FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Janvier 2016 | Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛ toovenim?

Ɛyaa sakɩyɛ yɔɔdʋʋ cɛtɩm tɔm ɛzɩ tam kʋɖʋmam mbʋ yɔ cɛcɛsɩ 10 taa alɩwaatʋ ndʋ palakɩ faawɩyɛ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛ toovenim?

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Pɩcɛyaa se Ðɩwɛɛ Toovenim Sɔnɔ?

Mbʋ pɩtalɩ Hitoshi yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɖɩmaɣzɩ se pɩtɩcɛyɩ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ye Ŋfɛyɩ Toovenim Kɔyɔ, Pɩkɔŋnɩ-ŋ Kaɖɛ

Tɩlɩ toovenim cɛtɩm tɔm yɔɔdʋʋ yɔɔ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Toovenim Wɛʋ Wɛnɩ Wazaɣ

First-person accounts demonstrate the value of honesty.

Ðɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛ “koobiye sɔɔlɩm taa” tam

Pɩnaɣ 2016 mayaɣ pɩzɩɣ kasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ lakasɩ sɔsɔsɩ nzɩ sɩɖaŋ-ɖʋ nɛ ɛzɩdaa kpam yɔ.

Ðiyele nɛ ‘Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ’ kiseɣti-ɖʋ

Ɛzɩma tɩyɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩɖɔ Yesu nɩŋgbanzɩ taa, ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya nɛ ɖikpeɣ lalaa?

Fezuu tɩnɩɣ ɖe-fezuu yɔɔ nɛ kɩyɔɔdʋʋ aseɣɖe tɔm

Ye pɔtɔm se nɔɔyʋ kɛ patam num, pʋ-tɔbʋʋ le suwe? Ɛzɩma pataɣ nɔɔyʋ num?

“Ða nɛ mɩ ɖɩkaɣ wobu”

Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ patam numwaa 144 000 yɔɔ?

Ye ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ kɔyɔ, ɖihikiɣ taa leleŋ

Ye ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ kɔyɔ, ɛzɩma tɩyɛ ɖihikiɣ taa leleŋ nɛ pɩkandɩyɩ ɖɔ-yɔɔ fezuu taa?