Ɛzɩ Maatiyee kɛdʋʋ yɔ 18​:​1-35

  • Weyi ɛkɛ sɔsɔ Kewiyaɣ taa yɔ (1-6)

  • Mbʋ piyeki se pituuli ɛyaa yɔ (7-11)

  • Heu kilebu yɔɔ eduuye (12-14)

  • Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwa koobu nɔɔyʋ yɔ (15-20)

  • Yom weyi etikpeɣ lɛlʋ yɔ, ɛ-yɔɔ eduuye (21-35)

18  Ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɔtɩnɩ Yesu nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: «Toovenim taa lɛ, akɛ sɔsɔ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa?»+  Peeɖe ɛya pɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ, nɛ ɛsɩnzɩ-kɛ pɛ-hɛkʋ taa  nɛ ɛtɔ se: «Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se ye ɩtɩlɛɣzɩ nɛ ɩpɩsɩ ɛzɩ piya cikpesi yɔ,+ ɩɩkaɣ sʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa kpa.+  Pʋyɔɔ lɛ, weyi ɛkaɣ ɛ-tɩ luzuu ɛzɩ pɩɣa cikpelaɣ kanɛ yɔ, ɛnʋ kɛnɩ sɔsɔ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa;+  nɛ weyi ɛmʋʋ pɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ ɛzɩ kanɛ yɔ ma-hɩɖɛ taa yɔ, ɛmʋʋ-m ɖɔɖɔ.  Ɛlɛ weyi eyeki se pituuli piya cikpesi sɩnɛ, nzɩ sɩwɛnɩ tisuu mɔ-yɔɔ yɔ sɩ-taa nakɛyɛ yɔ, pɩkɩlɩɣ-ɩ ɖeu se pɛlɛɛ e-liu tɛɛ pɩyɛ sɔsɔɖɛ* nɖɩ kpaŋaɣ cɔzʋʋ yɔ nɛ pɛpɛɖɩ-ɩ teŋgu taa.+  «Pɩtɔɔ ɛjaɖɛ, mbʋ piyeki se pituuli ɛyaa yɔ pɩ-yɔɔ! Toovenim taa lɛ, paa pɩɩkpawa nɛ pitii yɔ mbʋ pituuluu ɛyaa yɔ pɩkaɣ kɔm, ɛlɛ pɩtɔɔ weyi ɛ-yɔɔ pɩtɩŋɩɣna se pituuli lalaa yɔ!  Ye mbʋ, ye ñe-nesi yaa ña-nɩŋgbaŋaɣ eyeki se pituuli-ŋ yɔ, sɛtɩ-kɛ nɛ ŋlɔ ɖooo poliŋ.+ Pɩwɛ weewee se ŋwɛɛnɩ nesi kʋɖʋmsɩ yaa nɩŋgbaŋaɣ kʋɖʋmaɣ nɛ ŋhiɣ wezuu nɛ pɩkɩlɩ se pɛpɛɖɩ-ŋ miŋ maatɛŋ taa nɛ ñe-nesi 2 yaa ña-nɩŋgbanzɩ 2.+  Pɩtasɩ lɛ, ye ñɛ-ɛsɩyɛ eyeki se pituuli-ŋ yɔ, hɔɔzɩ-ɖɩ nɛ ŋlɔ ɖooo poliŋ. Pɩwɛ weewee se ŋpɩsɩ ɛsɩkpɩyʋʋ tʋ nɛ ŋhiɣ wezuu nɛ pɩkɩlɩ se pɛpɛɖɩ-ŋ ña nɛ ñɛ-ɛsa 2 Gehena* miŋ taa.+ 10  Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ itaani piya cikpesi sɩnɛ sɩ-taa nakɛyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ meheyiɣ-mɩ se si-tiyiyaa mba pɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, pɔcɔŋnɩ man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-ɛsɩndaa tam.+ 11  *⁠—— 12  «Suwe ɩmaɣzɩɣ? Ye ɛyʋ nɔɔyʋ ɛwɛnɩ heŋ 100 nɛ ɩ-taa kʋɖʋm le,+ ɛɛkaɣ yebu heŋ 99 pʋŋ taa nɛ ewolo ɛñɩnɩ kʋɖʋm weyi eleba yɔ?+ 13  Nɛ ye ɛna-ɩ yɔ, meheyiɣ-mɩ toovenim taa se, ɛ-taa lakɩ-ɩ nɛ leleŋ nɛ pɩkɩlɩ heŋ 99 weyi itile yɔ. 14  Mbʋ ɖɔɖɔ, man-Caa* weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛtɩsɔɔlɩ se piya cikpesi sɩnɛ yɔ, sɩ-taa paa kʋɖʋmaɣ maɣmaɣ ele.+ 15  «Pɩtasɩ lɛ, ye ño-koobu ɛyʋsɩnɩ-ŋ yɔ, wolo nɛ ŋheyi-i ɛ-kɩwɛɛkɩm* ña nɛ ɩ mɩ-taa mi-ɖeke.+ Ye ewelisini-ŋ yɔ, ŋwabɩ ño-koobu.*+ 16  Ɛlɛ ye etiwelisini-ŋ yɔ, wolo nɛ ŋñɩnɩ ɛyʋ kʋɖʋm yaa ɛyaa 2, se pɩsa nɛ paa tɔm ndʋ lɛ, patɩŋnɩ aseɣɖe tɩnaa 2 yaa 3 aseɣɖe lɩzʋʋ* yɔɔ nɛ pana se tɩkɛ toovenim yaa we.+ 17  Ye etiwelisini-wɛ yɔ, yɔɔdɩnɩ ɛgbɛyɛ. Ye etiwelisini ɛgbɛyɛ ɖɔɖɔ yɔ, ɛkɛ ñɛ-ɛsɩndaa ɛzɩ ajɛɛ taa tʋ+ nɛ ɛzɩ lambuu mʋyʋ yɔ.+ 18  «Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se mbʋ payɩ ɩhɔkʋʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩkaɣ kɛʋ mbʋ pɛtɛm-pʋ hɔkʋʋ ɛsɔdaa yɔ; nɛ mbʋ payɩ ɩhɛɖɩɣ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩkaɣ kɛʋ mbʋ pɛtɛm-pʋ hɛɖʋʋ ɛsɔdaa yɔ. 19  Toovenim taa lɛ, mantasɩɣ-mɩ heyuu se, ye mɩ-taa ɛyaa 2 ɩnɩnɩ ɖama tɛtʋ yɔɔ se pɔpɔzɩ man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ mbʋ pɩ-tɔm cɛyaa kɔyɔ, ɛkaɣ-wɛ pʋ labʋ.+ 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖenɖe ɛyaa 2 yaa 3 kpeɣli ma-hɩɖɛ taa yɔ,+ mɛwɛ pɛ-hɛkʋ taa peeɖe.» 21  Ðɩnɛ ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ kɔɔ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: «Kɩbaɣlʋ, ye mon-koobu ɛyʋsɩnɩ-m yɔ, tam ɛzɩma pɩwɛɛ se mankpaɣ nɛ menkpeɣ-i? Pɩsɩɩnɩ tam 7 yaa we?» 22  Yesu heyi-i se: «Meheyiɣ-ŋ se, pɩtaasɩɩnɩ tam 7, ɛlɛ pɩsɩɩnɩ tam 77.+ 23  «Pʋyɔɔ lɛ, papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ ɛsɔdaa Kewiyaɣ nɛ pamaɣzɩnɩ wiyaʋ nɔɔyʋ, weyi ɛñɩnaɣ se e-yomaa ɩlabɩ-ɩ akɔnta yɔ. 24  Ɛpaɣzɩ akɔnta labʋ lɛ, pɔkɔnɩ-ɩ abalʋ nɔɔyʋ weyi ɛtɔɔ-ɩ kɩmɩyɛ talaŋwaa 10 000* yɔ. 25  Ɛlɛ abalʋ ɛnʋ ɛtaapɩzɩɣ se ɛhɛyɩ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛ-caa ɖʋ paɣtʋ se pɛpɛdɩ ɛ nɛ ɛ-halʋ nɛ e-piya nɛ mbʋ payɩ ɛwɛna yɔ nɛ pɛhɛyɩ kɩmɩyɛ nɖɩ.+ 26  Peeɖe yom tɔlɩ ɛ-caa tɛɛ nɛ ɛha-ɩ ñamtʋ,* nɛ eheyi-i se: “Ðʋ suuɖu, nɛ mankaɣ-ŋ hɛyʋʋ pɩtɩŋa.” 27  Yom ɛnʋ ɛ-tɔm la ɛ-caa pʋtɔdɩyɛ nɛ eyebi-i nɛ ɛɖɛɛ, nɛ ekpeɣ-i ɛ-kɩmɩyɛ.+ 28  Ɛlɛ yom ɛnʋ ɛlɩwa nɛ ɛna ɛ-taabalʋ yom lɛlʋ, weyi ɛtɔɔ-ɩ kɩmɩyɛ dinaarɩwaa* 100 yɔ lɛ, ɛkpa-ɩ nɛ ɛta e-liu tɛɛ, nɛ eheyi-i se: “Hɛyɩ ña-kɩmɩyɛ tɩŋa.” 29  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛ-taabalʋ yom tɔlɩ ɛ-tɛɛ nɛ ɛpaɣzɩ-ɩ tenduu se: “Ðʋ suuɖu, nɛ mankaɣ-ŋ hɛyʋʋ.” 30  Ɛlɛ ekizi, nɛ ewoni-i nɛ ɛɖʋ-ɩ salaka se ɛwɛɛ peeɖe nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛhɛyɩ ɛ-kɩmɩyɛ yɔ. 31  Ɛ-taabalaa yomaa lalaa na mbʋ pɩlaba yɔ lɛ, pɩwɩzɩ-wɛ siŋŋ nɛ powolo peheyi pa-caa mbʋ payɩ pɩlaba yɔ. 32  Peeɖe ɛ-caa ya-ɩ nɛ eheyi-i se: “Yom kañatʋ tʋ, mankpaɣ ña-kɩmɩyɛ tɩŋa nɛ menkpeɣ-ŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋtendi-m yɔ. 33  Ŋtaapɩzɩɣ ɖɔɖɔ se ŋna ña-taabalʋ yom lɛlʋ pʋtɔdɩyɛ ɛzɩ manaʋ ña-pʋtɔdɩyɛ yɔ?”+ 34  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛ-caa kɔ pana siŋŋ, nɛ ɛkpa-ɩ nɛ ɛcɛlɩ salaka yɔɔ cɔnɩyaa pɩkɔɔ nɛ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛhɛyɩɣ ɛ-kɩmɩyɛ tɩŋa yɔ. 35  Mbʋ ɖɔɖɔ man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛkaɣ-mɩ labʋ+ ye mɩ-taa paa weyi eekpeɣu e-koobu nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim yɔ.»+

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa «nem.» Pɛɛ ana a-ɖɔndɩnaa panaŋaɣnɩ tɔɔnaɣ pee wena payaɣ se blee yɔ.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, «mɩ-Caa.»
Yaa «ŋsɩnɩ ño-koobu nɛ ɛla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ.»
Piye piye, «nɛ ŋkizini-i tɔm.»
Piye piye, «aseɣɖe tɩnaa 2 yaa 3 nɔɔ.»
Liidiye talaŋwaa 10 000 lakɩ dinaarɩwaa 60 000 000. Cɔnɩ Tɔm kɩsɔzɩtʋ B14.
Yaa «nɛ eluŋ ɛ-tɛɛ.»