FEŊUU TILIMIYE No 4 2016 | Bibl—kɩwabɩ kala sakɩyɛ

Pɩnzɩ mɩnɩŋ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa kala ndɩ ndɩ pɩzaɣ se ayele nɛ Bibl taa tɔm le. Ɛbɛ yɔɔ pɩkɛnɩ piti tɔm se Bibl wabɩ kala ana?

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Bibl yɔɔ tɔm ndʋ pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ yɔ

Takayaɣ nakɛyɛ fɛyɩnɩ ɖoŋ tisuu mbʋ ɛyaa wɛna yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ pileɖi siŋŋ nɛ pɩtalɩ Bibl. Paa mbʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtaa Bibl tɔm liu se tɩkɛ toovenim na?

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Bibl wabɩ mbʋ pɩpɩzaɣ se pɩwɛɛkɩ kɩ-takayɩsɩ yɔ

Bibl mayaa yaa mba paɖaɣnɩ kɩ-tɔm maʋ yɔ, palabɩnɩ tʋmɩyɛ kpɩna tɔna nɛ papyrus waa. Ɛzɩma takayɩsɩ kɩbɩnzɩ nzɩ sɩlaba nɛ sɩtalɩnɩ-ɖʋ sɔnɔ?

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Bibl wabɩ ki-koyindinaa

Politiki nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa sakɩyɛ ñaɣ pana se pekiziɣni ɛyaa se pataawɛɛnɩ Bibl yaa pataalabɩ-kʋ nɛ kɩtɔyɩ yaa pataaɖɛzɩ-kʋ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ taa. Ɛlɛ pa-taa nɔɔyʋ tɩpɩzɩ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Bibl wabɩ mba pañɩnaɣ se pɛlɛɣzɩ kɩ-tɔm yɔ

Ɛyaa nabɛyɛ ñaɣ pana se pɛlɛɣzɩ Bibl taa tɔm. Ɛzɩma pɩlaba nɛ pa-pana ñaɣʋ ɖʋ lɩm?

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛbɛ yɔɔ Bibl wabɩ kala wena akaɖaɣnɩ-kʋ yɔ a-tɩŋa?

Ɛzɩma Bibl tɔm wɛ ndɩ siŋŋ nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ?

Yʋsɩ tɔm tʋnɛ

Ɛzɩma tɩyɛ Yesu wɛtʋ kaawɛ ndɩ nɛ ɛ-alɩwaatʋ taa ñɩma pɩlɩɩnɩ canasɩ yɔɔ? Wɛtʋ ndʋ taa Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa haɣaɣ nʋmɔʋ abalʋ se ekizi ɛ-halʋ?

Puuyaɣ lakasɩ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ wiɖiyi?

Pasɩnɩ ɛyaa nabɛyɛ nɛ peyele puuyaɣ lakasɩ. Ɛbɛ sɩnɩ-wɛ nɛ pɛlɛɣzɩ mbʋ?

BIBL LƐƔZƖƔ ƐYAA WEZUU CAƔƲ

Mɔntɔlɩ tam sakɩyɛ pʋcɔ nɛ pɩpɩzɩ nɛ piɖeni-m

Ɛbɛ sɩnɩ abalʋ nɔɔyʋ nɛ ɛlɩɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ yomiye taa nɛ ehiɣ laŋɩyɛ taa pɛɛyɛ?

Kpaɣ tisuu mbʋ ŋwɛna yɔ nɛ ŋmaɣzɩnɩ, ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ

Agbaa wena ayaɣ a-tɩ se akɛ Krɩstʋ agbaa yɔ acɛzɩ kudokiŋ sakɩyɛ, ɛlɛ a-wɩlɩtʋ kaɖɩɣnɩ ɖama hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. ye mbʋ ɛzɩma ŋlakɩ nɛ ŋtɩlɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɩlɩɣ toovenim yɔ?

Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

Ɛzɩ Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ yɔɔ se ɛsɩnɩ ɛyaa nɛ pɔñɔtɩnɩ-ɩ?