Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ðɩkpazɩ ɖama ɖoŋ lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɩkpaɖɩ

Ðɩkpazɩ ɖama ɖoŋ lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɩkpaɖɩ

Ðikemsini ɖama nɛ ɖɩkpazɩ ɖama sɔɔlɩm ɖoŋ . . . ɛlɛ ɩsɔzɩ ɖama ɖoŋ, [nɛ ɖɩla mbʋ nɛ pɩkɩlɩ, ɛzɩma ɩnaɣ se kɩyakʋ ɖiɣni ñɔtʋʋ yɔ, nwt.]”​EBR. 10:24, 25.

HENDU: 90, 87

1. Ɛbɛ yɔɔ apostoloo Pɔɔlɩ seɣti Krɩstʋ ñɩma mba paakɛ Ebree mba yɔ se pakpazɩ ɖama ɖoŋ nɛ pɩkpaɖɩ ɛzɩ patɩɩlakʋʋ yɔ?

ƐBƐ yɔɔ pʋpɔzaa se ɖɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɩkpaɖɩ ɛzɩ ɖɩtɩɩlakʋʋ yɔ? Apostoloo Pɔɔlɩ cosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ takayaɣ ŋga ɛma Krɩstʋ ñɩma mba paakɛ Ebree mba yɔ, ka-taa. Eheyi-wɛ se: “Ðikemsini ɖama nɛ ɖɩkpazɩ ɖama sɔɔlɩm ɖoŋ nɛ tʋma kɩbana labʋ; ɩtaalɩɩ mi-cejewiye taa, ɛzɩ nabɛyɛ lakʋʋ tam yɔ, ɛlɛ ɩsɔzɩ ɖama ɖoŋ, nɛ ɖɩla mbʋ nɛ pɩkɩlɩ, ɛzɩma ɩnaɣ se kɩyakʋ ɖiɣni ñɔtʋʋ yɔ.”  (Ebr. 10:24, 25) Pɩnzɩ kagbanzɩ wayɩ lɛ, Yuuda Krɩstʋ ñɩma mba paawɛ Yeruzalɛm yɔ, pakaɣ naʋ se “[Yehowa] kɩyakʋ” ñɔtaa nɛ peɖiɣzini ɖɔɖɔ yʋsaɣ ŋga Yesu heyi-wɛ se pana-kɛ lɛ, pese palɩɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ. (Tʋma 2:19, 20; Luka 21:20-22) Yehowa kɩyakʋ ŋgʋ kɩkɔm pɩnaɣ 70, alɩwaatʋ ndʋ Yehowa tɩŋnɩ Roma kewiyaɣ yɔɔ nɛ ɛɖɩzɩ Yeruzalɛm yɔ.

2. Sɔnɔ ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ ɛzɩ ɖɩtɩɩlakʋʋ yɔ?

2 Sɔnɔ ɖɩɩpɩtɩɣ se ‘[Yehowa] kɩyakʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩwɛ sɔɔndʋ pɩŋŋ’ yɔ kɩñɔtɩ kpam. (Yow. 2:11) Nayʋ Sofoniya yɔɔdaa se: “Kɩbaɣlʋ kɩyakʋ sɔsɔʋ ñɔtaa nɛ kɩkɔŋ lɛɛ lɛɛ.” (Sof. 1:14) Natʋ  tɔm tʋnɛ titukuuni ɖa-alɩwaatʋ ɖɔɖɔ. Ɛzɩma Yehowa kɩyakʋ ñɔtɩ kpam yɔ pʋyɔɔ lɛ, Pɔɔlɩ seɣtiɣ-ɖʋ se “ɖikemsini ɖama nɛ ɖɩkpazɩ ɖama sɔɔlɩm ɖoŋ nɛ tʋma kɩbana labʋ.” (Ebr. 10:24) Pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩɣ ɖo-koobiya yɔɔ nɛ pɩkpaɖɩ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ alɩwaatʋ ndʋ pʋpɔzʋʋ yɔ.

MBA PƖPƆZƲƲ SE PAKPAZƖ ÐOŊ?

3. Tɔm ndʋ apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdɩ ɖoŋ kpazʋʋ yɔɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

3 “Ɛyʋ laŋɩyɛ taa ñɩmɩŋ kaɣ-ɩ hadɛ luzuu nɛ tɔm kɩbandʋ kaɣ ɛ-taa labʋ leleŋ.” (Adu. 12:25) Ða-tɩŋa ɖitisiɣ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa lɛ, pʋpɔzʋʋ se nɔɔyʋ ɛkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ. Pɔɔlɩ yɔɔdaa se halɩ weyi ɛwɛnɩ waɖɛ se ɛkpazɩ lalaa ɖoŋ yɔ, pɩcɛyaa se pakpazɩ-ɩ ɖoŋ ɖɔɖɔ. Ɛma Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ Roma yɔ takayaɣ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ me-liu wɛɛ pɩŋŋ se mana mɩ-ɛsɩndaa nɛ mɛnɖɛzɩ-mɩ fezuu kʋjɔʋ nakʋyʋ nɛ ɩkpa ɖoŋ, yaa ma-maɣmaɣ mankpa ɖoŋ mɩ-hɛkʋ taa, ma nɛ mɩ ɖɩka tisuu mbʋ yɔ pɩ-yɔɔ.” (Roma 1:11, 12) Toovenim taa lɛ, Pɔɔlɩ weyi ɛkpazɩ lalaa ɖoŋ siŋŋ yɔ, nabʋyʋ taa pɩɩpɔzaa se pakpazɩ-ɩ ɖoŋ ɖɔɖɔ.​—Kalɩ Roma 15:30-32.

4, 5. Mba ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpazɩ ɖoŋ sɔnɔ, nɛ ɛbɛ yɔɔ?

4 Mba palaɣ kɩlaŋ sakɩyɛ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ, pamʋnɩ samtʋ. Pa-taa nabɛyɛ lɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa mba pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam yɔ. Ɛyaa sakɩyɛ la kɩlaŋ sɔsɔŋ se pɩsa nɛ pala nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛ Ɛsɔtɔm tiyiyaa, Betɛɛlɩ tʋmlaɖaa, egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa nɛ pa-halaa, nɛ mba palakɩ tʋmɩyɛ tɔm ɖɛzʋʋ lona taa yɔ pɔ-hɔɔlʋʋ taa. Ɛyaa panɛ pa-tɩŋa pala kɩlaŋ pe-wezuu caɣʋ taa se pɩsa nɛ pehiɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pala fezuu taa tʋma. Ye mbʋ, pʋpɔzʋʋ se pakpazɩ-wɛ ɖoŋ. Mba pɔsɔɔlaa se powolo pɩ-yɔɔ nɛ palakɩ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ ɛlɛ, wɛtʋ natʋyʋ yɔɔ lɛ, paatasɩɣ pɩzʋʋ se powolo tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ, pʋpɔzʋʋ se pakpazɩ-wɛ ɖoŋ ɖɔɖɔ.

5 Ɛyaa lalaa mba pʋpɔzʋʋ se pakpazɩ ɖoŋ yɔ, mba lɛ koobiya halaa nɛ abalaa mba pɛkɛ aɖamɛɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔsɔɔlaa se paña paɣtʋ ndʋ tɩtɔŋ se pɔɖɔkɩ nesi “Kɩbaɣlʋ taa yeke” yɔ. (1 Kɔr. 7:39) Mbʋ ɖɔɖɔ halaa mba palakɩ tʋma nɛ kpekpeka yɔ, pa-taa lakɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ pa-walaa saŋ-wɛ nɛ pakpazɩɣ-wɛ ɖoŋ yɔ. (Adu. 31:28, 31) Krɩstʋ ñɩma mba pɔɖɔkʋʋ pe-siɣsiɣ wɛtʋ nazɩm taa yɔ yaa kʋdɔŋ alɩwaatʋ taa yɔ, pʋpɔzʋʋ se pakpazɩ-wɛ ɖoŋ ɖɔɖɔ. (2 Tes. 1:3-5) Yehowa nɛ Yesu pɛhɛzɩɣ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa mba pa-tɩŋa pa-laŋa.​—Kalɩ 2 Tesalooniiki 2:16, 17.

ƐZƲTƲYAA ÑAKƖ PANA NƐ PAKPAZƖƔ-ÐƲ ÐOŊ

6. Ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ Izaayii 32:1, 2 taa yɔ, tʋmɩyɛ nɖɩ ɛzʋtʋyaa lakɩ?

6 Kalɩ Izaayii 32:1, 2. Yesu Krɩstʋ tɩŋɩɣnɩ e-koobiya patam numwaa nɛ ewiɖe lɛɛɖɛ taa “sɔsaa” yɔɔ nɛ ɛkpazɩɣ ɖoŋ nɛ ɛwɩlɩɣ nʋmɔʋ mba payɩ pitibi-wɛ yɔɔɔ ɖa-alɩwaatʋ kaɖɛ ñɩndʋ tʋnɛ tɩ-taa yɔ. Pʋyɔɔ lɛ ɛzʋtʋyaa ‘ɩɩñazɩɣ’ koobiya, tisuu mbʋ pɛwɛna yɔ pɩ-yɔɔ, ɛlɛ pa nɛ wɛ pɛkpɛndɩɣ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ se pa-tɩŋa pehiɣ taa leleŋ.​—2 Kɔr. 1:24.

7, 8. Pɩtasɩnɩ se ɛzʋtʋyaa kpazɩɣ koobiya ɖoŋ nɛ pɔ-tɔm pee kɩbana lɛ, ɛbɛ ɖɔɖɔ patasɩɣ labʋ?

7 Apostoloo Pɔɔlɩ ha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ɖoŋ kpazʋʋ nʋmɔʋ taa. Ɛma koobiya mba paawɛ nazɩm taa Tesalooniiki yɔ se: “Ðɩsɔɔlɩ-mɩ nɛ sɔɔlɩm sɔsɔm nɛ ɖe-liu wɛɛ se ɖɩcɛlɩ-mɩ Ɛsɔtɔm kɩbandʋ nɛ ɖɩkpɛndɩnɩ ɖe-wezuu, mbʋ yɔ ɩkɛ-ɖʋ pʋyʋ pɩŋŋ.”​—1 Tes. 2:8.

8 Pɩsa nɛ Pɔɔlɩ wɩlɩ Efɛɛzɩ ɛzʋtʋyaa se nabʋyʋ taa, pʋpɔzʋʋ se pala nabʋyʋ nɛ pɩtasɩnɩ pɔ-tɔm pee kɩbana nɛ pakpazɩnɩ  ɖoŋ lalaa lɛ, eheyi-wɛ se: “Pɩwɛɛ se ɖɩla tʋma ndɩ ndɩ mbʋ yɔ, nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩsɩnɩ ajamaa, ɖɩɖɔŋ tɔzʋʋ Kɩbaɣlʋ Yesu maɣmaɣ nɔɔ taa tɔm tʋnɛ yɔ tɩ-yɔɔ se: ‘Haʋ wɛ leleŋ pɩkɩlɩ mʋʋ.’” (Tʋma 20:35) Pɩtasɩnɩ se Pɔɔlɩ kaasɔɔlɩ faaa se ɛkpazɩ e-koobiya ɖoŋ lɛ, ɛɛsɔɔlɩ ɖɔɖɔ siŋŋ se ‘ɛcɛlɩ mbʋ ɛwɛna yɔ nɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ e-keem’ pɔ-yɔɔ. (2 Kɔr. 12:15) Mbʋ ɖɔɖɔ pɩtasɩnɩ pɔ-tɔm pee kɩbana lɛ, ɛzʋtʋyaa lakɩ ɖɔɖɔ mbʋ payɩ papɩzɩɣ yɔ se pakpazɩ po-koobiya ɖoŋ nɛ pawɩlɩ-wɛ se pɔsɔɔlɩ-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ.​—1 Kɔr. 14:3.

9. Ɛzɩma ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ patasɩ lalaa lɔŋ nɛ pɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ?

9 Nabʋyʋ taa pʋpɔzʋʋ se patasɩ nɔɔyʋ lɔŋ nɛ pɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ, ɛlɛ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, pʋpɔzʋʋ se ɛzʋtʋyaa ɩmaɣzɩnɩ Bibl taa kɩɖaŋ weyi ɩyɔɔdʋʋ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pala mbʋ yɔ. Yesu sɩba nɛ pefezi-i wayɩ lɛ, ɛha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ. Pɩɩpɔzaa se ɛtasɩ lɔŋ Aazii Cikpeluu taa agbaa naayɛ ɛlɛ yʋsɩ ɛzɩma ɛkpaɣnaa yɔ. Pʋcɔ nɛ ɛtasɩ agbaa wena aawɛ Efɛɛzɩ, Pɛɛrɩgam, nɛ Tiyaatiiri lɔŋ lɛ, ɛsam-yɛ. (Natʋ 2:1-5, 12, 13, 18, 19) Eheyi Lawodisee ɛgbɛyɛ se: “Mba mɔnsɔɔlɩ-wɛ yɔ mankalɩɣ-wɛ nɛ mɔhɔŋ pa-nɩŋgbaaŋ. We! Ñaɣ pana nɛ ŋpɩsɩ ña-laŋɩyɛ.” (Natʋ 3:19) Pɩwɛɣ ɖeu se ɛzʋtʋyaa ɩmaɣzɩnɩ Yesu alɩwaatʋ ndʋ paatasɩɣ nɔɔyʋ lɔŋ yɔ.

PƖTƖKƐ ƐZƲTƲYAA ÐEKE SƲƲTƲ PƖKƐNAA

Lʋlɩyaa, ɩwɛɛ ɩwɩlɩɣ mi-piya ɛzɩma sɩpɩzɩɣ sɩkpazɩ lalaa ɖoŋ yɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 10)

10. Ɛbɛ ɖa-tɩŋa ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩkpazɩnɩ ɖama ɖoŋ?

10 Lalaa ɖoŋ kpazʋʋ tɩkɛ ɛzʋtʋyaa ɖeke sʋʋtʋ. Pɔɔlɩ seɣti Krɩstʋ ñɩma tɩŋa se tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ yɔ tɩkɛ “tɔm kɩbandʋ yeke, ndʋ tɩɩwazɩ mba panɩɣ-tʋ yɔ.” (Efɛz. 4:29) Pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ ɛñaɣ pana nɛ ɛtɩlɩ mbʋ pɩtɛɖɩɣ lalaa yɔ. Pɔɔlɩ tasɩ Krɩstʋ ñɩma mba pɔyɔɔdaɣ Ebree yɔ lɔŋ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩsɩɣzɩ mi-nesi nzɩ sɩsɩba yɔ nɛ mɩ-nʋmbɔla wena ayɔba yɔ nɛ ɩsɩɣzɩ nʋmɔŋ yiɣyiɣ mɩ-naataŋ, nɛ taɖɩyɛ tʋ etaayiɣdi nʋmɔʋ, ɛlɛ ɛ-yɔɔ ɛcɛ kɩcɛbʋ.” (Ebr. 12:12, 13) Ða-taa paa anɩ pɩkpɛndɩnɩ piya evelisi, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ ɖɔ-tɔm pee yɔɔ nɛ ɖɩkpazɩ ɖama ɖoŋ.

11. Ɛzɩma pasɩnɩ Marthe alɩwaatʋ ndʋ pɩlakaɣ-ɩ ɛzɩ ɛfɛyɩ nɔɔyʋ yɔ?

 11 Payaɣ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ se Marthe, * nɛ pɩlakaɣ-ɩ alɩwaatʋ natʋyʋ taa ɛzɩ ɛfɛyɩ nɔɔyʋ yɔ. Ɛñaɣ pana nɛ ɛwa wɛtʋ ndʋ lɛ, ɛma se: “Kɩyakʋ nakʋyʋ mantɩmaɣ se mehiɣ ɖoŋ kpazʋʋ lɛ, mankatɩ koobu halɩñɩnʋ weyi ɛzʋtʋyaa yɔ nɛ ɛwɩlɩ-m sɔɔlɩm nɛ ɛhɛzɩ ma-laŋɩyɛ. Mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩɩpɔzɩ-m alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Ɛkɛdɩ-m ɖɔɖɔ ɛzɩma ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛɛlʋbɩnɩ wɛtʋ ndʋ yɔ nɛ piiyeba nɛ menɖiɣzina se mɛnfɛyɩ men-ɖeke.” Pɩtɩla koobu halɩñɩnʋ weyi ɛzʋtʋyaa yɔ etaaɖiɣzini ɖoŋ kɩbaŋ weyi ɛ-tɔm pee pɩzaɣ se awɛɛnɩ Marthe yɔɔ yɔ.

12, 13. Nʋmɔŋ kɩbaŋ weyi yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ Filiipi 2:1-4 taa yɔ?

12 Pɔɔlɩ tasɩ lɔŋ Filiipi ɛgbɛyɛ taa koobiya kpeekpe nɛ ɛtɔ se: “Mbʋ mentendiɣ-mɩ nɛ mayaɣ-mɩ kpɛdɛyɛ Krɩstʋ taa, nɛ taa sɔɔlɩm pilim, nɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ labʋ fezuu taa, nɛ cʋnʋʋ tɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ, se ɩtɛzɩ labʋ nɛ man-taa wɛɛ leleŋ ɖo nɛ mɩ-taa wɛʋ kʋɖʋmʋm: Ɩwɛɛnɩ sɔɔlɩm kʋyʋmʋm, ciyam kʋyʋm, mɩ-taa wɛʋ kʋyʋmʋm; itaatisi nɛ ɩcɩyɩ ɖama, ɩtaañɩnɩ falaa samtʋ, ɛlɛ paa weyi lɛ, eluzi ɛ-tɩ nɛ ɛcɔnɩ lalaa se pakɩlɩ-ɩ; ɩtaañɩnɩ, paa weyi lɛ, ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɛzɛɣa, ɛlɛ paa weyi lɛ, ɛmaɣzɩ lalaa ŋga yɔɔ.”​—Fil. 2:1-4.

13 Ɛɛɛ, pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ ɛñaɣ pana nɛ ɛtɩlɩ mbʋ ɛpɩzɩɣ ɛla nɛ pɩwazɩ lalaa nɛ pɩhɛzɩ pa-laŋa yɔ, nɛ ɛtɩŋnɩ “taa sɔɔlɩm pilim,” “nɔɔ kʋyʋmaɣ labʋ fezuu taa”, nɛ “cʋnʋʋ tɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ” yaa koobiye sɔɔlɩm nɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔɔ nɛ ɛkpazɩ koobiya ɖoŋ.

MBƲ PƖPƖZƖƔ PƖKPAZƖ ƐYƲ ÐOŊ YƆ

14. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ ɛyʋ ɖoŋ?

14 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ se ɛyaa mba ɖɩsɩnaa nɛ patɩlɩ toovenim yɔ, pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ ɛzɩ pɩɩwɛʋ apostoloo Yohanɛɛsɩ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Ɛmawa se: “Manɩɣ se men-piya ɖɔŋ tʋtʋyɛ tɔm yɔɔ lɛ, pɩlakɩ man-taa leleŋ kɔŋgɔ.” (3 Yoh. 4) Nʋmɔʋ lɩzɩyaa sakɩyɛ nawa se pɩkɛ toovenim siŋŋ se alɩwaatʋ ndʋ panaɣ se ɛyaa mba pasɩnaa nɛ patɩlɩ toovenim pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa yɔ, pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ nɛ halɩ pʋtɔma pa-taa nabɛyɛ pɩsɩ nʋmɔʋ lɩzɩyaa yɔ, pɩkpazɩɣ-wɛ ɖoŋ siŋŋ. Ye pitibi nʋmɔʋ lɩzɩyʋ nɔɔyʋ yɔɔɔ nɛ ɖɩtɔzɩ-ɩ taa leleŋ weyi ehiɣaa nɛ pɩɖɛɛ yɔ ɩ-yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ.

15. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩkpazɩ ɖoŋ mba pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ, ɩ-taa lɛɛkʋ lɛ ŋgʋ?

15 Egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa sakɩyɛ yɔɔdaa se alɩwaatʋ ndʋ pekilimiɣ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ yɔɔ nɛ pʋwayɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa koobiya maɣ-wɛ takayɩsɩ nɛ pawɩlɩɣ-wɛ pɛ-ɛsɩmɩyɛ lɛ, pɩkpazɩɣ pa nɛ pa-halaa ɖoŋ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩpɩzɩɣ pɩkpazɩ ɖoŋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa, Ɛsɔtɔm tiyiyaa, nʋmɔʋ lɩzɩyaa nɛ Betɛɛlɩ tʋmlaɖaa alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ saŋ-wɛ pa-tʋmɩyɛ nɛ pe-siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ yɔ.

ƐZƖMA ÐA-TAA PAA ANƖ PƖZƖƔ NƐ ƐKPAZƖ LALAA ÐOŊ?

16. Pɩcɛyaa se ɖɩla nabʋyʋ sɔsɔm pʋcɔ nɛ ɖɩkpazɩ lalaa ɖoŋ yaa we?

16 Pɩɩwɛɣ ɖeu se ɖɩmaɣzɩ se ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpazɩ lalaa ɖoŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ faawɩyɛ labʋ wɛ-ɖʋ kaɖɛ. Pɩtɩcɛyɩ se ɖɩla pʋyʋ sɔsɔm pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩkpazɩ lalaa ɖoŋ. Pɩtɩla ɛzɩma ɖɩmʋʋyʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩsɛɣ nɔɔyʋ yɔ, pi-ɖeke pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ. Ye ŋmʋʋyɩnɩ nɔɔyʋ ɛlɛ ɛtɩmʋʋyɩnɩ-ŋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se ɛwɛ kaɖɛ naɖɩyɛ taa, nɛ ye ŋkemsiɣni-i camɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ.​—Yak. 1:19.

17. Ɛzɩma pasɩnɩ koobu pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ alɩwaatʋ ndʋ pitibi-kɛ yɔɔɔ yɔ?

17 Payaɣ pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ se Henri. Pitibi-kɛ yɔɔɔ alɩwaatʋ ndʋ kɔ-hɔʋ taa ñɩma,  halɩ pɩkpɛndɩnɩ ka-caa weyi ɛɛkɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɛ ɛgbɛyɛ taa ñɩma ñaŋaɣ-ɩ siŋŋ yɔ, pekizi toovenim yɔ. Henri hiɣ ɖoŋ kpazʋʋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ nɔɔyʋ ya-ɩ nɛ ɛ nɛ ɩ pɔñɔɔ kɔfɩ nɛ pɩha-ɩ waɖɛ nɛ eheyi ɛlɛ ɛ-laŋɩyɛ taa tɔm yɔ. Ɛ nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ ɛnʋ palabɩ kɛdaɣ nɛ pɩtɛ lɛ, eɖiɣzina se nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛsɩnɩ ɛ-hɔʋ taa ñɩma nɛ papɩsɩ toovenim taa yɔ, ŋgʋ lɛ se ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ kpam. Ehiɣ ɖɔɖɔ laŋɩyɛ hɛzʋʋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛkalɩ masɩ sɩnɛ yɔ: Keɣa 45; Sofoniya 3:17; nɛ Maarkɩ 10:29, 30.

Ða-taa paa anɩ pɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ lalaa nɛ ɛkpazɩ-wɛ ɖoŋ (Cɔnɩ tayʋʋ 18)

18. (a) Tɔm ndʋ Wiyaʋ Salomɔɔ yɔɔdaa? (b) Lɔŋ weyi Pɔɔlɩ tasɩ Krɩstʋ ñɩma?

18 Marthe nɛ Henri pa-kɩɖaŋ wɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpazɩ ɖoŋ ɖo-koobiya halaa nɛ abalaa mba pʋpɔzʋʋ-wɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ yɔ. Wiyaʋ Salomɔɔ mawa se: “Ɛyʋ taa lakɩ leleŋ nɛ ndʋ ɛ-nɔɔ cosaa yɔ, nɛ tɔm ndʋ tɩkɔm ti-ɖeɖe yɔ, ndʋ tɩkpaɖɩnɩ ɖeu. Ciyam taa nɛ leleŋ nɛ ɛsa mintʋsʋʋ, tɔm kɩbandʋ ɖʋʋ mɔɔ taa num.” (Adu. 15:23, 30) Pɩtasɩ lɛ, ye koobu weyi pitibi-i yɔɔɔ yɔ ɛkalɩ tɔm natʋyʋ Feŋuu Tilimiye taa yaa ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ. Tɔm ndʋ Pɔɔlɩ ma Koloosi ɛgbɛyɛ yɔ, tɩwɩlɩɣ se alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpɛndɩɣ nɛ ɖiteɣ Kewiyaɣ hendu yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ. Ɛmawa se: “Ɩpasɩ ɖama lɔŋ siŋŋ; itee Ɛsɔ samtʋ hendu nɛ mɩ-laŋɩyɛ pilim nɛ ɩsɛɛ-ɩ nɛ keɣsi yaʋ nɛ ɩɖɛyɩ-ɩ.”​—Kol. 3:16; Tʋma 16:25.

19. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩkaɣ pɔzʋʋ se ɖɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ nɛ pɩkpaɖɩ? (b) Nɛ ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla?

19 Yehowa kɩyakʋ wɛɣ nɛ ‘kɩñɔtʋʋ’ lɛ, pɩkaɣ pɔzʋʋ se ɖɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ nɛ pɩkpaɖɩ. (Heb. 10:25) Ɛzɩ Pɔɔlɩ kaaheyuu ɛ-alɩwaatʋ taa Krɩstʋ ñɩma yɔ, pɩwɛɛ se ‘ɖɩsɔzɩ ɖama ɖoŋ, ɖɩsɩnɩ ɖama wɩlʋʋ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ɛzɩ ɖɩtɛm pazʋʋ labʋ yɔ.’​—1 Tes. 5:11.

^ tay. 11 Pɛlɛɣzɩ hɩla.