛsɔ yɔɔdaa yɔ tɩkaɣ labʋ. (Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 1:20.) Pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ “kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ,” ŋgʋ lɛ Yesu kɩlaʋ, camɩyɛ lakasɩ nɛ sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ Yehowa wɩlɩɣ-ɖʋ yɔ. Ye ɖɩtɔm se ɖɩyɔɔdʋʋ Ɛsɔ kʋjɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-tɔm tete yɔ, ɖɩɩkaɣ tɛm. Ɛzɩma kʋjɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kitukuuni-ɖʋ? Nɛ ɛzɩma kɩkaɣ-ɖʋ seɣtuu se ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩɖaŋ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ nzɩ ɖɩkaɣ labʋ cɩla 23 mars 2016 wiye yɔ?

ƐSƆ KƲJƆƲ SƆSƆƲ

3, 4. (a) Ye nɔɔyʋ ɛlabɩ-ŋ kʋjɔʋ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ? (b) Ɛzɩma kʋjɔʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ pɩzɩɣ nɛ kɩlɛɣzɩ ñe-wezuu?

3 Alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ lakɩ-ɖʋ kʋjɔʋ yɔ, pɩkɛdɩɣnɩ-ɖʋ. Ɛlɛ  kʋjɔŋ nɩɩyɩ wɛ ŋgee kpem nɛ ɩpɩzɩɣ ɩlɛɣzɩ ɖe-wezuu. Kpaɣ se ŋlabɩ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm nabʋyʋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ pɩwɛɛ se pakʋ-ŋ. Ɛlɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛyʋ nɔɔyʋ weyi ŋŋsɩŋ yɔ, etisi se pakʋ-ɩ ño-lone taa. Ɛzɩma tɩyɛ ɛ-kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkaɣ-ŋ tukunuu?

4 Kʋjɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ, kɩkaɣ-ŋ seɣtuu se ŋlɛɣzɩ ñe-wezuu caɣʋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩkaɣ-ŋ seɣtuu ɖɔɖɔ se ŋsɔɔlɩ lalaa nɛ ŋwɛɛ kʋjɔʋ nɛ pɩkɩlɩ, nɛ ye nɔɔyʋ ɛlabɩ-ŋ nabʋyʋ nɛ pɩfɛyɩ ɖeu kɔyɔ ŋkpeɣ-i faaa. Kpaɣnɩ puwiye lɛ, ŋkaɣ wɩlʋʋ ñe-wezuu caɣʋ kpeekpe taa se ŋwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kʋjɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ.

5. Ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kʋjɔʋ kpaɖɩ kʋjɔŋ tɩŋa?

5 Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kʋjɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ yɔ, kɩkpaɖɩ kʋjɔʋ ɖɩyɔɔdɩ kɩ-tɔm lɛɛlɛɛyɔ yɔ. (1 Pɩyɛɛrɩ 3:18) Maɣzɩ nɛ ŋna. Aɖam ɖɛzɩ ɖa-tɩŋa kɩwɛɛkɩm, nɛ kɩwɛɛkɩm yele nɛ ɖɩsɩkɩ. (Roma 5:12) Ɛzɩma Yehowa sɔɔlɩ-ɖʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, etiyi Yesu tɛtʋ yɔɔ se “ɛɖɩŋ sɩm” paa ɛyʋ weyi lɛ ɛ-ñʋʋ yabʋ yɔɔ. (Ebree 2:9) Ɛlɛ Yesu kɩlaʋ kaɣ-ɖʋ wazʋʋ nɛ pɩkɩlɩ mbʋ. Pɩtɩŋnɩ ɛ-kɩlaʋ yɔɔ lɛ, pakaɣ ɖezuu sɩm kpaagbaa ɖezuu. (Izaayii 25:7, 8; 1 Kɔrɛntɩ 15:22, 26) Mba payɩ petisiɣ Yesu yɔɔ yɔ, pakaɣ caɣʋ wezuu laŋhɛzɩyɛ nɛ koboyaɣ taa tam. Pa-taa nabɛyɛ nɛ Yesu pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu ɛsɔdaa, nɛ lalaa ñɛkɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ lɩmɖʋyaa tɛtʋ yɔɔ. (Roma 6:23; Natʋ 5:9, 10) Hɔɔlɩŋ weyi taa ɖɔɖɔ Yehowa kʋjɔʋ ŋgʋ kɩtasɩɣ-ɖʋ wazʋʋ?

6. (a) Yehowa kʋjɔʋ wazasɩ nzɩ ŋɖaŋ kpam? (b) Ɛbɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ kaɣ-ɖʋ seɣtuu se ɖɩla?

6 Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ, kɩkaɣ yebu ɖɔɖɔ nɛ tɛtʋ pɩsɩ paradisuu. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, kʋdɔmɩŋ ɩɩtasɩɣ wɛʋ nɛ sɩɖaa kaɣ fem. (Izaayii 33:24; 35:5, 6; Yohanɛɛsɩ 5:28, 29) Ðɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu mbʋ pʋyɔɔ yɔ palabɩ-ɖʋ “kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ.” Kʋjɔʋ ŋgʋ, kɩkaɣ-ɖʋ seɣtuu se ɖɩla we? Kɩkaɣ-ɖʋ seɣtuu se (1) ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu, (2) ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya, nɛ (3) ɖikpeɣ lalaa faaa.

“KRƖSTƲ SƆƆLƖM SEƔTIƔ-ÐƲ”

7, 8. Krɩstʋ sɔɔlɩm seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla we?

7 Kajalaɣ lɛ, pɩwɛɛ se Krɩstʋ sɔɔlɩm eseɣti-ɖʋ nɛ ɖɩɖʋ-ɩ hɩɖɛ ɖe-wezuu caɣʋ taa. Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaa se: “Krɩstʋ sɔɔlɩm seɣtiɣ-ɖʋ.” (Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 5:14, 15.) Pɔɔlɩ nawa se ye ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ Yesu wɩlɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ kɔyɔ, pɩkaɣ-ɖʋ seɣtuu se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ nɛ ɖɩɖʋ-ɩ hɩɖɛ. Toovenim taa lɛ, ye ɖɩnɩ mbʋ Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ pɩ-taa camɩyɛ yɔ, ɛ-sɔɔlɩm kaɣ-ɖʋ seɣtuu nɛ ɖɩcaɣ wezuu ŋgʋ kɩwɩlɩɣ se ɖɩɖʋʋ Yesu hɩɖɛ yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ?

8 Ye ɖɩsɔɔlɩ Yehowa yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ seɣtuu nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu nɛ ɖɩɖɔ ɛ-nɩŋgbanzɩ taa. (1 Pɩyɛɛrɩ 2:21; 1 Yohanɛɛsɩ 2:6) Ye ɖɩñaŋ Ɛsɔ nɛ Yesu yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ. Yesu yɔɔdaa se: “Weyi ɛmʋ man-paɣtʋ nɛ ɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛnʋ ɛsɔɔlɩnɩ-m; nɛ weyi ɛsɔɔlɩ-m yɔ, man-Caa kaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ, ma ɖɔɖɔ mankaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ nɛ mawɩlɩ-ɩ man-tɩ.”​—Yohanɛɛsɩ 14:21; 1 Yohanɛɛsɩ 5:3.

9. Ɛbɛ ɛjaɖɛ ñɩkɩɣ ɖɔ-yɔɔ se ɖɩla?

9 Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩmaɣzɩ ɛzɩma ɖɩcakɩ wezuu yɔ, pɩ-yɔɔ camɩyɛ. Ye mbʋ, pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Hɔɔlɩŋ weyi taa mɛwɛɛ nɛ mamaɣzɩɣnɩ Yesu? Hɔɔlɩŋ weyi taa manpɩzɩɣ nɛ mantasɩ pana ñaɣʋ nɛ pɩkɩlɩ?’ Pɩcɛyaa se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ  tɔm ndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛjaɖɛ ñɩnɩɣ se ɖɩcaɣ wezuu ɛzɩ ɖɩ-ɛyaa yɔ. (Roma 12:2) Ye ɖɩtɩkpa ɖa-tɩ yɔ, ɛjaɖɛ pɩzɩɣ nɛ ɖɩñɩɣ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ maɣzɩnʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖaa, mba pa-hɩla sɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, nɛ mba ɛjaɖɛ saŋ hola aleɣya nʋmɔʋ taa yɔ. (Koloosi 2:8; 1 Yohanɛɛsɩ 2:15-17) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ takɩm mbʋ?

10. (a) Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa? (b) Nɛ tɔm ndʋ, tɩ-yɔɔ cosuu pɩzɩɣ piseɣti-ɖʋ nɛ ɖɩla we? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

10 Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ alɩwaatʋ taa, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ ɖo-wondu suu yɔɔ, filimwaa mba ɖɩcɔŋna yɔ, minziikiwaa mba ɖiwelisiɣ yɔ, nɛ mbʋ ɖɩcɔŋnɩ ɖɛ-tɛ ordinatɛɛrɩ, pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ yɔɔ yɔ, pɩ-yɔɔ camɩyɛ. Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ye Yesu ɛwɛ cɩnɛ, fɛyɛ kpaɣ-m se mawɩlɩ-ɩ wondu ndʋ monsuu yɔ?’ (Kalɩ 1 Timootee 2:9, 10.) ‘Wondu ndʋ monsuu yɔ, tɩkaɣ-ɩ wɩlʋʋ se mɛnkɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyʋ na? Pɩkaɣ-ɩ kɛdɩnʋʋ se ɛcɔnɩ filimwaa mba mɔncɔŋna yɔ? Ɛkaɣ tisuu se ewelisi minziikiwaa mba mewelisiɣ yɔ? Ye Yesu ɛpɔzɩ-m se maha-ɩ mɛn-tɛ pɔrtaabɩlɩ yaa mɛn-tɛ taabɩlɛɛtɩ, fɛyɛ kaɣ-m kpaʋ nɛ mbʋ pɩwɛ kɩ-taa yɔ? Pɩkaɣ-m labʋ kaɖɛ se meheyi Yesu mbʋ pʋyɔɔ mɔnsɔɔlɩ video yɔɔ aleɣya naayɛ labʋ yɔ?’ Ye ɖɩsɔɔlɩ Yehowa kɔyɔ, pɩkaɣ-ɖʋ seɣtuu nɛ ɖɩlɔ mbʋ payɩ pɩtɩmʋna se pɩwɛɛ Krɩstʋ tʋ cɔlɔ yɔ, paa liidiye ɛzɩma ɖɩyabɩnɩ-pʋ yɔ. (Tʋma Labʋ 19:19, 20) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpakaɣ ɖa-tɩ se ɖɩha Yehowa yɔ, ɖiheyi-i se ɖɩkaɣ caɣʋ wezuu ŋgʋ kɩɖʋʋ Yesu hɩɖɛ yɔ. Ye mbʋ, pɩtɩmʋna se ɖiyele nɛ nabʋyʋ yɔɔ lɛ, pɩlabɩ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu.—Maatiyee 5:29, 30; Filiipu 4:8.

11. (a) Sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa nɛ Yesu pɔ-yɔɔ yɔ, ɛzɩma tɩyɛ piseɣtiɣ-ɖʋ tɔm susuu taa? (b) Ɛzɩma tɩyɛ sɔɔlɩm pɩzɩɣ piseɣti-ɖʋ nɛ ɖɩsɩnɩ lalaa ɛgbɛyɛ taa?

11 Sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yesu yɔɔ yɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖisusi tɔm nɛ kpekpeka nɛ ɖɩla kpɛlɩkɩyaa. (Maatiyee 28:19, 20; Luka 4:43) Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ alɩwaatʋ taa, ŋpɩzɩɣ ŋla ɖʋtʋ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkɛ nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ nɛ ŋsusi tɔm ñɩɣtʋ 30 yaa 50 mbʋ yɔ? Koobu nɔɔyʋ wɛnɩ pɩnzɩ 84 nɛ ɛ-halʋ sɩba. Ɛmaɣzaɣ se ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ tʋmɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkpadɩyaa nɛ ɛtaawɛɛnɩ tɔnʋʋ taa alaafɩya camɩyɛ. Ɛlɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa mba paawɛ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, paɖʋ pa-taa se pasɩɣnɩ-ɩ. Pakpakaɣ-ɩ nɛ powokini tɔm susuu kooka ŋga kamʋnaa yɔ ka-taa. Piyeba nɛ koobu ɛnʋ esusi tɔm ñɩɣtʋ 30 nɛ ɛtalɩ ɛ-kaɖʋwa. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ koobu nɔɔyʋ mɩ-ɛgbɛyɛ taa nɛ ɛla nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ tʋmɩyɛ mars yaa avril taa? Pɩkɛ toovenim se ɖa-tɩŋa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ. Ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ ɖa-alɩwaatʋ nɛ ɖo-ɖoŋ nɛ ɖisusuni tɔm nɛ pɩkɩlɩ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɛzɩ Pɔɔlɩ yɔ, ɖɩkaɣ wɩlʋʋ se Krɩstʋ sɔɔlɩm seɣtiɣ-ɖʋ. Ɛbɛ ɖɔɖɔ Ɛsɔ sɔɔlɩm seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla?

PƖKƐNƖ-ÐƲ KƖJƐYƲƲ SE ÐƖSƆƆLƖ ÐAMA

12. Ɛbɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla?

12 Nabʋlɛ lɛ, pɩwɛɛ se Ɛsɔ sɔɔlɩm eseɣti-ɖʋ nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya. Apostoloo Yohanɛɛsɩ mawa se: “Koobiya kʋsɔɔlaa, ye Ɛsɔ ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ sɔɔlɩm mbʋ yɔ yɔ, pɩwɛnɩ-ɖʋ se ɖɩsɔɔlɩ ɖama.” (1 Yohanɛɛsɩ 4:7-11) Ye mbʋ, ye ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ Ɛsɔ wɩlɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ kɔyɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya. (1 Yohanɛɛsɩ 3:16) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ?

13. Kɩɖaʋ ŋgʋ Yesu ha-ɖʋ lalaa sɔɔlʋʋ nʋmɔʋ taa?

 13 Yesu kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɔɔlɩ lalaa yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ ɛsɩnɩ ɛyaa, kɔzɩ kɔzɩ mba paakɛ ajamaa yɔ. Ɛɛwa kʋdɔndɩnaa, kaakalasɩ, yʋlʋmaa, tandamaa nɛ kaayɔɔdasɩ. (Maatiyee 11:4, 5) Yesu taawɛɛ ɛzɩ Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa yɔ, ɛlɛ ɛɛsɔɔlaa se ɛsɩnɩ laŋa kɩbana tɩnaa nɛ patɩlɩ Ɛsɔ. (Yohanɛɛsɩ 7:49) Ɛɛsɔɔlɩ ɛyaa mba siŋŋ nɛ ɛñaɣ pana kpem se ɛsɩnɩ-wɛ.​—Maatiyee 20:28.

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ koobu akpadɩyʋ nɔɔyʋ tɔm susuu taa? (Cɔnɩ tayʋʋ 14)

14. Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋwɩlɩ se ŋsɔɔlɩ ño-koobiya?

14 Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ alɩwaatʋ kɛnɩ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ kɩbandʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma ŋsɩnɩ ñɛ-ɛgbɛyɛ taa koobiya yɔ, kɔzɩ kɔzɩ akpadɩyaa. Ŋpɩzɩɣ ŋwolo nɛ ŋna koobiya kʋsɔɔlaa mba. Ŋpɩzɩɣ ŋla tɔɔnaɣ nɛ ŋwoni-wɛ, ŋsɩnɩ-wɛ tʋma naayɛ labʋ pɛ-tɛ, ŋkpaɣ-wɛ lɔɔɖɩyɛ taa yaa kpokpo yɔɔ nɛ ŋwoni kediɣzisi, yaa ña nɛ wɛ ɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ iwolo isusi tɔm. (Kalɩ Luka 14:12-14.) Yele nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm seɣti-ŋ nɛ ŋsɔɔlɩ ño-koobiya siŋŋ.

ÐƖNA ÐO-KOOBIYA PƲTƆDƖYƐ

15. Toovenim tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ?

15 Nabudozo lɛ, Ɛsɔ sɔɔlɩm seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩkpaɣ nɛ ɖikpeɣ ɖo-koobiya. Aɖam ɖɛzɩ ɖa-tɩŋa kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɖa-taa nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ ɛɛwazɩɣ-m nabʋyʋ.” Paa ɖɩwɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛzɩdaa ɛzɩma yɔ, pɩpɔzɩ-ɖʋ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ. Ða-taa paa weyi lɛ, ɛtɔɔ kɩmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ nɛ pekpeɣ-i ɖɩ. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ toovenim tɔm ndʋ? Yesu tuu eduuye naɖɩyɛ nɛ ɖɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩ-taa.

16, 17. (a) Eduuye nɖɩ Yesu tuu wiyaʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-lɩmɖʋyaa pɔ-yɔɔ yɔ, ɛbɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (b) Ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ Yesu eduuye nɖɩ ɖɩ-yɔɔ lɛ, ɛbɛ ŋɖʋ ña-taa se ŋlakɩ?

16 Yesu tuu eduuye wiyaʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-lɩmɖʋyaa pɔ-yɔɔ. Ɛtɔm se lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ tɔɔ wiyaʋ kɩmɩyɛ dinaarɩwaa 60000000 nɛ wiyaʋ kpaɣ nɛ ekpeɣ-i. Ɛlɛ pʋwayɩ lɩmɖʋyʋ ɛnʋ, ekizi se eekpeɣu ɛ-taabalʋ weyi ɛlɛ ñɔtɔɔ-ɩ kɩmɩyɛ cɛɛkɛ dinaarɩwaa 100 yɔ. Ɛzɩma wiyaʋ na lɩmɖʋyʋ ɛnʋ ɛ-pʋtɔdɩyɛ yɔ, pɩɩwɛɛ se piseɣti-i nɛ ekpeɣ ɛ-taabalʋ ɖɔɖɔ. Alɩwaatʋ ndʋ wiyaʋ nɩwa se lɩmɖʋyʋ weyi eekpeɣ-i kɩmɩyɛ sɔsɔɖɛ yɔ, ɛtɩkpaɣ kɩmɩyɛ ññɩɩ nɛ ekpeɣ ɛ-taabalʋ lɛ, ɛmʋ pana siŋŋ. Ɛyɔɔdaa se: “Lɩmɖʋyʋ kɩdɛkɛdʋ ñɛ, menkpeɣ-ŋ ña-kɩmɩyɛ sɔsɔyɛ kpeekpe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋtɩmnɩ-m. Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋtɩna ña-taabalʋ pʋtɔdɩyɛ ɛzɩ manaʋ ña-pʋtɔdɩyɛ yɔ?” (Maatiyee 18:23-35) Ɛzɩ wiyaʋ ɛnɛ yɔ, Yehowa kpeɣ-ɖʋ kɩmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ. Ye mbʋ, pɩwɛɛ se Yehowa sɔɔlɩm nɛ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ peseɣti-ɖʋ nɛ ɖɩla we?

17 Ðɩɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ se ɖɩla Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Koobu nɔɔyʋ ɖʋ-m  ɖɩwɩzɩyɛ na? Pɩwɛ-m kaɖɛ se mankpaɣ nɛ menkpeɣ-i?’ Ye ɛɛɛ kɔyɔ, pɩkɛ alɩwaatʋ kɩbandʋ ndʋ tɩ-taa pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ Yehowa “weyi ɛsɩm kpeɣu yɔ.” (Nehemiya 9:17; Keɣa 85:5) Ye ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yehowa pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔɔ kɔyɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩna lalaa pʋtɔdɩyɛ nɛ ɖikpeɣ-wɛ nɛ ɖa-laŋɩyɛ faaa. Ye ɖɩtɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya nɛ ɖiikpeɣu-wɛ yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu se Yehowa ɖɔɖɔ kaɣ-ɖʋ sɔɔlʋʋ nɛ ekpeɣ-ɖʋ. (Maatiyee 6:14, 15) Alɩwaatʋ ndʋ ɖikpeɣu lalaa yɔ, pɩtɩwɩlɩ se ɖɩwɩzɩyɛ nɖɩ paɖʋ-ɖʋ yɔ ɖɩtɩtasɩ wɛʋ. Ɛlɛ pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖihiɣ koboyaɣ cee wayɩ.

18. Ɛzɩma Ɛsɔ sɔɔlɩm sɩnɩ koobu Lily nɛ ɛsɔɔ koobu Carol ɛjandʋ yɔɔ?

18 Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩsɔɔ ɖo-koobiya ɛjandʋ yɔɔ nɛ ɖikpeɣ-wɛ. (Kalɩ Efɛɛzɩ 4:32; Koloosi 3:13, 14.) Payaɣ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ se Lily nɛ ɛɛkatɩ kaɖɛ wɛtʋ ndʋ. [1] (Cɔnɩ tɩnaɣ yɔɔ tɔm.) Ɛɛsɩnɩ lelu nɔɔyʋ, payaɣ-ɩ se Carol. Ɛkpakaɣ Carol lɔɔɖɩyɛ taa nɛ ewokini-i ɖenɖe ɛlɛ sɔɔlaa yɔ, ɛsɩɣnɩ-ɩ wondu yabʋ, nɛ ɛsɩɣnɩ-ɩ ɖɔɖɔ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa. Lily kaañaɣ pana kpem se ɛsɩnɩ Carol, ɛlɛ Carol taafɛyɩnɩ ɛsɩmɩyɛ kpa; nɛ nabʋyʋ taa pɩɩwɛ Lily kaɖɛ se ɛsɩnɩ-ɩ. Ɛlɛ Lily kaakam ɛ-lɩmaɣza Carol wɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ na, nɛ ɛsɩnɩ-ɩ pɩnzɩ cabɩ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ Carol hɩnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɛ ɛsɩ yɔ. Paa Carol sɩnʋʋ kaalabɩ Lily kaɖɛ yɔ, Lily yɔɔdaa se: “Manɖaŋ kpam se mana Carol alɩwaatʋ ndʋ pefeziɣ sɩɖaa yɔ. Mɔnsɔɔlaa se mantɩlɩ ɛzɩma ɛkaɣ wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛtalɩɣ pilim yɔ.” Pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ sɔɔlɩm pɩzɩɣ nɛ piseɣti-ɖʋ nɛ ɖɩsɔɔ ɖo-koobiya ɛjandʋ yɔɔ nɛ ɖɩka ɖa-lɩmaɣza alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa tɩŋa kaɣ talʋʋ pilim yɔ tɩ-yɔɔ.

19. Ɛsɔ “kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ,” kɩkaɣ-ŋ seɣtuu se ŋla we?

19 Toovenim lɛ, Yehowa labɩ-ɖʋ “kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ.” Tɛtɛ pɩla mbʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kɩ-yɔɔ tam. Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ alɩwaatʋ kɛnɩ alɩwaatʋ kɩbandʋ ndʋ tɩ-taa pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ mbʋ payɩ Yehowa nɛ Yesu palabɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Tɛtɛ pɩla mbʋ nɛ sɔɔlɩm mbʋ pawɩlɩ-ɖʋ yɔ, piseɣti-ɖʋ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu, ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya, nɛ ɖikpeɣ-wɛ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim.

^ [1] (tayʋʋ 18) Ɛyaa mba pɔyɔɔdɩ pɔ-tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ, pɛlɛɣzɩ pa-taa nabɛyɛ hɩla.