Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | BIBL​—KƖWABƖ KALA SAKƖYƐ

Ɛbɛ yɔɔ Bibl wabɩ kala wena akaɖaɣnɩ-kʋ yɔ a-tɩŋa?

Ɛbɛ yɔɔ Bibl wabɩ kala wena akaɖaɣnɩ-kʋ yɔ a-tɩŋa?

Bibl wabɩ kala wena akaɖaɣnɩ-kʋ yɔ, a-tɩŋa. Pʋyɔɔ lɛ sɔnɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɛɛnɩ-kʋ nɛ ŋkalɩ-kʋ ña-maɣmaɣ. Nɛ ye ŋwɛnɩ Bibl ŋgʋ pɛɖɛzɩ kɩ-tɔm camɩyɛ yɔ taapɩtɩ kaaʋ, kɩ-tɔm nɛ kajalaɣ ñɩŋgʋ tɔm kɛ kʋyʋm. * Ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ ɛyaa tɩpɩzɩ nɛ peɖezi Bibl, paa paakaɖɩnɩ-kʋ sakɩyɛ, nɛ pañɩnɩ se pɛwɛɛkɩ-kʋ yaa pɛlɛɣzɩ kɩ-tɔm yɔ? Ɛzɩma pɩlaba kpem nɛ Bibl pɩzɩ nɛ kɩtalɩ-ɖʋ sɔnɔ? Ɛbɛ yeba se Bibl ɛkɛ takayaɣ ŋga kɛwɛ ŋgee kpem yɔ?

“Lɛɛlɛɛyɔ maapɩtɩɣ kaaʋ se Bibl ŋgʋ mɛwɛna yɔ, kɩkɛnɩ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ”

Bibl kpɛlɩkɩyaa sakɩyɛ nawa se tɔm ndʋ Pɔɔlɩ yɔɔdaa se: “Takayaɣ kiɖeɖeɣa kpeekpe lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ” yɔ, tɩkɛ toovenim. (2 Timootee 3:16) Petisaa se Bibl kɛ Ɛsɔtɔm, nɛ pʋyɔɔ Ɛsɔ maɣmaɣ kandɩyɩnɩ kɩ-yɔɔ nɛ kɩpɩzɩ nɛ kɩtalɩnɩ-ɖʋ sɔnɔ. Faizal weyi ɖɩɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm kajalaɣ taa yɔ, ɛkɔm nɛ ɛpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ se ɛna se toovenim lɛ, kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yaa we. Mbʋ ɛkpɛlɩkɩ kɩ-taa yɔ, pɩlabɩ ɛ-yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ. Ɛkɔma nɛ ɛna se tɔm ndʋ coocinaa wɩlɩɣ yɔ tɩ-taa sakɩyɛ fɛyɩ Bibl taa. Pɩtasɩ lɛ, pɩlabɩ-ɩ leleŋ siŋŋ se Bibl heyiɣ-ɖʋ se Ɛsɔ wɛnɩ kaɖʋwa kɩbaŋa pɩlɩɩnɩ tɛtʋ yɔɔ.

Ɛyɔɔdaa se: “Lɛɛlɛɛyɔ maapɩtɩɣ kaaʋ se Bibl ŋgʋ mɛwɛna yɔ, kɩkɛnɩ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. Ye Ɛsɔ ɛpɩzaa nɛ ɛlɩzɩ kedeŋa kpeekpe yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ se ɛma-ɖʋ takayaɣ nɛ ɛkandɩyɩ kɔ-yɔɔ? Ye manpɩtɩɣ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ pɩwɛ ɛzɩ mɛwɛɛ nɛ mamaɣzɩɣ se Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ fɛyɩnɩ ɖoŋ se ɛla mbʋ yɔ. Nɛ ma anɩ nɛ mɛnkpɛɣnɩ Ɛsɔ?’’​—Izaayii 40:8.

^ tay. 3 Kalɩ 1er mai 2008 tɛ La Tour de Garde taa tɔm ñʋʋ: “Comment choisir une bonne traduction de la Bible?