Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se nɔɔyʋ ɛkpaɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa takayɩsɩ nɛ ɛɖʋ-sɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɛ Intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ yaa intɛrnɛɛtɩ lona wena ɛyaa sakɩyɛ kpɛndaa nɛ pɛwɛɛ a-yɔɔ yɔ (réseau sociaux)?

Ðɩɩpɛdɩɣ ɖa-takayɩsɩ, pʋyɔɔ lɛ nabɛyɛ maɣzɩɣ se ye pakpaɣ-sɩ nɛ paɖʋ intɛrnɛɛtɩ lona lɛɛna yɔɔ ɛzɩ réseau sociaux waa yɔɔ mbʋ yɔ yɔ, pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛlabɩ mbʋ yɔ, ɛmaɣnɩ paɣtʋ ndʋ tɩwɛ ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ payaɣ se Ɛzɩma pɩwɛɛ se pala tʋmɩyɛ yɔ * tɩ-yɔɔ yɔ, nɛ pɩkɔŋnɩ kala sɔsɔna sakɩyɛ. Ɛzɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩlɩzʋʋ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ yɔ, patɩha nʋmɔʋ se “ŋtiyini lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ wondu intɛrnɛɛtɩ lona lɛɛna yɔɔ (ɛzɩ wena ayeki nɛ tɔm natʋyʋ yɛlɩ paa le yaa réseau sociaux waa yɔɔ mbʋ yɔ).” Ɛbɛ yɔɔ paɣtʋ tʋnɛ tɩ-tɔm cɛyaa?

Pɩtɩpɔzɩ se nɔɔyʋ ɛkpaɣ ɖa-takayɩsɩ nɛ ɛɖʋ-sɩ intɛrnɛɛtɩ lone naɖɩyɛ yɔɔ

Mbʋ payɩ pɩwɛ ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lona yɔɔ yɔ, paɣtʋ wɛ pɩ-yɔɔ (Copyright.) Tisuu yebiyaa nɛ mba pakaɖɩɣnɩ toovenim yɔ, pañakɩ pana nɛ paɖʋʋ ɖa-takayɩsɩ lɛɛsɩ pɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lona yɔɔ se pɩhɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɛ ɛyaa lalaa nɛ powolo lona ana a-yɔɔ. Wondu ndʋ paɖʋʋ lona ana a-taa yɔ, tɩ-kaɖʋwa lɛ se tiyele nɛ ɛyaa paɣzɩ wɛnʋʋ abʋta. (Keɣa 25:4; Adu. 22:5) Nabɛyɛ kpaɣ ɖa-takayɩsɩ taa wondu natʋyʋ yaa ɖɛ-tɛ jw.org mayaɣ nɛ palakɩnɩ tʋmɩyɛ tadɩyɛ nʋmɔʋ taa nɛ palakɩnɩ ɖɔɖɔ wondu ndʋ paɖʋʋ pɔrtaabɩlɩwaa yɔɔ yɔ (ɛzɩ application Android waa mbʋ yɔ). Ɛzɩma ɖɩwɛnɩ ɖoŋ tɩŋa ɖo-wondu yɔɔ nɛ masɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ se ɖatɩnɩ wondu ndʋ yɔ, sɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩwɛnɩ waɖɛ se ɖikizini mba payɩ pamaɣnɩ ɖa-paɣtʋ yɔɔ yɔ. (Adu. 27:12) Ɛlɛ ye ɖitisaa nɛ ɖɩha nʋmɔʋ ɛyaa, paa ɖo-koobiya maɣmaɣ nɛ pakpakɩɣ ɖo-wondu nɛ paɖʋʋ intɛrnɛɛtɩ lona yɔɔ yaa palakɩnɩ  tʋmɩyɛ jw.org mayaɣ tadɩyɛ nʋmɔʋ taa yɔ, tɔm hʋyaa ɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ paɖʋ-ɖʋ nesi nɛ ɖikizini mba pakaɖɩɣnɩ-ɖʋ yɔ nɛ tadɩyɛ agbaa.

Pɩfɛyɩ ɖeu se ɛyʋ ewolo intɛrnɛɛtɩ lona lɛɛna yɔɔ se ɛkpakɩɣ ɖa-takayɩsɩ pɩtasɩnɩ jw.org yɔɔ. ‘Yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ’ ɖeke Yehowa ha waɖɛ se ɛhaɣ fezuu taa tɔɔnaɣ ɛyaa. (Mat. 24:45) Yom ɛnʋ ɛtɩŋɩɣnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lona yɔɔ nɛ ɛtayɩɣ fezuu taa tɔɔnaɣ. Lona ana yɔ: www.jw.org, tv.jw.org, nɛ wol.jw.org. Nɛ application waa naadozo ɖeke ‘yom’ ɛnʋ ɛlɩzaa se palabɩnɩ tʋmɩyɛ pɔrtaabɩlɩwaa nɛ taabɩlɛɛtɩwaa yɔɔ. Application waa mba yɔ: JW Language®, JW Library®, nɛ JW Library Sign Language®. Ðɩɩpɩtɩɣ se ye ɖɩlakɩnɩ wondu ndʋ tʋmɩyɛ yɔ, pɩkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ se ɖitaapisi ɖa-tɩ nɛ Sataŋ ɛjaɖɛ. Ye fezuu taa tɔɔnaɣ ɛlɩɣnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ intɛrnɛɛtɩ lona lɛɛna taa yɔ, nabʋyʋ ɛɛwɩlɩɣ se cɛtɩm tɔm natʋyʋ tisuyi kɔ-yɔɔ.​—Keɣa 17:27; 18:9.

Pɩtasɩ lɛ, ye ɖɩɖʋʋ ɖa-takayɩsɩ intɛrnɛɛtɩ lona wena ahaɣ nʋmɔʋ ɛyaa se pɔyɔɔdɩ pa-lɩmaɣza yɔ a-yɔɔ yɔ, pɩhaɣ waɖɛ tisuu yebiyaa nɛ ɛyaa lalaa mba patɩsɔɔlɩ ɖɔ-tɔm yɔ se pala mbʋ piyeki se ɛyaa ɩpaɣzɩ pɩtʋʋ Yehowa ɛgbɛyɛ yɔɔ yɔ. Koobiya nabɛyɛ kɔm papaɣzɩ nɔɔ ɖʋʋ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ kɛdɛsɩ nzɩ sɩ-taa nɛ pɩɖaɣnɩ kɔnʋʋ tɔm kɩkɔnʋʋ. Intɛrnɛɛtɩ lona ana atɩkɛ nʋmɔŋ kɩbaŋ weyi ɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋna nɛ ‘ɖɩla mba poyouni toovenim yɔ hɛɛɛ’ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩsɩnɩ-wɛ. (2 Tim. 2:23-25; 1 Tim. 6:3-5) Pɔkɔm peɖiɣzina se nabɛyɛ tʋlɩ intɛrnɛɛtɩ lona naayɛ Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ hɩɖɛ taa nɛ Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ taa koobiya nabɛyɛ hɩla taa. Ɛlɛ Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ taa koobu nɔɔyʋ fɛyɩnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yaa ɛfɛyɩ réseau sociaux lone naɖɩyɛ yɔɔ.

Ye ɖɩwɩlɩɣ ɛyaa se powolo jw.org yɔɔ yɔ, piyeki nɛ “tɔm kɩbandʋ” yɛlɩ (Mat. 24:14) Wondu ndʋ tɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩlakɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ, tɩwɛɛ nɛ tɩɖɔʋ. Ðɩsɔɔlaa se pɩwazɩ paa anɩ. Pʋyɔɔ lɛ, ɛzɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩtɔŋ se Ɛzɩma pɩwɛɛ se pala tʋmɩyɛ yɔ kɩlɩzʋʋ pɩ-taa yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋnɩ e-mail mayaɣ yɔɔ nɛ ɖitiyini nɔɔyʋ ɖa-takayaɣ nakɛyɛ yaa ɖitiyini-i mayaɣ ŋga kapɩzɩɣ kasɩnɩ-ɩ nɛ ɛna takayaɣ nakɛyɛ kɛlɛʋ jw.org yɔɔ yɔ (lien). Ye ɖɩwɩlɩɣ mba pɔsɔɔlɩ toovenim yɔ ɛzɩma powolo ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ yɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩsɩɣnɩ-wɛ se patɩlɩ weyi e-ɖeke ɛhaɣ fezuu taa tɔɔnaɣ kɩbaŋa yɔ, pɩ-tɔbʋʋ se “yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ.”

^ tay. 1 Ðenɖe ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋna nɛ ŋwolo Ɛzɩma pɩwɛɛ se pala tʋmɩyɛ yɔ hɔɔlʋʋ yɔɔ yɔ pɩwɛ ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org yɔɔ pɩ-tɛɛ kiŋ nɛ paɣtʋ ndʋ titukuuni mbʋ payɩ pɩwɛ ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lona yɔɔ yɔ.