Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau ŋgʋ paɖaɣnɩ ñɔɔzʋʋ 2013 taa (Aŋglɛɛ taa) yɔ kɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ samaɣ tɔm Keɣa 143:12-15 yɔɔdʋʋ. Kɩbɩnʋʋ taa lɛ, ɛzɩma kalɩtʋ 11 yɔɔdʋʋ agɔma mba pɛkɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa yɔ pɔ-tɔm yɔ, pʋyɔɔ paaɖɛzɩ kalɩtʋ 12 nɛ piwolo 15 taa tɔm nɛ tɩwɩlɩɣ se pɔ-tɔm ɖɔɖɔ pɔyɔɔdʋʋ. Ɛbɛ yɔɔ pɩlɛɣzɩ mbʋ?

Ebree taa lɛ, masɩ sɩnɛ sɩpɩzɩɣ sɩwɩlɩ lɩmaɣza ana a-naalɛ. Ɛlɛ iyele nɛ ɖɩna lɩmaɣza wena a-yɔɔ paɖaɣnɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ ñɔɔzʋʋ yɔ:

  1. Ɛzɩma pɔcɔlɩ masɩ nzɩ sɩ-taa tɔm yɔ. Tɔm piye nɖɩ papaɣzɩnɩ Keɣa 143:12 taa se asher Ebree kʋnʋŋ taa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpakɩɣ-ɖɩ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ tɔm ndʋ pɔyɔɔdaa pʋcɔ nɛ pɩtalɩɣ-ɖɩ yɔ, ɛzɩma ɖɩnɩɣ ɖɩ-tɔbʋʋ yɔ, mbʋ yebina nɛ pɩlɛɣzɩ. Papɩzɩɣ pɛɖɛzɩ Ebree tɔm piye asher nɛ tɔm pee lɛɛna ndɩ ndɩ. Papɩzɩɣ nɛ pɛɖɛzɩ-ɖɩ se “weyi” yaa “mba.” Nɛ mbʋ paanɩ ɖɩ-taa alɩwaatʋ ndʋ pɛɖɛzaɣ-ɖɩ kajalaɣ taa yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩ-tɔm pɔyɔɔdʋʋ kalɩtʋ 12 nɛ piwolo 14 taa yɔ, pamaɣzaa se ɛyaa kɩdɛkɛdaa mba pɔ-tɔm paayɔɔdɩ masɩ nzɩ sɩcalɩ kɔm yɔ, sɩ-taa yɔ pɔ-tɔm pɔyɔɔdaɣ. Ɛlɛ papɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pɛɖɛzɩ tɔm piye asher se “pʋyɔɔ lɛ” yaa “ye mbʋ.” Pʋyɔɔ pɛɖɛzɩ-ɖɩ Traduction du monde nouveau ŋgʋ paɖaɣnɩ ñɔɔzʋʋ 2013 taa yɔ ɖɔɖɔ ɛzɩ Biblwaa nabɛyɛ ɖɛzʋʋ-ɖɩ se “ye mbʋ” yɔ.

  2. Traduction du monde nouveau ŋgʋ paɖaɣnɩ ñɔɔzʋʋ yɔ kɩ-taa lɛ, pɛɖɛzɩ hɔɔlʋʋ kʋnɛ camɩyɛ nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ keɣa ŋga kɔyɔɔdɩ ndʋ payɩ pʋwayɩ yɔ. Ɛzɩma papaɣzɩnɩ kalɩtʋ 12 nɛ tɔm pee “ye mbʋ” yɔ, pɩwɩlɩɣ se wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩ-tɔm pɔyɔɔdʋʋ kalɩtʋ 12 nɛ piwolo 15 taa yɔ, ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa mba pɛwɛɛ nɛ patɩmʋʋ se ‘paya pa-ñʋʋ’ kɩdɛkɛdaa (kalɩtʋ 11) nesi tɛɛ yɔ, pɔ-tɔm pɔyɔɔdʋʋ. Pɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɖɔɖɔ nɛ tɔm ndʋ tɩwɛ kalɩtʋ 15 taa ɖenɖe pɔyɔɔdɩ ‘leleŋ nɩʋ’ tɔm tam nabʋlɛ nɛ pɩwɩlɩɣ se pɩkɛ pʋyʋ kɩbam siŋŋ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, taa leleŋ ɛnʋ ɛkɛnɩ weyi “samaɣ ŋga [Yehowa] kɛ kɛ-Ɛsɔ yɔ” kanɩɣ yɔ! Tɔzɩ ɖɔɖɔ se kiɖe tɛɛ lɛ, tɔm maʋ yʋsasɩ ɛzɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ se pɩkɛnɩ nɔɔyʋ kʋtɔmɩyɛ yɔ, sɩtaawɛɛ Ebree kʋnʋŋ taa. Pʋyɔɔ lɛ, pʋcɔ nɛ pɛɖɛzɩ Ebree tɔm piye naɖɩyɛ lɛ, patazɩɣ camɩyɛ nɛ pana ɛzɩma pama tɔm piye nɖɩ yɔ, wena pamawa pʋcɔ nɛ pɩtalɩ-ɖɩ nɛ wena pama pʋwayɩ yɔ, nɛ Bibl hɔɔlɩŋ weyi ɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ mayaɣ ŋga ka-taa tɔm piye nɖɩ ɖɩwɛɛ yɔ, pʋcɔ nɛ pɛɖɛzɩ-ɖɩ.

  3. Ɛzɩma pɛɖɛzɩ hɔɔlʋʋ kʋnɛ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, pɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɖɔɖɔ nɛ Bibl hɔɔlɩŋ lɛɛŋ weyi ɩyɔɔdʋʋ wazasɩ nzɩ Ɛsɔ kɔŋnɩ Ɛ-samaɣ yɔɔ yɔ. Ɛzɩma pɛɖɛzɩ tɔm piye asher lɛɛlɛɛyɔ yɔ, piyeba nɛ keɣa kanɛ kala nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ lidaʋ ŋgʋ Daviid kaawɛna se Ɛsɔ kaɣ yabʋ Izrayɛɛlɩ samaɣ ñʋʋ ko-koyindinaa nesi tɛɛ nɛ ɛwazɩ-kɛ nɛ kehiɣ ñɩm nɛ koboyaɣ yɔ. (Lev. 26:9, 10; Wp. 7:13; Keɣa 128:1-6) Ðɩkpaɣ ɛzɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 28:4 mbʋ yɔ, pɔyɔɔdʋʋ peeɖe se: “Pawazɩ ño-lotu taa hoɣa yɔɔ nɛ ñɛ-tɛtʋ lʋlɩ tɔɔnaɣ ŋga yɔ kɔ-yɔɔ, nɛ ña-kpɩna piya yɔɔ, ña-naŋ lʋlʋʋ yɔɔ, nɛ ñe-heŋ huu yɔɔ.” Toovenim lɛ, Daviid pɩyalʋ Salomɔɔ kewiyitu tɔɔʋ alɩwaatʋ taa Ɛsɔ samaɣ kaawɛ laŋhɛzɩyɛ taa siŋŋ nɛ kɛwɛɛnɩ ñɩm ɖɔɖɔ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩtasɩ lɛ, hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa Salomɔɔ kewiyitu tɔɔʋ kaasɩŋnɩ kewiyitu ndʋ Mesiya kaɣ tɔɔʋ yɔ.​—1 Aw. 4:20, 21; Keɣa 71:1-20.

Tobi lɛ, ɛzɩma paɖaɣnɩ ñɔɔzʋʋ Keɣa 143 yɔ pɩtɩwɩlɩ se ɛzɩma ɖɩnɩɣ Bibl wɩlɩtʋ taa yɔ pɩlɛɣzaa. Ɛlɛ piyeba nɛ Keɣa ŋga ka-tɩŋa kala nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ lidaʋ ŋgʋ Yehowa sɛyaa wɛna se Ɛsɔ kaɣ ɖɩzʋʋ kɩdɛkɛdaa nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛwazɩ siɣsiɣ tɩnaa nɛ pɛwɛɛnɩ ñɩm nɛ pɛwɛɛ laŋhɛzɩyɛ taa tam yɔ.​—Keɣa 36:10, 11.