Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kpaɣ tisuu mbʋ ŋwɛna yɔ nɛ ŋmaɣzɩnɩ, ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ

Kpaɣ tisuu mbʋ ŋwɛna yɔ nɛ ŋmaɣzɩnɩ, ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ

ŊMAƔZƖƔ se ŋkɛ Krɩstʋ tʋ na? Ye mbʋ yɔ, ŋwɛ ɛyaa mba pɛcɛzɩ miiliyaarɩwaa naalɛ nɛ pamaɣzɩɣ se pɛkɛ Krɩstʋ mba yɔ pa-taa. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛyaa ɛzɩ 3 yɔɔ lɛ 1 kɛ weyi ɛtɔŋ se ɛkɛ Krɩstʋ tʋ yɔ. Sɔnɔ agbaa wena ayaɣ a-tɩ se Krɩstʋ agbaa yɔ acɛzɩ kudokiŋ sakɩyɛ, ɛlɛ a-wɩlɩtʋ kaɖɩɣnɩ ɖama hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. Pɩwɩlɩɣ se tisuu mbʋ ŋwɛna yɔ, pɩtɩla pɩwɛ ndɩ siŋŋ nɛ mba pɔtɔŋ se pɛkɛ Krɩstʋ mba ɖɔɖɔ yɔ pa-taa sakɩyɛ tisuu. Ɛlɛ tisuu mbʋ ŋwɛna yɔ pɩ-tɔm cɛyaa? Ɛɛɛ pɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ ye ŋsɔɔlaa se ŋɖɔ Krɩstʋ nɩŋgbanzɩ taa ɛzɩ Bibl maɣmaɣ wɩlʋʋ yɔ.

Payaɣaɣ kajalaɣ ñɩma mba patɩŋaɣ Yesu Krɩstʋ yɔ se “Krɩstʋ tɩnaa” yaa Krɩstʋ ñɩma. (Tʋma Labʋ 11:26) Krɩstʋ ɛgbɛyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ kaawɛna, ye mbʋ pɩtaacɛyɩ se patasɩ-ɖɩ hɩɖɛ naɖɩyɛ yaʋ. Krɩstʋ ñɩma tɩŋa kaalabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pɔɖɔŋ Yesu Krɩstʋ weyi ɛsɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ tigiɖe yɔ, ɛ-paɣtʋ tɩŋa yɔɔ. Ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ŋwɛɛ yɔ, suwe ŋmaɣzɩɣ ɖɩ-yɔɔ? Ŋmaɣzɩ se tɔm ndʋ ɖɩwɩlɩɣ yɔ tɩlabɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ ɖeyi ɖeyi nɛ tɔm ndʋ Krɩstʋ wɩlaa yɔ nɛ tɩla nɔɔ kʋyʋmaɣ ɖɔɖɔ nɛ kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma tisuu na? Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ŋtɩlɩ toovenim? Nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ yɔɔ yeke ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋna: Labɩnɩ  tʋmɩyɛ Bibl ɛzɩ kɩmaɣzʋʋ yɔ nɛ ŋmaɣzɩnɩ tisuu mbʋ ŋwɛna yɔ.

Yesu kaawɛnɩ ñamtʋ siŋŋ Ɛsɔtɔm yɔɔ. Ɛtaasɔɔlɩ mba pacaɣaɣ lɩm Bibl wɩlɩtʋ taa se tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pɔ-sɔnzɩ yɔ, pɔ-tɔm. (Maarkɩ 7:9-13) Ye mbʋ, pɩwɛɛ se Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa toovenim ñɩma tisuu ɛla nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɖeyi ɖeyi nɛ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ. Pɩwɛɣ ɖeu se paa Krɩstʋ tʋ weyi lɛ, ɛpɔzɩ ɛ-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Tɔm ndʋ mɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ wɩlɩɣ yɔ, tɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɖeyi ɖeyi nɛ Bibl wɩlɩtʋ na?’ Pɩsa nɛ ŋcosi ña-tɩ tɔm ndʋ lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ŋkpaɣ ndʋ ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ wɩlɩɣ yɔ nɛ ŋmaɣzɩnɩ ndʋ Bibl wɩlɩɣ ɖeyi ɖeyi yɔ.

Yesu tɔm se pɩwɛɛ se ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ toovenim tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ. (Yohanɛɛsɩ 4:24; 17:17) Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaa se pʋcɔ nɛ ɖihiɣ ñʋʋ yabʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ “tʋtʋyɛ tɔm” yaa ɖɩtɩlɩ Bibl taa toovenim. (1 Timootee 2:4) Pɩwɩlɩɣ se, pɩcɛyɩ siŋŋ se tisuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ, pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɖeyi ɖeyi nɛ toovenim tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ. Mbʋ kaɣnɩ ɖa-ñʋʋ yabʋ!

ƐZƖMA ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐƖKPAƔ TISUU MBƲ ÐƖWƐNA YƆ, NƐ ÐƖMAƔZƖNƖ NDƲ BIBL WƖLƖƔ YƆ?

Kalɩ tɔm pɔzʋʋ loɖo mbʋ pɩkɔŋ yɔ, nɛ ŋna ɛzɩma Bibl cosuu tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ yɔ. Kuli ñe-Bibl nɛ ŋkalɩ hɔɔlɩŋ weyi palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ nɛ ŋmaɣzɩ tɔm cosuu mbʋ pɩ-yɔɔ camɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ ña-tɩ se: ‘Mankpaɣʋ mɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ wɩlɩtʋ nɛ mamaɣzɩnɩ Bibl wɩlɩtʋ yɔ, ɛbɛ pɩwɩlɩɣ?’

Tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋna se tisuu mbʋ ŋwɛna yɔ pɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl wɩlɩtʋ na? Pɩtasɩnɩ hɔɔlɩŋ weyi pɔyɔɔdɩ ɩ-tɔm tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa yɔ lɛ, ŋsɔɔlaa ɖɔɖɔ se ŋkpaɣ tɔm ndʋ ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ wɩlɩɣ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa yɔ nɛ ŋmaɣzɩnɩ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩ-taa yɔ? Pɩkɛdɩɣnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa se ña nɛ wɛ ɩtazɩ toovenim tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ, tɩ-taa. Pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋyele nɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ kɔɔ nɛ ña nɛ ɩ ɩkpɛlɩkɩ Bibl? Ŋŋkaɣ pʋyʋ hɛyʋʋ pʋcɔ nɛ pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ. Ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ŋwolo ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org yɔɔ.