Ɛzɩ Maatiyee kɛdʋʋ yɔ 21​:​1-46

  • Yesu sʋ Yeruzalɛm ɛzɩ wiyaʋ yɔ (1-11)

  • Yesu pɩsɩ templo kele kele (12-17)

  • Ɛlɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ fiigi tɩʋ yɔɔ (18-22)

  • Pakaɖɩnɩ ɖoŋ weyi Yesu lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ (23-27)

  • Pɩyalaa 2 yɔɔ eduuye (28-32)

  • Haɖaa mba pɛkɛ ɛyaa kʋyaa yɔ pɔ-yɔɔ eduuye (33-46)

    • Pɔlɔ kɔna taa pɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ (42)

21  Pɔñɔtɩnɩ Yeruzalɛm nɛ patalɩ Bɛtɩfaajee Oliivi Pʋʋ yɔɔ lɛ, Yesu tiyi tɔmkpɛlɩkɩyaa naalɛ,+  nɛ eheyi-wɛ se: «Iwolo tɛtʋ cikpetu ndʋ tɩnaɣ ɛsɩndaa mbʋ yɔ tɩ-taa; nɛ ɩtalɩɣ kpaagbaa lɛ, ɩkaɣ naʋ paɖɩ kpaŋaɣ nɛ kpaŋaɣ pɩɣa nakɛyɛ. Ɩhɛɖɩ-sɩ nɛ ɩkɔnɩ-m.  Ye nɔɔyʋ ɛpɔzɩ-mɩ natʋyʋ yɔ, icosi-i se: “Kɩbaɣlʋ ñɩnɩɣnɩ-sɩ.” Nɛ ɛkaɣ-sɩ tiyinuu kpaagbaa.»  Toovenim taa lɛ, pɩlabɩ mbʋ se pɩsa nɛ tɔm ndʋ paatɩŋnɩ nayʋ yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ yɔ tɩla; tɔm ndʋ yɔ:  «Iheyi Siyɔŋ pɛlɛ se: “Na! Ñe-wiyaʋ ɖiɣni kɔm ñɔ-cɔlɔ;+ ɛkɛ laŋɩyɛ hɛɛɛ tʋ+ nɛ ɛcaɣ kpaŋaɣ yɔɔ, ɛɛɛ, ɛcaɣ kpaŋaɣ pɩɣa yɔɔ, kpɩnɛ nɖɩ ɖɩsɩɣlɩɣ sʋʋtʋ yɔ ɖɩ-pɩɣa yɔɔ.”»+  Nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa wolo nɛ pala ɖeyi ɖeyi ɛzɩ Yesu heyuu-wɛ yɔ.+  Pɔkɔnɩ kpaŋaɣ nɛ ka-pɩɣa, nɛ pɔpɔ sɩ-yɔɔ po-tokonaa kɩtɩnaa, nɛ ɛcaɣ sɩ-yɔɔ.+  Samaɣ taa ɛyaa sakɩyɛ pɔ po-tokonaa kɩtɩnaa nʋmɔʋ taa+ nɛ lalaa ñɛsɛtɩɣ tɩŋ pilinzi nɛ pɔpɔʋ-sɩ nʋmɔʋ taa.  Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa samaɣ ŋga kaaɖɛ ɛ-nɔɔ nɛ ŋga kaawɛɛ nɛ katɩŋɩɣ ɛ-wayɩ yɔ, kɛwɛɛ nɛ kamakɩ kubusi se: «Ðitendi-ŋ, ya Daviid Pɩyalʋ ñʋʋ!+ Pawazɩ weyi ɛkɔŋ Yehowa* hɩɖɛ taa yɔ!+ Ðitendi-ŋ, ya ɛ-ñʋʋ, ña weyi ŋwɛ ɖooo ɛsɔdaa yɔ!»+ 10  Nɛ ɛsʋ Yeruzalɛm taa lɛ, tɛtʋ tɩŋa wɛɛ kɔkɔɖɛ taa, nɛ ɛyaa pɔzʋʋ se: «Anɩ lɛ mbʋ yɔ?» 11  Ɛyaa samaɣ wɛɛ nɛ kɔtɔŋ se: «Ɛnʋ lɛ nayʋ Yesu+ weyi ɛlɩnɩ Nazarɛɛtɩ, Galilee taa yɔ!» 12  Yesu sʋʋ templo taa nɛ ɛɖɔɔnɩ wondu pɛdɩyaa tɩŋa nɛ wondu yaɖaa templo taa, nɛ etuzi liidiye lɛɣzɩyaa taabɩlɩnaa nɛ ahoo pɛdɩyaa kpelisi nɛ ɛpɛɖɩ.+ 13  Nɛ eheyi-wɛ se: «Pamawa se: “Pakaɣ man-ɖɩɣa yaʋ se adɩma ɖɩɣa,”+ ɛlɛ ɩwɛɛ nɛ ɩpɩsɩɣ-kɛ mɩlaa sɔsaa ɖɩjaɣyɛ.»+ 14  Pɩtasɩ lɛ, yʋlʋmaa nɛ taɖɩyɛ tɩnaa kɔɔ ɛ-cɔlɔ templo taa, nɛ ɛla nɛ pɔ-yɔɔ cɛ. 15  Alɩwaatʋ ndʋ cɔjɔnaa sɔsaa nɛ takayɩsɩ mayaa pana piti lakasɩ nzɩ ɛlaba yɔ, nɛ ɛzɩma abalɩbiya wɛɛ nɛ sɩmakɩ kubusi templo taa se: «Ðitendi-ŋ, ya Daviid Pɩyalʋ ñʋʋ!»+ yɔ lɛ, pa-taa wɩɩ siŋŋ+ 16  nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: «Ŋnɩɣ tɔm ndʋ mba yɔ pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ yɔ?» Yesu cosi-wɛ se: «Ɛɛɛ. Ɩtɩkalɩ tɔm tʋnɛ wiɖiyi se: “Ŋyeba nɛ samtʋ lɩɩnɩ piya nɛ piya nzɩ siɖiɣni mʋzʋʋ yɔ sɩ-nɔsɩ taa”?»+ 17  Nɛ ɛɖɛɛ eyele-wɛ, nɛ ɛlɩɩ tɛtʋ taa nɛ ewolo Betaanii nɛ ɛsʋʋ peeɖe.+ 18  Ɛpɩsaɣ tɛtʋ taa tanaŋ tɛɛ cu lɛ, ñɔɔsɩ wɩɩ-ɩ.+ 19  Ɛna fiigi tɩʋ nakʋyʋ nʋmɔʋ nɔɔ nɛ ewolo kɩ-cɔlɔ, ɛlɛ ɛtɩna nabʋyʋ kɩ-yɔɔ nɛ pɩtasɩnɩ hatʋ,+ nɛ eheyi-kʋ se: «Ŋŋkaɣ tasʋʋ lʋlʋʋ piye naɖɩyɛ wiɖiyi kpa.»+ Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, fiigi tɩʋ ŋgʋ kɩwɩlɩ wɔɔɔ. 20  Tɔmkpɛlɩkɩyaa na mbʋ lɛ, pɩlabɩ-wɛ piti nɛ pɔtɔ se: «Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ fiigi tɩʋ wɩlɩ wɔɔɔ kpaagbaa mbʋ?»+ 21  Yesu cosi-wɛ se: «Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se ye ɩwɛnɩ tisuu nɛ ɩɩpɩtɩɣ yɔ, mbʋ malabɩ fiigi tɩʋ yɔ pɩtɩkɛ pi-ɖeke ɩkaɣ labʋ, ɛlɛ halɩ paa iheyi pʋʋ kʋnɛ yɔ se: “Kpɛzɩ nɛ ŋtɔlɩ teŋgu taa” yɔ, pɩkaɣ labʋ mbʋ.+ 22  Nɛ mbʋ payɩ ɩpɔzʋʋ adɩma taa yɔ, ye ɩwɛnɩ tisuu yɔ, ɩkaɣ-pʋ mʋʋ.»+ 23  Ɛsʋ templo taa lɛ, cɔjɔnaa sɔsaa nɛ ɛzʋtʋyaa powolo ɛ-cɔlɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm yɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: «Ðoŋ weyi ŋlakɩnɩ pɩtɩŋa mbʋ yɔ? Nɛ aha-ŋ ɖoŋ ɛnɩ?»+ 24  Yesu cosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: «Mɔnpɔzʋʋ-mɩ ɖɔɖɔ tɔm kʋɖʋmtʋ. Ye icosi-m yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ma ɖɔɖɔ mankaɣ-mɩ heyuu ɖoŋ weyi malakɩnɩ pɩtɩŋa mbʋ yɔ: 25  Le Yohanɛɛsɩ tɛ lɩm mɩyɩsʋʋ lɩnaa? Ɛsɔdaa yaa ɛyaa cɔlɔ?» Ɛlɛ papaɣzɩ ɖama yɔɔdɩnʋʋ nɛ pɔtɔŋ se: «Ye ɖɩtɔm se: “Pɩlɩnɩ ɛsɔdaa” yɔ, ɛkaɣ-ɖʋ pɔzʋʋ se: “Nɛ ɛbɛ yɔɔ ititisi ɛ-yɔɔ yɔ?”+ 26  Ɛlɛ ye ɖɩtɔm se: “Pɩlɩnɩ ɛyaa cɔlɔ” yɔ, sɔɔndʋ kpaɣ-ɖʋ nɛ mbʋ ɛyaa samaɣ kaɣ-ɖʋ labʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-tɩŋa pakpakɩɣ Yohanɛɛsɩ se ɛkɛ nayʋ.» 27  Pʋyɔɔ pocosi Yesu se: «Ðɩɩsɩŋ.» Ekitini-wɛ se: «Ma ɖɔɖɔ maaheyiɣ-mɩ ɖoŋ weyi malakɩnɩ pɩtɩŋa mbʋ yɔ yɔ. 28  «Suwe ɩmaɣzɩɣ? Abalʋ nɔɔyʋ wɛnɩ piya 2. Ewobi kajalaɣ ñɩŋga cɔlɔ lɛ, eheyi-kɛ se: “Man-pɩɣa, wolo viiñi hayɩm taa sɔnɔ nɛ ŋla tʋmɩyɛ.” 29  Kocosi-i nɛ kɔtɔ se: “Maawoki;” ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, kekpiɖi nɛ kowolo. 30  Ɛñɔtɩnɩ 2 ñɩŋga lɛ, eheyi-kɛ tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ. Kocosi-i se: “Ðajaa, mowoki;” ɛlɛ katiwolo. 31  Sɩ-naalɛ sɩ-taa lɛ, ŋga labɩ ka-caa sɔɔlɩm?» Pocosi se: «Kajalaɣ ñɩŋga.» Yesu heyi-wɛ se: «Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se lambuu mʋyaa nɛ hayitu laɖaa pɛwɛɛ nɛ pɛɖɛɣ-mɩ nɔɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa. 32  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yohanɛɛsɩ kɔm mɩ-cɔlɔ se ɛwɩlɩ-mɩ siɣsiɣ wɛtʋ nʋmɔʋ, ɛlɛ ititisi ɛ-yɔɔ. Ɛlɛ lambuu mʋyaa nɛ hayitu laɖaa petisi ɛ-yɔɔ;+ nɛ halɩ alɩwaatʋ ndʋ ɩna mbʋ yɔ, itikpiɖi pʋwayɩ se itisi ɛ-yɔɔ. 33  «Iwelisi eduuye lɛɛɖɛ: Abalʋ nɔɔyʋ kaawɛnɩ mbʋ, ɛɛwɛnɩ tɛtʋ, nɛ ɛɖʋ viiñi hayɩm+ nɛ ɛcɔzɩ-pʋ koloŋa nɛ ɛta, nɛ ehuyi viiñi ɖɩfɛyɩyɛ pɩ-taa nɛ ɛma tilimiye;+ nɛ eyebini haɖaa nabɛyɛ hayɩm mbʋ nɛ ɛɖɛɛ nʋmɔʋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa.+ 34  Pee koyuu alɩwaatʋ talaa lɛ, etiyi e-yomaa haɖaa cɔlɔ se pamʋ e-viiñi pee. 35  Ɛlɛ haɖaa kpa e-yomaa, nɛ pama lɛlʋ, pakʋ lɛlʋ, nɛ lɛlʋ lɛ payaɣ-ɩ pɛɛ.+ 36  Ɛtasɩ tiyuu yomaa lalaa, nɛ paba kɩlɩ kajalaɣ ñɩma ɖɔʋ, ɛlɛ palabɩ-wɛ ɖɔɖɔ mbʋ.+ 37  Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, etiyi ɛ-pɩyalʋ pɔ-cɔlɔ nɛ ɛtɔ se: “Pakaɣ man-pɩyalʋ ñam.” 38  Haɖaa na pɩyalʋ lɛ, pɔyɔɔdɩ pa-taa pe-ɖeke se: “Ɩɩnaɣ weyi ɛkaɣ tɔɔʋ ɛ-caa ñɩm yɔ.+ Ɩkɔɔ nɛ ɖɩkʋ-ɩ nɛ ɖɩmʋ ɛ-ñɩm!” 39  Peeɖe pakpa-ɩ, pɔlɔ-ɩ viiñi hayɩm wayɩ, nɛ pakʋ-ɩ.+ 40  Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ viiñi hayɩm tʋ kɔŋ yɔ, ɛbɛ ɛkaɣ labʋ haɖaa mba?» 41  Pocosi-i se: «Pɛkɛ kɩdɛkɛdaa nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛkaɣ-wɛ kʋʋ caɣ caɣ nɛ ɛcɛlɩ viiñi hayɩm haɖaa lalaa, mba pakaɣ-ɩ wonuu pee alɩwaatʋ ndʋ apɩɣ yɔ.» 42  Yesu heyi-wɛ se: «Ɩtɩkalɩ Masɩ taa wiɖiyi se: “Pɩyɛ nɖɩ kuduyuŋ mayaa lɔwa yɔ, nɖɩ pɩsɩnɩ kɔna taa pɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ?*+ Yehowa* cɔlɔ pɩlɩnaa, nɛ pɩkɛ piti lakasɩ ɖɛ-ɛsɩndaa.”+ 43  Pʋyɔɔ meheyiɣ-mɩ se pakaɣ mʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ mi-nesi tɛɛ nɛ pɛcɛlɩ-kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩlʋlʋʋ ke-pee yɔ. 44  Pɩtasɩ lɛ, ɛyʋ weyi ɛtɔlʋʋ pɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩkaɣ-ɩ pɛlʋʋ yʋbɩlɛɛɛ.+ Piyele nɛ weyi ɛ-yɔɔ ɖɩtɔlʋʋ yɔ, ɖɩkaɣ-ɩ tɔyɩtʋʋ.»+ 45  Cɔjɔnaa sɔsaa nɛ Farɩsɩ mba panɩ ɛ-aduwa ana lɛ, pana se pɔ-tɔm eɖiɣni yɔɔdʋʋ.+ 46  Pañɩnaɣ se pakpa-ɩ, ɛlɛ peseɣaɣ ɛyaa samaɣ sɔɔndʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ kakpakaɣ-ɩ se ɛkɛ nayʋ.+

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, «kɔna ñʋʋ.»