Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Sɛɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ tɛ Ɛsɔ Yehowa

Sɛɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ tɛ Ɛsɔ Yehowa

“Ðenɖe [Yehowa] fezuu wɛɛ yɔ, peeɖe tɩ-yɔɔ wɛtʋ wɛɣ.”​2 KƆR. 3:17.

HENDU: 49, 73

1, 2. (a) Ɛbɛ yɔɔ apostoloo Pɔɔlɩ alɩwaatʋ taa ñɩma yɔɔdaɣ yomiye nɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ tɔm pɩdɩɩfɛyɩ? (b) Pɔɔlɩ yɔɔdaa se apɩzɩɣ nɛ ɛha ɛyʋ tɩ-yɔɔ wɛʋ siŋŋ?

KAJALAƔ Krɩstʋ ñɩma caɣ wezuu alɩwaatʋ ndʋ Roma ñɩma tɔkaɣ kewiyitu ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, nɛ ɛyaa sakɩyɛ kpazaɣ pa-tɩ se pe-kewiyaɣ kɩlɩnɩ wɛnʋʋ paɣtʋ ndʋ tɩkɔŋnɩ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ yɔ. Paa mbʋ yɔ, yomaa kaayebina nɛ kewiyaɣ ŋga ka-hɩɖɛ sɛɛ. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa, ɛyaa mɩnʋʋ yɔɔ lɛ 30 kaakɛ yomaa. Pɩtʋʋ fɛyɩ se yomiye nɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ tɔm ɛyaa kɩlaɣ yɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa nɛ pɩkpɛndɩnɩ Krɩstʋ ñɩma ɖɔɖɔ.

2 Takayɩsɩ nzɩ Pɔɔlɩ mawa yɔ sɩyɔɔdɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ tɔm sakɩyɛ. Paa mbʋ yɔ, tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlaba yɔ, ɖɩ-kaɖʋwa kaawɛ ndɩ nɛ samaɣ ñɩŋga, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kaka ñɩnaɣ se katɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ lɛɣzɩtʋ kɔɔ politiki nʋmɔʋ taa nɛ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa. Ɛlɛ Pɔɔlɩ nɛ e-koobiya krɩstʋ ñɩma lalaa pañaɣ pana siŋŋ nɛ posusi Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm nɛ kpekpeka nɛ pasɩnɩ ɛyaa se pataa liu Yesu Krɩstʋ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ se ki-ɖeke koŋ kɩpɩzɩɣna kiyele nɛ pɛwɛɛ pa-tɩ yɔɔ, nɛ tɛtʋ yɔɔ komina nakʋyʋ ɛɛkaɣ pɩzʋʋ nɛ kɩla mbʋ. Pɔɔlɩ sɩnɩ e-koobiya Krɩstʋ ñɩma nɛ patɩlɩ ɖenɖe tɩ-yɔɔ wɛʋ  siŋŋ lɩɣna yɔ. Ɛmaɣaɣ ɛ-takayaɣ naalɛ ñɩŋga Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ Kɔrɛntɩ yɔ lɛ, eheyi-wɛ kpayɩ se: “[Yehowa] kɛlɛ Fezuu nɛ ɖenɖe [Yehowa fezuu] wɛɛ yɔ, peeɖe tɩ-yɔɔ wɛtʋ wɛɣ.”​—2 Kɔr. 3:17.

3, 4. (a) Ɛbɛ yeba nɛ Pɔɔlɩ yɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩwɛ 2 Kɔrɛntɩ 3:17 taa yɔ? (b) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ pɩlɩnɩ Yehowa cɔlɔ yɔ?

3 Pʋcɔ nɛ Pɔɔlɩ heyi-wɛ tɔm ndʋ lɛ, ɛcalɩnɩ yɔɔdʋʋ ɛzɩma Moyizi ɛsɩndaa ñɩlɩsaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɩnɩ Yehowa tiyiyu nɔɔyʋ cɔlɔ Sinayii pʋʋ ñʋʋ taa nɛ etii yɔ pɩ-tɔm. Sɔɔndʋ kaakpa samaɣ alɩwaatʋ ndʋ kana Moyizi yɔ, pʋyɔɔ ɛlɛ huuzi ɛ-ɛsɩndaa kɛdɛɛka. (Ejl. 34:29, 30, 33; 2 Kɔr. 3:7, 13) Pɔɔlɩ lɩzɩ pɩ-taa se: “Ɛyʋ pɩsɩɣ ɛ-laŋɩyɛ nɛ ɛpa ɛ-ɛsa nɛ [Yehowa] lɛ, kɛdɛɛka ŋga kɔtɔlʋʋ.” (2 Kɔr. 3:16) Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

4 Ɛzɩ ɖɩɩtɛm naʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa yɔ, wondu tɩŋa Lɩzɩyʋ Yehowa, ɖeke wɛnɩnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ kiya mbʋ pɩfɛyɩnɩ kamaɣ nakɛyɛ yɔ. Ye mbʋ pɩmʋnɩ mbʋ se ɖenɖe Yehowa nɛ ‘e-fezuu pɛwɛɛ yɔ,’ tɩ-yɔɔ wɛtʋ ɛwɛɛ peeɖe ɖɔɖɔ. Pʋyɔɔ lɛ, pʋcɔ nɛ ɖihiɣ tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ lɛ, pɩwɛɛ se ‘ɖɩpa ɖɛ-ɛsa nɛ Yehowa,’ pɩ-tɔbʋʋ se taabalɩyɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa. Alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya kaawɛ kañɩmbusuu taa yɔ, pataamaɣzɩɣ fezuu taa wazasɩ nzɩ Yehowa haɣaɣ-wɛ yɔ sɩ-yɔɔ. Pa-laŋa kaakpa ɖoŋ nɛ pohuuzi pɛ-ɛsa yɔɔ ‘kɛdɛɛka’ nɛ pañɩnɩɣ se pakpaɣ pa-tɩ yɔɔ wɛʋ mbʋ pɛwɛna alɩwaatʋ ndʋ palɩnɩ Ejipiti yomiye taa yɔ nɛ pañɩnɩnɩ tomnaɣ yɔɔ wazasɩ.​—Ebr. 3:8-10.

5. (a) Tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ Yehowa fezuu kɔŋna? (b) Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se paa ɖɩwɛ tomnaɣ yɔɔ kaɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ, tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ Yehowa haɣ yɔ pɩɩpasɩɣ? (c) Tɔm pɔzʋʋ mbʋ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖicosi?

5 Tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ pɩlɩɣnɩ Yehowa fezuu cɔlɔ yɔ, pɩtɩkɛ tomnaɣ yɔɔ yomiye taa ɖeke pɩlɩzɩɣ-ɖʋ. Yehowa fezuu lɩzɩɣ-ɖʋ yomiye nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, pɩcɛzɩ ñʋʋ yabɩtʋ ndʋ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛkɔna yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ki-ɖeke kɩpɩzɩɣna kiyele nɛ ɖɩlɩɩ kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm po-yomiye taa nɛ ɛlɩɩ ɖɔɖɔ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ nɛ tɩ-wɩlɩtʋ po-yomiye taa. (Roma 6:23; 8:2) Tɩ-yɔɔ wɛʋ pʋnɛ pʋwayɩ fɛyɩ! Halɩ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛwɛɛnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ pʋnɛ pɩ-wazasɩ paa ɛwɛ salaka taa yaa yomiye taa yɔ. (Kiɖe 39:20-23) Mbʋ pɩɩtalɩ koobu halɩñɩnʋ Nancy Yuenkoobu abalɩñɩnʋ Harold King yɔ, pɩwɩlɩɣ se tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim. Paaɖɩɣ-wɛ salaka pɩnzɩ sakɩyɛ pe-tisuu yɔɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋna pɔ-yɔɔ tɔm JW Télédiffusion yɔɔ. (Wolo hɔɔlʋʋ INTERVIEW ET TEMOIGNAGE tɛɛ tɔm ñʋʋ ENDURANCE DANS L’EPREUVE.) Pɩcɛyaa se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se: Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩnɩɣ leleŋ siŋŋ ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ mbʋ pɩ-yɔɔ? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ-pʋ tʋmɩyɛ nɛ lɛɣtʋ?

TƖ-YƆƆ WƐƲ MBƲ ƐSƆ HA-ÐƲ YƆ, PƖKƐ ÑƖM PƲYƲ SIŊŊ ÐƐ-ƐSƖNDAA

6. Ɛzɩma Izrayɛɛlɩ piya wɩlaa se sɩtaawɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ Yehowa kaayeba nɛ sɩwɛɛna yɔ pɩ-yɔɔ?

6 Alɩwaatʋ ndʋ palakɩ-ɖʋ kʋjɔʋ nakʋyʋ nɛ ɖɩna se pɩkɛ ñɩm pʋyʋ siŋŋ yɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩwɩlɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ weyi ɛlabɩ-ɖʋ kʋjɔʋ ŋgʋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa lɩzɩ Izrayɛɛlɩ piya yomiye taa Ejipiti yɔ, piyeba nɛ pɛwɛɛ pa-tɩ yɔɔ, ɛlɛ Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sɩtaatɩlɩ se sɩ-tɩ yɔɔ wɛʋ mbʋ pɩkɛ ñɩm pʋyʋ siŋŋ. Patɩɩlɩ yomiye taa nɛ pɩla fenasɩ pazɩ lɛ, pe-liu tɛɛ paɣzɩ kɔtɩnʋʋ tɔɔnaɣ nɛ sʋlʋm mbʋ pɔñɔwaɣ Ejipiti yɔ nɛ paatasɩɣ nɩʋ leleŋ tɔɔnaɣ ŋga Yehowa haɣaɣ-wɛ yɔ kɔ-yɔɔ, halɩ pañɩnaɣ se papɩsɩ Ejipiti. Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se, pɛ-ɛsɩndaa lɛ kpakpasɩ, kama, anasaayɩ samloo, caasɩ nɛ kaabʋnaa mba pɔtɔkaɣ Ejipiti yɔ pɩkpaɖɩ ɖeu ɛzɩma pɛwɛ lɛɛlɛɛyɔ pa-tɩ yɔɔ nɛ pɩhaɣ-wɛ waɖɛ se pɛsɛɛ Ɛsɔ toovenim tʋ Yehowa yɔ. Ye mbʋ pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ se Yehowa taa kaawɩnɩ ɛ-samaɣ. (Kɩg. 11:5, 6, 10; 14:3, 4) Tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ sakɩyɛ!

7. (a) Ɛzɩma Pɔɔlɩ ɖɔm lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ 2 Kɔrɛntɩ 6:1 taa yɔ pɩ-yɔɔ? (b) Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ?

7 Apostoloo Pɔɔlɩ kaaseɣti Krɩstʋ ñɩma  nɛ ɛyɔɔdɩ se tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ Yehowa tɩŋnɩ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ ɛha-wɛ yɔ, patɩlɩ-pʋ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɛ pataakɔɔ nɛ pelesi pɩ-wazasɩ. Eheyi-wɛ se: “Ða nɛ ɩ ɖɩkpɛndaa nɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖa ɖɔɖɔ ɖitendiɣ-mɩ se ɩtaamʋ Ɛsɔ lootiye nɛ ɩtɩtalɩ ɖɩ-kaɖʋwa.” (2 Kɔrɛntɩ 6:1, nwt) Pɔɔlɩ kaanɩ wɩzasɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛ kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm pi-yomiye taa. Paa mbʋ yɔ, ɛyɔɔdɩnɩ ɛsɩmɩyɛ se: “Pasa Ɛsɔ, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ taa!” Ɛbɛ yɔɔ? Ɛyɔɔdaa se: “Mbʋ lɛ men-keem mantɩŋɩɣnɩ lɔŋ yɔɔ nɛ malakɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ mantɩŋɩɣnɩ tomnaɣ nandʋ yɔɔ nɛ malakɩ kɩwɛɛkɩm. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ fezuu paɣtʋ ndʋ tɩhaɣ wezuu Yesu Krɩstʋ taa yɔ, tɩlɩzɩ-ŋ kɩwɛɛkɩm paɣtʋ taa nɛ sɩm taa.” (Roma 7:24, 25; 8:2) Ða ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ ɖitaayele nɛ wazasɩ nzɩ sɩm nɛ kɩdɛkɛdɩm yomiye taa lɩʋ kɔŋna yɔ, ɖɩkɔɔ nɛ ɖilesi-sɩ. Pɩtɩŋnɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa yɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɛɛ Ɛsɔ nɛ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ nɛ ɖihiɣ taa leleŋ.​—Keɣa 39:9.

Ŋɖiɣni labɩnʋʋ tʋmɩyɛ waɖɛ nɖɩ ŋwɛna se ŋkpaɣ ña-maɣmaɣ ña-lɩmaɣza yɔ nɛ ŋɖʋʋnɩ nesi Kewiyaɣ tʋma se aɖɛɛnɩ ɛsɩndaa yaa ña-maɣmaɣ ñɛ-kɛzɛsɩ ŋñɩnɩɣ? (Cɔnɩ tayʋʋ 8-10)

8, 9. (a) Tɔm ndʋ Pɩyɛɛrɩ yɔɔdaa pɩlɩɩnɩ ɛzɩma ɖɩtɩlɩ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ waɖɛ yɔ? (b) Kala wena ɖɩkatɩɣ sɔnɔ?

8 Pɩtasɩna se pɩcɛyaa se ɖɩwɩlɩ Ɛsɔ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ ɖɩtaalabɩnɩ ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ tʋmɩyɛ ɛzɩma pɩtɩpɔzɩ yɔ. Apostoloo Pɩyɛɛrɩ heyi-ɖʋ se tɩ-yɔɔ wɛʋ waɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna yɔ, ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ ɖɩtaapɩsɩ-ɖʋ kawanaɣ nɛ ɖɩlakɩ ɖo-tomnaɣ sɔɔlɩm. (Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 2:16.) Tɔm tʋnɛ tɩtɔzʋʋ-ɖʋ mbʋ pɩtalɩ Izrayɛɛlɩ piya kañɩmbusuu taa yɔ pɩ-yɔɔ. Nɛ kaɖɛ nɖɩ ɖitukuuni-ɖʋ ɖɔɖɔ, halɩ pɩtɩla lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ pɩkpaɖɩ. Wondu suu, tɩ ñɔɔzʋʋ, tɔɔnaɣ tɔʋ, sʋlʋm ñɔʋ, helim mʋʋ nɛ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa lɛ, Sataŋ nɛ ɛ-ɛjaɖɛ pɔhɔŋ-ɖʋ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza wena aalakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa sɔɔlɩm yɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, nabɛyɛ tɩŋɩɣnɩ ajitu yɔɔ nɛ pepeɣziɣ ɛyaa se paya wondu ndʋ yɔ, toovenim taa lɛ, tɩ-tɔm tɩcɛyɩ siŋŋ. Ye ɖɩtɩtɩlɩ labʋ yɔ, ɖɩtɔlʋʋ pa-kpacanaa panɛ pa-taa nɛ ɖɩlabɩnɩ ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ tʋmɩyɛ ɛzɩma pɩtɩpɔzɩ yɔ.

9 Pɩyɛɛrɩ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pitukuuni ɖɔɖɔ wezuu caɣʋ taa hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ ɛzɩ sukuli labʋ nɛ tʋmɩyɛ labʋ mbʋ yɔ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ: Sɔnɔ pañɩkɩɣ piya evelisi sakɩyɛ yɔɔ sukuli taa se sɩla sukuli kɩɖaɣlʋʋ. Pepeɣziɣ-sɩ se sukuli kɩɖaɣlʋʋ yeki nɛ sihiɣ tʋma sɔsɔna wena a-taa pɛhɛyɩɣ-sɩ camɩyɛ yɔ; nɛ pakpakɩɣ ɖɔɖɔ liidiye nɖɩ pɛhɛyɩɣ mba palabɩ sukulinaa sɔsaa nɛ pehiɣ tʋma yɔ nɛ pamaɣzɩɣnɩ nɖɩ pɛhɛyɩɣ mba palabɩ sukuli nɛ pɩmaɣna yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ piya evelisi nɩɣ tɔm tʋnɛ lɛ, piseɣtiɣ-sɩ se sɩla mbʋ. Ɛlɛ tɔm ndʋ pɩwɛɛ se sɩ nɛ sɩ-lʋlɩyaa pataasɔ kaaʋ?

10. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩlakɩnɩ ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ waɖɛ tʋmɩyɛ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza naayɛ lɛ, tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩtaasɔɔ?

10 Ɛyaa nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se hɔɔlɩŋ weyi ɩ-tɔm ɖɩyɔɔdaa nɛ pɩɖɛɛ yɔ ɩ-taa lɛ, pa-maɣmaɣ pɩwɛɛ se pɛsɛtɩ pa-tɩ tɔm; pʋyɔɔ lɛ, pɛwɛnɩ waɖɛ se palɩzɩ mbʋ mbʋ pɛ-ɛhʋyɛ haɣ-wɛ nʋmɔʋ se pala yɔ. Pɩtɩla yɔ, pɛwɛɛ nɛ pamaɣzɩɣ tɔm ndʋ Pɔɔlɩ heyi Kɔrɛntɩ ñɩma pɩlɩɩnɩ tɔɔnaɣ tɔɔʋ yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ man-tɩ yɔɔ wɛtʋ lɩɣnɩ ɛyʋ lɛlʋ laŋɩyɛ taa maɣzɩm cɔlɔ?” (1 Kɔr. 10:29) Pɩkɛ toovenim se ɖɩwɛ ɖa-tɩ yɔɔ, pʋyɔɔ lɛ ɖɩwɛnɩ waɖɛ se ɖɩkpaɣ ɖa-maɣmaɣ ɖa-lɩmaɣza; paa mbʋ yɔ sukuli nɛ tʋma labʋ hɔɔlɩŋ taa lɛ, ɖɩtaasɔɔ se ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ mbʋ pɩwɛnɩ kamasɩ nɛ lɩmaɣza wena ɖɩkpakɩɣ yɔ apɩzɩɣ nɛ akɔnɩ-ɖʋ wazasɩ yaa kʋñɔmɩŋ. Pʋyɔɔ Pɔɔlɩ kaacalɩnɩ yɔɔdʋʋ se: “Paha pɩtɩŋa nʋmɔʋ; ɛlɛ pɩtɩŋa pɩɩwazɩɣ. Paha pɩtɩŋa nʋmɔʋ, ɛlɛ pɩtɩŋa pɩɩwɩlɩɣ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ.” (1 Kɔr. 10:23) Tɔm tʋnɛ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ se paa ɖɩwɛnɩ waɖɛ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza wena ɖɩsɔɔlaa yɔ yɔ, hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ wɛɛ nɛ ɩ-tɔm cɛyɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ pɩmʋnaa se ɖɩmaɣzɩ ɩ-yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ mbʋ ɖɩsɔɔlaa yɔ pɩ-yɔɔ.

 LABƖNƖ ÑA-TƖ YƆƆ WƐƲ WAÐƐ NÐƖ ƐSƆ HA-Ŋ YƆ TƲMƖYƐ NƐ LƐƔTƲ

11. Kaɖʋwa ŋga yɔɔ palɩzɩ-ɖʋ yomiye taa?

11 Pɩyɛɛrɩ yɔɔdaɣ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ ɖɩtaalabɩnɩ ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ tʋmɩyɛ ɛzɩma pɩtɩpɔzɩ yɔ lɛ, eheyi-ɖʋ ɖɔɖɔ mbʋ pʋyɔɔ pɩ-tɔm cɛyaa yɔ. Eheyi-ɖʋ se ɖɩlabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩwɩlɩ se ɖɩkɛ ‘Ɛsɔ yomaa.’ Ye mbʋ kaɖʋwa sɔsɔɔ ŋga kɔ-yɔɔ Yehowa tɩŋnɩ Yesu yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ-ɖʋ kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm po-yomiye taa yɔ, ŋga lɛ se ɖɩha ɖa-tɩ nɛ ɖɩkɛ ‘Ɛsɔ yomaa.’

12. Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Noowa nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma paha-ɖʋ?

12 Pɩsa nɛ ɖɩkandɩyɩ ɖa-tɩ yɔɔ nɛ ɖɩtaalabɩnɩ ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ tʋmɩyɛ ɛzɩma pɩtɩpɔzɩ yɔ nɛ ɖɩɖaɣnɩ kɛʋ ɛjaɖɛ nɛ ɖɩ-sɔɔlɩm po-yomaa lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩka ñʋʋ nɛ fezuu taa tʋma siŋŋ. (Gal. 5:16) Tɔzɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Noowa nɛ ɛ-hɔʋ paha-ɖʋ yɔ kɩ-yɔɔ. Puuyaɣ lakasɩ nɛ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ kaawɛɛ paa le. Paa mbʋ yɔ, pataawɛɛnɩ kaɖʋsɩ nɛ lakasɩ nzɩ lalaa kaawɛna yɔ. Ɛzɩma palaba nɛ papɩzɩ nɛ pɔɖɔkɩ pa-tɩ? Paakam ñʋʋ nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ kaaɖʋ-wɛ se pala yɔ: Aɖakaɣ saɣʋ, tɔɔnasɩ nzɩ pa nɛ kpɩna paatɔɔ aɖakaɣ taa yɔ sɩ-ñɔɔzʋʋ, nɛ peheyiɣ lalaa ɖɔɖɔ asɛyʋʋ ŋgʋ kiɖiɣni kɔm yɔ kɩ-tɔm. Bibl yɔɔdaa se: “Noowa la mbʋ; mbʋ mbʋ Ɛsɔ pɔzɩ-ɩ yɔ, ɛlabɩ-pʋ.” (Kiɖe 6:22) Ɛbɛ lɩ pɩ-taa? Noowa nɛ ɛ-hɔʋ palɩ cɩŋgɩlɩm.​—Ebr. 11:7.

13. Tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ kaaɖʋ Yesu nɛ ɛlɛ ɖaɣnɩ-ɖɩ ɖʋʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa?

13 Tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ-ɖʋ sɔnɔ? Ɛzɩma ɖɩkɛ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩsɩm tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋ-ɖʋ yɔ kpayɩ kpayɩ. (Kalɩ Luka 4:18, 19.) Sɔnɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ ɛsɔ yʋlʋnzɩ ɛyaa sakɩyɛ ɛsa nɛ papɩsɩ yomaa Ɛsɔ sɛtʋ, tɔsʋʋ nɛ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa. (2 Kɔr. 4:4) Pɩkɛnɩ-ɖʋ waɖɛ sɔsɔɖɛ se ɖɩnɩɣzɩnɩ Yesu nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ patɩlɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ tɛ Ɛsɔ Yehowa nɛ pɛsɛ-ɩ. (Mat. 28:19, 20) Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ fɛyɩ kɛlɛʋ nɛ pɩtasɩ lɛ, ɖɩkatɩɣ kala sakɩyɛ. Hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, ɛyaa paa fɛyɩnɩ tɔm ndʋ ɖisusuu-wɛ yɔ, halɩ lalaa kaɖɩɣnɩ-ɖʋ. Pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ man-tɩ yɔɔ wɛʋ waɖɛ tʋmɩyɛ nɛ manɖʋ nesi Kewiyaɣ tʋma nɛ pɩkɩlɩ?’

14, 15. Ɛzɩma koobiya wɛɛ nɛ paɖʋʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ sɔnɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

 14 Ða-taa wɛ leleŋ kpem se koobiya sakɩyɛ nawa se lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛɛ se ɖɩka ñʋʋ nɛ fezuu taa tʋma siŋŋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, palabɩ ɖʋtʋ nɛ pacakɩ wezuu kɛlɛʋ se pɩsa nɛ paha pa-tɩ nɛ pala alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋma. (1 Kɔr. 9:19, 23) Nabɛyɛ ɖʋʋ nesi pe-egeetiye taa Kewiyaɣ tʋma, nɛ lalaa ñakʋyʋʋ pɛ-tɛ nɛ powoki nɛ paɖʋʋ nesi lona wena a-taa pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa yɔ. Akɔnta nakʋyʋ wɩlaa se pɩnzɩ kagbanzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzɩyaa huwaa nɛ pɩcɛzɩ 1100000 nɛ ɛyaa kɩfama mba paha pa-tɩ nɛ palakɩ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, pɛcɛzɩ 250000. Akɔnta kʋnɛ kɩwɩlɩɣ se sakɩyɛ wɛɛ nɛ palakɩnɩ pa-tɩ yɔɔ wɛʋ waɖɛ tʋmɩyɛ nɛ lɛɣtʋ Yehowa sɛtʋ taa.​—Iza. 6:8.

15 Ɛbɛ sɩnɩ koobiya mba nɛ papɩzɩ nɛ palabɩnɩ pa-tɩ yɔɔ wɛʋ waɖɛ tʋmɩyɛ nɛ lɛɣtʋ? Yele ɖɩyɔɔdɩ John nɛ Judith pa-kɩɖaʋ tɔm. Pɩnzɩ 30 nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa palabɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋma ndɩ ndɩ ajɛɛ sakɩyɛ taa. Pɔtɔzʋʋ se alɩwaatʋ ndʋ papaɣzɩ Nʋmɔʋ lɩzɩyaa sukuli pɩnaɣ 1977 taa yɔ, paañɩɣ niye se pɩcɛyaa se ɛyaa ɩha pa-tɩ faaa nɛ powolo lona wena a-taa pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa yɔ. John yɔɔdaa se pɩsa nɛ pacaɣ wezuu kɛlɛʋ nɛ patalɩ kaɖʋwa ŋga lɛ, ɛlɛɣzɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlakɩ nɛ ɛcɔŋnɩ ɛ-hɔʋ yɔɔ yɔ tam sakɩyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ pakʋyaa nɛ powolo ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ taa lɛ, pɔkɔm nɛ pana se adɩma nɛ ɛzɩma pataɣaɣ Yehowa liu nɛ pa-laŋɩyɛ pilim yɔ, piyeba nɛ pawa kala sakɩyɛ ɛzɩ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ kpɛlɩkʋʋ, ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa powoba yɔ ɖɩ-sɔnzɩ tɩlʋʋ nɛ ɛzɩma pɔɖɔkɩ pa-tɩ nɛ peeɖe wɛtʋ kɔɔ nɛ pɩmalɩnɩ-wɛ yɔ. Pɩnzɩ nzɩ palabɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, ɖoŋ weyi pɩɩwɛnɩ pe-wezuu caɣʋ yɔɔ? John yɔɔdaa se: “Malakaɣnɩ mo-ɖoŋ kpeekpe tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ wiɖiyi mantaala nɛ mana yɔ. Manɖaɣnɩ tɩlʋʋ Yehowa camɩyɛ nɛ ma nɛ ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa wɛɛ ɛzɩ pɩɣa nɛ ka-caa yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ manɩ tɔm ndʋ Yakubu 4:8 yɔɔdaa se ‘Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ nɛ ɛñɔtɩ ɛ-tɩ nɛ mɩ’ yɔ tɩ-taa camɩyɛ. Lɛɛlɛɛyɔ mɛwɛnɩ mbʋ mañɩnaɣ siŋŋ yɔ: Mɛwɛnɩ kaɖʋwa kɩbaŋa ŋga kahaɣ-m taa leleŋ yɔ me-wezuu caɣʋ taa.”

16. Koobiya kudokiŋ sakɩyɛ mba pɛ-wɛtʋ ɛɛhaɣ-wɛ nʋmɔʋ se pala alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ, ɛzɩma palabɩnɩ tʋmɩyɛ pa-tɩ yɔɔ wɛʋ waɖɛ nɛ lɛɣtʋ?

16 Nabɛyɛ lɛ, pɛ-wɛtʋ ɛɛhaɣ-wɛ nʋmɔʋ se paha pa-tɩ ɛzɩ John nɛ Judith yɔ. Paa mbʋ yɔ pañakɩ pana nɛ pahaɣ pa-tɩ faaa nɛ palakɩ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋma alɩwaatʋ pazɩ. Pahaɣ pa-tɩ alɩwaatʋ natʋyʋ pazɩ nɛ paɖʋʋ nesi kpaamɩŋ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ lona lɛɛna maʋ tʋma wena palakɩ kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ pamaɣaɣ ɛgbɛyɛ tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sɔsɔɖɛ Warwick, Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa yɔ. Koobiya halaa nɛ abalaa 27000 ha pa-tɩ nɛ powolo paɖʋ nesi tʋma ndɩ ndɩ kpɩtaŋ naalɛ yaa pɩnaɣ nɛ nabɛyɛ lɛ palabɩ tʋmɩyɛ peeɖe pɩcɛzɩ pɩnaɣ. Pa-taa sakɩyɛ yebi pa-tʋma nɛ pɛpɛ pa-tɩ kɩcɛyɩm ndɩ ndɩ pʋcɔ nɛ papɩzɩ powolo nɛ pala tʋmɩyɛ ndɩ. Pɩkɛnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩwɩlɩɣ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ pa-tɩ yɔɔ wɛʋ waɖɛ camɩyɛ nɛ paɖʋnɩ hɩɖɛ Yehowa yɔ.

17. Cee wayɩ kɩbaŋʋ ŋgʋ ɖaŋ mba palakɩnɩ tʋmɩyɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ waɖɛ nɖɩ Ɛsɔ ha-wɛ yɔ nɛ lɛɣtʋ yɔ?

17 Ða-taa wɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ se ɖɩsɩm Yehowa nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ siŋŋ mbʋ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ kɔŋna yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩtɩŋnɩ lɩmaɣza wena ɖɩkpakɩɣ yɔ a-yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ mbʋ, pɩkɛ ñɩm pʋyʋ siŋŋ ɖɛ-ɛsɩndaa. Ðɩtaalabɩnɩ tʋmɩyɛ ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ waɖɛ ɛzɩma pɩtɩpɔzɩ yɔ kaaʋ. Ɛlɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩsɛɛnɩ Yehowa nɛ ɖo-ɖoŋ kpeekpe. Ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu wazasɩ nzɩ sɩ-tɔm pɔyɔɔdɩ natʋ tɔm tʋnɛ tɩ-taa yɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩlakɩ yɔ. Tɩyɔɔdʋʋ se: “Wondu kpeekpe kaɣ lɩʋ kɩdɛkɛdɩm yomiye taa nɛ tɩwɛɛ tɩ-tɩ yɔɔ ɛzɩ Ɛsɔ piya yɔ, nɛ tɩ nɛ sɩ pakaa ɖoŋ.”​—Roma 8:21.