Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 BIBL LƐƔZƖƔ ƐYAA WEZUU CAƔƲ

Mɔntɔlɩ tam sakɩyɛ pʋcɔ nɛ pɩpɩzɩ nɛ piɖeni-m

Mɔntɔlɩ tam sakɩyɛ pʋcɔ nɛ pɩpɩzɩ nɛ piɖeni-m
  • PƖNAƔ ŊGA PALƲLƖ-Ɩ YƆ: 1953

  • ƐJAÐƐ NÐƖ ÐƖ-TAA ƐLƖNAA YƆ: OSITRALII

  • ƐYƲ WEYI ƐƐKƐNAA YƆ: ƐPƖSƖ KƲZƲƲ KƖLƐMƖŊ YOM

ƐYƲ WEYI MAAKƐNAA YƆ:

Man-caa kaakʋyɩ Caama nɛ ewolo Ositralii pɩnaɣ 1949 taa. Ɛkɔm tʋmɩyɛ ñɩnʋʋ sika nɛ laatriki tʋma taa, nɛ ɛɛcaɣ tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣ se Victoria yɔ, tɩ-taa. Peeɖe ɛkpaɣ mon-ɖoo nɛ palʋlɩ-m pɩnaɣ 1953 taa.

Pɩlabɩ pɩnzɩ cabɩ lɛ, mon-ɖoo nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa papaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ, nɛ manpaɣzɩ Bibl wɩlɩtʋ natʋyʋ tɩlʋʋ. Ɛlɛ man-caa taasɔɔlɩ Ɛsɔ sɛtʋ tɔm paa ññɩɩ. Ɛpaɣzɩ kañatʋ labʋ nɛ ɛɖʋʋ sɔɔndʋ mon-ɖoo pɩdɩɩfɛyɩ. Peeɖe ɛlɛ paɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ mɛsaɣ tɛɛ. Ða-caa lɩɣ lɛ, ɛyaɣ ma nɛ me-neu halɩñɩnʋ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ ndʋ ɛwɛɛ ɛkpɛlɩkɩɣ yɔ. Eheyaɣ-ɖʋ cee wayɩ paradisuu tɔm, nɛ ɛzɩma ɛyʋ wɛɣ koboyaɣ taa, ye ɛɖɔŋ Bibl paɣtʋ yɔɔ yɔ.​—Keɣa 36:10, 29; Izaayii 48:17.

Mɔnkɔm nɛ mɛwɛɛnɩ pɩnzɩ 18 lɛ, malɩɩ ɖɩɣa man-caa kañatʋ lakasɩ yɔɔ. Paa maanawa se tɔm ndʋ mon-ɖoo wɩlaɣ-m Bibl taa yɔ, tɩkɛ toovenim yɔ, mantaana tɩ-wazaɣ siŋŋ. Pʋyɔɔ mantɩpɩzɩ nɛ meyele se tiɖiyi me-wezuu caɣʋ. Pʋwayɩ lɛ, manpaɣzɩ laatriki tʋmɩyɛ labʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖihuyuu tɛtɛɛ pɛ naayɛ yɔ, ɖɩ-taa. Mɛwɛnɩ pɩnzɩ 20 lɛ, mankpaɣ halʋ. Ðɩlʋlɩ ɖɛ-pɛlɛ sɔsɔ pɩnzɩ naadozo wayɩ lɛ, manpaɣzɩ maɣzʋʋ siŋŋ mbʋ pɩwɛɛ se pɩ-tɔm ɛkɩlɩ cɛyʋʋ me-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩ-yɔɔ. Nɛ mana se Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ ɖɔ-hɔʋ, nɛ ma nɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ ɖɩpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Ɛlɛ ma-halʋ paɣzɩ kaɖɩnʋʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa siŋŋ. Malɩnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kediɣzaɣ nakɛyɛ taa nɛ manpɩsɩ lɛ, ɛmʋ pana siŋŋ nɛ eheyi-m se ye manawa se maayeki Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ, mɛnɖɛɛ meyebi-i. Mɛntɛzɩ ɛ-tɔm nɩʋ nɛ ma nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɛ-hɛkʋ taa cɛ. Pʋwayɩ lɛ, menkpiɖaa se mantɩpɩsɩ nɛ mɔnɖɔkɩ mbʋ manawa se pɩkɛ toovenim yɔ, nesi naalɛ.

Evemiye naɖɩyɛ lɛ, ma nɛ mba ɖɩlakaɣ tʋmɩyɛ yɔ, peyele nɛ ɖɩpaɣzɩ cɔnʋʋ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ. Pɩɩwɛnɩ ɖoŋ siŋŋ ma-maɣzɩm yɔɔ nɛ pɩɩsaŋ yebu nɛ mɛ-ɛhʋyɛ wɛɛ nɛ ɖɩcɛyɩɣ-m. Mɔntɔzaɣ ndʋ maakpɛlɩkɩ Bibl taa yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, mana se Ɛsɔ kaɣ ma-nɩŋgbaaŋ hɔm mbʋ menɖiɣni labʋ yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛlɛ mɛwɛɛ nɛ mɔncɔŋnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, ma-lɩmaɣza paɣzɩ lɛɣzʋʋ. Pɩkɔm alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, manpɩsɩ pi-yom.

Pɩnzɩ 20 nzɩ sɩtɩŋ pɩ-wayɩ yɔ sɩ-taa, monposi man-tɩ nɛ Bibl paɣtʋ ndʋ mon-ɖoo kaawɩlɩ-m yɔ. Ma-lakasɩ paɣzɩ wɩlʋʋ mbʋ maawɛɛ nɛ manɖʋʋ man-maɣzɩm taa yɔ. Manpaɣzɩ kʋzɔɔtʋ tɔm yɔɔdʋʋ nɛ mɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda kʋzʋʋ yɔ. Paa maawɛnɩ  halʋ yɔ, manɖanaɣ ɖɔɖɔ halaa lalaa. Evemiye naɖɩyɛ mɔncɔnɩ man-tɩ ñɩnʋʋ taa lɛ, mɔyɔɔdɩ se: “Ña, mantɩsɔɔlɩ ñɔ-tɔm.” Maañaŋaɣ man-tɩ ɛzɩma yɔ, pɩtɩtasɩ wɛʋ.

Ma nɛ ma-halʋ ɖikizi ɖama nɛ me-wezuu caɣʋ sʋʋ kaɖɛ taa. Peeɖe mantɩmnɩ Yehowa nɛ ma-laŋɩyɛ pilim. Nɛ manɖaɣnɩ paɣzʋʋ Bibl kpɛlɩkʋʋ mbʋ maayebi pɩlakɩ pɩnzɩ ɛzɩ nɛɛlɛ mbʋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, man-caa kaatɛm sɩbʋ nɛ mon-ɖoo kaatɛm pɩsʋʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ.

ƐZƖMA BIBL LƐƔZƖ ME-WEZUU CAƔƲ YƆ:

Pɔʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ kaawɛ me-wezuu caɣʋ nɛ Bibl paɣtʋ pɛ-hɛkʋ taa. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, manɖʋ man-taa kpem se mɛwɛɣnɩ laŋɩyɛ taa pɛɛyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm Bibl yɔɔdʋʋ yɔ. Manpaɣzɩ pana ñaɣʋ se mɔ-yɔɔdaɣ ɛwɛɛ camɩyɛ nɛ mantaatasɩ wɛnʋʋ ɖɔɖɔ puuyaɣ lakasɩ. Meyebi ɖɔɖɔ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu caɣʋ nɛ tɔmbolaa nɛ aleɣya lɛɛna wena palakɩ se pehiɣ liidiye yɔ, sʋlʋm kpaŋʋʋ nɛ tʋmɩyɛ wondu mɩlʋʋ.

Man-taabalaa mba ma nɛ wɛ ɖɩlakaɣ tʋmɩyɛ yɔ, patɩpɩzɩ nɛ patɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ mɛwɛɛ nɛ mɛlɛɣzɩɣ me-wezuu caɣʋ siŋŋ mbʋ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, pɛwɛɛ nɛ pañakɩ pana, pɩnzɩ naadozo, se manɖaɣnɩ paɣzʋʋ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ ŋgʋ mancakaɣ yɔ. Ye picoɖi-m wiɖiyi nɛ manɖaɣnɩ pana mʋʋ siŋŋ yaa mɔyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ yɔ, pa-taa lakɩ leleŋ nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: “Ahaŋ! Lɛɛlɛɛyɔ ɖɩnaɣ se ñɛ lɛ Joe.” Pɩɖʋwaɣ-m pana siŋŋ nɛ nabʋyʋ taa pɩlakɩ-m ɛzɩ maakaɣ pɩzʋʋ nɛ mawa mɛ-ɛjandʋ ndʋ yɔ.

Kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ kaatɔyɩ yem man-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ, takayɩsɩ taa nɛ ordinatɛɛrɩwaa yɔɔ. Ma nɛ mba ɖɩlakaɣ tʋmɩyɛ yɔ, petiyaɣni-m paa ɛzɩmtaa kɩlɛmɩŋ weyi ɩtɩmʋna yɔ, ordinatɛɛrɩ yɔɔ, ɛzɩ ɖooo ma ɖɔɖɔ maalakʋʋ yɔ. Mañakaɣ pana se malɩɩ yomiye nɖɩ ɖɩ-taa, ɛlɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, patɩŋaɣnɩ nʋmɔŋ tɩŋa yɔɔ se mantaapɩzɩ. Pʋyɔɔ lɛ, meheyi weyi ɛkpɛlɩkaɣnɩ-m Bibl yɔ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa mɛwɛɛ yɔ se ɛsɩnɩ-m. Ewelisini-m camɩyɛ, alɩwaatʋ ndʋ mɛnkɛdaɣ-ɩ mbʋ pɩcɛyaɣ-m siŋŋ yɔ. Ɛtɩŋnɩ Bibl masɩ nzɩ sɩmʋnɩ camɩyɛ yɔ sɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-m ɛzɩma malʋbɩnɩ kaɖɛ nɖɩ yɔ nɛ eseɣti-m ɖɔɖɔ se mantɩmɩɣnɩ Yehowa tam se ɛsɩnɩ-m.​—Keɣa 118:37.

Evemiye naɖɩyɛ lɛ, mayaa ma nɛ mba ɖɩlakaɣ tʋmɩyɛ yɔ, kediɣzaɣ. Pɔkɔm nɛ pekpeɣli lɛ, meheyi-wɛ se pɛcɛlɩ bière kpalɩba tʋmlaɖaa naalɛ mba pa-tɩŋa panawa se pɛkɛ sʋlʋm kpaŋɩyaa nɛ palʋkɩ se palɩɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ. Peeɖe pekizini-m nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Taala mbʋ! Ŋtɛm naʋ se pɛwɛɛ palʋkɩ se palɩɩ sʋlʋm yomiye taa.” Moncosi-wɛ se: “Ɩwɛnɩ toovenim! Nɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ mɛwɛɛ.” Kpaɣnɩ puwiye lɛ, pa-tɩŋa panawa se mɛwɛɛ malʋkɩ se malɩɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ yomiye taa nɛ pʋyɔɔ patɩtasɩ mɔ-yɔɔ ñɩɣʋ se manɖaɣnɩ paɣzʋʋ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ ŋgʋ mancakaɣ yɔ.

Pɩkɔm nɛ pɩɖɛɣnɩ ɛzɩdaa lɛ, Yehowa ɖʋ-m nesi nɛ malɩɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ yomiye nɖɩ ɖɩ-taa. Pɩnaɣ 1999 taa lɛ, manpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɛ man-taa la leleŋ siŋŋ se manɖaɣnɩ hiɣu waɖɛ se mancaɣ wezuu kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩhaɣ laŋhɛzɩyɛ yɔ.

Lɛɛlɛɛyɔ mana mbʋ pʋyɔɔ Yehowa paɖɩɣ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔ. Ɛzɩ caja kʋsɔɔlʋ yɔ, ehuuzi mɔ-yɔɔ se kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ ɩtaawɛɛkɩ me-wezuu caɣʋ. Aduwa 3:5, 6 yɔɔdʋʋ tɔm ndʋ yɔ, tɩkɛ toovenim siŋŋ. Hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩtɔŋ se: “Taa [Yehowa] liu nɛ ña-laŋɩyɛ pilim nɛ taataa ña-maɣmaɣ ñɔ-lɔŋ liu. Ña-nʋmɔŋ kpeekpe taa lɛ, maɣzɩ ɛ-yɔɔ, nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛkaɣ ña-naataŋ wɩlʋʋ nʋmɔʋ.” Pɩtasɩnɩ se Bibl paɣtʋ kandɩyɩɣ ɛyʋ wezuu caɣʋ yɔɔ lɛ, tɩsɩɣnɩ-ɩ ɖɔɖɔ se e-wezuu caɣʋ eɖeni-i camɩyɛ.​—Keɣa 1:1-3.

WAZASƖ NZƖ MEHIƔAA YƆ:

Ðooo lɛ, mɔn-tɔm taakɛdɩnɩ ma-maɣmaɣ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mɛwɛnɩ ñamtʋ ma-maɣmaɣ mɔ-yɔɔ nɛ mɛwɛɛnɩ laŋhɛzɩyɛ ɖɔɖɔ. Yehowa kpeɣ-m nɛ ɛɖʋ-m nesi nɛ mɛwɛnɩ wezuu caɣʋ kɩbaŋʋ. Pɩnaɣ 2000 taa lɛ, ma nɛ koobu halɩñɩnʋ Karolin weyi ɛsɔɔlɩ Yehowa ɖɔɖɔ ɛzɩ ma yɔ, ɖɩla nesi ɖɔkʋʋ sɔnzɩ. Koboyaɣ ɖeke wɛnɩ ɖɔ-hɔʋ taa. Ða-taa wɛ leleŋ se ɖihiɣ waɖɛ nɛ ɖɩwɛɛ kedeŋa kpeekpe yɔɔ Krɩstʋ ñɩma hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa sɔɔlɩm wɛ siŋŋ yɔ, kɩ-taa.