Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

Ɛyaa maɣmaɣ lɩzɩnɩ Ɛsɔ sɛtʋ na?

NABƐYƐ MAƔZƖƔ se ɛyaa maɣmaɣ lɩzɩnɩ Ɛsɔ sɛtʋ, ɛlɛ lalaa ñamaɣzɩɣ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ Ɛsɔ sɛtʋ se pɩsɩnɩ ɛyaa nɛ pɔñɔtɩnɩ-ɩ. Suwe ñamaɣzɩɣ?

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

Ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛkɛ “Ɛsɔ ɛyʋ kɩbanʋ [yaa weyi ɛsɛɣ Ɛsɔ camɩyɛ yɔ].” (Yakubu 1:27) Ye mbʋ pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ maɣmaɣ cɔlɔ Ɛsɔ sɛtʋ toovenim ñɩndʋ lɩnaa.

TƆM NDƲ ÐƆÐƆ BIBL WƖLƖƔ-ÐƲ?

  • Pʋcɔ nɔ Ɛsɔ sɛtʋ natʋyʋ kɛdɩnɩ Ɛsɔ lɛ pɩwɛɛ se tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ toovenim tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ.​—Yohanɛɛsɩ 4:23, 24.

  • Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩ-taa palakɩnɩ tʋmɩyɛ ɛyaa lɩmaɣza yɔ tɩkɛ falaa.​—Maarkɩ 7:7, 8.

Pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa?

SUWE ŊMAƔZƖƔ?

  • Ɛɛɛ

  • Aayɩ

  • Pɩtɩla

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Ðikemsini ɖama nɛ ɖɩkpazɩ ɖama sɔɔlɩm ɖoŋ nɛ tʋma kɩbama labʋ; ɩtaalɩɩ mi-cejewiye taa.” (Ebree 10:24, 25) Ye mbʋ pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ sɔɔlaa se ɛ-sɛyaa ikpeɣliɣ ɖama nɛ pɛkɛ cejewiye yaa ɛgbɛyɛ.

TƆM NDƲ ÐƆÐƆ BIBL WƖLƖƔ-ÐƲ?

  • Mba pekpeɣliɣ nɛ pɛsɛɣ Ɛsɔ yɔ pɩwɛɛ se pa-tɩŋa pɛwɛɛnɩ tisuu kʋɖʋmʋm.​—1 Kɔrɛntɩ 1:10, 11.

  • Pɩwɛɛ se Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ, tɩ-taa ñɩma ɩkɛ kedeŋa kpeekpe yɔɔ hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ yɔ.​—1 Pɩyɛɛrɩ 2:17.