FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Avril 2018

Ðɩkpɛlɩkɩɣ takayaɣ kanɛ ka-taa kpaɣnɩ 4 Juin piwolo 8 Juillet, 2018.

Ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛ ɛ-tɩ yɔɔ siŋŋ yɔ

ɛyaa lʋkɩ se palɩɩ kañatʋ lakasɩ, tɛ yɔɔ tɛ yɔɔ lakasɩ nɛ kʋñɔndʋtʋ yomiye taa, nɛ lalaa ñɔsɔɔlaa se paha-wɛ nʋmɔʋ nɛ pɔyɔɔdɩ pa-lɩmaɣza nɛ palɩzɩ mbʋ pɔsɔɔlɩ labʋ yɔ. Ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛ ɛ-tɩ yɔɔ siŋŋ yaa we?

Sɛɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ tɛ Ɛsɔ Yehowa

Ɛzɩma Yehowa fezuu lɩzɩ-ɖʋ yomiye taa? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ Ɛsɔ ha-ɖʋ yɔ nɛ tʋmɩyɛ ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ?

Ɛzʋtʋyaa nɛ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa ɩmaɣzɩnɩ Timootee kɩɖaʋ

Pɩwɛɛ ɛzɩ sɔɔndʋ kpaɣaɣ Timootee alɩwaatʋ ndʋ ɛpaɣzɩ sɩnʋʋ apostoloo Pɔɔlɩ yɔ. Lɔŋ weyi Timootee kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa?

Maɣzɩnɩ Yehowa, Ɛsɔ weyi ɛkpazɩɣ ɖoŋ yɔ

Paa ɛzɩmtaa lɛ, pʋpɔzʋʋ se pakpazɩ Yehowa samaɣ ɖoŋ.

Ðɩkpazɩ ɖama ɖoŋ lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɩkpaɖɩ

Ɛzɩma Yehowa kɩyakʋ ñɔtɩ kpam yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩmaɣzɩɣ ɖo-koobiya yɔɔ nɛ pɩsa nɛ ɖɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ alɩwaatʋ ndʋ pʋpɔzʋʋ yɔ.

Piya evelisi ɩwɛnɩ fezuu taa kaɖʋsɩ nɛ ɩñakɩ pana se ɩtalɩ-sɩ?

Pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ piya evelisi kaɖɛ se sɩkpaɣ lɩmaɣza. Ɛzɩma sɩpɩzɩɣ nɛ sɩwɛɛ lɛɣtʋ alɩwaatʋ ndʋ sɩkpakɩɣ lɩmaɣza pɩlɩɩnɩ mbʋ sɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ?

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se nɔɔyʋ ɛkpaɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa takayɩsɩ nɛ ɛɖʋ-sɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɛ Intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ yaa intɛrnɛɛtɩ lona wena ɛyaa sakɩyɛ kpɛndaa nɛ pɛwɛɛ a-yɔɔ yɔ (réseau sociaux)?

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ paɖaɣnɩ ñɔɔzʋʋ Keɣa 144 taa tɔm Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau kɩfalʋʋ taa?