Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖWƐƐ TOOVENIM?

Pɩcɛyaa se Ðɩwɛɛ Toovenim Sɔnɔ?

Pɩcɛyaa se Ðɩwɛɛ Toovenim Sɔnɔ?

Hitoshi kaakɛ liidiye akɔnta laɖʋ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ taa Japɔŋ ɛjaɖɛ taa. Alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ ɛ-tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ patazaɣ akɔnta takayɩsɩ taa yɔ, ɛlɛ heyi-i se ɛlɛɣzɩ nɛ ɛla akɔnta ŋgʋ kɩtɩtʋʋzɩ yɔ. Hitoshi lɩzɩ-ɩ pɩ-taa se ɛ-ɛhʋyɛ ɛɛhaɣ-ɩ nʋmɔʋ se ɛla mulum lakasɩ. Peeɖe eheyi Hitoshi se ye ekizaa se ɛɛlakɩ mbʋ ɛpɔzʋʋ-ɩ kɔyɔ ɛɖɔɔnʋʋ-ɩ tʋmɩyɛ taa, nɛ mbʋ ɖɔɖɔ pɩtɛmnaa.

Fenasɩ nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ, tʋmɩyɛ ñɩnʋʋ kaalabɩ Hitoshi kaɖɛ nɛ pitibi-i yɔɔɔ. Kɩyakʋ nakʋyʋ pɔpɔzaɣ Histoshi tɔm tʋmɩyɛ naɖɩyɛ taa se pʋcɔ nɛ pamʋ-ɩ lɛ, ecosi se ɛnʋ tɩsɔɔlɩ se ɛla mulum lakasɩ nasɩyɩ ɛ-tʋmɩyɛ labʋ taa. Peeɖe weyi ɛpɔzaɣ-ɩ tɔm yɔ ekitini-i se: “Ñɔ-tɔm wɛ piti kpem.” Hitoshi hɔʋ taa mba nɛ ɛ-taabalaa peseɣtaɣ-i se ɛɖɔkɩ kpam nɛ ɛwɛɛ toovenim mbʋ, paa mbʋ yɔ ɛkɔm nɛ ɛpaɣzɩ pɩtʋʋ. Ɛkɛdaa se: “Nabʋyʋ taa mɔnpɔzaɣ man-tɩ se ɛzɩ pɩwɛ ɖeu se mɛwɛɛ toovenim paa ɛzɩmtaa ɛzɩ men-tisuu pɔzʋʋ yɔ?”

Histoshi tɔm tʋnɛ, tɩtɔzʋʋ-ɖʋ se pɩtɩkɛ ɛyaa tɩŋa maɣzɩɣna se pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛ toovenim. Halɩ nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se ye ɛyʋ ɛwɛ toovenim tadɩyɛ nʋmɔʋ taa kɔyɔ, pɩɖʋzʋʋ-ɩ. Halʋ nɔɔyʋ lakɩ tʋmɩyɛ Afrika Hadɛ Kiŋ ɛjaɖɛ taa. Ɛyɔɔdaa se: “Ɛyaa mba mɛwɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɛfɛyɩ toovenim. Nɛ nabʋyʋ taa lɛ, pɩtakɩɣ-m siŋŋ se mala ɛzɩ palakʋʋ yɔ.”

Sɔnɔ, ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩ cɛtɩm tɔm yɔɔdʋʋ. Robert S. Feldman kɛ lɔŋsɩnɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Etaazuunii sukuli kɩtɛzʋʋ nakʋyʋ taa. Pɩlakɩ pɩnzɩ cabɩ yɔ, ɛñɩnaa nɛ ɛna se ɛyaa mɩnʋʋ yɔɔ lɛ, 60 yɔɔdʋʋ cɛtɩm tɔm ɛzɩ tam kʋɖʋmam mbʋ yɔ cɛcɛsɩ 10 taa alɩwaatʋ ndʋ palakɩ faawɩyɛ yɔ. Feldman yɔɔdaa se: “Akɔnta ŋgʋ kɩlabɩ-ɖʋ piti kpem. Ðɩtaamaɣzɩ se cɛtɩm tɔm yɔɔdʋʋ tɔyɩ ɛyaa wezuu caɣʋ taa mbʋ.” Pɩlabɩ piti se ɛyaa sakɩyɛ tɩsɔɔlɩ se pɛcɛtɩ-wɛ, ɛlɛ pɔsɔɔlɩ lalaa cɛtʋʋ.

Ɛbɛ yɔɔ cɛtɩm, mɩlɩm, nɛ mulum lakasɩ lɛɛsɩ tɔyɩ sɔnɔ mbʋ? Ðoŋ weyi lakasɩ nzɩ sɩwɛnɩ ɛyaa tɩŋa yɔɔ? Nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖise mulum lakasɩ nzɩ?