Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

“Ða nɛ mɩ ɖɩkaɣ wobu”

“Ða nɛ mɩ ɖɩkaɣ wobu”

“Ða nɛ mɩ ɖɩkaɣ wobu; toovenim ɖɩnɩwa se Ɛsɔ wɛ mɩ-cɔlɔ.”​—ZEKARIYA 8:23.

HENDU: 65, 122

1, 2. (a) Ɛbɛ Yehowa kaayɔɔdaa se pɩkaɣ labʋ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa? (b) Tɔm ndʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

YEHOWA kaayɔɔdaa se ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa, “ajɛɛ yɔɔdasɩ kpeekpe taa ɛyaa hiu kaɣ kpibu Yuda tʋ toko nɔɔ mbʋ yɔ se: ‘Ða nɛ mɩ ɖɩkaɣ wobu; toovenim ɖɩnɩwa se Ɛsɔ wɛ mɩ-cɔlɔ.’” (Zekariya 8:23) “Yuda tʋ” sɩŋnɩ patam numwaa. Payaɣ-wɛ ɖɔɖɔ se “Ɛsɔ tɛ Izrayɛɛlɩ.” (Galaatɩ 6:16) “Ɛyaa hiu” sɩŋnɩ mba pɛwɛnɩ lidaʋ se pakaɣ caɣʋ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ. Panawa se Yehowa wazɩ patam numwaa nɛ pamaɣzɩɣ se pɩkɛnɩ-wɛ hɩɖɛ ɖʋʋ se pa nɛ wɛ pɛkpɛndɩ nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ.

2 Ɛzɩ nayʋ Zekariya yɔ, Yesu ɖɔɖɔ kaayɔɔdaa se nɔɔ kʋɖʋmaɣ kaɣ wɛʋ Ɛsɔ samaɣ hɛkʋ taa. Yesu ya mba pɛwɛnɩ lidaʋ se pakaɣ kpaʋ ɛsɔdaa yɔ se “ewiɖe cikpeɖe” nɛ mba pɛwɛnɩ lidaʋ se pakaɣ caɣʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ se “heŋ lɛɛŋ.” Ɛlɛ ɛtɔm se pa-tɩŋa pakaɣ wɛʋ laŋaɣ kʋɖʋmaɣ tɛɛ nɛ pɛwɛɛnɩ ninɖiɣyu kʋɖʋm. (Luka 12:32NWT; Yohanɛɛsɩ 10:16ABT) Ɛzɩma pɩkɛ ɛyaa tindima naalɛ yɔ, nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pɔpɔzɩ pa-tɩ se: (1) Pɩcɛyaa se heŋ lɛɛŋ ɩtɩlɩ patam numwaa mba pɛwɛ sɔnɔ yɔ pa-tɩŋa pa-hɩla na? (2) Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se patam numwaa ɩwɛɛnɩ pa-tɩ yɔɔ? (3) Ye pɩlaba se mɛ-ɛgbɛyɛ taa koobu nɔɔyʋ paɣzɩ tɔɔʋ kpɔnʋ nɛ ɛñɔʋ vɛɛ Yesu  sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ wiye, lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se mɛwɛɛnɩ ɛ-yɔɔ? (4) Ɛyaa mba pɔtɔkɩ kpɔnʋ nɛ pɔñɔʋ vɛɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ wiye yɔ, paa pɛwɛɛ nɛ pɛtɛzɩɣ ɖɔʋ kɔyɔ, pɩwɛɛ se pɩha-m lɩmaɣza na? Ðɩkaɣ cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa.

PƖCƐYAA SE ÐƖTƖLƖ PATAM NUMWAA MBA PƐWƐ SƆNƆ YƆ PA-TƖŊA PA-HƖLA NA?

3. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ patam numwaa 144000 tɩŋa hɩla sɔnɔ?

3 Pɩcɛyaa se heŋ lɛɛŋ ɩtɩlɩ patam numwaa mba pɛwɛ sɔnɔ yɔ pa-tɩŋa pa-hɩla na? Aayɩ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩlɩ se patam numwaa mba, pa-tɩŋa pakaɣ mʋʋ pa-kɩhɛyʋʋ yaa paamʋʋ. [1] (Cɔnɩ tɩnaɣ yɔɔ tɔm.) Paa Ɛsɔ ɛya-wɛ se pakpa ɛsɔdaa yɔ, pʋcɔ nɛ pamʋ pa-kɩhɛyʋʋ lɛ pɩwɛɛ se pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam. Sataŋ sɩm toovenim tɔm ndʋ, pʋyɔɔ ɛtɩŋɩɣnɩ nayaa cɛtɩyaa yɔɔ se ‘ɛɖʋzɩ-wɛ’ yaa epeɣzi-wɛ. (Maatiyee 24:24) Patam numwaa ɩɩpɩzɩɣ nɛ pataa pa-tɩ liu se pakaɣ mʋʋ pa-kɩhɛyʋʋ. Ɛlɛ alɩwaatʋ talɩɣ lɛ, Yehowa maɣmaɣ kaɣnɩ-wɛ cɛlʋʋ pɛ-kɛdɛzaɣ mayaɣ ŋga kawɩlɩɣ se pamʋnaa se pamʋ pa-kɩhɛyʋʋ yɔ. Yehowa cɛlɩɣ-wɛ kɛdɛzaɣ mayaɣ ŋga pʋcɔ nɛ pasɩ yaa pɩkazɩɣ pazɩ se kʋñɔŋ sɔsɔʋ ɛpaɣzɩ lɛ.—Natʋ 2:10; 7:3, 14.

4. Paa ɖɩɩsɩŋ patam numwaa mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ sɔnɔ yɔ pa-tɩŋa pa-hɩla, ɛzɩma tɩyɛ ‘ɖa nɛ wɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiwolo’?

4 Ye heŋ lɛɛŋ ɩɩsɩŋ patam numwaa mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ sɔnɔ yɔ pa-tɩŋa pa-hɩla, ɛzɩma tɩyɛ ‘ɩ nɛ wɛ papɩzɩɣ nɛ powolo’? Bibl tɔŋ se “ɛyaa hiu kaɣ kpibu Yuda tʋ toko nɔɔ mbʋ yɔ se: ‘Ða nɛ ɖɩkaɣ wobu; toovenim ɖɩnɩwa se Ɛsɔ wɛ mɩ-cɔlɔ.’” Bibl mayaɣ ŋga kɔyɔɔdɩ Yuda tʋ kʋɖʋm tɔm. Ɛlɛ tɔm pee “mɩ” nɛ “mɩ-cɔlɔ” wɩlɩɣ se pɩtɩkɛ ɛyʋ kʋɖʋm tɔm pɔyɔɔdʋʋ. Ye mbʋ, Yuda tʋ tɩsɩŋnɩ ɛyʋ kʋɖʋm ɖeke, ɛlɛ ɛsɩŋnɩ patam numwaa tɩŋa. Heŋ lɛɛŋ sɩm tɔm ndʋ, pʋyɔɔ ɩkpɛndɩ patam numwaa yɔɔ nɛ pɛsɛɣ Yehowa. Pɩtɩcɛyɩ se heŋ lɛɛŋ ɩtɩlɩ paa patam num weyi lɛ ɛ-hɩɖɛ, nɛ ɩtɩŋ pa-wayɩ kʋɖʋm kʋɖʋm. Yesu kɛnɩ ɖe-Ðiyiyu, nɛ Bibl heyiɣ-ɖʋ se e-ɖeke pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋ.—Maatiyee 23:10.

LƖMAƔZA WENA PƖWƐƐ SE PATAM NUMWAA ƖWƐƐNƖ PA-TƖ YƆƆ?

5. (a) Tɔm ndʋ yɔɔ pɩwɛɛ se patam numwaa ɩmaɣzɩ camɩyɛ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

5 Pɩwɛɛ se patam numwaa ɩmaɣzɩ tɔm ndʋ tɩwɛ 1 Kɔrɛntɩ 11:27-29 taa yɔ, tɩ-yɔɔ camɩyɛ. (Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 11:27-29.) Ɛzɩma tɩyɛ patam num nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛtɔɔ kpɔnʋ nɛ ɛñɔɔ vɛɛ nɛ “azuluma” Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ wiye? Ye taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛfɛyɩ ɛ nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa nɛ ɛtɩɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ ɛlɛ ɛtɔɔ kpɔnʋ nɛ ɛñɔɔ vɛɛ kɔyɔ, pɩkɛ kaañamtʋ. (Ebree 6:4-6; 10:26-29) Tɔm ndʋ, tɩtɔzʋʋ patam numwaa se ye pañɩnɩɣ se pamʋ ‘kɩhɛyʋʋ ŋgʋ Ɛsɔ yaɣ-wɛ nɛ hayo kiŋ Krɩstʋ taa se ɛhɛyɩ-wɛ yɔ,’ pɩwɛɛ se pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam.​—Filiipu 3:13-16.

6. Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se patam numwaa ɩwɛɛnɩ pa-tɩ yɔɔ?

6 Pɔɔlɩ heyi patam numwaa se: “Mbʋ lɛ mentendiɣ-mɩ, ma salaka tʋ Kɩbaɣlʋ taa, se ɩɖɔ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩmʋnɩ mɩ-yatʋ yɔ.” Ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pala mbʋ? Pɔɔlɩ lɩzɩ pɩ-taa se: “Mɩ-tɩ luzuu pilim, laŋɩyɛ kɩbanɖɛ, mɩ-tɩ ɖɔkʋʋ taa, ɩkatɩ ɖama nɛ sɔɔlɩm, ɩcɛyɩ mɩ-tɩ nɛ ɩkpɛndɩ fezuu nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ pɩtɩŋnɩ laŋhɛzɩyɛ taŋgbaka nimaɣ yɔɔ.” (Efɛɛzɩ 4:1-3) Fezuu kiɖeɖeu sɩɣnɩ Ɛsɔ sɛyaa se pɛwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ pataakpazɩ pa-tɩ. (Koloosi 3:12) Ye mbʋ, patam numwaa ɩɩmaɣzɩɣ se pakɩlɩ Krɩstʋ mba lalaa ɖeu. Panawa se Yehowa ɛɛhaɣ  patam numwaa fezuu kiɖeɖeu nɛ pɩkɩlɩ ɛ-sɛyaa lalaa. Nɛ paamaɣzɩɣ se panɩɣ Bibl taa camɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ lalaa. Paaheyiɣ ɖɔɖɔ Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ se ɛpɩsɩ patam num, nɛ pʋyɔɔ lɛ pɩwɛɛ se ɛpaɣzɩ tɔɔʋ kpɔnʋ nɛ ɛñɔɔ vɛɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ wiye. Ɛlɛ pɛwɛnɩ tɩ luzuu nɛ panawa se Yehowa ɖeke pɩzɩɣna nɛ ɛlɩzɩ mba pakpaɣ ɛsɔdaa yɔ.

7, 8. (a) Ɛbɛ patam numwaa ɩɩɖaŋɩɣ se koobiya lalaa ɩlabɩ-wɛ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

7 Paa patam numwaa ɩnawa se pɩkɛnɩ-wɛ hɩɖɛ ɖʋʋ se paya-wɛ se pakpa ɛsɔdaa yɔ, paaɖaŋɩɣ se koobiya lalaa ɩñam-wɛ nɛ pɩkɩlɩ. (Efɛɛzɩ 1:18, 19; kalɩ Filiipu 2:2, 3.) Panawa ɖɔɖɔ se alɩwaatʋ ndʋ Yehowa ta-wɛ num yɔ, etiyele se ɛyʋ nɔɔyʋ ɛna nɛ pɩtasɩnɩ-wɛ. Ye mbʋ, ye nɔɔyʋ ɛpɩsɩ patam num nɛ koobiya nabɛyɛ titisi kpaagbaa kɔyɔ, pɩtɩpɔzɩ se pɩlabɩ-ɩ piti. Ɛnawa se Bibl heyiɣ-ɖʋ se ye nɔɔyʋ ɛtɔm se Ɛsɔ ha-ɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ yɔ, pɩtɩpɔzɩ se ɖitisi ɛ-tɔm yɔɔ lɛɛ lɛɛ. (Natʋ 2:2) Pɩtɩpɔzɩ se eheyi mba payɩ ɛkatɩɣ yɔ se ɛkɛ patam num, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patam numwaa ɩɩñɩnɩɣ se pakɩlɩ hɔm lalaa lɩmaɣza nɛ pɔkɔnɩ pɔ-yɔɔ. Halɩ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɩzɩ se eeheyiɣ nɔɔyʋ. Pɩɩwɛɣ ɖeu ɖɔɖɔ se ɛkʋndʋʋnɩ tʋma sɔsɔna wena ɛkaɣ labʋ ɛsɔdaa yɔ.​—1 Kɔrɛntɩ 1:28, 29; kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 4:6-8.

8 Patam numwaa ɩɩmaɣzɩɣ se pɩwɛɛ se paɖʋ taabalɩyɛ nɛ patam numwaa lalaa ɖeke na. Paañɩnɩɣ se pa nɛ patam numwaa lalaa pakatɩɣ ɖama nɛ pɔyɔɔdʋʋ ɛzɩma pata-wɛ num yɔ pɩ-tɔm yaa pɛkpɛlɩkɩɣ Bibl. (Galaatɩ 1:15-17) Ye patam numwaa ɩlakɩ mbʋ yɔ, nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɛɛwɛɣ ɛgbɛyɛ taa. Pa-lakasɩ nzɩ, sɩpɩzɩɣ nɛ sɩkaɖɩnɩ fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ kɩsɩɣnɩ Ɛsɔ samaɣ se kɛwɛɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɔ.​—Kalɩ Roma 16:17, 18.

LƖMAƔZA WENA PƖPƆZƲƲ SE ÐƖWƐƐNƖ PƆ-YƆƆ?

9. Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ lɩmaɣza wena ɖɩwɛnɩ patam numwaa yɔɔ yɔ? (Cɔnɩ aɖakaɣ “ Sɔɔlɩyʋ ɛɛlakɩ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ.”)

9 Lɩmaɣza wena pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ ɖo-koobiya patam numwaa yɔɔ? Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ɩkɛ koobiya mi-kpeekpe.” Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Weyi ɛkpazɩɣ ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ tisuu hadɛ, piyele nɛ weyi etisiɣ ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ kpazʋʋ.” (Maatiyee 23:8-12) Ye mbʋ, pɩtɩpɔzɩ se ɖɩha koobu nɔɔyʋ ñamtʋ nɛ pɩɖɛlɩsɩ, paa ɛkɛ patam num kɔyɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa tɔm yɔ, kiseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩmaɣzɩnɩ pe-tisuu; ɛlɛ kiiheyiɣ-ɖʋ se ɖɩkpaɣ ɛyʋ nɔɔyʋ se ɛkɛ ɖa-ñʋʋdʋ. (Ebree 13:7) Pɩkɛ toovenim se Bibl yɔɔdʋʋ se nabɛyɛ ‘mʋnɩ hɩɖɛ ɖʋʋ tam nabʋlɛ taa.’ Pɩtɩkɛ pɛkɛ patam numwaa yɔɔ Bibl yɔɔdʋʋ mbʋ, ɛlɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ‘palakɩ ñʋndɩnaa tʋmɩyɛ camɩyɛ’ nɛ “palakɩ kʋñɔŋ [pañakɩ pana] nɛ tɔm yɔɔdʋʋ nɛ tɩ-wɩlʋʋ.” (1 Timootee 5:17) Ye ɖɩkɩlɩɣ patam numwaa sam kɔyɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩcɛyɩ-wɛ. Halɩ pɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ piyele nɛ papaɣzɩ pa-tɩ kpazʋʋ. (Roma 12:3) Ða-taa nɔɔyʋ tɩsɔɔlɩ kpa se ɛla nabʋyʋ nɛ pɩkɔnɩ koobu patam num nɔɔyʋ kaɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ.​—Luka 17:2.

Ye nɔɔyʋ ɛtɔɔ kpɔnʋ nɛ ɛñɔɔ vɛɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ wiye, lɩmaɣza wena pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ ɛ-yɔɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 9-11)

10. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩñaŋ koobiya patam numwaa?

10 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩñaŋ koobiya mba Yehowa ta-wɛ num yɔ? Pɩɩwɛɣ ɖeu se ɖɩpɔzɩ-wɛ se peheyi-ɖʋ ɛzɩma pɩlaba nɛ papɩsɩ patam numwaa yɔ. Pɔ-tɔm pɩkɛnaa, pɩtɩpɔzɩ se ɖɩɖʋ ɖɔ-nɔɔ pɔ-tɔm taa. (1 Tesalooniki 4:11; 1 Timootee 5:13) Pɩfɛyɩ se ɖɩmaɣzɩ ɖɔɖɔ se pa-walʋ yaa pa-halʋ, pa-lʋlɩyaa yaa pɔ-hɔʋ taa mba lalaa ɖɔɖɔ kɛ patam numwaa. Pɩtɩkɛ ñɩm mbʋ hɔʋ nakʋyʋ taa mba ɖeke hikiɣ yɔ. (1 Tesalooniki 2:12) Pɩɩwɛɣ ɖeu ɖɔɖɔ se ɖɩpɔzɩ tɔm ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩɖʋ lalaa ɖɩwɩzɩyɛ yɔ. Pɩfɛyɩ se ɖɩpɔzɩ patam num nɔɔyʋ halʋ se ɛmaɣzɩɣ ɛzɩma ɛkaɣ  caɣʋ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛ-walʋ fɛyɩ ɛ-cɔlɔ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ-ɩ. Toovenim taa lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ se ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa lɛ, Yehowa kaɣ ‘haɣzʋʋ mbʋ pifeziɣ yɔ, pi-liu ɖeɖe.’​—Keɣa 144:16.

11. Ye ɖɩɩɖɛlɩsɩɣ ɛyaa hɩɖɛ ɖʋʋ kɔyɔ, ɛzɩma tɩyɛ pɩkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ?

11 Ye ɖɩɩmaɣzɩɣ se patam numwaa kɩlɩ koobiya lalaa kɔyɔ, pɩkandɩyɩɣ ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-yɔɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Bibl heyiɣ-ɖʋ se “koobiya pɔbɔtʋ tɩnaa” pɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛ ɛgbɛyɛ taa nɛ pɔtɔŋ se pɛkɛ patam numwaa. (Galaatɩ 2:4, 5; 1 Yohanɛɛsɩ 2:19) Pɩtasɩ lɛ, patam numwaa nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pelesi pe-siɣsiɣ wɛtʋ. (Maatiyee 25:10-12; 2 Pɩyɛɛrɩ 2:20, 21) Ɛlɛ ye ɖɩɩɖɛlɩsɩɣ ɛyaa hɩɖɛ ɖʋʋ kɔyɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ se ɖɩtaatɩŋ ɛyaa, paa pɛkɛ patam numwaa, yaa koobiya mba pɛwɛnɩ wala sɔsɔna ɛgbɛyɛ taa yɔ, yaa koobiya mba pɛwɛɛ nɛ pɛsɛɣ Yehowa pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ. Nɛ ye pɩlaba se pelesi pe-siɣsiɣ wɛtʋ yaa palɩ ɛgbɛyɛ taa kɔyɔ, ɖa lɛ ɖɩɩkaɣ lesuu ɖe-tisuu yaa ɖɩɩkaɣ yebu Yehowa sɛʋ.​—Yuudi 16.

YE PƐWƐƐ NƐ PƐTƐZƖƔ ÐƆƲ, PƖWƐƐ SE PƖHA-ÐƲ LƖMAƔZA NA?

12, 13. Mba pɔtɔkɩ kpɔnʋ nɛ pɔñɔʋ vɛɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ wiye yɔ, ye pɛwɛɛ nɛ pɛtɛzɩɣ ɖɔʋ kɩɖɔʋ, ɛbɛ yɔɔ pɩfɛyɩ se pɩha-ɖʋ lɩmaɣza?

12 Pɩlakɩ pɩnzɩ cabɩ yɔ, ɛyaa mba pɔtɔkaɣ kpɔnʋ nɛ pɔñɔʋ vɛɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ wiye yɔ, paawɛɛ nɛ papasɩɣ. Ɛlɛ pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, pɛwɛɛ nɛ pɛtɛzɩɣ ɖɔʋ kɩɖɔʋ. Pɩwɛɛ se pɩha-ɖʋ lɩmaɣza na? Aayɩ. Iyele nɛ ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ yɔ.

13 “[Yehowa] sɩm ɛ-ñɩma.” (2 Timootee 2:19) Yehowa sɩm mba ɛta-wɛ num yɔ. Ɛlɛ koobiya mba pakalɩɣ ɛyaa mba pɔtɔkɩ kpɔnʋ nɛ pɔñɔʋ vɛɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ wiye yɔ, paasɩŋ mba pɛkɛ patam numwaa toovenim taa yɔ. Ye mbʋ, pakalɩɣ nɛ pɛkpɛndɩɣnɩ mba pamaɣzɩɣ se pɛkɛ patam numwaa yɔ. Koobiya mba pɔtɔkaɣ kpɔnʋ nɛ pɔñɔʋ vɛɛ yɔ, pa-taa nabɛyɛ kɔm nɛ peyele. Lalaa lɛ, pʋtɔma yɔ pɛwɛnɩ lɩmaɣza taa kʋdɔŋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pamaɣzɩɣ se pa nɛ Yesu pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu ɛsɔdaa. Ye mbʋ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ patam numwaa mba pakazɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ pa-ñʋʋ ɖeyi ɖeyi.

14. Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ patam numwaa mba pakaɣ wɛʋ tɛtʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ paɣzɩɣ yɔ pɔ-yɔɔ?

14 Patam numwaa kaɣ wɛʋ tɛtʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa alɩwaatʋ ndʋ Yesu kɔŋ se ekpeɣli-wɛ nɛ ɛkpanɩ ɛsɔdaa yɔ. Bibl tɔŋ se Yesu kaɣ “tiyuu e-tiyiyaa nɛ peketi ɛ-ɛyaa kiɖeɖema nɛ ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ naanza taa, ɖooo tɛtʋ kamaɣ yɔɔ nɛ ɛsɔdaa kamaɣ yɔɔ.” (Maatiyee 24:31) Bibl wɩlɩɣ ɖɔɖɔ se patam numwaa nabɛyɛ pazɩ kaɣ wɛʋ tɛtʋ yɔɔ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa. (Natʋ 12:17) Ɛlɛ kɩtɩyɔɔdɩ patam numwaa ɛzɩma kaɣ kazʋʋ tɛtʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ paɣzɩɣ yɔ.

15, 16. Ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩtɩlɩ ɛyaa 144000 mba Yehowa lɩzaa se pakpa ɛsɔdaa yɔ pɔ-yɔɔ?

 15 Yehowa ɖʋʋnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɩzɩɣ patam numwaa yɔ. (Roma 8:28-30) Yesu femtu wayɩ Yehowa paɣzɩ lɩzʋʋ patam numwaa. Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa lɛ, pɩwɛ ɛzɩ Krɩstʋ mba tɩŋa kaakɛ patam numwaa yɔ. Ɛlɛ pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ sɩ-taa, mba payaɣaɣ pa-tɩ se Krɩstʋ mba yɔ pa-taa sakɩyɛ taakɛ Krɩstʋ ñɩma toovenim mba. Paa mbʋ yɔ, Krɩstʋ ñɩma pazɩ mba paakɛ toovenim mba pɩnzɩ nzɩ sɩ-taa yɔ, Yehowa ta-wɛ num. Toovenim Krɩstʋ ñɩma mba, paawɛ ɛzɩ mɩla wena Yesu yɔɔdaa se a nɛ kalɩɣa pakaɣ kpɛndʋʋ nɛ papaɣlɩ yɔ. (Maatiyee 13:24-30) Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa ɖɔɖɔ lɛ, Yehowa wɛɛ nɛ ɛlɩzɩɣ ɛyaa se pɛkɛ patam numwaa. [2] (Cɔnɩ tɩnaɣ yɔɔ tɔm.) Ye mbʋ, ye Ɛsɔ ɛɖʋwa se ɛlɩzɩɣ patam numwaa mba pa-taa nabɛyɛ alɩwaatʋ pazɩ pʋcɔ nɛ ɛjaɖɛ tɛ yɔ, ɖɩɩpɩtɩɣ se ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ. (Izaayii 45:9; Danɩyɛɛlɩ 4:32; kalɩ Roma 9:11, 16.) [3] (Cɔnɩ tɩnaɣ yɔɔ tɔm.) Pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ ɖɩtaala ɛzɩ tʋmlaɖaa mba paawɛɛ nɛ pemidiɣ pɔ-mɔɔŋ tɛɛ nɛ pa-caa se pʋyɔɔ ɛlabɩ camɩyɛ lakasɩ tʋmlaɖaa mba papaɣzɩ tʋmɩyɛ labʋ kɛdɛzaɣ ñɩɣyʋʋ yɔɔ yɔ.​—Kalɩ Maatiyee 20:8-15.

16 Mba pɛwɛnɩ ɛsɔdaa kpaʋ lidaʋ yɔ, pɩtɩkɛ pa-tɩŋa pɛkɛnɩ “yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ.” (Maatiyee 24:45-47, NWT) Ɛzɩ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa yɔ, sɔnɔ Yehowa nɛ Yesu patɩŋɩɣnɩ ɛyaa pazɩ yɔɔ nɛ pacalɩɣ ɛyaa sakɩyɛ fezuu taa. Krɩstʋ mba patam numwaa nabɛyɛ pazɩ yem paalɩzɩ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa se pama Grɛɛkɩ Masɩ. Sɔnɔ ɖɔɖɔ, patam numwaa nabɛyɛ pazɩ ɖeke paɖʋ tʋmɩyɛ se paha Ɛsɔ samaɣ fezuu taa tɔɔnaɣ “alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ.”

17. Ɛbɛ ŋkpɛlɩkɩ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

17 Ɛbɛ ɖɩkpɛlɩkɩ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa? Yehowa ɖʋwa se ɛhaɣ ɛ-sɛyaa hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ, nɛ ɛlɩzɩ nabɛyɛ se pakpa ɛsɔdaa nɛ pa nɛ Yesu pɔtɔɔ kewiyitu. Yehowa hɛyɩɣ ɛ-sɛyaa tɩŋa, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “Yuda tʋ” nɛ “ɛyaa hiu,” nɛ ɛpɔzʋʋ-wɛ se paña paɣtʋ kʋɖʋmtʋ nɛ pɛwɛɛ siɣsiɣ. Pɩwɛɛ se pa-tɩŋa pɛwɛɛnɩ tɩ luzuu. Pɩwɛɛ se pɛkpɛndɩ nɛ pɛsɛɛ-ɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa. Nɛ pɩwɛɛ se pa-tɩŋa pañaɣ pana nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ɛgbɛyɛ taa. Ɛzɩma ɛjaɖɛ tɛm ñɔtaa kpam yɔ pʋyɔɔ lɛ, iyele nɛ ɖa-tɩŋa payɩ ɖɩsɛɛ Yehowa nɛ ɖɩtɩŋ Yesu wayɩ ɛzɩ laŋaɣ kʋɖʋmaɣ tɛɛ wondu yɔ.

^ [1] (tayʋʋ 3) Ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ Keɣa 86:5, 6 taa yɔ, pɩtɩtɩlɩ yɔ cee wayɩ Ɛsɔ kaɣ-ɖʋ wɩlʋʋ mba pa nɛ Yesu pɔtɔkɩ kewiyitu ɛsɔdaa yɔ pa-tɩŋa pa-hɩla.​—Roma 8:19, ABT.

^ [2] (tayʋʋ 15) Paa Tʋma Labʋ 2:33 ɛwɩlɩɣ se Yesu ɖʋʋ nesi alɩwaatʋ ndʋ pataɣ nɔɔyʋ num yɔ, toovenim taa lɛ Yehowa yaɣnɩ-ɩ.

^ [3] (tayʋʋ 15) Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, cɔnɩ Questions des lecteursŋgʋ kɩwɛ La Tour de Garde 1er mai 2007, hɔɔlɩŋ 30-31 yɔɔ yɔ.