Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ðɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛ “koobiye sɔɔlɩm taa” tam

Ðɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛ “koobiye sɔɔlɩm taa” tam

“Ɩwɛɛ koobiye sɔɔlɩm taa.”​—EBREE 13:1.

HENDU: 72, 119

1, 2. Ɛbɛ yɔɔ Pɔɔlɩ kaama e-koobiya Ebree mba takayaɣ?

KRƖSTƲ agbaa wena aawɛ Yerusalɛm pɩnaɣ 61 taa yɔ, aamaɣzɩ wɛʋ laŋhɛzɩyɛ taa. Paa apostoloo Pɔɔlɩ kaawɛ salaka taa Room tɛtʋ taa kɔyɔ, ɛtaɣaɣ liu se piileɖiɣ lɛ pakaɣ-ɩ yebu. Timootee weyi ɛ nɛ ɩ pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ nɛ posusuu tɔm yɔ, paalɩzɩ ɛlɛ salaka taa pitileɖi; nɛ pa-naalɛ pataɣaɣ liu se powoki Yudee egeetiye taa nɛ pana koobiya. (Ebree 13:23) Ɛlɛ, pɩkazɩ pɩnzɩ kagbanzɩ lɛ, pɩkaɣ pɔzʋʋ se Yudee koobiya, nɛ kɔzɩ kɔzɩ koobiya mba pɛwɛ Yerusalɛm yɔ, palɩɩ kpɛdɛyɛ nɛ pese. Ɛbɛ yɔɔ? Yesu kaaheyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se ye pɔkɔm nɛ pana sɔɔjanaa cɔ Yerusalɛm nɛ pata lɛ, pɩwɛɛ se palɩɩ nɛ pese.​—Luka 21:20-24.

2 Pɩlabɩ pɩnzɩ 28 lɛ Yesu heyuu ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa tɔm ndʋ yɔ. Pɩnzɩ nzɩ sɩ-taa, Krɩstʋ ñɩma mba paawɛ Izrayɛɛlɩ yɔ, pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam nazɩm nɛ takɩm sakɩyɛ taa. (Ebree 10:32-34) Ɛlɛ Pɔɔlɩ ñɩnaɣ se ɛsɩnɩ-wɛ nɛ pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ palʋbɩnɩ mbʋ pɩɖaŋ-wɛ nɛ ɛzɩdaa yɔ. Piileɖiɣ lɛ, pɩkaɣ takʋʋ pe-tisuu siŋŋ. (Maatiyee 24:20, 21; Ebree 12:4) Pɩkaɣ pɔzʋʋ se pɛwɛɛnɩ tɩ ɖɔkʋʋ nɛ tisuu siŋŋ pʋcɔ nɛ papɩzɩ pɔɖɔ Yesu tɔm yɔɔ nɛ palɩɩ nɛ pese, nɛ mbʋ kaɣnɩ pa-ñʋʋ yabʋ. (Kalɩ Ebree 10:36-39.) Pʋyɔɔ Yehowa tɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ ɛma  e-koobiya mba takayaɣ. Takayaɣ ŋga payaɣ sɔnɔ se Ebree mba takayaɣ, nɛ Pɔɔlɩ kaama-kɛ se ɛkpazɩ koobiya mba ɖoŋ nɛ papɩzɩ palʋbɩnɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ nɛ ɛzɩdaa yɔ.

3. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ tɔm ndʋ tɩwɛ Ebree mba takayaɣ taa yɔ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ?

3 Ða mba ɖɩkɛ Ɛsɔ sɛyaa sɔnɔ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ tɔm ndʋ tɩwɛ Ebree mba takayaɣ taa yɔ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɛ-wɛtʋ nɩɣzɩnɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa Yudee Krɩstʋ mba kaawɛɛ yɔ. Ðɩwɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩwɛ “kaɖɛ pɩŋŋ” yɔ tɩ-taa, nɛ koobiya sakɩyɛ ɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ takɩm yaa kʋñɔmɩŋ sɔsɔŋ taa. (2 Timootee 3:1, 2) Ɛlɛ ɖa-taa sakɩyɛ wɛ laŋhɛzɩyɛ taa nɛ paakatɩɣ nazɩm kaɣlaa. Ye mbʋ, pɩwɛɛ se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛza ɛzɩ Pɔɔlɩ alɩwaatʋ taa Krɩstʋ mba yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ piileɖiɣ lɛ, ɖɩkaɣ katʋʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩkaɣ ɖe-tisuu takʋʋ yɔ.​—Kalɩ Luka 21:34-36.

4. (a) Pɩnaɣ 2016 mayaɣ lɛ ŋga? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ mayaɣ ŋga kamʋnaa?

4 Ɛbɛ kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩɖaŋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ ŋgʋ? Ebree mba takayaɣ taa, Pɔɔlɩ yɔɔdɩ mbʋ mbʋ pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩkpazɩ ɖe-tisuu ɖoŋ yɔ, pɩ-tɔm. Ɛyɔɔdɩ wondu ndʋ tɩ-taa kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ tɔm Ebree 13:1 taa. Eseɣti-ɖʋ peeɖe se: “Ɩwɛɛ koobiye sɔɔlɩm taa.” Bibl mayaɣ ŋga palɩzaa se kɛkɛ pɩnaɣ 2016 mayaɣ.

Pɩnaɣ 2016 mayaɣ kɔyɔ: “Ɩwɛɛ koobiye sɔɔlɩm taa.”​—Ebree 13:1

KOOBIYE SƆƆLƖM TƆBƲƲ LƐ SUWE?

5. Koobiye sɔɔlɩm tɔbʋʋ lɛ suwe?

5 Koobiye sɔɔlɩm tɔbʋʋ lɛ suwe? Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ Pɔɔlɩ labɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “sɔɔlɩm mbʋ ɛyʋ wɛnɩ e-koobu yɔɔ yɔ.” Koobiye sɔɔlɩm kɛnɩ sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ pɩwɛ hɔʋ taa mba yaa taabalaa kɩbama hɛkʋ taa yɔ. (Yohanɛɛsɩ 11:36) Ðɩɩlakɩ nɔɔ taa yem na se ɖɩkɛ koobiya. Toovenim taa lɛ, ɖɩkɛ koobiya. (Maatiyee 23:8) Pɔɔlɩ yɔɔdaa se: “Ɩsɔɔlɩ ɖama koobiye sɔɔlʋʋ, paa weyi lɛ ɛcɔnɩ lalaa se pɛkɛ pʋyʋ pɩkɩlɩ-ɩ.” (Roma 12:10) Tɔm ndʋ, tɩwɩlɩɣ se sɔɔlɩm siŋŋ wɛnɩ ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa. Bibl paɣtʋ kila sɩnɩnɩ Krɩstʋ mba nɛ pɛwɛɛnɩ koobiye sɔɔlɩm. Nɛ sɔɔlɩm mbʋ, pɩsɩɣnɩ-wɛ se pɛkɛ taabalaa kɩbama nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ pɛ-hɛkʋ taa.

6. (a) Mba toovenim Krɩstʋ mba wɩlɩɣ koobiye sɔɔlɩm? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

6 Ðoŋ ɖoŋ lɛ, Krɩstʋ mba takayɩsɩ taa ɖɩkatɩɣ tɔm pee “koobiye sɔɔlɩm.” Caanaʋ taa, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ yaa nabʋyʋ taa cejewiye taa tʋ nɔɔyʋ Yuda mba yaɣaɣ se “koobu.” Ɛlɛ Yuda mba taayaɣ ɛyʋ weyi ɛtɩkɛ Yuda tʋ yɔ se koobu. Ɛlɛ ɖa toovenim Krɩstʋ mba lɛ, “ɖo-koobu” lɛ paa toovenim Krɩstʋ tʋ weyi, paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛlɩnaa kɔyɔ. (Roma 10:12) Yehowa wɩlɩ-ɖʋ se ɖɩsɔɔlɩ ɖama ɛzɩ koobiya yɔ. (1 Tesalooniki 4:9) Ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ ɖama koobiye sɔɔlɩm?

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA KPEM SE ÐƖWƖLƖƔ ÐAMA KOOBIYE SƆƆLƖM TAM?

7. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa kpem se ɖɩwɩlɩ ɖama koobiye sɔɔlɩm? (b) Lɩmaɣzɩyɛ lɛɛɖɛ nɖɩ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩkpazɩ sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ ɖoŋ?

7 Mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa kpem se ɖɩwɩlɩ ɖama koobiye sɔɔlɩm yɔ lɛ se Yehowa heyiɣni-ɖʋ se ɖɩla mbʋ. Ye ɖikizaa se ɖɩɩsɔɔlʋʋ ɖo-koobiya yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa toovenim taa. (1 Yohanɛɛsɩ 4:7, 20, 21) Lɩmaɣzɩyɛ lɛɛɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ koobiye sɔɔlɩm yɔ lɛ se pɩpɔzʋʋ se ɖɩsɩnɩ ɖama, kɔzɩ kɔzɩ kaɖɛ alɩwaatʋ taa. Alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ kaama takayaɣ Ebree Krɩstʋ mba yɔ, ɛɛnawa se piileɖiɣ lɛ pakaɣ seu nɛ peyele pa-ɖɩsɩ nɛ po-wondu lɛɛtʋ. Yesu kaayɔɔdɩ ɛzɩma alɩwaatʋ ndʋ tɩkaɣ wɛʋ kaɖɛ kpem yɔ. (Maarkɩ 13:14-18; Luka 21:21-23) Ye mbʋ,  pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtalɩ lɛ, pɩɩwɛɛ se Ebree Krɩstʋ ñɩma mba, pakpazɩ sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ ɖoŋ.​—Roma 12:9.

8. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla lɛɛlɛɛyɔ nɛ pʋcɔ kʋñɔŋ sɔsɔʋ paɣzɩ?

8 Kʋñɔŋ sɔsɔʋ ñɔtɩ kpam. (Maarkɩ 13:19; Natʋ 7:1-3) Pɩkaɣ pɔzʋʋ se ɖɩɖɔ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ: “Wolo, man-samaɣ, nɛ ŋsʋʋ ño-kuduyiŋ tɛɛ nɛ ŋɖɩɣ ñɔ-yɔɔ tɛya, mɛsɩ ña-tɩ alɩwaatʋ pazɩ nɛ pana kɔɔ aɖɛɛ.” (Izaayii 26:20) Pʋtɔma yɔ, “kuduyiŋ” ɛnɩ ɩsɩŋnɩ ɖa-agbaa wena a-taa ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɩsɛɣ Yehowa yɔ. Ɛlɛ ɖiiwoki kediɣzisi ɖoŋ ɖoŋ se ɖɩkatɩ ɖo-koobiya yem na. Pɔɔlɩ kaatɔzɩ Ebree Krɩstʋ mba se pɩcɛyaa se pakpazɩ ɖama sɔɔlɩm ɖoŋ, nɛ pala ɖama kɩbandʋ. (Ebree 10:24, 25) Lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛɛ se ɖɩkpazɩ koobiye sɔɔlɩm ɖoŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kʋñɔmɩŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkatɩ cee wayɩ yɔ, ɩ-taa.

9. (a) Sɔnɔ, ɛbɛ haɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩwɩlɩ ɖama koobiye sɔɔlɩm? (b) Ha kɩɖaŋ weyi ɩwɩlɩɣ se koobiye sɔɔlɩm wɛ Yehowa sɛyaa hɛkʋ taa yɔ.

9 Pʋcɔ nɛ kʋñɔŋ sɔsɔʋ paɣzɩ lɛ, sɔnɔ maɣmaɣ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ ɖama koobiye sɔɔlɩm hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa. Tɛtʋ ñamsʋʋ, lɩm wadʋʋ, helim sɔsɔm nɛ asɛyɩŋ lɛɛŋ kɔŋnɩ kʋñɔmɩŋ ɖo-koobiya sakɩyɛ yɔɔ. Koobiya nabɛyɛ ñɛwɛ nazɩm taa. (Maatiyee 24:6-9) Pɩtasɩ lɛ, liidiye tɔm caɣ kaɖɛ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa. (Natʋ 6:5, 6) Ɛlɛ, tɩlasɩ nzɩ ɖo-koobiya katɩɣ yɔ, sɩhaɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩwɩlɩ-wɛ koobiye sɔɔlɩm nɛ pɩkpaɖɩ. Paa sɔɔlɩm ɛfɛyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kɔyɔ, pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩɣ ɖama koobiye sɔɔlɩm. (Maatiyee 24:12) [1]—Cɔnɩ tɩnaɣ yɔɔ tɔm.

ƐZƖMA ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐƖWƐƐNƖ KOOBIYE SƆƆLƖM TAM?

10. Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ lɛɛlɛɛyɔ?

10 Paa ɖa-maɣmaɣ ɖɩkatɩɣ tɩlasɩ yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛnɩ koobiye sɔɔlɩm tam? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ ɖo-koobiya sɔɔlɩm mbʋ? Apostoloo Pɔɔlɩ seɣti Ebree Krɩstʋ mba se ‘pɛwɛɛ koobiye sɔɔlɩm taa’ nɛ ɛtɛ lɛ, ɛyɔɔdɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ weyi ɩ-yɔɔ papɩzɩɣ patɩŋna nɛ pawɩlɩ ɖama koobiye sɔɔlɩm yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-taa loɖo tɔm.

11, 12. Ɛgɔndʋ mʋʋ tɔbʋʋ lɛ suwe? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

11 “Ɩtaasɔɔ ɛgɔndʋ mʋʋ yɔɔ.” (Kalɩ Ebree 13:2.) “Ɛgɔndʋ mʋʋ” tɔbʋʋ lɛ suwe? Tɔm piye nɖɩ Pɔɔlɩ labɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “kɩbandʋ labʋ agɔma.” Pɩtɩla yɔ, tɔm ndʋ tɩtɔzʋʋ-ɖʋ Abraham nɛ Looti pɔ-yɔɔ. Abraham nɛ Looti paalabɩ camɩyɛ lakasɩ agɔma nabɛyɛ, ŋgʋ pataasɩm-wɛ. Pʋwayɩ lɛ, Abraham nɛ Looti pɔkɔɔ pana se agɔma mba, Ɛsɔ tiyiyaa pɛkɛnaa. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 18:2-5; 19:1-3) Kɩɖaŋ ɛnɩ, iseɣti Ebree Krɩstʋ mba se patɩŋnɩ agɔma mʋʋ yɔɔ nɛ pawɩlɩ ɖama koobiye sɔɔlɩm.

12 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ ɛgɔndʋ mʋʋ? Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyaa ɖo-koobiya ɖɛ-tɛ nɛ ɖɩtɔɔ tɔɔnaɣ yaa ɖɩkpazɩ ɖama ɖoŋ. Paa ɖɩtɩtɩlɩ ɖe-egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ ɛ-halʋ camɩyɛ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmʋ-wɛ ɖɛ-tɛ alɩwaatʋ ndʋ pɔkɔŋ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ. (3 Yohanɛɛsɩ 5-8) Pɩtɩcɛyɩ se ɖɩla tɔɔnasɩ sakɩyɛ yaa ɖɩwɛɛkɩ liidiye sakɩyɛ. Ðɩɩyaɣ ɖo-koobiya ɖɛ-tɛ se ɖɩwɩlɩ-wɛ mbʋ ɖɩwɛna yɔ, ɛlɛ ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩkpazɩ ɖama ɖoŋ na. Nɛ pɩtɩpɔzɩ se ɖɩyaa mba papɩzɩɣ nɛ payaa-ɖʋ pʋwayɩ yaa pɛhɛyɩ-ɖʋ pi-ɖeɖe yɔ pe-ɖeke na. (Luka 10:42; 14:12-14) Mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ lɛ se ɖitaayele kpa nɛ pɩkɩlɩ-ɖʋ ɖɔkɩnʋʋ nɛ ɖɩsɔɔ ɛgɔndʋ mʋʋ yɔɔ.

13, 14. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔzɩ ɖo-koobiya “salaka tɩnaa yɔɔ”?

13 “Ɩtɔzɩ salaka tɩnaa yɔɔ.” (Kalɩ Ebree 13:3.) Koobiya mba pɔtɔ-wɛ salaka  pe-tisuu yɔɔ yɔ, pɔ-yɔɔ Pɔɔlɩ maɣzaɣ nɛ ɛma tɔm ndʋ. Pɔɔlɩ sam Ebree koobiya, mbʋ pʋyɔɔ yɔ panɩɣaɣ koobiya mba paawɛ salaka taa yɔ “pe-siziŋ.” (Ebree 10:34) Pɩnzɩ naanza nzɩ Pɔɔlɩ kaawɛ salaka taa yɔ, koobiya mba paañɔtɩnɩ-ɩ yɔ pa-taa nabɛyɛ sɩnɩ-ɩ. Ɛlɛ koobiya mba paawɛ poliŋ taa yɔ, ɛzɩma papɩzaɣ se pasɩnɩ Pɔɔlɩ? Papɩzaɣ se patɩmɩ ɛ-yɔɔ kaahɛzaɣ.​—Filiipu 1:12-14; Ebree 13:18, 19.

14 Sɔnɔ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa sakɩyɛ wɛ salakanaa taa pe-tisuu yɔɔ. Koobiya mba pɔñɔtɩnɩ-wɛ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɔcɔnɩ pa-kɩcɛyɩm nabʋyʋ ɖeɖe. Ɛlɛ ɖa-taa sakɩyɛ posini ɖo-koobiya mba pɛwɛ salakanaa taa yɔ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ? Ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖɩtaasɔɔ pɔ-yɔɔ? Koobiye sɔɔlɩm kaɣ-ɖʋ seɣtuu se ɖɩtɩmɩɣ pɔ-yɔɔ kaahɛzaɣ. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtɩmɩ ɖo-koobiya abalaa, halaa, nɛ piya mba pɛwɛ salaka taa Eritree ɛjaɖɛ taa yɔ pɔ-yɔɔ. Pa-taa nabɛyɛ lɛ Paulos Eyassu, Isaac Mogos, nɛ Negede Teklemariam; nɛ pɛwɛʋ salaka taa yɔ, pɩcɛzɩ pɩnzɩ 20.

15. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ?

15 “Ɛyaa kpeekpe ɩɖʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ.” (Kalɩ Ebree 13:4.) Ye ɖɩwɛ kele kele ɖe-wezuu caɣʋ taa kɔyɔ, pɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɖɩwɛnɩ koobiye sɔɔlɩm. (1 Timootee 5:1, 2) Ye ɖɩlabɩ acɛyɛ yaa hayitu nɛ koobu nɔɔyʋ yɔ, pɩkɔŋnɩ kaɖɛ koobu ɛnʋ nɛ ɛ-hɔʋ pɔ-yɔɔ. Pɩkaɣ yebu nɛ koobiya ɩɩtasɩɣ ɖama liu taʋ. (1 Tesalooniki 4:3-8) Maɣzɩ ɖɔɖɔ nɛ ŋna, ye halʋ nɔɔyʋ ɛkɔm nɛ ɛna se ɛ-walʋ cɔŋnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ, suwe ɛkaɣ maɣzʋʋ? Ɛkaɣ maɣzʋʋ se ɛ-walʋ sɔɔlɩ-ɩ nɛ ɛñaŋ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ na?​—Maatiyee 5:28.

16. Ye ɖa-taa ɛwɛ leleŋ nɛ mbʋ ɖɩwɛna yɔ, ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ koobiye sɔɔlɩm?

16 “Mɩ-taa ɛla leleŋ nɛ mbʋ ɩwɛnɩ lɛɛlɛɛyɔ” yɔ. (Kalɩ Ebree 13:5.) Ye ɖɩtaɣ Yehowa liu kɔyɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖa-taa wɛɛ leleŋ nɛ mbʋ ɖɩwɛna yɔ. Ɛzɩma wɛtʋ ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ koobiye sɔɔlɩm? Ye ɖa-taa ɛwɛ leleŋ nɛ mbʋ ɖɩwɛna yɔ, ɖɩɩkaɣ sɔʋ se ɖo-koobiya tɔm cɛyaa nɛ  pɩkɩlɩ liidiye yaa mbʋ ɖɩwɛna yɔ. (1 Timootee 6:6-8) Ðɩɩkaɣ yɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ɖo-koobiya yɔɔ nɛ ɖɩɩkaɣ wiu ɖa-tɩ. Nɛ ɖɩɩkaɣ lalaa labʋ sʋsɩ, yaa ɖɩɩkaɣ wɛʋ ɛza naɣ naɣ. Ɛlɛ ye ɖa-taa ɛwɛ leleŋ nɛ mbʋ ɖɩwɛna yɔ, piyeki nɛ ɖɩkɛ kʋjɔʋ tɩnaa.—1 Timootee 6:17-19.

17. Ye ɖɩwɛ abalɩtʋ, ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ koobiye sɔɔlɩm?

17 Ɩwɛɛ abalɩtʋ yaa “kaalɛyɩtʋ.” (Kalɩ Ebree 13:6.) Ye ɖɩtaɣ Yehowa liu kɔyɔ, piyeki nɛ ɖɩwɛɛ abalɩtʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kʋñɔmɩŋ taa. Nɛ ye ɖɩwɛ abalɩtʋ yɔ, piyeki nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣnɩ lɩmaɣza kɩbana yɔ, piyeki nɛ ɖɩwɛɛnɩ koobiye sɔɔlɩm nɛ ɖɩkpazɩ ɖo-koobiya ɖoŋ nɛ ɖɩhɛzɩ pa-laŋa. (1 Tesalooniki 5:14, 15) Halɩ kʋñɔŋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa, ɖɩkaɣ wɛʋ abalɩtʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se ɖa-ñʋʋ yabɩtʋ ñɔtaa.​—Luka 21:25-28.

Ŋwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa lakɩ se pɩsɩnɩ-ɖʋ yɔ ɖɩ-yɔɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 18)

18. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa?

18 “Ɩtɔzɩ mɩ-ñʋndɩnaa mba pawɩlɩ-mɩ Ɛsɔtɔm yɔ pɔ-yɔɔ.” (Kalɩ Ebree 13:7, 17.) Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa kpakɩɣ pa-alɩwaatʋ nɛ palakɩ tʋma sakɩyɛ se pɩsɩnɩ-ɖʋ. Ye ɖɩmaɣzɩɣ mbʋ payɩ palakɩ yɔ pɩ-yɔɔ kɔyɔ, piyeki nɛ ɖa-taa wɛɛnɩ-wɛ nɛ leleŋ nɛ ɖɩsɔɔlɩ-wɛ nɛ pɩkɩlɩ. Ðɩtɩsɔɔlɩ kpa se ɖɩla nabʋyʋ nɛ pɩɖʋ-wɛ ɖɩwɩzɩyɛ yaa pɛwɛɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa. Ɛlɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩñam-wɛ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩñaŋ-wɛ nɛ ‘ɖɩsɔɔlɩ-wɛ pɩŋŋ pa-tʋmɩyɛ labʋ yɔɔ.’​—1 Tesalooniki 5:13.

ÐƖWƐƐNƖ KOOBIYE SƆƆLƖM NƐ PƖKƖLƖ

19, 20. Ɛzɩma tɩyɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ koobiye sɔɔlɩm nɛ pɩkɩlɩ?

19 Pasɩm Yehowa sɛyaa sɔnɔ se pɛwɛnɩ koobiye sɔɔlɩm. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩɩwɛ Pɔɔlɩ alɩwaatʋ taa. Paa mbʋ yɔ, Pɔɔlɩ kaaseɣti e-koobiya se patasɩ ɖama sɔɔlʋʋ nɛ pɩkɩlɩ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɩtasɩ wobu nɛ ɛzɩdaa mbʋ ɩlakɩ yɔ pɩ-taa.” (1 Tesalooniki 4:9, 10) Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se koobiye sɔɔlɩm nʋmɔʋ taa lɛ, Krɩstʋ mba pɩzɩɣ nɛ pɛɖɛɛnɩ ɛzɩdaa nɛ pɩkɩlɩ.

20 Ye mbʋ, ɖɩɩcɔŋnɩ pɩnaɣ 2016 mayaɣ ɖe-Kewiyaɣ Kpaaŋ taa lɛ, iyele nɛ ɖɩmaɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Manpɩzɩɣ nɛ mɔnsɔɔlɩ ɛgɔndʋ mʋʋ nɛ pɩkɩlɩ na? Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mansɩnɩ ɖo-koobiya mba pɛwɛ salaka taa yɔ? Manɖʋʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ na? Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-m nɛ man-taa wɛɛ leleŋ nɛ mbʋ mɛwɛna yɔ? Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mantaa Yehowa liu nɛ pɩkɩlɩ? Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ maña mba pɛɖɛɣ-ɖʋ nɔɔ ɛgbɛyɛ taa yɔ nɛ pɩkɩlɩ? Ye ɖɩñakɩ pana se ɖɩɖɛɛnɩ ɛzɩdaa hɔɔlɩŋ loɖo ɛnɛ ɩ-taa kɔyɔ, pɩnaɣ mayaɣ ŋga pakam ɖe-Kewiyaɣ Kpaaŋ taa yɔ, kaakɛɣnɩ aleɣya pʋyʋ yem ɖɛ-ɛzɩdaa, ɛlɛ kɔtɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩɖɔ Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Ɩwɛɛ koobiye sɔɔlɩm taa.”—Ebree 13:1.

^ [1] (tayʋʋ 9) Ye ŋñɩnɩɣ se ŋna ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɩlɩ po-koobiya sɔɔlɩm asɛyɩŋ taa yɔ, cɔnɩ La Tour de Garde 15 juillet 2002, hɔɔlɩŋ 8-9 nɛ takayaɣ ŋga payaɣ se Les Témoins de Jéhovah: Prédicateurs du Royaume de Dieu yɔ, ka-ñʋʋ 19.