Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yʋsɩ tɔm tʋnɛ

Yʋsɩ tɔm tʋnɛ

Ɛzɩma tɩyɛ Yesu wɛtʋ kaawɛ ndɩ nɛ ɛ-alɩwaatʋ taa ñɩma pɩlɩɩnɩ canasɩ yɔɔ?

Caanaʋ taa Yuda ñɩma kaaseɣaɣ sɔɔndʋ canatʋ kʋdɔŋ ŋgʋ kɩɩtɔyɩ Bibl alɩwaatʋ taa yɔ. Kʋdɔŋ kɩdɛkɛdʋʋ ŋgʋ kɩkpa ɛyʋ yɔ, kɩtɔkɩ e-tomnaɣ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ nɛ pɩcamɩ hɔɔlɩŋ ɛnɩ. Kʋdɔŋ ŋgʋ kɩtaawɛɛnɩ hayʋʋ. Ɛlɛ mba paawɛnɩ kʋdɔŋ ŋgʋ yɔ, pɛkɛzaɣ-wɛ hɔɔlʋʋ nɛ pɩɩpɔzaa se ye nɔɔyʋ ɛñɔtʋʋnɩ-wɛ yɔ, peheyi-i se pɛwɛnɩ kʋdɔŋ ŋgʋ.​—Levitiki 13:45, 46.

Yuda ñɩma Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa kaaɖʋ paɣtʋ canatʋ yɔɔ nɛ pɩɖɛlɩsɩ niye nɛ pɩmaanɩ ndʋ Masɩ kaaɖʋwa yɔ tɩ-wayɩ nɛ piyele nɛ canasɩ wezuu caɣʋ wɛɛ kaɖɛ siŋŋ. Paaɖʋ paɣtʋ natʋyʋ se ɛyʋ ɛtaañɔtɩnɩ canaɣ nɛ pɩtalɩ mɛtanaa 2. Ɛlɛ ye helim ɛmakɩ yɔ ɛyʋ ɛtaañɔtɩnɩ canaɣ nɛ pɩtalɩ mɛtanaa 45. Nabɛyɛ ɖɛzɩ paɣtʋ ndʋ tɩwɛ masɩ taa nɛ tɩyɔɔdʋʋ se canasɩ ‘ɛwɛɛ maalika nɛ wayɩ’ yɔ nɛ pɩwɩlɩɣ se paɣtʋ ndʋ tɩ-tɔbʋʋ lɛ se pɔɖɔɔnɩ canasɩ nɛ sɩɖɛɛ tɛtʋ kolonzi nɛ wayɩ. Pʋyɔɔ lɛ ye paɣtʋ wɩlɩyʋ nɔɔyʋ ɛna canaɣ tɛtʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɛyaɣ-kɛ pɛ nɛ ɛma kubuka se: “Pɩsɩ ño-lone taa nɛ taapisi lalaa.”

Ɛlɛ Yesu wɛtʋ ñaawɛ ndɩ kpem! Etukaɣni-sɩ nɛ ɛwaɣ sɩ-kʋdɔŋ ɖɔɖɔ.​—Maatiyee 8:3.

Wɛtʋ ndʋ taa Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa haɣaɣ nʋmɔʋ nesi cɛbʋ?

Nesi cɛbʋ takayaɣ pɩnaɣ 71 yaa 72 taa.

Kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma alɩwaatʋ taa lɛ, Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa hɔŋaɣ tɔm nesi cɛbʋ yɔɔ pɩdɩɩfɛyɩ. Pʋyɔɔ alɩwaatʋ natʋyʋ Farɩsɩ ñɩma nabɛyɛ wobi Yesu cɔlɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ɛzɩ paha nʋmɔʋ se ɛyʋ ɛɖɔɔnɩ ɛ-halʋ paa tɔm ndʋ lɛ tɩ-yɔɔ yaa we?”​—Maatiyee 19:3.

Moyizi paɣtʋ kaaha nʋmɔʋ abalʋ se ɛpɩzɩɣ nɛ ekizi e-halʋ ye “ɛna ɛ-yɔɔ kʋzɔɔtʋ natʋyʋ” yɔ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 24:1) Yesu alɩwaatʋ taa lɛ, Yuda ñɩma sukulinaa naalɛ kaawɛɛ nɛ palɩzɩɣ paɣtʋ ndʋ tɩ-taa nɛ pɩkaɖɩɣnɩ ɖama. Sukuli ŋgʋ payaɣaɣ se Semeyi yɔ kɩ-paɣtʋ kaawɛ ɖoŋ nɛ pɩkpaɖɩ, nɛ kɩlɩzaɣ tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ se ye halʋ nɔɔyʋ ɛlabɩ acɛyɛ yɔ, ɛ-walʋ wɛnɩ waɖɛ se ɛɖɔɔnɩ-ɩ. Sukuli ŋgʋ payaɣaɣ se Hiyeli yɔ kʋkʋ ñawɩlaɣ se abalʋ pɩzɩɣ nɛ ɛɖɔɔnɩ ɛ-halʋ paa hɔʋ taa tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ, paa tɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ. Ye ɖɩkpaɣ sukuli naalɛ ñɩŋgʋ tɔm yɔ, pɩwɩlɩɣ se abalʋ pɩzɩɣ nɛ ekizi ɛ-halʋ ye ɛtɩla tɔɔnaɣ camɩyɛ yɔ yaa ye ɛna halʋ nɔɔyʋ nɛ ɛlɛ tʋʋzaa nɛ pɩkpaɖɩ yɔ.

Ye mbʋ ɛzɩma Yesu cosi Farɩsɩ ñɩma mba? Eheyi-wɛ kpayɩ se: “Ye nɔɔyʋ halʋ ɛtɩla hayitu nɛ ɛɖɔɔnɩ-ɩ nɛ ewolo ɛkpaɣ lɛlʋ yɔ ɛlabɩ hayitu.”​—Maatiyee 19:6, 9; ABT