Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Puuyaɣ lakasɩ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ wiɖiyi?

Puuyaɣ lakasɩ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ wiɖiyi?

Wiɖiyi puuyaɣ lakasɩ nasɩyɩ talɩ-ŋ yaa sɩtalɩ ñɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ? Sɔɔndʋ wɛɛ nɛ pɩkpaɣ-ŋ se wiɖiyi puuyaɣ lakasɩ nasɩyɩ ɛtaakɔɔ nɛ sɩtalɩ-ŋ? Paya puuyaɣ lakasɩ se “kedeŋa kpeekpe yɔɔ kʋdɔŋ ŋgʋ kɩwɛɛ nɛ kɩkpaɣ ɖoŋ yɔ.” Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ kɩɖaŋ nɩɩyɩ tɔm.

HƆƲ TAA NƐ KƲZƲƲ NƲMƆƲ TAA PUUYAƔ LAKASƖ: Ajɛɛ Kɩkpɛndʋʋ Ɛgbɛyɛ labɩ akɔnta nakʋyʋ se “halaa naadozo yɔɔ lɛ, tomnaɣ yɔɔ yaa kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa puuyaɣ lakasɩ talɩɣ pa-taa kʋɖʋm, nɛ sɩlɩɣnɩ ɛ-hɔʋ taa tʋ yaa ɛyɩsɩm nɔɔyʋ cɔlɔ.” Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ kpem se “halaa kagbanzɩ yɔɔ lɛ, kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa puuyaɣ lakasɩ kaɣ talʋʋ pa-taa kʋɖʋm.”

TƐTƲ TAA PUUYAƔ LAKASƖ: Takayaɣ nakɛyɛ yɔɔdaa se Etaazuunii ɛjaɖɛ taa ñʋʋ taa ɖoŋ tɩnaa agbaa wena awɛ puuyaɣ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, acɛzɩ 30000. Amérique Latine hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɛyaa naadozo yɔɔ lɛ, puuyaɣ lakasɩ nasɩyɩ tɛm talʋʋ pa-taa kʋɖʋm.

ƐYAA KƲƲ: Akɔnta nakʋyʋ wɩlaa se pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ, sɩ-taa nakɛyɛ taa lɛ, pakʋ ɛyaa ɛzɩ miiliyɔɔ hɔɔlʋʋ mbʋ yɔ, nɛ pɩcɛzɩ mba pasɩbɩ you taa pɩnaɣ ŋga ka-taa yɔ. Afrika Haɖɛ Kiŋ nɛ Amerika Hɛkʋ taa ajɛɛ taa pakɩlɩɣ ɛyaa kʋʋ ɖoŋ ɖoŋ. Pɩnaɣ nakɛyɛ taa lɛ, pakʋ ɛyaa ɛzɩ 100000 mbʋ yɔ Amerika Hɛkʋ taa ajɛɛ taa nɛ pakʋ ɛyaa mba Preeziili ɛjaɖɛ taa yɔ, pɛcɛzɩ 50000. Ɛzɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ wɛɛ se papɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ paɖɩɣ kaʋ puuyaɣ lakasɩ na?

PUUYAƔ LAKASƖ KAƔ SƖƲ TƖNAƔ NA?

Ɛbɛ yɔɔ puuyaɣ lakasɩ tɔyɩ paa le? Mbʋ pɩ-cɔlɔ pɩlɩnaa yɔ, pɩɖɔwa. Pɩ-taa nabʋyʋ yɔ: Sʋlʋm kpaŋʋʋ, tabakʋʋyaɣ ñɔʋ, ɛyaa mʋʋ pana mbʋ pʋyɔɔ yɔ lalaa wɛnɩ ñamtʋ yaa lalaa wɛnɩ liidiye nɛ pɩkpaɖɩ-wɛ, nabɛyɛ lɛ ɛyʋ wezuu tɩlɩɩ pʋyʋ pɛ-ɛzɩdaa, yaa nabɛyɛ kpɛlɩkɩɣ puuyaɣ lakasɩ piya, yaa nabʋyʋ taa lɛ, paahɔŋ mba pɛwɛ puuyaɣ yɔ, pa-nɩŋgbaaŋ.

Pɩkɛ toovenim se puuyaɣ lakasɩ pasɩ ajɛɛ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa. Tɛtʋ sɔsɔtʋ taa ɛzɩ Sawo Pooloo, Preeziili ɛjaɖɛ taa mbʋ yɔ, akɔnta nakʋyʋ wɩlɩɣ se pɩnzɩ hiu nzɩ sɩɖɛwa yɔ, sɩ-taa ɛyaa kʋʋ pasɩ ɛzɩ 100 yɔɔ 80 mbʋ yɔ. Paa mbʋ yɔ, puuyaɣ lakasɩ ndɩ ndɩ wɛɛ nɛ sɩkpaɣ ɖoŋ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa, nɛ halɩ nɛ sɔnɔ ɛyaa 100000 yɔɔ lɛ, pakʋʋ ɛyaa ɛzɩ 10 mbʋ yɔ. Ye mbʋ, ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se pala nɛ puuyaɣ lakasɩ sɩɩ tɩnaɣ?

Pʋcɔ nɛ puuyaɣ lakasɩ sɩɩ tɩnaɣ lɛ, pɩwɛɛ se ɛyaa ɩlɛɣzɩ pa-maɣzɩm nɛ pa-lakasɩ. Pʋcɔ nɛ mba pɛwɛ puuyaɣ yɔ, pɛlɛɣzɩ pɛ-wɛtʋ lɛ, pɩwɛɛ se pɔlɔ tɩ kpazʋʋ, ɛza naɣnaɣ nɛ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ nɛ pañaɣ pana nɛ pɛwɛɛnɩ sɔɔlɩm, ñamtʋ nɛ pamaɣzɩɣ ɖɔɖɔ lalaa camɩyɛ wɛtʋ yɔɔ.

Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ ɛyʋ nɛ ɛlɛɣzɩ? Na tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ:

  • “Mbʋ yɔ Ɛsɔ sɔɔlɩm kɔyɔ se: pɔɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ. Nɛ ɛ-paɣtʋ fɛyɩ yuŋ.”​—1 Yohanɛɛsɩ 5:3.

  • “[Yehowa] sɔɔndʋ seu kɛlɛ kɩdɛkɛdɩm paɖʋʋ.” *​—Aduwa 8:13.

Sɔɔlɩm mbʋ ɛyʋ wɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, nɛ ɛzɩma ɛtɩsɔɔlɩ se ɛɖʋ-ɩ pana yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ siŋŋ weyi ɛwɛ puuyaɣ yɔ ɛ-yɔɔ nɛ pɩlɛɣzɩ ɛ-ɛyʋtʋ. Ɛlɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ toovenim na?

 Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ Alex * kɩɖaʋ tɔm. Puuyaɣ lakasɩ sakɩyɛ yɔɔ lɛ, paɖʋ-ɩ salaka pɩnzɩ 19 Preeziili salaka nakɛyɛ taa, pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ, sɩ-taa. Pɩnaɣ 2000 taa lɛ, ɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pe-Bibl kpɛlɩkʋʋ yeba nɛ ɛcɛlɩ ɛ-tɩ nɛ ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ. Ɛpɩzaa nɛ ɛlɛɣzɩ ɛ-wɛtʋ nɛ eyele puuyaɣ lakasɩ toovenim na? Alex kpiɖi lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ payɩ ɛlaba yɔ, sɩ-yɔɔ siŋŋ. Ɛyɔɔdaa se: “Mɔnkɔm nɛ mɔnsɔɔlɩ Ɛsɔ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkpaɣ kɩwɛɛkɩm mbʋ malaba yɔ nɛ ekpeɣ-m. Ɛzɩma mɔnsɔɔlɩ Ɛsɔ siŋŋ yɔ, pɩsɩnɩ-m nɛ mɛlɛɣzɩ me-wezuu caɣʋ.”

César wɛ Preeziili tɛtʋ taa ɖɔɖɔ; ɛɖɔkaɣ hɔzʋʋ nɛ ɛyɔkʋʋ faɣlɛɛ nɛ ɛmɩlɩɣ wondu. Tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlabɩ pɩnzɩ 15. Ɛbɛ yeba nɛ ɛkɔɔ nɛ ɛlɛɣzɩ e-wezuu caɣʋ? Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kaawobi ɛ-cɔlɔ salaka taa nɛ ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. César yɔɔdaa se: “Lɛɛlɛɛyɔ me-wezuu caɣʋ wɛnɩ kaɖʋwa kɩbaŋa! Mɛnkpɛlɩkɩ ɛzɩma mɔnsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ. Mɛnkpɛlɩkɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma mawɩlɩ se mañaŋ Yehowa nɛ menkizini ma-laŋɩyɛ pilim kɩdɛkɛdɩm mbʋ pɩɖʋʋ-ɩ pana yɔ. Manɩ pɩ-taa se pɩwɛɛ se mawɩlɩ-ɩ mɛ-ɛsɩmɩyɛ, camɩyɛ lakasɩ nzɩ ɛlabɩ-m yɔ, sɩ-yɔɔ. Ñamtʋ nɛ sɔɔlɩm mbʋ, pɩhanɩ-m hʋnʋm se mɛlɛɣzɩ me-wezuu caɣʋ nɛ kiɖe.”

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋna mbʋ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋcaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa puuyaɣ lakasɩ ɩɩtasɩɣ wɛʋ yɔ

Lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ kɩɖaŋ weyi ɖɩyɔɔdɩ ɩ-tɔm yɔ ɩ-taa? Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Bibl wɛnɩ ɖoŋ se kɩpɩzɩ nɛ kɩlɛɣzɩ ɛyʋ maɣzɩm nɛ e-wezuu caɣʋ. (Efɛɛzɩ 4:23) Alex tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Maawɛɛ nɛ mɛnkpɛlɩkɩɣ Bibl lɛ, pɩɩwɛ ɛzɩ lɩm kele kele ñɩmbʋ nabʋyʋ pakpaɣ nɛ pekpeziɣni ma-lɩmaɣza kɩdɛkɛdɛɛ pazɩ pazɩ. Mantaamaɣzɩ kaaʋ se mankaɣ pɩzʋʋ wiɖiyi nɛ meyele lɩmaɣza kɩdɛkɛda ana.” Toovenim, ye ɖɩkpaɣ Bibl tɔm ndʋ tɩwɛ kele kele yɔ nɛ ɖɩɖʋ ɖa-maɣzɩm taa yɔ, pɩñalɩɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛda. Ɛsɔtɔm wɛnɩ ɖoŋ se tiyele nɛ ɛyʋ wɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ. (Efɛɛzɩ 5:26) Piyeki nɛ weyi ɛɛwɛ kañatʋ nɛ ɛñɩnɩɣ se paa ɛzɩmtaa lɛ piɖeni e-ɖeke yɔ, ɛlɛɣzɩ ɛ-wɛtʋ nɛ ɛpɩsɩ ɛyʋ weyi ɛ-wɛtʋ wɛɛ camɩyɛ nɛ ɛkɛ laŋhɛzɩyɛ ɛyʋ yɔ. (Roma 12:18) Bibl paɣtʋ kila yɔɔ ɖɔm yeba nɛ pehiɣ laŋhɛzɩyɛ pe-wezuu caɣʋ taa.​—Izaayii 48:18.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa cɛzɩ miiliyɔɔwaa lutozo nɛ pɛwɛ ajɛɛ 240 taa mbʋ yɔ. Pɛkpɛlɩkaa nɛ patɩlɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩɖɩɣ puuyaɣ lakasɩ kaʋ yɔ. Palɩnɩ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ nɛ pɛwɛɛnɩ tomnaɣ tɔlɩm ndɩ ndɩ. Ɛlɛ pɛkpɛlɩkaa nɛ patɩlɩ ɛzɩma pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ pañamɩ-ɩ yɔ, pɛkpɛlɩkɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma pɔsɔɔlɩ lalaa nɛ piyele nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ pɛ-hɛkʋ taa kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ. (1 Pɩyɛɛrɩ 4:8) Pe-wezuu caɣʋ wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa puuyaɣ lakasɩ fɛyɩ yɔ, ɖɩtɩkɛ ɖoziye tɔm.

ƐJAÐƐ NÐƖ ÐƖ-TAA PUUYAƔ LAKASƖ FƐYƖ YƆ, ÐƖÑƆTƖ KPAM!

Bibl heyiɣ-ɖʋ se pɩsaɣ pazɩ lɛ, Ɛsɔ kaɣ yebu nɛ puuyaɣ lakasɩ sɩɩ tɩnaɣ tɛtʋ yɔɔ. Ɛsɔ kaɣ ɖɩzʋʋ puuyaɣ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ “tɔm hʋʋ wiye nɛ kɩdɛkɛdaa lebitu wiye.” (2 Pɩyɛɛrɩ 3:5-7) Puuyaɣ tʋ nɔɔyʋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ se ɛɖʋ wɩzasɩ lalaa. Ɛbɛ wɩlɩɣ se toovenim lɛ, Ɛsɔ sɔɔlaa se puuyaɣ lakasɩ ɩsɩɩ tɩnaɣ?

Bibl yɔɔdʋʋ se Ɛsɔ“tɩkatɩ weyi ɛwɛ puuyaɣ yɔ.” (Keɣa 10:5) Ða-Lɩzɩyʋ sɔɔlɩ laŋhɛzɩyɛ nɛ siɣsiɣ wɛtʋ. (Keɣsi 32:5; 36:28) Ɛɛkaɣ yebu kaaʋ nɛ puuyaɣ tɩnaa wɛɛ tɛtʋ yɔɔ tam.

Toovenim, ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa laŋhɛzɩyɛ kaɣ wɛʋ yɔ, ɖɩñɔtɩ kpam. (Keɣsi 36:11; 71:14) Pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ ña ɖɔɖɔ ŋsʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa, alɩwaatʋ ndʋ puuyaɣ lakasɩ tɩŋa sɩɣ tɩnaɣ yɔ?